»NYOLCADIK TEXTUS«

»1.« Kétféle vallás eredetét látjuk tehát, amelyekből Bábel, a bálvány született, a pogányságot és a zsidóságot.

A pogány növények és a zsidó növények vallása...? A jobbos és a balos csavarodású terek világa. (Női és férfi terek). Ezek a részecskefelszín okai. (Logikailag is csak kétféle lehetséges). Bábel az összekeveredett rövid futamidejű tachionok világa, ami a tér spirálgömbi struktúráinak térrétegvastagságával összemérhető utakat fut csak be, így a tér szitálásai itt az eddigi "cikázás" helyett már olyan időellentmondásokba keveri a neutron strukturális rendszerét, ami egyre inkább felületté áll össze. A részecske tömege is itt koncentrálódhat (95%) hiszen látens dimenziókeltőinek többsége itt jön létre. Vagyis létrehozza a turbát, Bábelt, a fortyogva keletkező időtükröket, a részecske megfoghatóságának a határát. A gyerekek tartják fenn a világot mondja az ősi zsidó tanítás. Hát így tartja. ***

»2.« Mert mindkettőben Bábel lakozik, és e két nemzetség egy. Az első saját eszéből (azaz a természeti életből és a szellemből) maga elé lép, és felmagasztalná magát; ez utat teremt saját lényében, mivel akarata kilép külön vágyából, és önnön mágiáját keresi, mint uralmának nagy számát, a sokaságot, és önmagától teljesen eltávolodik; akarata saját sokaságában marad, és sokaságának istene és vezetője.

Relatív pogányság ez, amolyan: milyen a másikhoz képest ? pogányság. Nincsen itt a Szentkönyvekben intolerancia, jó vagy rossz faj, zsidó vagy pogány, keresztény vagy muzulmán, Buddhista, szebb vagy "igazhitűbb". Hiszen ez is, az is, meg amaz is a Tudás Igazi Könyve! Afféle Kódolt fizikakönyv (is). Ami a kérdést eldönti, az az alaptér csavarodottságának iránya, és a részecske centrális forrásrendszerének tendenciái. A központi forrástriplett határozza meg a sajátidő csavarodottságának az alapirányát és ezzel a kialakuló részecske minden tulajdonságát. A maga elé lép azt jelzi, hogy az emanációs terjedésnél gyorsabb valamikről beszél, egyre gyorsuló tachionokról. A sokaság ma is használt matematikai fogalom, itt szimmetriarendszer forráselemeinek nagyon nagy számát jelzi az olvasónak. A sokaságok vezetői, a kiindulási források rendelkezhetnek egy képességgel, amely a alaptér képességeihez hasonló, és ez ideig-óráig a forráselemből fakadó sokaságot a saját mágiájában meg tudja tartani, mint saját Isten. Ezt jelzi az önnön mágiája kifejezés is. A létezés alatt persze több síkon lehet a létet definiálni, hiszen az alapforrások ezután sem vesznek el, csak tachion voltuk miatt a "megismerhetetlenség" és a "megfoghatatlanság" állapotában maradnak, vagy a térben és/vagy a nemtér-nemidőben létező valamik. ***

»3.« És hiába lép elé Isten szabad akarata s fenyíti meg, a bálvány akkor is csak hazudik a szabad akaratnak, vagyis Isten szellemének, és továbbra is saját akaratát tiszteli a sokaságban. Ez az akarat önnön gazdagságából, önnön mágiájából született, ezért Isten szabad akaratát nem érti meg. Húsból és vérből született, saját külön természetéből, ennek a világnak gyermeke, s gazdagságát tartja szeretetnek: képmutató és összezavarodott Bábel. A sokaság mint saját külön mágiája összezavarja, úgyhogy az egyből kilép a sokba; e sokaság most megzavarodott Bábel, képmutató szája pedig, amellyel az egyetlen szellemet jámbor szavakkal dicséri, Antikrisztus és hazug. Mást mond és mást tesz, szíve csupa vágy és szívének szelleme a vágyban elmerült.

