2.

A Buddha-terv

A Buddha-terv végső lényege a kötőerőktől való teljes megszabadulás, ami mint Egyetemes Üdvözülés valósul meg. Ez pontosabban Egyetemes Beavatást, Egyetemes Üdvözülést és Egyetemes Felébredést jelent. Elég ha csupán egyetlen személy tökéletesen megvilágosodik, mert a Tökéletes Világosság mindeneket be fog ragyogni. A Lényeg az Ősbuddha nirvánája, s ez Mahaparinirvána lesz. Ez még csak terv, hiszen még sok szenvedő van. A Mahaparinirvána megvalósultságát az jelzi majd, hogy a Teljes Megvalósulás után semmi elátkozott nem lesz többé. Tervet erre a megvalósulásra kell készíteni.

A Templomos Rend e cél megvalósítása érdekében lett létrehozva 1119-ben. A Terv arra irányul, hogy a Kozmikus Hazugság teljesen le legyen leplezve. A Terv kulcsszava tehát a leleplezés. A Titok leleplezése érdekében a Rend titkos irányítói megengedték az ellenségnek, hogy beépüljön a Rendbe, s ott belekezdjen egy titkos felforgatásba. Szép Fülöp egy rendkívüli templomos beavatott volt, aki meglátta, hogy a beépült ügynökök milyen nagy veszélyt jelentenek az eredeti tervre. Ki lett dolgozva egy Tökéletes Terv 1310-ben, melyben kulcsszerepet játszott Károly Róbert magyar király is. Mielőtt az ál-templomosok 1334-ben kidolgozták az antikrisztusi tervet, mely ellenterv 1344-ben lépett hatályba, Krisztus Igaz Lovagjai már készen voltak a Nagy Leleplezés Tervével. A titkos irányítók így figyelhették, hogy miként szervezkedik a Nagy Ellenség, mely templomos lovagoknak álcázta magát. Így a szabadkőműves mozgalom is mindvégig figyelve volt.

Fontos tudni, hogy az igazi irányító központ Agarthában van. A Rejtett Birodalom központja pedig a Sívalóka, mert itt valósul meg az Asszony leleplezése. A Világvarázslat kulcsa itt található. Krisna elcsábította az asszonyt, s a jelenlegi Aranykornak is ezzel lett vége. Az Asszony pedig a Titok maga. Sakti (124) az Asszony (308) Fenevad (124) lett, s Krisna (124) lényegileg teljhatalomra tett szert. A Fenevad neve pedig: Volt (166) és Nincs (97). A Fenevad mint Párduc (97) ábrázolódik ki. A Mester (166) titka csak annak tárulkozik fel, aki megérti a Fenevad: Volt titkát. A Mester (166) leleplez (166) : saját Ősasszonyát: Íziszt leplezi le. A Mester Az álruhás Isten (368), aki képes megérteni az Ősasszony (308) titkát, mely lényegében egy titkos házasságtörés. Az Ősasszony az Őstardion (196), a víz (196) elve maga. Ez a víz kezdetben keserű volt. S Isten Szelleme (az Őstachion) lebeg vala a vizek fölött, mint eredeti Önvaló. A Teremtés Kezdetén Víz áradt ki az Önvalóból, létrejöttek a vizek, s ezek szétválasztása után az alsó vizek és a felső vizek. Az Ősforrás a Dát (65), melyből először 10=6+4 szféra lépett ki, majd még 22 szféra. Az Ősforrásból így jött létre a Felhő(32), mely mint Őstitok veszi körül az Istent. Lényeges, hogy a Kabbalában a 10 kisugárzott szféra között 22 kapcsolat jött létre, először az Őskapcsolat (248), melyben együtt (248) volt minden kapcsolat. Az őskapcsolat a Keter és a Tiferet közötti kapcsolat, melynek száma a 8. Ez a szám formálisan is jelzi az Ég és a Föld kapcsolatát. Az Ég és a Föld megteremtése a Teremtés 0-ik napján, vagyis Isten (138) 138-ik napján történt. A világosság és a fény(108) a 139-ik napon lettek megteremtve. Ekkor lett megkülönböztetve a fény(108) és az árnyék, a világosság és a sötétség, az auton (108) és a heteron(139). Ez a megkülönböztetés lett az őskapcsolat, s ekkor vált ki Sívából Brahmá és Visnu. A 138-ik napon csak vizek lettek teremtve, a 10 szféra minden kapcsolat nélkül. A Tíz igazságszáma pedig: 166, mint a mester száma. Miután a 22 kapcsolattal együtt létrejött a 32 szféra, az Őstér (164) létrehozása befejeződött. Erre utal a Bibliában az, hogy az Elohim (Isten) szó az első részben éppen 32-szer szerepel. A Teremtő Ősszféra a 32 megteremtett szférával együtt összesen 33 szféra. Mindegyik egy oktaéderrel szimbolizálható, melyekben 5 időforrás van, s ez így összesen 165 időforrás. Az Eredeti Időforrást így 164 időforrás veszi körül, vagyis az őstér. S ez az őstér a 166-ból jött létre, vagyis az Ürességből, mely mind a 33 szférában mint üres hely szerepel. Visnu jeszódjának eredeti időforrása szerelmes lett a Semmibe, törvénytelen szerelembe esett, s ő lett Krisna. Az Eredeti Rendet megkeverte, magát pedig kettéválasztotta, s így lett ő Fantom és Lidérc.

