25.

 

Mohamed napja

Mohamed napja (99) a Vég (99) kezdete, az a nap, midőn egyetemlegesen megkezdődik a Nagy Szent Háború (426), midőn a Szellem erői teljes erőbevetéssel megkezdik a harcot a rejtett sátán (A49) ellen, aki ravasz módon az Istenben rejtőzött el, s Isten nevében ténykedik. Nem Luciferről van szó, mint bukott angyalról, s nem is Ibliszről mint bukott dzsinről, hanem Allah rejtett ellentermészetéről. Isten mint Isten feltétlenül és végtelenül jó, de Isten mint sátán maga az őseredeti gonoszság, aki örök gyötrelmet szán ellenségeinek. A Teremtés lényege Isten önkiábrázolása volt, célja pedig az, hogy a rejtett sátán le legyen győzve. Az isteni győzelem érdekében sátánok is lettek teremtve, hogy a megteremtett világ teljes tükör legyen az Isten számára. A Nagy Szent Háború a Teremtés pillanatától fogva tart, s ezt a háborút Isten saját magával vívja. Isten mint Mozdulatlan Mozgató abszolút jó, de a Teremtés aktivitásában már polarizálódik, s felveszi a dialektika sajátosságait. A Teremtés első fázisában Isten megteremti önmagát, s kettéválik: Ősfényként Mohamed szelleme lesz, ősárnyékként pedig Krisna. Egyenes természete Mohamedben ábrázolódik ki, fonák természete pedig Krisnában. Ezután Mohamed mint ősfény kilép Krisnából, s ezzel tételeződik az őspolaritás. Mohamed ősszelleme ezután önmaga polaritásából megteremti a Nirgúna Brahmant, s önmagát mint Atyát határozza meg, ellenmeghatározása pedig a Semmi (vagyis a Nírgúna Múlaprakriti) lesz. A harmadik lépésben az Atya a Semmiből megteremti a világlást és a Fiút, majd a negyedik lépésben megteremtetik az első lény, az őslény, akiben Isten mint Legfőbb Lény határozza meg magát. A Teremtő Teremtés csak ezután kezdődik. A megteremtett lények mint a Legfőbb Lény aspektusai jelennek meg a világban. Lénnyé válik Krisna, majd lényként megjelenik az Atya és a Fiú. A Szentlélek maga az eredeti legfőbb lény, az Igazság Szelleme, Allah első megjelenése, inkarnációja.

A probléma akkor keletkezett, midőn az Atya (Visnu) magához ragadta a hatalmat. A Fiú (Brahmá) elfogadta az Ő uralmát, ellenben Krisna magát fogta fel Istenként. Az Atya először félisteneket teremtett, s ezek segítségével megteremtette az ősvilágot. A Teremtés végén látta, hogy minden ímé igen jó, s a Teremtés jóságán megnyugodva megpihent a Teremtés hetedik napján. A Teremtő Teremtés után a Formáló Teremtés következett. A Fiú megformálta az Atya teremtését, s az Igazság Szelleme számára is testet formált, s így lett Ádám. Krisna azonban úgy érezte, hogy ő háttérbe lett szorítva, s ezért követelte magának a kulcspozíciót. Brahmá-Jézus neki adta a Tudás Fáját, s nem is gondolta, hogy ezen adakozásának mi is lesz a következménye. Krisna a mindentudás birtokában megtette kulcslépését. Fellázította az angyalok (vagyis a félistenek) egy részét, s ezek vezérét: Lucifert megnyerte magának. Jézus erre a dzsineket: első teremtményeit küldte a lázadó angyalok ellen, s ezek legyőzték a lázadó angyalokat. Vezérük Iblisz volt, aki nagyon büszke volt nagyságára és erejére. Igen számító volt, s észrevette a Krisna és Jézus közötti ellentétet. Azon törte a fejét, hogy mimódon vehetné át a főhatalmat. Titokban Krisna ügynöke lett, valójában azonban Krisnát is ki akarta játszani. Krisna eleinte elfogadta Iblisz titkos szolgálatait, s hogy általa legyőzhesse Jézust, adott Iblisznek egy almát a Tudás Fájáról. Erre Iblisz olyan veszélyessé vált, hogy maga Krisna is megrettent tőle. Megértette, hogy Iblisz csak kihasználta őt is, mint mindenkit, s hogy a világon a legnagyobb veszedelmet immár Iblisz jelenti. Annak érdekében, hogy Ibliszt eltávolítsa Jézustól, elmondta Jézusnak, hogy ki is Ádám, az ember. Az Igaz Isten az emberben él, s ezért úgy kell megpróbálni Ibliszt, hogy meg kell neki parancsolni, hogy boruljon le a Föld porából gyúrt Ádám előtt. Jézus így meg is parancsolta Iblisznek, hogy boruljon le Ádám előtt. Iblisz e parancsot megtagadta, s erre Jézus megértette, hogy Iblisz sokkal veszedelmesebb lehet számára mint Lucifer. Így Ibliszt és a lázadó dzsineket is a pokolba száműzte. Iblisz szellemi hatalmát azonban nem tudta elvenni. Iblisz szelleme megszállta a paradicsomkerti kígyót, s ezért nagy veszedelem alakult ki. Jézus Krisnával ellentétben úgy gondolta, hogy az a legjobb, ha az ember (egyenlőre) nem eszik a Tudás Fájáról, ezért parancsot adott az embernek, hogy ne egyék arról. Ezután mély álmot bocsáta az emberre, s ezzel kezdetét vette a Teremtés negyedik fázisa. A Tudás Fája már veszedelmet jelentett, mivel Iblisz megátkozta azt, miután evett róla. Jézus féltette Ádámot a fától, ellenben Krisna úgy látta, hogy a kialakult létgubancot csak az ember oldhatja meg. Ezért Lucifer, Krisna és Iblisz is azt akarta, hogy az ember egyék a fáról, bár szempontjaik mások voltak. Az ember végülis evett a Tudás Fájáról, s így kezdődött el Ádám pokoli beavatása: egy olyan végső beavatás, mely ellenbeavatásokkal terhes. Ádámban kialakult a szellem nagy betegsége: a paranoid skizofrénia (351), mely a tudatalatti bűn (351) kiábrázolódása a tudatban. A skizofrénia (244) maga a vész (244), de az embernek ezzel a vésszel meg kell küzdenie. A szellemnek ezt a betegségét kell megszüntetni, s ennek érdekében meg kell szüntetni és fel kell oldani Iblisz átkát. Iblisz átka (241) maga a Nagy Sátán (241), mely az Isten belső ellensége (323), mely belső ellenséget a rendezetlenség (323) képviseli, a belső zűrzavar. Ezért a Nagy Sátán bolygója a Neptunusz (323), a káosz bolygója. Az igazi szenvedés (323) az Isten belső ellensége miatt van. A szenvedés úgy szüntethető meg, ha megszüntetjük Iblisz átkát. Ezt az átkot azonban csak az Allahtudat (170) segítségével lehet megszüntetni, mivel csak ez a tudat képes megtörni Iblisz (170) hatalmát. S Iblisz legyőzése érdekében kérni kell az Atya, a Fiú, s főleg a sajátisten: a Szentlélek segítségét, s össze kell fogni Krisnával, sőt még Luciferrel is. Lucifer és a bukott angyalok megbocsájtást nyernek, s ki lesznek engedve a pokolból, de Iblisz és hívei továbbra is a pokolban maradnak, mindaddig, míg az egyetemes üdv előfeltételei meg nem valósulnak.