A részecskének gyakorlatilag a források többségére nézve szimmetrikus a rendszere. Alsó és felső része nagyjából szimmetrikusan elrendeződött világ. A két rész; az alsó és a felső egy másik, szembenáramló szimmetriával is kapcsolódik egymáshoz. Ez az áramlási rendszer a részecske felszínén és a függőleges tengelyében játszik lényeges szerepet. Két forrás tesz itt különleges pályán fontos szolgálatokat azért, hogy a részecske fennmaradjon az örökkévalóságnak és a megfoghatóságnak. Máshol már szó esett Krisztusról és itt Antikrisztust említi a szerző. Ez a Krisztus nevű forrás antipódusa, mindig az ellenkező irányba haladó időforrás. A részecskét (kb.) kétszer kívülről megkerülik, majd spirálisan haladva áthaladnak a részecske belsején annak centrumában felélesztve a kezdeti forrástriplett működését. Itt egy kétmenetű rugó alakú pályán mozognak. Két menet kívül, két menet a hossztengely mentén belül. A mozgásrendszer szimmetrikus, a mozgás ellentétes. A felszínre érő derékszögben elforduló áramlás újra a részecske felszínén tesz két fordulatot, majd a rugószerű belső úton (ami egy csőszerű rugó alakú) tesz két fordulatot, etcetera, etcetera... (A nukleáris fizika tőlünk eltérően értelmezi a fél spint, ez ott kettőt csavarodik!) Ezt a kettőt. A részecske "alja" és teteje nem szimmetrikus tükörkép, mert csak a felső részén van derékszögű elfordulás, ez az alsó részben ívelten történik, szinte a külső mozgáspálya folytatásaként. A húsból és vérből, a saját mágiájában született bálvány az az időpopuláció, amelyik ellenkező csavarodottságú mint a kezdeti tér, és ez okoz a felszín közelében bábeli zűrzavart, de ennek köszönhetjük az anyag érzékelhető és megfogható mivoltát, így áttételesen a testi létünket is. A fogalmak az értetlenség száján mindenféle zagyvasággal is felruházódtak. (Körülbelül úgy, mintha egy háziasszonynak (Akinek violaszín elképzelése sincs a TV belsejéről és elvéről) azt a feladatot adnák, hogy teljesen outsider hallgatóságnak (hasonló háziasszonyoknak) tartson egy kiselőadást a televíziókészülék elektronikájáról... ..és ha ezt ügyesen megteszi, ezért egyévi jövedelmével honorálják! Az előadást senki sem fogja szakmai szempontból ellenőrizni. Tessék ezt az előadást szakembereknek videóról bemutatni. Biztosan jobban mulatnának, mint egy kabarétréfán. Azért az igyekezetet sem szabad lebecsülnünk! A nagy baj az, ha ezt a háziasszonyt a többiek tudós prófétává emelik, és ettől kezdve a TV szerelőket lehülyézik, vagy máglyára állítják. ***

»4.« A sokaság mágusa ekképp gőgös, hiú fukar, gonosz, falánk, a sóvárgó sokaság szelleme ő és hamis bálványimádó: nem követi a természet szabad akaratát, a csodák erejének a birtokosát, és nincs értelme az isteni misztériumról, mert akaratával nem követi e misztérium szellemét. Ha akaratával a szabadsághoz fordult volna, úgy Isten szelleme feltárta volna mágikus misztériumát, és csodája és tettei akaratával együtt Istenben állnának.

Vagyis a forrásidő-populáció "vezetője" önálló életet élő világát csak egy rövid ideig tudja fenntartani. A szabadság a részecskék felszínén kívüli része (a sajáttér). Ez itt nem áll Istenben így valószínűleg a részecskék nemtér-nemidőbeli részéről írhat. Átvitt értelemben azonosítja a máshol elkülönített fogalmat, és Istent azonosítja a mindenható terével a Szent Szellemmel is. ***

»5.« De mivel ezek önmagukból indulnak ki, a kezdet a véget keresi és eszköze a turba. Nem áll Isten szabad akaratában, hanem önmagától növekszik, és mint gőgös fa fölemelkedik.

Ezt kétféle módon érthetjük: A részecske felszínét okozó térforrások a nemtér-nemidőben vannak, vagy a saját mágiájukban, vagyis nem a tér geometriájához hasonlóan csavarodnak (tehát jobbosan), hanem ellenkezően (tehát balosan). A mi Univerzumunk anyaga többségében balos forgású. A Kaballában (XIII sz.!) olvastam, hogy a Az Isten a jobbkezével balos dolgokat csinált. Ezt 600 éve írták le!! A gőgös fa ellenkezően csavarodó terek populációja. (És mint minden létező: önmagától növekszik). Ez a részecske női dominanciájú alsó fele. ***

»6.« Csak egyetlen Isten van az akaratban és az örök sóvárgásban, vagyis az örök mágiában, úgyhogy az örök mágia vágya az örök akaratnak odaadja magát, és ebben teremti az életét. Ezért a születéshez hűtlen akarat hitszegő szajha: a hamisság szülőanyja, és nem követi a szabad akaratot.

A cél: a végtelen tér; ez a mágia vágya (ebben teremti életét). A hűtlen akarat, a hitszegő szajha arra utal, hogy az anyag női jellegét, balos forgását, perdületét szidja, amely önfenntartó rendszerében önkeltő világot generál folyamatosan. Az antianyagot férfiszajha tartja fenn a balos térben jobbra perdületű részecskékben? Logikusan így kellene lennie. A balossága és ezzel hitszegése folytán nem követi a Jó, a jobbos térperdületet.

