A KABBALA

 

 

 

A Kabbala történeti áttekintése.

Amit a Kabbaláról tudni érdemes.

 

A Kabbala olyan, intelektuális (értelmi, észbeli, szellemi) és spirituális eljárás, amelyet sok materialista felháborodására az új tudományos szellemnek is szoktak nevezni.

A zsidóság kebelében kialakult sajátságos misztikus tanok összességét jelenti.

A kabbalista minden írott vagy beszélt szövegben, olyan értelmet képes felfedni, amelyet a felszíni tartalom értelmezésén túlmenően is érdemes tovább kutatni. Miként a gnosztikusok, úgy a zsidó misztikusok is titkolták tanaikat, amelyekről azt hirdették, hogy isteni kinyilatkoztatásból származnak, s hogy azokat a beavatottak körében nemzedékről nemzedékre csak szóban adták át. Később azután le is írták, melyet szigorúan őriznek a mai napig.

A Kabbala és a belőle eredő Tarot a világ szemlélésének módszere.

Egy feltárás a misztikus vagy intuitív út összekapcsolása a türelmet igénylő tanulmányozással, a racionális úttal. Összehasonlít, és az eredményeket összegzi.

A Kabbala, mint zsidó vallásbölcseleti (teozofikus) rendszer, egyrészt arra törekszik, hogy az anyag keletkezését, annak a SZELLEMMEL való folyamatos harcát, a "JÓNAK és a ROSSZNAK" természetét megmagyarázza, másrészt, hogy a betűkkel és a számokkal (TARO, HÉBER ABC) a SZENTÍRÁS 7 rétegű rejtelmét megfejtse, kitalálja.

A Kabbala, mint minden héber, vagy arab szó 3 betűs tőből származik.

A QOF, BETH, és LAMED betűkből áll. Jelentése: befogadni, megkapni, elfogadott, áthagyományozott tan.

A Kabbaláról szóló írások általában, HAGYOMÁNYNAK, TRADÍCIÓNAK, fordítják.

Hiszen a hagyomány örökség, az átadás és elfogadás köréhez kapcsolódik. Benne foglaltatik a tudás és a szokások jelentős része. A hagyomány olyan valóság, ami az átadó személytől függetlenül létezik.

Azok a nemzetek, melyek képesek voltak őseik rájuk ruházott hagyományát megőrizni a világ változása elől, azok a mai napig más élet és szokásrendszerekkel bírnak.

A kabbala egy befogadási megértési rendszer, amit nem lehet átadni, csak a megértés és a sok-sok tapasztalat összessége vezet oda, hogy az ember befogadóvá váljék.

Ezeket a titkos tanokat a kabbalisták (mebukalinok) titkos bölcsességnek (chokmá nisztarának) vagy a kabbala (hagyománynak) (chokmat hakabbalának) nevezik.

Fontos tudni, hogy a Kabbala, mint tanulási út öt részre osztható.

1. SZÓBELI KABBALA: szóban mestertől éveken átkapott tanítás.

2. ÍROTT KABBALA: a hagyomány szerint a világegyetem leírásával foglalkozik.

3. IRODALMI KABBALA: a kabbalisztikus szövegek, különösen a Biblia megfejtésével foglalkozik.

4. SZIMBOLIKUS KABBALA: a szimbolika saját élettapasztalataink megértésével és egységes értelmezésével foglalkozik. Miszerint amivel kapcsolatba kerülünk, valami mélyebb dolog szimbolikus megjelenésének köszönhető. Ez elsősorban az ÉLET FÁJA ábráira alapul.

5. GYAKORLATI KABBALA: a kabbala különféle mozzanatai, hogyan alkalmazhatók a fejlődés és minden szintű változás előidézésére.

 

A Kabbalát és a benne foglalt tanításokat, csak a babilóniai egyetem professzorai taníthatták!

Legjelentősebb elméleti Kabbalista alkotások: SZÉFER YETZIRAH, SZÉFER BAHIR, SZÉFER ZOHÁR, SZIFRA-DI CENIUTA, IDRÁ RABBÁ, IDRÁ ZUTÁ, RAJÁ MEHEMNÁ, TIKUNNÉ ZOHÁR, SZÉFER RÁZÉDE RAZIN, SZÉFER HÉKALÓT, ZÓHÁR CHADÁS, MIDRÁS HA NEELÁM. Nézzük, hogy mit is tartalmaznak-e remekművek.