Mohamed napja (A49) a rejtett sátán (A49) lényegi legyőzésének a napja lesz. Ezen a napon nyílik meg a Walhalla Kapuja (A49), s a hősök ereje és bátorsága visszaköltözik az igazság bajnokaiba. Először igazságot kell szolgáltatni, s minden bukott angyalnak amnesztiát kell adni, mert az angyalok eleve tökéletesnek lettek megteremtve, s Lucifernek és angyalainak a megbüntetése csak növelte a gonosz erejét. Ki kell mondani, hogy Lucifer nem gonosz, s a vele szövetségben álló angyalok sem gonoszak. Minden gonosz kútforrása Iblisz, aki Lucifernek sem kellemes társaság. Ha Lucifer megkapja Allahtól az amnesztiát, nem lesz bolond, hogy Iblisszel szövetségben maradjon. Lucifer magának az Atyának a teremtménye, s ennélfogva tökéletes, s így meg fogja érteni au isteni amnesztia igazi értelmét is, s meg fogja érteni azt is, hogy az Isten igazi szándéka a mindenekre kiterjedő egyetemes üdvösség.

Az összes angyalra kiterjedő amnesztia napja Mohamed napja lesz: 2003 május 1 (81). Ezen nap után kezdődik meg a 81 napig tartó labirintusjárás. A 81-ik nap 2003 július 21 lesz. Addigra az összes angyal megszabadul, s átáll Jézus seregébe. A titkos algoritmus megtalálása (A81) éppen 81 napot vesz majd igénybe, s ezt az algoritmust tisztán a Könyv megnyitásának a napján fogjuk megérteni. Ezen algoritmus ismeretében aztán képesek leszünk feloldani Iblisz átkát is, mely átok miatt szenved az egész emberiség, s így az egész teremtett világ. Mert amíg egyetlen lény is szenved, addíg mindenkiben lesz szenvedés. Fontos tudatosítani azt is, hogy Mohamed Allah 81-ik megjelenése volt, jelenleg pedig Allah 94-ik megjelenése van kialakulóban. A Renum341 Achillesszáma pedig éppen: 94. A Renum341 és így az Achillesszámok nagyon fontosak Allah győzelmében. Úgy is fel lehet ezt fogni, hogy Achilles voltaképpen Allah, míg a teknősbéka Iblisz. Lucifer csak Jézus ellensége volt a múltban, de Iblisz magának Allahnak az ellensége, ezért Iblisz a valódi ellenség, akinek a legyőzéséhez minden erőt koncentrálni kell.

