9.

Dzsingisz kán törvénye

Dzsingisz kán törvénye a felemelkedés törvénye. A jónak föl kell emelkednie, és uralomra kell jutnia, a rossznak pedig le kell süllyednie és meg kell szűnnie. A világi létezőkben a jó és rossz vegyesen van jelen, ezért a megszabadulás útja látszólag ellentmond a törvénynek: úgy látszik, hogy a jó süllyed, a rossz pedig felemelkedik. Azonban ez csak a látszat. A jó által uralt vegyes létező csakis a benne lévő rossz miatt kényszerül pokoljárásra, hogy megigazulván megkönnyebbüljön és fölemelkedjék. S ahová a jó fölemelkedik, az rejtett a világ számára, ezért ezt a pozíciót nem lehet profán hatalommal elfoglalni, megszerezni.

Az asztrológiában a 9 a Mars száma, a Mars által uralt jegy pedig a kos, melynek a házak közül az aszcendens háza felel meg. Az aszcendens pedig a felemelkedőt jelenti. A világbani elkeveredettség miatt a jóval együtt sok rossz is felszínre kerül, s minél jobban benne vagyunk az Apokalipszisben, ez annál inkább így van. A jelenlegi világban azt tapasztaljuk, hogy amilyen mértékben magunkhoz vonzzuk a jót, olyan mértékben jön a rossz is a jóval együtt, s amilyen mértékben eltaszítjuk a rosszat, olyan mértékben eltaszítjuk a jót is. A jelenlegi világban a jó és a rossz együtt jár, s összegük zérus. Ezzel eljutottunk a zérusösszeg elvéhez, mely elv egy fontos kulcs Dzsingisz kán törvényének megértéséhez. A törvényben viszont az van kimondva, hogy csak a jónak kell fölemelkednie, a rossznak el kell tűnnie. Ez ellentmondásnak látszik. Más a realitás és megint más az idealitás. Az ellentmondás akkor tűnik el, ha elérjük, hogy a realitás ideális legyen. Az ellentétek feloldódása és a volt ellentétek egysége csak az Istenségben valósul meg. Deus est coincidentia oppositorum. Dzsingisz kán törvénye így nem más, mint mindeneknek megtisztítása és felemelése az Istenségbe. De hogyan van ez összhangban a zérusösszeg elvével? Úgy, hogy egy kitüntetett fordulópontig a rossz volt a domináns, ezen a ponton túl pedig a jó. Maga a fordulópont fraktálszerű, s több kisebb fordulópont van benne. Ezek között kitüntetett 2002 november 2, mely napnak a következő a jelmondata: "kihalni a világból, s beleszületni az Istenbe." Ez a rózsakeresztes endúra igazi értelme. Ezen a fordulóponton az Egyetemes Krisztus fogantatik, s rejtetten megvalósul a Nagy Szétválasztás, a Jó és a rossz szétválasztása, s ezzel megkezdődik az entrópia-törvény hatályon kívül helyezése. Dzsingisz kán törvénye nevezhető a negentrópia törvényének is. E törvény megértéséhez vegyük példának a korsó-hasonlatot. Eredetileg volt egy világkorsó, s ez az ősrobbanáskor széttört darabokra. Az összetartozó részek összekeveredtek más részekkel, s létrejött egy kaotikus sokaság. A jelenlegi fizika ezt a kaotikus sokaságot vizsgálja, s elkövet egy nagy hibát: a fizikai létezőknek nem veszi figyelembe a tudati természetét, sőt magát e figyelembevételt sem veszi figyelembe. A fizikát nem szabadna a metafizikától teljesen elkülönítve tárgyalni. Az ilyen absztrakt elkülönítés magát az igazi megértést nehezíti meg. A matematikát sokszor rosszul alkalmazzák a fizikában és más tudományokban is. A lényeg pedig az absztrakt félreértéssel szemben az, hogy a bukáskor egymástól elkülönült darabok visszakívánkoznak az eredeti egységbe, csak valakinek föl kell nyitnia a részecskék, az atomi létezők szemét. A megvilágosodás folyamata a Transzcendátor lélekmagjából: a szellemszikraatomból indul ki, s ezt a világosságot fogja tükrözni a Szellemszikraatom princeps analogátuma: a Főmonád, a Monászok Monásza. A világosság ezután kiterjed a Főmonád mikrokozmoszára, majd a tartalmazott részecskékre. A lényeg az ősemlékezés, s ha ez megvalósul, akkor megállítható a romlás folyamata. Mert az üdvösség (251) az ősemlékezés (251). S fontos tudni, hogy csak a szétszakított és egymástól eltávolodott részek jók-rosszak. Az Eredetben minden jó, mert az Eredetben minden a helyén van, s a rendeltetése szerint működik. Nagyon fontos tudatosítani, hogy az Eredetben minden rész egyúttal egész is, s a részecskéknek tudati természetük van. Az Ősrobbanás előtt a fizikai részecskék még metafizikai természetűek voltak, s az anyag még nem alakult ki. Az Ősrobbanás nem fizikai és nem anyagi esemény volt, hanem tudati esemény. Ez egy sajátos létájulás volt, s ebből az ájulásból kell felébrednie a Világszellemnek.