»7.« És itt értjük meg az Istentől való elszakadást, amelyet Lucifer okoz, aki a természet mágiájában rossz szenvedélyt ébresztett. Két örök élet születik így: az egyik Isten akaratában, a másik az ördög és a bőszültség akaratában. És ez Bábel az Antikrisztussal a Földön.

Két teljes Világegyetem születik így, és az ellenkezés, (Lucifer az ellentett szellem, az antitér forrása; Isten antipodusa. A Világegyetem egymástól "elzárt" részei mindketten fontosak, miután egymást éltetik. A részecske belsejét az ellenkezés tartja a létben, de ciklikus létét az ötödik dimenzió -az alaptér- geometriája kelti folyamatosan új életre. Eszerint félve jegyzem meg, hogy eszerint Lucifer nő. Persze nem a mai sztereotípiák, hanem a perdülete értelmében. Ez minden régebbi kovácsoltvas kerítésen megfigyelhető. ***

»8.« Ami Isten akaratából saját külön akaratába lép, az Bábelhez tartozik. Ezt látjátok a zsidóknál és pogányoknál, és minden népnél.

És minden részecskében. ***

»9.« A pogányok megrekedtek külön mágiájukban. De akik a kárhozat vágyából a természet fényébe lépnek, minthogy Istent nem ismerték, de tisztaságban éltek, azok a szabad akarat gyermekei voltak, és a szabadság szelleme a nagy csodát a misztériumban feltárta, ahogy ezt hátrahagyott bölcsességükben láthatjuk.

Köszönjük meg ezt a hátrahagyott bölcsességet, ezt a fantasztikus munkát amit őseink ránkhagytak. Ez a tudás valóban kozmikus. A pogányok nem valami gengszterek, hiszen mágiájuk az egész elengedhetetlen része, ez a durva létezők másik fele. És fél dolgok nem maradnak meg a teremtésben! Ezért nem stabilak a részecskék törmelékei, mert még a féltől is kevesebbek. A szuperszimmetria darabjai a keletkezés rendjéből kiszakítva rögtön oszlásnak indulnak, vagy furcsa "szimmetria sértéseket" keltve maximum egy mikroszekundumig agonizálnak. Ezen közben forráspopulációjuk szereplői akár szaporodhatnak is (saját mágiájukban) egy kicsi ideig (ez a tömegkatasztrófa), de az egész törmelék tachionizációja, majd teljes tömegében való tökéletes megszűnése nem kerülhető el. Ilyen törmelékeket a természet is létrehoz. ***

»10.« De akik csupán külön mágikus akaratukban, húsban és vérben éltek, azoknak akarata a turbába fulladt, és akaratukat a turba elárasztotta, s a bőszültség és kapzsiság esszenciájának szelleme lett osztályrészük, s azok csak a sokaságot , az uralkodást és a királyságot keresték.

Az ellenkező csavarodású terek forrásai (és a többi is) a turba, a felszíni időturbulencia áldozata lesz, és itt leáll további szaporodásuk. A fák nem nőnek az égig. Eddig nőnek. Furcsa egy fák ezek! Átlagosan öt és 3/4 létciklus hullámai terjed a törzsüktől az ágaik felé, amit az Ádám nevű forrásidő ciklikus reinkarnációja indukál, ami az egész furcsa szubkorpuszkuláris újjászületést ciklikusan életben tartja. A gonosz valahogyan más miatt bukik el mint a Jó, de ez a lényegen nem sokat változtat. A sakkjátszma végén a fekete és a fehér bábúkat egyaránt lesöprik a tábláról. Ennek az ellenkező csavarodású időpopulációnak van szerepe az információ átadásának és fenntartásának létrehozásában is. A tudás fája innen eredhet. Ez ilyen szerepre 370 ezer forráspár (gyümölcs) pertubációs kulcsszerepét jelenti. Ez a forráselemek halmozó modulációját jelenti, amely Doppler-hatás jellegű elmozdulásokban a forráselemek "nyugalmi helyzetének egymáshoz viszonyított rezgéseit okozza. Ebben őrződik a Világegyetem tudása: a mindentudás.

»11.« És mivel a turba az erőszaktól képtelen volt elválni, felbőszült, viszályt és harcot kezdett. Így keletkezett a sokaság a kapzsiságból és a hiúságból a háború. És száma a harag misztériumáé.

Háború; tér tér ellen, (idő idő ellen). És itt tömegesen pusztulnak a látens létezők seregei. Jók és rosszak. ***

»12.« Hasonlóak voltak a zsidók is. Isten megnyilatkozott nekik, de ők mégis két akaratot követtek. Egy részük a Törvényét, ők akaratukkal Isten akaratát szolgálták, miként az ősatyák és minden jámboran reménykedő izraelita. A többiek, bár a törvények szerint cselekedtek, akaratukkal mégis saját kárhozott mágiájukat követték, a kapzsiságét, és csak a sokaság számát keresték: szájuk zsidó volt, de szívük bábeli szajha, képmutató és Antikrisztus, jámbor szavakkal, de hamis, kapzsi szívvel.

