8.

Az Élet Mérlege

Az Élet Mérlege az Isten, vagyis az Őstény eredeti létformája, a mérő és ítélő princípium, a Kezdet és a Vég, s általában az ellentétek egysége. Az Ítéletkor a lelkeket az Élet Mérlegén mérik meg, s ezért a mérleg az, ami meghatározza a sorsvonalakat. Az Élet Mérlege a szellemszikraatom, az ősatom, mely maga túl van téren és időn, életen és halálon, ezért ez az atom maga az oszthatatlan transzcendátorpont, ami/aki mindeneket irányít. Az Élet Mérlege le van írva a Ragyogás Könyvében is. Kódszövege pedig a következő:

"A rejtett dolgok könyve mérleggel mért könyv. Amíg ugyanis nem volt mérleg, nem lehetett színről színre látni. Az ősidők királyai meghaltak, nem találtak táplálékot. Megsemmisült a Föld, míg végül a fej, minden vágyak vágya drága öltözékeket készített, és az illő helyükre helyezte őket. Ez a mérleg egy olyan helyen függ, amely még nem volt. Ezen azokat mérték, akik még nem voltak. A mérleg a kiterjedése által létezik, senki nem tapasztalta, senki nem látta. Rákerülnek, lekerülnek róla, akik nem voltak és mégis voltak és lesznek. Titok titok belsejében, mely felemelkedik és kiterjed. Koponyaforma, kristály-harmattal teli, levegőből való bőr fedi, mely világossá lesz és föloldódik, ez a tiszta gyapjú, mely egyensúlyban lebeg. A legfelső akarat az alantiak imájában nyilvánul meg. Ezt tapasztalja a látó, a soha nem alvó, a mindig éber. Az alanti tapasztalása a fönti áram tapasztalásában, ez az éden két ablaka, mely által felébred az élet lehelete mindenkiben."

Az Élet Mérlege az önmagát

-előző lét, mely már akkor is volt, amikor még nem volt. Kezdeti megmutatkozásában az Élet Mérlege az őstachion, a képzetes atom (itt az atom alatt a valóban oszthatatlant kell érteni), mely valóban önmagát-előző-lét, hiszen haladásában megelőzi terjedő önmagát, amit úgy is mondhatunk, hogy gyorsabban halad, mint terjed. Magát az önmagát-előző-lét fogalmát Heidegger tárgyalja a Lét és idő című korszakalkotó művében, mely mű az időfilozófia alapműve. Az önmagát-előzés olyan értelemben is érvényes, hogy már a Teremtés legelején, az Őstachion idejében is létezett metafizikailag a teljes egész is, hiszen ez az egész az, mely a teremtési folyamatban önmagát mintegy fizikai létezőként is realizálja. A Teremtő Elv az Aranyfej, minden vágyak vágya, aki önmagát először mint őstachiont vetíti ki önmagából, s a lételveknek drága, vagyis csillogó öltözékeket készít saját ősterve szerint, mely terv a rejtett dolgok könyvében van leírva. Ez a könyv a Sors Könyve, az Elvek Bibliája (Biblia Principiorum), melyben minden betű egy újabb könyv, s ezen részkönyvek betűi is könyvek, így egészen a végső elemekig. A rejtett dolgok könyve tehát egy betűfraktál, mely a létprogramot tartalmazza. Minden egyes betűje egy-egy létező-egység (léteg), végső betűi pedig a marutkinunoknak, vagyis a cikázó őselemeknek felelnek meg. Az Aranyfej, mint transzcendens létező eredetileg mindent magában foglal, hiszen a rejtett dolgok könyve e fejben van kódolva. Ez a pont önmagát, mint transzcendátorpontot vetíti ki önmagából, s így jön létre a teremtő kettőspont. Tehát a transzcendátorpont, a szellemszikraatom, az Élet Mérlege maga a Titok belsejében lévő titok, mely felemelkedik önmagába és kiterjed önmagában.

