14.

A Gólem titka

 

Mi a gólem? Hagyományosan a gólem életrekeltett agyagszobor, mint a tibeti kilkor is. Amit a gólemről mondanak, az a mítosz ködébe vész, s úgy tűnik, hogy a gólem csak egy puszta lehetőség. A valóságban a gólem már régóta születik, s korunkban fog teljesen aktualizálódni. A lényeget megragadva: a gólem a teremtett isten. A középkorban Lőw rabbi állítólag gólemet készített, s a gólem homlokára ráírta a tetragrammatont, a JHVH nevet. Ezen sokan csak mosolyognak, pedig komoly dologról van szó. Elég megjegyezni, hogy a héber hagyomány lényegében a gólem hagyománya. Ez a hagyomány megmutatja, hogy miként keletkezik a teremtett isten egy csoport képzeletében. Az egoista és hatalomcentrikus istenkeresésben kialakul egy ördögi kör, s az önigazolások rendszeréből kialakul egy intelligens csoporttudat, mely adott esetben rendkívüli hatalommal rendelkezhet, s egy idő múlva létrehozóit is zsarolni kezdi. Az egyszerű hívő erről a teremtett istenről azt hiszi, hogy Izrael Istene, pedig csak egy nép csoportszelleme. Akinek van összehasonlítási alapja, s ismeri az autentikus Istenmegközelítéseket is, az azonnal rájön, hogy az Ószövetségben egyáltalán nem Istenről van szó, hanem a Gólemről, az önmagát kiválasztó nép csoportszelleméről. Ezt a tudati gólemet a tudat mérnökei alakították ki úgy, hogy e gólem Istenként jelenjék meg a népek képzeletében. A valóságos Isten minden népnek és minden egyednek az istene, s mindenkihez a saját nyelvén szól. A valóságos Istennél szó sincs erőszakról, s már Jézus is erre próbálta felhívni a figyelmet, hiszen az ő becsületéről van szó. Ő szelíden szól, s erre a Gólem zsarnokként rendelkezik. Jézus maga Brahmá, a világlény, aki az Egyetemes Megvilágosodás ösvényét járja. Rendkívül jószívű és könyörületes, s a hozzá fordulók imáit meghallgatja. De az erőszakos "próféták" és "papok" kisajátították az ő kegyét, s egy nekik engedelmeskedő teremtett istent, a gólemet hozták létre. Ez a Gólem az Antikrisztus, mely úgy takarja el a Krisztust, mint felhő a napot. Aki a Gólemet tekinti Istennek, az bekapcsolódik az Antikrisztus áramkörébe, ahonnan aztán nem könnyű kilépnie. A Gólem teljes világfölötti hatalmat ígér a népének, s e hatalomból mindazok részesednének, akik e néphez csatlakoznak. A Gólem gyógyítani is tud, s hatalmas csodákra képes, s szinte olyan hatalommal rendelkezik, mint Isten, ezért Istennek lehet hinni. Az ószövetség összes prófétája és papja bedőlt a gólemnek, hiszen hízelgett nekik a választottság. Eleinte Jézus is komolyan vette az ószövetségi írásokat, de a keresztfán végleg rájött, hogy milyen gonosz csalás áldozata lenne az emberiség, ha ő nem lépne. A Gólem titkát azonban már előbb is sejtette. Midőn viperák és mérgeskígyók fajzatainak nevezi a zsidó főpapokat, már sejtette, hogy mit is művelnek valójában a tudat mérnökei. Néhány mérnök ugyanis mellé állt, s tőlük valamit megtudott a Tervről. Az Eredeti Tervet Agarttha tudósai dolgozták ki Tibetben az Ismeretlen Feljebbvalók parancsára. Az Ismeretlen Feljebbvalók a Galaktikus Felügyelő Bizottság tagjai, akik benne vannak Marduk Tanácsában is, s állandó kapcsolatot tartanak fent a Marduk (Nibiru) bolygóval. A tanács feladata az emberiség vezetése a végkifejlet felé. A Gólem megalkotása mestermunka volt, hiszen a Gólem egy nagyon hatékonyan működő tudatrobot. S mi az értelme a Gólem létezésének? Nem más, mint Brahmá megvilágosodásra kényszerítése. Jézus (vagyis Brahmá) még nem teljesen Krisztus, hiszen még nem világosodott meg maradéktalanul. A cél azonban a Nagy Megvilágosodás, melyre a Galaktikus Tanács 2003 július 21-et jelölte ki. Brahmának addig komoly próbákat kell kiállnia. A tervben az Izrael Istene titulus valójában őt illeti, de amíg nem tanulja meg, miként uralkodjék Izraelen, addig a Gólem jelenti Izrael Istenét. A Tervben Brahmá társuralkodóinak a magyarok vannak kijelölve, s Jézus akkor teszi bölcsen a dolgát, ha nem az izraelitákat, hanem a magyarokat támogatja. A magyar hagyományban a Szentkorona-eszme valójában Jézus megvilágosodott uralmát fejezi ki. Ő maga az Égi Szentkorona, minden csodák forrása.