Dzsingisz kán törvénye (674): az isteni vezérfonal megtalálása (674). E vezérfonal megtalálására pedig az aktuális dátum: 2002 november 2 (674). A lényeg, hogy a létezőket egy nagy hadseregbe kell beszervezni, mely seregben minden létezőnek megvan a rangja és a rendfokozata. S a centrumból adott ébredési parancs végigfut az egész rendszeren, a pásztorsíp összetereli a nagy sereget. A lényeg az ősemlékezés beindítása, s ehhez először is intuitíven vissza kell emlékezni a Seregek Urára. A sereg igazságszáma 101 mint a Mars száma is. A Seregek Ura tehát a harcosok ura. Hiszen a Kos (65) harcol (65). S vajon ki a Seregek Ura? Az a szellem, aki a legnagyobb világhódítókban testesült meg. Dzsingisz kán törvényének cikkelyei azok a szempontok, melyek elősegítik az egyetemes metafizikai felébredést. Tehát a megfelelő szempontokat kell összegyűjteni, és egységbe foglalni.

Klasszikusan Dzsingisz kán törvényének a lényege így fogalmazható meg:

EGY ISTEN VAN, DE EZER ARCA.

Tehát: az Isten Egy, de ez az egy jelen van a sokaság minden elemében, ha ájult módon is. Isten közvetlen módon nem létezik a jelenlegi világban, hanem csak a tudati létezők tudatstruktúrájának a mélyén. Martin Heidegger ezt a tudatstruktúrát kezdte el feltárni a lényeg oldaláról. Az emelde ezért Heidegger: Lét és Idő című műve, ezt azonban a megfelelő módon kell olvasni. Isten ezerarcúsága jelenti Isten eredendő szellemtermészetét is. Isten eredetileg nem Atya és nem Fiú, hanem Tiszta Tudat, s ennek a tudatnak az őrzője a Szentlélek (266), aki a kegyelem forrása (266). Az Isten elsődlegesen és közvetlenül a Szentlélekben található, ezért a Szentlélek tudatstruktúráját kell elsősorban megismerni. A Szentlélek elsődleges megszemélyesülése pedig Síva, míg Visnu az Atya, Brahmá pedig a Fiú megszemélyesülése.

A Törvény értelme: az Utolsó Nap, melynek igazságszáma: 306. S az "Egymagam vagyok" igazságszáma is 306. Miről is van szó? Az eszmélő tudati létező önmegvalósító gondolatáról. Ez a szolipszizmus elve. A szolipszizmus a "solum ipse sum" kifejezésből származik, ami annyit tesz, mint: "csak magam vagyok". De latinul a "Sol " Napot is jelent, s a Nap száma az Egy. Az "Egymagam vagyok" kifejezés sok szempontból szerencsésebb, mint a "csak magam vagyok" kifejezés. Ez utóbbi radikálisabb megfogalmazás, de félreérthető, ezért e két kifejezést párhuzamosam érdemes használni a szolipszizmus elvének tökéletes megvalósítása érdekében. A jobb és mélyebb megértés érdekében a következőt is mondhatjuk: Egy a lélek és sok a test. A lényeg itt az, hogy a szolipszizmus lényegét gondoló magát, mint az Egy lelket gondolja. S át kell élni, hogyha valaki szeret engem, akkor az az Egy-lelket szereti, s így végső soron magam vagyok az, aki magamat szeretem.

Dzsingisz Kán törvénye egyúttal a Messiás törvénye is. Ha ugyanis a jelenlegi entrópia-által uralt világban Isten közvetlenül (vagyis személyesen) nem létezik, hanem csak keletkezőben van, akkor fölmerül a személyes Isten születésének és fogantatásának a problémája. De mivel Isten Örök Lét, ezért Isten, mint olyan sohasem születik és soha nem hal meg. Ezt az ellentmondást a Messiás oldja fel a maga transzcendens és végtelen személyében. A lényeg az, hogy minden tudati létező Isten egy-egy darabja, s a Messiás, vagyis a Krisztus az, aki a szétesett egységet újra helyreállítja, s a szétszórt darabokat összegyűjti. Az élőlények világában az emberi faj a messiás faj, s az emberiségen belül a 2 messiásnak megfelelően két választott nép van: az izraelita nép és a magyar nép. Az izraelita nép az Úrjézus választott népe, míg a magyar nép a Szentlélek választott népe. Az első egy átmeneti és zárt keret, a második egy örök és nyílt keret. Izraelitának születni kell, ellenben magyarnak számít mindenki, aki felvállalja a magyar sorsot, e felvállalásról tanúbizonyságot tesz, s megtanul magyarul gondolkodni. A lényeg ugyanis az, hogy a magyar (137) nép az Önvaló (137) népe. 2002 november másodikán a messiási stafétabot átadatik a magyar nép igazi szellemi vezetőinek, s rajtuk keresztül azoknak, akik kiérdemelték azt, hogy a pusztán formális magyarságból fölvétessenek a szakrális magyarságba. A Sorsfordulat Napján kitüntetett az a pillanat, mikor az aszcendens éppen az Uránuszra ér, s vele együtt az MC a Sárkányfarokra, ahol a Sárkánykígyó a farkába harap. A jövő a múltba ér, a megvilágosodás ereje megvilágítja a múltat, s a jövendőt. A Nap ekkor nemcsak a Skorpióban lesz, hanem a 8-ik házban is, ezért az átváltozás ereje megsokszorozódik. Ezért ez a horoszkóp lesz a magyarság és a világ átváltozásának a képlete. 35.

 

LEVELEK TAMERLANNAKTEREMBURA STARTLAPRA