7.

A megváltás kulcsa

A megváltás: az egyén összekötése a metafizikai eredettel. Ez a jóga lényege is, hiszen a jóga összekötést és egyesítést jelent. A lényeg az, hogy meg kell idézni az isteni lényeget, s meg kell teremteni az összeköttetést az általunk tapasztalt valósággal. A kiindulópont a Teremtés, melynek 4 fokozata van. Ezek a következők:

1. Creatio emanationis - kisugárzó teremtés (creatio emanativa)

2. Creatio creationis - teremtő teremtés (creatio creativa)

3. Creatio formationis - formáló teremtés ( creatio formativa)

4. Creatio factionis - készítő teremtés (creatio factiva)

Ezek jelentik a Plótinoszi Teremtés 4 fokozatát. A mágikus kulcsszám itt az 1526. Az 1 az Önvalót, a metafizikai egyet jelenti, mi/ki szintén 4 fokozatban teremti meg önmagát. Az 1 a Nap száma. Az 5 a formafölötti ideák valóságát jelenti, a Szellem valóságát. Az 5 a Merkúr száma. A 2 a megformált ideák világát szimbolizálja. A 2 a Hold száma. Végül a 6 az anyagivá tett világ, s itt kell a teremtést befejezni. A 6 a Vénusz száma.

A készítő teremtésben a rész-egész-izomorfia elvének megfelelően megismétlődik a teremtés 4 fokozata. Ezek a következők:

1 . Szatja júga (Aranykor)

2. Dvápara júga (Ezüst-kor)

3. Tréta júga (Réz-kor)

4. Káli-júga (Vaskor)

A Jelenkor embere a Káli-júgán belüli Káli-júgában él -3101 óta. Jelenleg A Halak Korszak és a Vízöntő Korszak közötti átmenetben vagyunk. Maga a Halak Korszak 33-ban vette kezdetét a Názáreti Jézus halálával és átváltozásával. Mivel egy világhónap tartama 2160 év, ezért a Vízöntő Korszak 2193-ban kezdődnék. De van egy átmeneti 405 éves időszak, mely 1789-cel vette a kezdetét. A vízöntő-hatás 1789- cel kezdődött, s jele a Francia Forradalom volt. A Jelenések Könyvében 405 vers van, s ez arra utal, hogy jelenleg az emberiség az Apokalipszisben van. Az analógiákkal azonban óvatosan kell bánni. Nem mindegy, hogy mit mivel hozunk analógiába. Az Apokalipszissel való analógiába-hozás már megtörtént. S ez helyes, amennyiben az Apokalipszist, mint a titkok feltárulásának időszakát vesszük. De ne vegyük a Jelenések Könyvét jóslásnak, mivel a közönséges jóslásnak megkötöző hatása van. A Jelenések Könyve pedig alapvetően a közönséges keresztény szemléletet tükrözi, s híján van az igazi mély belátásnak. A beavatottak számára a Kabbala a kulcs, s a Jelenések Könyvének rejtett tartalmát is e kulccsal kell feltárni. A Kabbala kulcskönyve a Ragyogás Könyve, s ezért a Jelenések Könyvét is e könyv segítségével kell megfejteni. A Ragyogás Könyvének kulcsmondata az Élet Mérlege Című fejezetben található, s ez a következő: az alanti tapasztalása a fenti áram tapasztalásában, ez az Éden két ablaka, mely által felébred az Élet Lehelete mindenkiben. Itt tehát egy egyetemes metafizikai felébredésről van szó, s ezzel szemben a Jelenések Könyve szektáriánus jelleget mutat. Ezért a Jelenések Könyvét különböző kabbalisztikus kulcsokkal (pl. az ablattal) át kell értelmezni, hogy megfeleljen a szellemi ember igényének. Mert a Jelenések Könyvének az Isten által szándékolt értelme: a metafizikai titkok feltárása. A Titok őrzője pedig az Asszony, akinek homlokára egy név van írva: Titok. Ez a Jelenések Könyve 284-ik versében található. S érdekes, hogy a Vénusz igazságszáma éppen: 284. A Titok igazságszáma: 140, s 284-140=144. Az Élet Mérlegében a 144-ik szó az "ébred", másrészt a király igazságszáma is: 144. Tehát a királynak kell felébrednie az okkult álomból, vagyis Rudrának, aki felébredettsége mértékében lesz Síva és Szentlélek.. A feltámadás igazságszáma is 144, s ez arra utal, hogy az igazi feltámadás a metafizikai felébredés velejárója. S ennek a felébredésnek a tudat (144) bán kell lezajlania. A Mennyei Jeruzsálemet a feltámadás szférájaként kell értelmezni, annál is inkább, hogy Jeruzsálem tradícionális száma éppen a 144. A 144000 kiválasztott pedig a szellemileg (1000) feltámadottakat (144) jelenti, tisztán véve pedig a Szellemi (1000) Embert (144), akiben az Élő Isten transzparensen, vagyis áttetszően kinyilatkoztatja önmagát. Vénusz titka tehát Ádám, vagyis az Ember, így tehát a Titok névvel jelzett személy a bibliai Éva, aki Ádám oldalbordájából, vagyis a Krisna-princípiumból lett megteremtve.