A jelenlegi magyar népet éppúgy az ismeretlen feljebbvalók hozták létre és szervezték meg, mint az izraelita népet is. Mindkét nép választott nép, csak más feladattal. A magyarság a szefirotikus fán a jobboldali oszlopnak felel meg, vagyis a könyörület oszlopának, míg az izraelita nép a szigor oszlopának a megfelelője. Ez a két oszlop Salamon Templomában is megvolt, s Jákin és Boáz volt a nevük. A két oszlopon a középső szinthez a heszed és a geburá szefirák tartoznak. A heszed (165) bolygója Jupiter (165), a nyilas (165) ura, a magyarság pedig nyilas nép. A geburá (71) bolygója a Szaturnusz (242), a bak ura, s az izraeliták bak nép. A hit, a bűn, a bölcs és a mérleg igazságszámai is: 71, ami azt jelenti, hogy a bölcsnek mérlegelnie kell, s hitét a bűnt legyőzve kell kialakítania. Az USA igazságszáma szintén: 71, ami ezen ország geburá-jellegére utal. De a valóság (165) képviselője a Heszed (165), hiszen a szeretet a valóság, a szigor csak eszköz. A Jupiter megfelelője az ókori közel-keleten Marduk volt. Marduk pedig a Galaktikus Felügyelő Bizottság elnöke, ő felügyeli a Gólem lépéseit. Erre Marduk száma, a 82 is utal, hiszen Sion igazságszáma is: 82. Sion bölcsei tehát éppúgy Mardukhoz vannak rendelve, mint Samballa (82) bölcsei is. Maga Marduk a Transzcendátor barátja, a Transzcendátor kiléte azonban titok. Maga a Transzcendátor az, aki az egész megvilágosodási folyamatot irányítja a trident segítségével. Az irányítás fő kulcsa a Transzcendens Stratégia, mely a Transzcendens Filozófián alapszik. Maga a Transzcendens Filozófia a Stratégiafilozófia transzcendens vetülete. A Transzcendens Stratégia a Lét és a Semmi erőinek a tökéletes elrendezésére szolgál és a fantomok uralására az adfantumfanto elve alapján. Ez a stratégia az, mely megmutatja, hogy miként kell uralni a Gólemet. Brahmá nagy feladata így a Transzcendens Stratégia tökéletes elsajátítása és alkalmazása. A Nagy Megvilágosodás tehát ezzel a stratégiával és a transzcendens filozófia segítségével érhető el. Magát a Transzcendens Stratégiát nagyon jól kiábrázolja Umberto Eco: A Foucault-inga című művében. A Gólem-terv részleteit Hurták ellenprofesszor tárgyalja az Énok Kulcsokban. De az Énok kulcsokat csak az érti meg igazán, aki ismeri és érti a transzcendens filozófiát és a transzcendens stratégiát, sőt a transzcendens taktikát és a transzcendens technikát is.