Mohamed napja, vagyis 2003 május 1 a nulladik naptól, vagyis 1991 november 19-től számított 4181-ik nap. S ha a Renum141, vagyis Krisna számkódja szerint gondolkodunk, akkor is megkapjuk ezt a számot a J, H, V, H számértékeinek az egymás után írásával. (J=4, H=1, V=8, H=1). Mint látható, a 4181 első és utolsó számjegye összeolvasva a 41-et adja, úgy mint a 26 jegyű Krisnaszám esetén is. A 4181 azámjegyeinek az összege pedig: 14, vagyis a 41 fordítottja. A Krisnaszám (41821231642052462873253691) első 14 számjegyének az összege pedig éppen a 14 fordítottja: a 41. ( A 41 egyébként a 14-ik primér szám is.) A Renum341-ben értelmezve a 4181 ez : Ki vagyok Én? (A41) A választ a középső 2 számjegy, a 18 adja meg: Isten (A18). S kinek a rejtvénye ez? Krisna rejtvénye. Krisna tehát megmutatja, hogy ő JHVH. A Fej Allah, Krisna pedig az Írás. JHVH önkinyilatkoztatásának a kezdete 2003 május 1, s a teljes kinyilatkoztatás napja 2003 július 21 lesz. Isten harcosainak mindenképpen meg kell érteniük JHVH (A17) titkát, mivel a Gólem (A17) csak így győzhető le. A Gólem ereje ugyanis a homlokára írt JHVH névben rejlik. A JHVH név a kulcs (A17) a gólem megértéséhez. A gólem homloka (A37) pedig Allah árnyéka (A37) . Allah árnyékát kell legyőzni, vagyis a gólem homlokát kell áttörni, hogy világosságot kapjon és lásson, s így az egész emberiségre, s ezáltal az egész megteremtett létre világosság áradjon. A gólem pedig Góliát (A12): az Utolsó Serénykedő Agresszor, akit a Bűnök Utolsó Serénykedő Hatalmassága irányít a gólem homloka mögül. Góliát azonban valójában egy illúzió (A12), mely valójában nincs (A12). Dávid (A31), vagyis Mohamed (A31) feladata a gólem-Góliát legyőzése. Ahhoz azonban, hogy Dávid legyőzze Góliátot, önmagát kell tisztán megértenie, s e megértés által el fog tűnni gonosz árnyéka, a tudatalatti bűn is. Ennek a megértésnek a kulcsa a GOD-vers. A vers címe: Glória Occulta Dei. A vers a következő:

Jézus oka Dávid (A62)

Halhatatlan ének (A51)

Vagyok aki vagyok (A57)

Határtalan élet (A46)

A teljes vers Achillesszáma: 216=6*6*6. Ebben a versben a gólem uralásának a titka van kódolva. A vers igazságszáma 1181, a szavak kezdőbetűinek az igazságszáma pedig: 218. S igen érdekes, hogy a kétezer igazságszáma is: 218, s az Élet és halál ura, s a mindent megítél kifejezések igazságszáma is: 218. S a Bűnök Utolsó Serénykedő Hatalmassága éppen 2000-ben került a hatalomra, mint az Utolsó Serénykedő Agresszor irányítója. De az őrültség igazságszáma is: 218, s ez az egész együtt megmutatja, hogy a GOD-vers mennyire aktuális napjainkban. Mohamed, illetve az Iszlám szent feladata az Utolsó Serénykedő Agresszor leszerelése és megszelídítése. A nagy létproblémát meg fogjuk oldani, mert az Isten hatalmas! 46, 46, 46.

A God-versben 57 betű van, A csodálatos fa című mesekönyvben pedig 57 mese található. Ez az 57 jelenti az angoulémei király (A57) felemelkedését a kapujasincs átjáróhoz, mely átjárón túl a végtelenség (A57) várja a beavatottat, aki az önmaga-lenni-tudás (A57) által megvalósította isteni önmagát. A lényeg az, hogy Jézus oka Dávid, vagyis az Aranyfej halhatatlan énekével, a vagyok aki vagyok öntudata által megvalósítja a határtalan életet egyetemes önmaga, vagyis az egész lét számára. A halhatatlan ének a bejáró Istenhez (A51) az ég kapujában (A51). A halhatatlan ének (A51) a szívtudatosság (A51), vagyis a tiszta tudatosság (A51) ébresztője, ami által megvalósul a létmegértés (A51) Ádám nyelvén július 21-én, a Nagy Beavatás (A51) napján. Az aranykor kulcsa (A46) a beavatottság (A46) által lesz meg. Ez a kulcs a kulcsok kulcsa (A46), mellyel a nagy ördöglakat (A46) megnyitható, s így a Hold labirintusa (A46) hozzáférhetővé tehető, s a titkos algoritmus (A46) megszerezhető. A döntés napja pedig 2003 április 21 (A46). Az Iszlám győzelme(A46) pedig Jézus Krisztus (A46) által lesz meg. 46, 46, 46.

LEVÉL TAMERLANNAKTEREMBURA FILOZÓFIAI FOLYÓIRATKÖVETKEZŐ