Az idézett szövegben 148 szó van, a 148 pedig az ősegy száma. A szöveg tehát az ősegyről, vagyis az aranyfejről szól, mely ősegy önmagát először, mint az Élet Mérlegét teremti meg, hogy ilymódon kimérje önmagából az öröktől benne szunnyadt őssorsot. Ez a sors a teremtés folyamatában, mint mozgás nyilvánul meg, s a fatális találkozásokat ez a mozgás hozza létre. A rejtett dolgok az életfeladatok, melyek olyan mértékben titkosak, amilyen mértékben még nem teljesedtek be. E könyvben "összefésülve" kódolva vannak a teremés fő számai, így az irracionális számok is, melyek között a Pí (3.141...) és az e (2.8182...) számok kitüntetettek. Az ősegy ilyen módon egy végtelen egybeszerkesztettség. De 148 a dokumentáció igazságszáma is, ami arra utal, hogy az Élet Mérlege maga a dokumentáció, a lételvek elrendezése. S igen sokatmondó a 148 "energetika" jelentése is, ami arra utal, hogy az Élet Mérlege című szöveg az energetika kódszövege. Ez a szöveg magában rejti a nullponti energia kicsatolásának a lehetőségét, csak meg kell találni a megfelelő értelmező rendszert.

A szövegben kitüntetett a 144-ik szó: a "felébred" szó. Az Élet Mérlege tehát tartalmazza a metafizikai felébredéshez szükséges kulcsinformációkat. Mi illetve ki az, ami/aki felébred? A 144, vagyis a tudat (144). Minek a tudata? Az ősemlékezés tudata, ami által megvalósul az üdvösség (251). Mert az üdvösség semmi más, mint ősemlékezés (251). S "az Élet Mérlege" (251) éppen az üdvösség biztosítója.

 

Az Élet Mérlege

a belső horoszkóp, melynek aszcendense a mérleg jegyében van. A külső horoszkóp az Achilles-horoszkóp, a fordulópont horoszkópja. Az Élet Mérlegében a Sárkányfej a 251-ik teremben van, tehát az Élet Mérlegén a megvalósítandó feladat az üdvösség (251), melynek lényege: túllépés az élet felismert nehézségein. A Sárkányfarok a 71-ik teremben van, s a 71 többek közt éppen a mérlegnek az igazságszáma. Ez a horoszkóp tehát karmikusan is kapcsolatban van a mérleg princípiumával, s ezért is lehet az Élet Mérlegének nevezni. E horoszkópban könnyű felismerni Buddha 4 nemes igazságát, kezdve az elsővel, mely szerint a világba-vetett lét szenvedéssel teljes. Ennek tapasztalása az egyént a tökéletes megoldás kutatására ösztönzi. Az Élet Mérlege megmutatja, hogy a világbavetett lét milyen nehéz, de azt is megmutatja, hogy mi a kiút. De ezt a kiutat csak zsenialitás révén találhatjuk meg. A zsenialitás igazságszáma: 305, s ennyi az igazságszáma az "Achilles és a teknősbéka" kifejezésnek is. Amint Achilles utoléri a teknősbékát, a karmikus hátralék behozatik, s megtörténik a karma feloldása. Achillest a Sárkányfej képviseli, a teknősbékát pedig a Sárkányfarok. Az önutólérés pedig 2002 11 02-kor valósul meg. Mivel az Élet Mérlegén a 305-ik teremben a Mars van, ezért fontos megérteni a Mars elvét. A Mars pedig a Kos ura, s a kos éppen a mérleggel szemben helyezkedik el. A Mars és a kos elve a haladás, míg a Vénusz és a mérleg elve a terjedés. A haladás az idő és az én elveivel kapcsolódik, míg a terjedés a tér és a tudat elveivel. S a mérlegnek egyensúlyba kell hoznia a Mars és a Vénusz elveit is, s meg kell teremtenie a nagy egységet. S erre az egységteremtésre utal az, hogy az Élet Mérlegében a Nap és a Hold éppen aranymetszésben vannak. Az élet szenvedései mögött megtalálható a rejtett arany. S a rejtett értelem megtalálására utal a Vitriol-elv is, mely a következő: Visita interiora Terrae, rectificando invenies occultum lapidem. Magyarul: Látogasd meg a Föld belsejét, s megigazulván megtalálandod a Rejtett Követ. S a Rejtett Kő maga Sákjamuni Buddha, aki Szent Péterként még egyszer leszületett, hogy mindeneknek útmutató és iránymutató legyen. Ő volt a sokat szenvedett Jób is, s Jóbként példát adott a szenvedőknek, s megmutatta, hogy a szenvedés meghaladható és legyőzhető. A lényeg az üdvösség, s ezt mutatja meg az Élet Mérlege.

LEVELEK TAMERLANNAKTEREMBURA STARTLAPRAfolytatás