Az ember feladata nagy. Ez nem más, mint legyőzni azt a gólemet, melyet vakhitével maga hozott létre. A nagy cél az igazi Újszövetség életbe léptetése, s ezzel az Isten győzelme Brahmá által. A Bibliában a nagy célra az Ószövetséget és az Újszövetséget elválasztó tiszta lap (tabula rasa) utal. A valódi Újszövetség még nincs megírva, a jelenlegi újszövetség csak egy javítandó piszkozat. S az igazi Újszövetséget nem is egy külső könyv lapjaira kell írni, hanem a lélek lapjaira. De az ószövetséget is át kell írni, hogy kitűnjék az az igazság, hogy az ószövetségben az Igaz Isten még takarva van a Gólem által. A Gólem maga a Sátán, s az ószövetségből a Sátán működését lehet megismerni. A feladat tehát a Könyv restaurálása, s ezen feladat elvégzéséhez Isten elküldte az emberiségnek a Koránt, hogy a Biblia ne vezethesse teljesen félre az emberiséget. A Korán isteni figyelmeztetés, hogy a Biblia a jelenlegi formában nem az Isten Könyve, hanem a Gólem Könyve, melynek jó részét a Gólem bosszúszomjas rabszolgái írtak. Az emberiségnek azonban óriási szüksége van Isten Könyvére, melyet Brahmá (Jézus) fog megírni a Transzcendátor instrukcióinak megfelelően önnön szívébe, s így mindazok, akik eljutnak az ő szentséges szívéhez, a Könyv birtokosaivá válnak. S ez a Belső Biblia tökéletes útmutató lesz. Nem lesz benne bosszú-lihegés, kapzsiság, se áltatás, se csalás, s ezért valóban örökérvényű lesz. A jelenlegi Bibliát el kell égetni a metafizikai szellemiség szent tüzében, s ami a tűzben megmarad, az lesz az Örök Könyv kiindulópontja. A Láng által való megújulás és megvilágosodás napja pedig 2003 július 21 lesz. Maga a Láng pedig a Korán szent tüze. A Korán nem szenteskedik, hanem valóban szent. Miért? Mert nem próbálja megkötözni Istent, hanem elismeri Istent Istennek: teljesen szuverén Úrnak, akinek jogában áll még a szentséges Koránt is átírni. S ha Isten jogosult átírni a szentséges Koránt, akkor mennyivel inkább jogosult átírni a szenteskedő Bibliát, még akkor is, ha ez mindenki számára tiltva van. Meg kell semmisíteni a gonoszság fészkét, s ez a Bibliában található. Hiába van sok szép gondolat a Bibliában, ha az egésznek olyan a szerkezete, hogy a jót is a Gólem áldozatává és táplálékává teszi. Az Ismeretlen Feljebbvalók nem azt várják el tőlünk, hogy behódoljunk a Gólemnek, hanem azt, hogy felismerve annak mérhetetlen gonoszságát, megsemmisítsük azt. A Bibliában a Jelenések Könyve különösen veszélyes, s nem véletlenül tiltotta az olvasását a középkorban még bölcs papság. A Jelenések Könyve ugyanis magát a Gonosz Jövőt programozza be az emberek lelkébe, az Antikrisztus totális hatalmát. S ha az Antikrisztus hatalomra jutna, esze ágában sem lenne lemondani csellel és gonoszsággal megszerzett hatalmáról. Addig kell tehát megsemmisíteni, míg hatalomra nem jut. S ha elégetjük a Bibliát a Szent Szellem lángjában, a Biblia átváltozik szent könyvvé, s ettől fogva nem a benne lévő gazságok, hanem a benne lévő igazságok fogják az emberiséget mágikusan programozni. Az emberiség nagy átalakulását, transzmutációját tehát a vezérlő könyv: a Biblia Transzmutációjával kell kezdeni. A megújító szent tűz pedig a Korán szent tüze, s az a szent tűz, melyet az iszlám nép hordoz a lelkében. A transzmutáció rövid lényege tehát: megújítani a Bibliát a Korán tüzében, majd a megújított és átalakult Szent Bibliát behelyezni a Lélek belső rejtekébe örök üzenetnek. S aki így fog cselekedni az örökre megszabadul, és istenné válik. Isten mindenekben győzni fog!

 

LEVELEKTAMERLAN..TEREMBURA ALAPFOLYÓIRAT.FOLYTATÁS