23.

 

A visszatérés kulcsa

 

A visszatérés kulcsa (545) olyan kulcs, mely lehetővé teszi a visszatérést a kiindulópontra. A metafizikai visszatérés kulcsát az igazság szeretője (545) kapja meg, aki a szereptudatosítás (545) révén felfogja helyzetét a világban, s megtalálja az összekapcsoló pontot, mely őt az eredethez visszavezeti. Az összekapcsoló pont (545) a Centrumban található teremtő világpont, mely összekapcsolja a világokat. Ez a pont a jelfogó rendszerek termében található a holdlabirintus közepén, a 41-es teremben. A metafizikai visszatérés (454) realizálása érdekében igen fontos az idő lényegének megértése (454), mert a visszatérés útvonala időkapuk egymásutánja.

A metafizikai visszatéréshez Thézeuszként meg kell találni a Minótauroszt, aki egy rejtekhelyen van a titkos teremben. Míg Achilles feladata a teknősbéka utólérése, addig Thézeusz feladata az elrejtőzött Minotaurosz megtalálása és legyőzése. Thézeusz és Achilles mítoszai szervesen kiegészítik egymást. A lényeg az, hogy megtaláljuk a kiutat a világlabirintusból, s ennek érdekében a különböző metafizikai tradíciókat egységben kell látnunk.

A visszatérés kulcsát nagyon jól kiábrázolja Petőfi Sándor egy verse, mely tanúságtétel a reinkarnáció igazsága mellett. A vers címe: Halhatlan a lélek. A vers szövege a következő:

Halhatlan a lélek, hiszem,
de más világba nem megy át,
csak itt lenn a földön marad,
a földön él és vándorol.
Többek közt én emlékezem,
Rómában Cassius valék,
Helvéciában Tell Vilmos
Párizsban Desmoulins Kamill...
Itt is leszek tán valami.

E versben 190 betű van, s a vers középső sorában levő én szót a 95-ik és a 96-ik betűk alkotják, vagyis a két középső betű. Az én szó a 24-ik szó a versben, s igazságszáma is: 24. Ez az én a világ közepén lévő én, aki önmagát a szolipszizmus léthelyzetében fogja fel: csak magam vagyok mindenben, s az egész világot én álmodom. S érdekes módon az álom ura igazságszáma éppen 190, vagyis a versbeni betűk száma. 190 a teljes ember igazságszáma is, s ez a két kifejezés utal arra, hogy a versbeni én szó igazából Adam Kadmont fejezi ki, vagyis az Egyetemes Embert. A versben egy név is van kódolva. Ez a név Ménes Béla. Ezt a nevet úgy kaphatjuk meg, hogy a sorok középső betűit átrendezzük. Ez elég egyértelműen kijön, mivel az utolsó sor kivételével a többi sorban páratlan számú betű van. Az utolsó sornál a két középső betű közül az e betűt választjuk. Vajon kit is jelent Ménes Béla? Maga a Béla név a Bál szóval rokon, s ez főurat jelent. A Ménes névről pedig Egyiptom alapító királya: Menes fáraó (Ménes főúr) juthat az eszünkbe, akinek székhelye Memphisz-Menfe volt, vagyis Ménfő. Talán Ménes királyra gondolt Madách Imre Az ember tragédiája című drámájában, mikor Ádámot fáraóként ábrázolta? A 190 tehát Ádámra utal, s ezt támasztja alá az is, hogy az Éva név igazságszáma éppen a 190 fele, vagyis 95.

A versben 73 magánhangzó és 117 mássalhangzó van, s a 73 és a 117 közelítőleg az aranymetszés arányszámát adják ki. Az aranymetszés pedig az önhasonlóság reprezentálója. Ez az istenember Istenhez való hasonlóságát fejezi ki. Erre utal az is, hogy a versbeni két itt szó között az én szó éppen aranymetszésben van. Vagyis ha az én önmagát ittlétként határozza meg, akkor az én a lét ittsége, megjelenítése. A legfontosabb azonban a harmadik aspektus. Ha a verset rejtvénynek fogjuk fel, akkor az én mellett az át és a tán szavak a kulcsszavak. Ha ugyanis egy adott kód (például a Renum11) szerint ismerjük a szavak számértékét, de magát a kódot nem ismerjük, akkor a szavak számértékéből kell következtetnünk a betűk számértékére. Mivel a versben előfordul az a névelő, ezért az a értékét már ismerjük. Ezután az át és a tán szavak számértékéből megkapjuk az n betű számértékét, majd az n és az én számértékei ismeretében megkapjuk az é számértékét. Igen érdekes, hogy ilymódon a vers minden betűjének a számértékét megfejthetjük. Az át (62) és a tán (82) igazságszámainak az összege: 62+ 82= 144. S ha a számozást az át szó á betűjével kezdjük, s a tán szó n betűjéig haladunk, akkor éppen 144 betűt kapunk. Ekkor az én szó é betűje az 55-ik lesz, s ezután még 89 betű van a tán végéig. Az 55 és a 89 pedig A Fibonacci számsorozat 10-ik és 11-ik eleme, s az 55/89 hányados is közelítőleg az aranymetszés arányszámát adja. Nevezzük ezt a 144 betűből álló betűnégyzetet áttán-négyzetnek. Igen érdekes, hogy a visszatérés kulcsa ebben a négyzetben van elrejtve. Vizsgáljuk meg tehát az áttán-négyzetet! Ez a következő:

Á

T

C

S

A

K

I

T

T

L

E

N

N

A

F

Ö

L

D

Ö

N

M

A

R

A

D

A

F

Ö

L

D

Ö

N

É

L

É

S

V

Á

N

D

O

R

O

L

T

Ö

B

B

E

K

K

Ö

Z

T

É

N

E

M

L

É

K

E

Z

E

M

R

Ó

M

Á

B

A

N

C

A

S

S

I

U

S

V

A

L

É

K

H

E

L

V

É

C

I

Á

B

A

N

T

E

L

L

V

I

L

M

O

S

P

Á

R

I

Z

S

B

A

N

D

E

S

M

O

U

L

I

N

S

K

A

M

I

L

L

I

T

T

I

S

L

E

S

Z

E

K

T

Á

N

E betűnégyzet két átlójában a következő betűk vannak:

Á, A, F, D, Z, R, S, Á, S, M, I, N, T, I, S, V, É, U, Ó, N, T, L, R, N

Ez éppen 24 betű, s mivel a 24 az ÉN sorszáma és igazságszáma, ezért e 24 betű az önhasonló isteni én kulcsát adja. E 24 betű valójában egy titkos szútra. Scientia Sacra című művében Hamvas Béla valójában erre a titkos szútrára érzett rá, midőn ezt írta az Első Könyv 4-ik részének negyedik fejezetében, vagyis a 22-ik fejezetben:

"A legtöbb esetben a sutra, akárhány szóból áll is, a teljes mondatnál egy szóval kevesebb. Ha a felriasztáshoz hat szó kell, csak ötöt mond ki. A hatodik a kulcs, amit vagy a Mester ad meg, vagy meg kell találni."

Az öt megadott (kimondott) szó a következő:

Tudás, Trón, Név, Nász, Fal

A maradék öt betűből áll Tamerlan titkos transzcendentális meditációs mantrája. Ez a titkos kulcsszó, melyet az olvasónak magának kell megtalálnia. A keresőnek mindössze 60 betűsort kell megvizsgálnia, s magának kell kitalálnia, melyik is lehet Tamerlan mantrája, mely mantrát megértve magát Tamerlant is megérti. Mindenesetre érdekes, hogy a Tamerlan név igazságszáma is éppen 144, mint az áttán-négyzetben lévő betűk száma.

Megvan tehát a titkos kulcs, a visszatérés kulcsa, most már csak azt kell tudni, hogy hol, mikor és hogyan használandó ez a kulcs?

Ha Petőfi Sándor versét csak felszínesen olvassuk, akkor azt állapíthatjuk meg, hogy Petőfi szerint a lélek a Föld vonzáskörében marad, s a Földtől nem szakad el. De ha a versnek csak az első 49 betűjét vesszük, akkor kulcsot kapunk az átmenet helyére és idejére vonatkozóan is. Érdemes tehát megvizsgálni a vers első 49 betűjéből álló 7×7es négyzetet is, az Átmenet Négyzetét. Ez a következő:

H

A

L

H

A

T

L

A

N

A

L

É

L

E

K

H

I

S

Z

E

M

D

E

M

Á

S

V

I

L

Á

G

B

A

N

E

M

M

E

G

Y

Á

T

C

S

A

K

I

T

T

Mivel 190=49+141, ezért a 141 is fontos szám az átmenet vonatkozásában. Ha az átmenet nem sikerül, akkor megtévesztésre gyanakodhatunk, a 141 pedig a megtévesztés száma. Az emberiség már régóta várja Jézus visszatérését a Földre, de ez mindeddig még nem következett be. Hol is a baj? Nem arról van-e szó, hogy Jézus csapdában van, s ebből még nem tudott kijönni? S ha csapdában van, akkor miféle csapdában, és kinek a csapdájában? Súlyos és komoly kérdések ezek, de ha nem akarunk balekok maradni továbbra is, fel kell tennünk e kérdéseket. A kérdésre a választ a 141 elemzéséből kapjuk meg. A 141 a piramis igazságszáma, s itt egy olyan oktaéder-piramisról van szó, melynek csúcsaiban 5 forráspont van 6 helyen. S a visszatérés szútrájában is éppen 6 szó van, melyek közül az egyik titkos. Ez a titkos mantra jelöli az üres helyet. A visszatérés szútrája tehát az első tér működését kódolja, s Jézusnak is e 6 szón kell meditálnia, ha vissza akar térni a Földre.

A 141 kapcsán megemlítendő, hogy a Renum141 címszava éppen: Megtévesztés. E kódból lehet megérteni Jézus fogságát. Jézus maga a visszatérés kulcsa, s ezért ahhoz, hogy visszatérhessen a Földre, saját magát és léthelyzetét kell tisztán megértenie. A Renum141 magától Krisnától származik. A kód a 41-re és a 41 többszöröseire épül. Ez a kód eredetileg a 26 betűs angol ABC-re lett megadva a következőképpen:

A=4, B=1, C=8, D=2, E=1, F=2, G=3, H=1, I=6, J=4, K=2, L=0, M=5, N=2, O=4, P=6, Q=2, R=8, S=7, T=3, U=2, V=8, W=3, X=6, Y=9, Z=1.

Mint látható, a kódban a 41 és többszörösei szerepelnek. A kód alapjául szolgáló Krisna-szám a következő:

41821231642052462873253691

A 41 Krisna kedvenc száma, s ez a szám az alap (41), a világ szerkezete e szám alapján érthető meg. Ha a 41 többszörözésére gondolunk, akkor a Krisna-szám (286) utolsó számjegye a 4 kellene, hogy legyen. S a visszatérés Achilles-száma éppen: 44. A 41 által tehát a visszatérés van manipulálva. A lényeg az, hogy a Krisna-számban az első és utolsó számjegyek összeolvasva a 41-et adják. Mi ez a 41 saját maga szerint? Maga a megtévesztés! Ugyanis a Renum141-ben magának a címszónak: a megtévesztésnek a száma is: 41. S ezután jön a Nagy Rejtvény, Krisna kedvenc kérdése:

Ki vagyok én?

Ez a kérdés a transzcendentális alapkérdés (598), mely kérdés igazán csak a transzcendens stratégia (598) által értelmezhető. Mert az énfogalom a hipertranszcendens fogalom, s ahhoz, hogy a megtévesztést átlássuk, a transzcendens stratégiát kell alkalmaznunk. S a Renum141-et is a transzcendens stratégia segítségével kell megfejteni. A transzcendens stratégia megtévesztésszáma pedig éppen 82, vagyis a 41 kétszerese. A transzcendens stratégia mintegy dupla megtévesztés, s aki ezt a stratégiát jól ismeri, az a lét alapszerkezetét ismeri. Igen érdekes, hogy a Ki vagyok én? kérdésnek a megtévesztésszáma is: 41. A transzcendentális önkutatásnál tehát egy alapvető megtévesztést kell átlátni. Krisna alapvető megtévesztésben tartja a lényeket, míg azok el nem jutnak a tiszta Krisnatudatra. Krisna a 777-dimenziós fogvatartó, aki Allah tükre. A világokat Mohamed szelleme álmodja, a világban Allahot Krisnának álmodja, de ha elérné a metafizikai felébredést, megdöbbenve tapasztalná, hogy ő maga Allah. Nem az önmagáról alkotott képe, hanem ő maga mint éberség. Ezt igazolja Krisna csele is. Midőn Mohamed mint legfőbb közbenjáró Allah (valójában Krisna) elé járult, Krisna ezt mondta: Én vagyok Allah, de úgy is mondhatjuk, hogy én vagyok Mohamed, s te vagy Allah. Krisna és Mohamed tehát olyanok mint két tükör, melyek szemben állnak egymással, s végtelenül tükrözik egymást. Krisna (A17) a tükör(A17), s egyúttal a világ (A17) is, s ő maga a kulcs (A17). Mohamed pedig a tükrök tükre, akiben Krisna is tisztán megláthatja önmagát, s mindketten láthatják a másikban és a másik által az univerzális formát.