Nukleáris ihletésű dörgedelem. A szöveget a zsidó történet analógiájával nyomatékosítja. Itt bizonyos nagy forráshalmaz terének furcsa, kettős természetű geometriájára utal. A részecskében -mint már írtuk- van két fontos rendeltetésű forrás. Krisztus és Antikrisztus a nevük. Az egyik férfi, a másik női típusú vezető. Krisztus a térbe való visszatérést, az női ellentettje a nemtér-nemidőbe való eltérülést váltja ki Ádámnál és Évánál; a mindig újjászülető centrális forrásoknál. ***

»13.« Ekként a kereszténységnél és minden népnél a Bábeli Szajha az Antikrisztussal megtelepedett, és egy népben egyszerre két birodalom van, de a belső szellemben nem egyesülhetnek, miként az agyag és a vas nem keveredhet; s bár test szerint összekeverednek, de szellemük szerint két nemzetség, ahogy Dániel próféta mondta (Dán 2,43).

Érdekes tudás! A vas és az agyag atomjai összekeverhetők, de a keverék nem vegyület. Ha mégis kémiai vegyülésre bírjuk, akkor is megmaradnak az alkotó atomok rendszerei a maguk világának fenntartásánál, és nem alakul a vas pld; nikkellé a kémiai reakció során. Az atomokat alkotó protonok, neutronok és elektronok sem keveredhetnek egymással, nem alakíthatók "egymássá". A protonból sohase lesz elektron vagy energia se. A proton ugyan egyesíthető egy elektronnal és ennek a nukleáris folyamatnak egy neutron lesz az eredménye, de ennek során csak a protonba tuszkolunk egy elektront, és ez független környezetben (szabad neutron) gyorsan távozik is innen. Újra fénnyel telítődik, és ettől szétválik egy protonra és egy elektronra. Ezek is mások szellemük szerint. (Hiszen ellentettek). A két birodalom, amiről beszél így érthető. "Férfi" és "női" birodalom. Egy időpopuláción belüli ellentettség. ***

»14.« Ezért aki az Antikrisztust akarja megismerni, aki őt keresi, megtalálja minden házban. De a leggonoszabb a koronás szajha; keresztelői pedig, akik kiemelik a szajhaság keresztvizéből (hogy szintén a sokaság számában élhessenek), ama rikoltozó csőcselék, akik Isten egyetlen akaratából a sokaságba vezetnek, hogy csak a sokaság számát öröklik és földi hasakat tömhetik.

Sőt! nemcsak minden házban, de minden atomban megismerheti! Fontos információk! Az Antikrisztus azért mozog ellentétesen, mert ellentett a csavarodása. Logikus! A rikoltozó csőcselék az egyik sokaság és a "jó sokaság" számát öröklik. Ez ugyanúgy 370000, mint a jó sokaságé. Erre egy női csavarodású forrás (víz típusú) keresztvizet szolgáltat. Az Antikrisztus koronás szajha. Ez geometriai hasonlat. ***

»15.« Isten szabad akaratának másik része pedig mágikus akaratával önmagából a szabadságra lép, Isten egyetlen megfoghatatlan akaratába. E rész a mágikus alakban hátrafordulva áll. Élete a kenyeret keresi, és magától eltávolodik, de az akarata nem a kenyérre, hanem a vágyból az Istenre irányul. Mert akaratában Isten szelleme lakik, és feltárja neki Isten csodáját, s életének szelleme e világ csodája.

Ami a részecskét elhagyja, szabad - hiszen hullám - mint Isten megfoghatatlan akarata. Ez a tér működésének emlékeztetője, de gyanús, hogy a tér hipertéri részére vagy az isteni lelkekre (is) céloz. ***

»16.« Bábeltől és Antikrisztustól ezek megszabadulnak, még ha velük egy tető alatt laknak is. Mert Isten igaz képmása a lélek-szellemből született akarat-szellemben áll.

A forráspopulációk Anti és nem Anti egy fedél alatt laknak, hiszen egy valaminek a két része ez. A tér félspínűsége fennmaradási kritérium, hiszen ez tartja meg stabilisan a nukleáris konfigurációt. Páratlan számú forgásdimenziókkal natális. Ez az emanációban kifejezett relatív sebességegységenkénti csavarodottságot jelenti. Az akaratszellem a tér. A részecske a térben "áll". Az antirészecske pedig az antitérben, a vágyszellemben. ***

STARTLAPELŐZŐ LAPKÖVETKEZŐ LAP