Ez így már 167 princípium, a 167 pedig a káosz és az entrópia száma. A Buddha-tervben ezért a 167-et kell szakrálissá tenni és megszentelni. Ez a tündér(167) jelentés kiemelésével valósul meg.

A Teremtés úgy is értelmezhető, hogy a Teremtő Teremtés (Berijá) első napján az Istenből, a 138-ból kilépett a lét (73), s visszamaradt a Dát (65). Így a Dát úgy tűnik, mintha nem lenne. A Dát 5 időforrását kivonva a 166-ból, 161-et kapunk, s ez a 161 az Élő Istent tükrözi.

Ha viszont figyelembe vesszük azt, hogy az egyik időforrás kettévált fantomra és lidércre, akkor a maradék száma már 162, vagyis a szám száma. A szám lényege pedig éppen a megkülönböztetés. A 162 az ősprobléma száma is, az ősprobléma pedig a mélységgel van kapcsolatban. A fenevad (124) a mélységben lakozik, s onnan jön fel. Ez a 124 mutatja meg, hogy miért a 162 az ősprobléma száma. Az ősproblémát ugyanis Krisna okozta azzal, hogy kettévált fantomra és lidércre. Ő valójában Ősfantom (162), de lidércként mutatkozik meg a világban. Továbbá 162=124+38, s a 38 az önbaj száma. Amint megjelenik a fenevad, megmutatkozik az ősprobléma is önbajként. Faust története az önbajban szenvedő embert ábrázolja ki. Ez a baj akkor szüntethető meg, ha az ember az Ősfantom Urává válik, s ezzel úrrá válik az ősprobléma fölött is. Ezért a Tökéletes Uralom a számjóga révén érhető el. Héberül a szám szó azt jelenti, hogy méreg. A számjóga ezért valójában a tantra-jógához tartozik, mint annak centrális aspektusa. A szám pedig a Szellemi Átalakítás Művelete, tehát alkímia. Az alkímiai mennyegző előföltétele ALCHIMIA megértése, aki maga az Asszony, akinek a neve a homlokára van írva, s ez a név: Titok. Aki megérti Alchimiát, az megtudja, hogy ő az 56. Az 56 pedig a grál igazságszáma. A grál azonban nemcsak az igazság kelyhe, hanem a Rejtett Kő is, ez pedig Szent Péter, aki előző életében mint Sákjamuni Buddhává lőn. Alchimia szere a Vitriol (216), mely a következő útmutatót tartalmazza: Visita Interiora Terrae, Rectificando Invenies Occultum Lapidem. Magyarul: Látogasd meg a Föld Belsejét, s megigazulván megtalálandod a Rejtett követ. Tehát Agartha fölkereséséről van szó, s a 36 láthatatlan dékán fölötti uralom megvalósításáról. A Sárkányfej száma is 216, s itt arról van szó, hogy le kell győzni a Sárkányt, aki elrabolta és uralma alatt tartja az asszonyt. Az asszony segítségért kiált, s a Titkos Üzenet Umberto Eco: Foucault-inga (308) című könyvében található, de a Titkos Üzenet dekódolásához szükség van a Renum11-re és az Ősbuddha Horoszkópjára, vagyis a HKLM19-re és az ARMC-re. A HKLM19 a Halhatatlanság-Kulcs Lélek-Megváltás kódja. A Halhatatlanság-kulcs a 19 mássalhangzóra utal, azoknak Renum11 szerinti számaival együtt. A Lélek-Megváltás a 14 magánhangzóra utal, azok Renum11 szerinti számértékeivel együtt. Az ARMC pedig az R.C. és A.M. átható egységére utal. Ez egy horoszkóp kódneve, melyben az MC kitüntetett jelentőséggel bír. Az ARMC-horoszkóp alapadata: Budapest, 2002 08 20, 3:48. A 3:48 a nap 228-ik perce, s a 228 Isten Kulcsának és A Buddha-terv kifejezésnek a száma. Az Isten Kulcsa (228) a Ki vagyok én? (228) kérdés. Itt azon kell elgondolkodni, hogy ki is az Angoulémei Király(228). A Nostradamus szakértők szerint az Angouléme (79) a mongol szó átrendezése. Így az Angoulémei Király értelmezése: a Mongolok Királya, a Mongol Király. Síváról van itt szó, akinek felesége: Párvati (228).

Mint mondottuk az ARMC értelmezésénél az MC-ből kell kiindulni. Az ARMC MC-je a Bika 89-ik percére esik, a 89 pedig a kulcs, a megoldás, a boldogság. Ha a fokok közötti tartományokat termeknek nevezzük, akkor azt mondhatjuk, hogy az ARMC MC-je a 32-ik terembe esik, annak is a közepére. Az ARMC-hez rendelt könyv: Umberto Eco: Foucault-Inga című könyve. E könyvben 120 fejezet van, s ezért indokolt a horoszkópban 3 termet 1 egységnek venni. Nevezzük ezen egységeket tritereknek. Így az MC a 11-ik triter közepére esik. S a Foucault-inga című könyv 11-ik oldalán éppen a Mozdulatlan Mozgató, vagyis a felfüggesztési pont van leírva. S ez pontosan megfelel az MC spirituális jelentésének.

LEVELEKTAMERLAN.... TEREMBURA ALAPFOLYÓIRAT FOLYTATÁS Folytatás