Ahhoz, hogy Jézus visszatérhessen, tökéletes egységre kell jutnia Mohameddel, s lélekben föl kell vennie az igazi iszlámot, hogy legyőzhesse az Antikrisztust, mely a Krisztus árnyéka. Az igazi iszlámot pedig az égi Bibliából lehet megérteni, s ezt az égi Bibliát kellene Jézusnak megnyitnia 2003 július 21-én. Erre a napra még rá kell számolni az Átmenet Kulcsa 49 betűjének megfelelő 49 napot, s a Végső Határátmenetnek 2003 szeptember 8 jön ki, vagyis a Szent Szűz születésnapja. De az Átmenet Kulcsát már előbb is használni kell. A 777 dimenziós tér csapdájából Jézus 2003 április 20-án, Húsvétvasárnap szabadul. S ha már itt alkalmazzuk az Átmenet Kulcsát, akkor 49 nap múlva Pünküsdvasárnap különös dolgok fognak történni. A lényeg az Átmenet Kulcsának, s a Visszatérés Kulcsának a használata. Igen érdekes, hogy Tamerlan transzcendentális meditációs mantrájának az igazságszáma éppen 110, s 2003-ban a húsvétvasárnap éppen az év 110-ik napja. Ez a nap mintegy a mantra hatása alatt áll. S ha erre a napra rászámolunk 141 napot, akkor éppen 2003 szeptember 8-at kapjuk, mely nap az év 251-ik napja, a 251 pedig az üdvösség igazságszáma. S 2003 szeptember 8 Ariel számára is fontos nap lesz.

Az Egyetemes Megszabadulás érdekében fontos, hogy maga Jézus is megtalálja a szabadságpontját. Meg kell érteni, hogy Jézus milyen vonatkozásban szabad. Ehhez a Merkaba titkának a rendszerét kell megvizsgálnunk, vagyis a Renum52-t. Ez a kód Dániel kódjának is nevezhető. A Renum52 kódja a következő:

A=5, B=2, C=3, D=3, E=4, F=4, G=1, H=3, I=3, J=2, K=8, L=7, M=6, N=5, O=4, P=1, Q=3, R=7, S=8, T=1, U=9, V=4, W=5, X=2, Y=3, Z=1.

A Renum52-ben Jézus száma:24, s ennyi a szabad Dánielszáma is. E rendszer lényegét megértve tehát Jézus szabad. Erre utal a következő is: az égi Biblia = megnyitás=36. Tehát az égi Bibliát e kód segítségével kell megnyitni 2003 július 21-én. Az is érdekes, hogy:

Isten=kezdet=beavat=beindít=21.

Mit is jelent ez? Azt, hogy Isten maga a Kezdet, aki beavat és beindít. Isten beavatja az egyént, s beindítja a Merkabát. Ezért Illés titkával is kell foglalkozni, mert Illés próféta példát adott arra hogy a személyes Merkaba működésbe hozható és beindítható. Meg kell érteni, hogy a merkaba (D37) maga a személyes őrangyal (D37). A metafizikai elragadtatáshoz tehát a saját őrangyalunkat kell alaposan megismerni. A merkaba beindítása pedig a Dániel-szám által történik, mely a következő:

523344133287654137819452331.

A Dánielszám számjegyeinek az összege:104, s ez a szám az 52 kétszerese. Az 52 pedig a rendszer alapszáma, s a betűkkel leírt 777 száma is: 52. S a Merkaba olyan égi jármű, mely képes kiterjeszteni dimenzionalitását, vagyis képes 3-dimenziósból 4-dimenzióssá válni, 4-dimenziósból 5-dimenzióssá, s így tovább a 777 dimenziós ideáltérig, mely a teljes univerzális forma tere. Fontos tudatosítani, hogy Mohamed őrangyalának, vagyis merkabájának a neve: Turul, míg Jézus merkabájának a neve: Mogul. Krisna őrangyalának a neve pedig: Manu. Az is tudatosítandó, hogy Tamerlan mantrájának a Dánielszáma éppúgy 27, mint Allah és Dániel Dánielszáma. Tamerlan számára tehát ez a mantra az elragadtatás szempontjából Allah esszenciájával egyenértékű. S ami a legfontosabb a visszatérés szempontjából: Jézus merkabájának a Mogulnak a Dánielszáma is: 27. A Mogul tehát Allahot képviseli, s ezért a világban újramegjelenő Jézus Allah Kegyelmi jelenléte lesz az egész megteremtett világ számára.

 

LEVÉL TAMERLANNAKTEREMBURA FILOZÓFIAI FOLYÓIRATKÖVETKEZŐ