- SZÉFER YETZIRAH: az ALAKZAT, TEREMTÉS KÖNYVE.

A hagyomány azt őrzi, hogy KR. után 100 körül élt felvilágosult zsidó misztikus AKIBA rabbi tollából származik. (Habár ezt nagyon sokan támadják).

Kevesebb, mint 2000 ezer szóból áll.

Rövidsége ellenére a Világegyetem eredetével és ezen belül az ember szerepével foglakozik. Különös hangsúlyt helyez a HÉBER ÁBC- re, mely a Világegyetem megértésének a kulcsa.

A Széfer Yetzirahban akkora tudás és olyan bölcsesség rejlik, hogy sok tudósnak az a véleménye, hogy AKIBA rabbi inkább egy ősi hagyományt jegyzett le, mint saját revalációit (felismerés).

A vékony könyv, mely a SZENT BÖLCSESSÉGET (chokmát), vagy a görög SZÓFIÁT mutatja be, az első nyomdában kiadott példányként, 1562-ben Mantuában látott napvilágot.

Le van írva a könyvben, hogy Isten a Világegyetemet a 10 SZEFIROT (szám, emanáció, szféra, tartó) és a Héber ABC 22 mássalhangzójának a manifesztációja (kinyilatkoztatás, kijelentés, megnyilvánulás,) által, melyek a világ építőanyagai, teremtette meg.

A szefirot szó gyökere a széfer igető, mely a következő betűkből áll: SZAMEKH, PÉH, RÉS, mely három jelentéssel bír: SZÁMOLNI, BESZÉLNI, ÍRNI.

A számok nem, mint egyszerű mennyiségek szerepelnek itt, hanem mint a Világegyetem princípiumai, azaz a teremtés fokozatai.

Az első Szefira: RONAKH, KHAJIM, az ÉLŐ ISTEN lehelete.

A RONAKH-ból (lehelet, levegő, szellem,) származik a Levegő elem, mely azonosul az Éterrel, ami viszont megoszlik anyagi és nem anyagi ( materiális és inmateriális ) Éterre.

Ebből az elsődleges levegőből születik meg a VÍZ és a TŰZ, valamint az ABC 22 betűje.

Az ŐSVÍZBŐL a KOZMIKUS KAOSZ származik ( Teremtés előtti állapot ) az eredendő TŰZBŐL, pedig a Dicsfény Trónja ( HELY ) születik, valamint az ANGYALOK RENDJEI.

A szövegben a Teremtés világrahozás kifejezésére nem használják sem a LACOH, sem a BAROCH igét, hanem a KHAKOK szót.

HET, QOF, QOF. Ennek jelentése héberül arabul egyaránt: VÉSNI, EGY TÖRVÉNYT RÖGZÍTENI.

Használják még a KHACOV igét HET, CADE, BETH, jelentése: KIFARAGNI EGY KÖVET.

Figyeljük csak meg MÓZES nevének összetételét:

MEM= VÍZ

SIN= TŰZ

HE = LÉLEGZET

Milyen érdekes Mózes két kőtáblára, VÉSTE, FARAGTA a TÖRVÉNYT.

Ez a két ige az építőmesteri szókincsből származik. Használatukból arra lehet következtetni, hogy a meg nem nevezett elsődleges elem a FÖLD.

Arról van itt szó, hogy az értelem megmunkálja az anyagot.

A hat utolsó Szefira a tér irányait adja meg.

Az az egység, amit a 10 Szefirot alkot a TRÓN (HELY) hordozóinak egységét jelzi a MERKABAH misztikus meglátásaiban.

A Kabbala előtti ezotéria és misztika a Héber Hagyományban a MERKABAH.

A Krisztus utáni I. és II. Században jött létre a MERKABAH, amelynek misztikumát a vallástörténet úgy tekinti, mint a Gnózis ( a legszentebb ismeretek, maga a tudás megismerése, illetve ennek a misztikus tana ) egyik zsidó ágát.

A misztikum, olyan ismeretet jelent, melyre hétköznapi eszközökkel nem lehet szert tenni, csak a megvilágosodás, feltárás útján jöhet létre ez az ismeret.

A Merkabah betűi: MEM, RES, KAF, BÉTH, HETH, ami annyit jelent: SZÁLLÍTÓ EDÉNY, KÖZLEKEDŐ EDÉNY.

A RES, KAF, és a BETH, betű adja a szó tövét jelentése: SZEKÉR, MENNYEI FOGAT, MALOMKŐ, KOCSI (ILLÉS SZEKERE).

Ezen a SZEKÉREN mennyei fogaton utazva lehet eljutni a SZENT HEGYIG (ARARAT HEGYE).

Ahhoz, hogy ezt emberi lény elérje, fel kell tudni, nyitni a mágikus pecséteket mind, a HÉT SZFÉRÁBAN. Ezen az úton feltárulnak a mennyei és földi dolgok titkai.

A második fontos irodalmi Kabbalatanítás: a SZÉFER BAHÍR, a VILÁG TÓ FÉNY, TÜNDÖKLŐ FÉNY KÖNYVE, a FÉNY KÖNYVE.

Ez a könyv egy irdatlan kiterjedésű, láthatatlan, sokrétegű kozmikus valóságot tételez fel.

A harmadik könyv: A SZÉFER ZOHÁR, a FÉNY KÖNYVE, a RAGYOGÁS KÖNYVE.

Ezt a Könyvet SIMEON BEN JOCHÁJ a II. század kíválló tanaita rabbija írta, aki AKIBA rabbinak volt az egyik kiváló tanítványa.

A monda szerint a rómaiak üldözése elől menekülve a fiaival 13 évig egy barlagban rejtőzködött, ahol az angyali kinyilatkoztatás útján részesült azokban a misztikus tanokban, amelyeket a Zohárban leírt.

A mondát azonban megcáfolják a Zohárban leírtak. Mára már bebizonyosodott tény, hogy a Zóhárt nem SIMEON BEN JOCHÁJ, hanem a kóbor életet élő MÓZES DE LEON szerkeztette.

LEON, hogy munkájának nagyobb tekintélyt adjon a II. Század híres tanaita rabbiját JOCHÁJT vallotta a mű szerzőjének. Mivel JOCHÁJ ismert és híres volt, így jobban jövedelmezett a könyv családjának.

A következő könyv az SZÉFER RAZIÉL, RAZIÉL ANGYAL könyve, ISTENI titok.

Misztikus traktátusok (értekezés, tanulmány) gyűjteménye az ISTEN neveiről és azok használatáról az Angyalokról, amulettekről, és azok csodás használatáról.

A SZIFRA DI CENIUTÁ, a REJTELEM KÖNYVE. A Teremtéssel foglalkozik.

Az IDRÁ RABBÁ, a NAGY GYÜLEKEZET ÉS az IDRÁ ZUTÁ a KIS GYÜLEKEZET SIMEON BEN JOCHÁJ tanítványai körében előadott tanításait tartalmazza.

A RAJÁ MEHEMNÁ, a HŰ PÁSZTOR, ami tulajdonképpen MÓZEST jelenti.

Állítólag ezt a művet MÓZES írta. MÓZES, ILLÉS PRÓFÉTA, és SIMEON BEN JOCHÁJ közötti beszélgetést adja, s a mózesi törvények allegórikus ( jelképes, képletes ) magyarázatáról szól.

A TIKKUNÉ ZÓHÁR, PÓTLÁSOK a ZÓHÁRHOZ, különféle régebbi és újabb keletű pótlások a ZÓHÁRHOZ.

A SZÉFER RAZÉ DE RAZIN a LEGTITKOSABB TITKOK KÖNYVE, főként a testnek a lélekhez való viszonyával foglalkozik.

A SZÉFER HÉKALÓT, ez a könyv a szférákról, a paradicsomról és a pokolról szól.

A ZÓHÁR CHADÁS AZ ÚJ ZÓHÁR vagy a rejtett magyarázat, amely a legifjabb része a ZÓHÁRNAK a SZENTÍRÁS különféle helyeinek misztikus magyarázatát adja.

Kedves Olvasó!

A teljesség igénye nélkül próbáltam bemutatni Önöknek, a KABBALA könyveinek történeti hátterét. Sajnos ezek a mindannyiunk lelkét építő ISTENI kinyilatkoztatások, csak részleteiben lelhetők fel, mert éppen a művek köré alakított törvények nem engedik hozzáférhetővé tenni őket. A következőkben részletesebben kívánok szólni a KABBALÁRÓL és arról, hogy valójában mi ennek a rendszernek az alapnézete és tanítása.

 

Felhasznált irodalom:

HÚBER LIPÓT: Zsidóság és kereszténység a KRISZTUSTÓL a középkor végéig.

 

START LAP:      START LAP

ÍRJÁL BÁTRAN