A Jelenések Könyvének meg kell vizsgálni a 357-es metszetét, hiszen a másik Titok-könyvben, vagyis Dániel Könyvében éppen 357 vers van. S a Jelenések Könyvének a 357-ik verse a 20-ik rész utolsó verse, mely ez:

És ha valaki nem találtatott beírva az élet könyvében, a tűznek tavába vetteték.

E verset az Egyetemes Ébredés igényével kell olvasni. Vagyis aki nem ébred fel, az a Tűznek Tavába vettetik. A Tűznek Tava (393) hatására az egyén az igazság keresője (393), majd az igazság értője (393) lesz. S addig kell újra és újra megtestesülni, míg az egyén a maga szintjén föl nem ébred. Tehát a Tűznek Tava maga a dialektikus világ, a létforgatag világa, mely az ellentéteivel égeti az igazságot kereső szenvedőt.

. Maga a 405 kulcs minden zárhoz (405), vagyis ez a kulcs (az apokalipszis-kulcs) megnyitja a zárat, tehát leleplezi ama titkot, melyet az Asszony (a Fekete Ízisz) képvisel. A 405 mélyebb jelentésének a megértése végett meg kell említeni, hogy a Mennyei Szentkorona 405 lenti gyöngyöt tartalmaz. A magyar szentkoronán jelenleg 396 gyöngy van, tehát a koronáról 9, illetve 12 gyöngy hiányzik. A lényeg az, hogy a Szentkorona is az Apokalipszis, vagyis a Titokfeltárás eszköze.

1789 és 2193 között a középső év: 1991. EZ AZ ÉV AZ APOKALIPSZIS nulladik éve, s ezen évben van a nulladik tzolkin, vagyis a nulladik Szent Év. Egy tzolkin tartama 260 nap, s az Újszövetségben éppen 260 fejezet van, vagyis egy-egy szent év minden napjához tartozik egy rész, mint napi olvasmány. A 0-ik tzolkin első napja 1991 március 5 volt, utolsó napja pedig 1991 november 19, mely nap egyúttal a nulladik napja az Apokalipszisnek. E nulladik naptól számított 1997-ik nap 1997 05 08-án volt, mely nap a 8-ik tzolkin 177-ik napja volt, s a 6-ik év 128-ik napja.. A következő fontos nap a nulladik naptól számított 4001-ik nap, mely a 16-ik tzolkin 101-ik napja, s a 11-ik év 306-ik napja: 2002 november 2, vagyis Achilles Napja, az a nap, mikor Achilles utoléri a teknősbékát. Ez a nap lesz Krisztus napja, s a Názáreti Jézus a Szentlélekkel egységben ekkor kezd igazán Krisztussá válni a szó metafizikai értelmében. Ez a nap lesz a Belső Krisztus fogantatásának napja, s 9 hónap múlva felragyog az Ég Felhőiben a Metafizikai Krisztus, s magához emeli választottait. A lényeg az, hogy a megváltást szellemben kell értelmezni, s lényegi fizikai változás csak azután lesz, hogy megvalósult a metafizikai változás, amit úgy is megfogalmazhatunk, hogy Achilles utoléri a teknősbékát. 2002-ben a Halottak Napja a bűnök halálának és a szellemben halottak feltámadásának a napja lesz. A szellemi fogantatás pontos pillanata: 2002 11 02, 0 óra 0 perc. E naptól érvénybe lép Dzsingisz Kán Törvénye, a mindenekre kiterjedő egyetemes üdvözülés. Mindenki a méltó helyére fog kerülni, de először csak a metafizikai rendben.

A megváltásnak 4 fokozata van: 1.Előbeavatás, 2. Beavatás, 3. Üdvözülés, 4. Felébredés. Maga a megváltás a megértésben nyilvánul meg. Egy megváltandó létezőnek meg kell érteni a fogalmát, a titkát, a lényegét, s végül az elvét. Mivel Isten a megváltó, ezért elsősorban Istent kell megérteni e 4 fokozatban. Előszöris meg kell érteni Isten fogalmát, vagyis azt, hogy mi/ki is az Isten. Itt azt kell megérteni, hogy Isten a Tökéletesség maga, akinek fogalma magábanhordja a létezését. Ez az Istenbe való előbeavatás, s amíg ez tisztán és teljes mértékben meg nem történik, addig az egyén a pokol létállapotában van, még akkor is, ha mennyeinek véli a létezését. Ez az állapot a létforgatagnak való teljes kiszolgáltatottság. Ha valaki pokoli módon szenved, akkor tudatosítani kell benne azt, hogy a létezésben mi is az, aminek még a fogalmát sem értette meg, de ezzel a létezővel mégis (állandó) kapcsolatban van. A legfontosabb Isten megértése, mert Isten csak olyan mértékben tud nekünk segíteni, amilyen mértékben megértjük Őt. A legkeményebb pokolban az van, aki még Isten fogalmát sem érti tisztán. S itt a szektás "keresztényeknek" óriási felelősségük van, mivel meghamisítják Isten tiszta fogalmát. A hamis keresztényektől el kell szakadnunk, s a Biblia bálványozását is abba kell hagynunk. A Bibliát csak annak szabadna olvasnia és oktatnia, aki filozófiailag-teológiailag megértette Isten fogalmát. A következő lépés Isten titkának megértése. Aki már kezdi érteni Isten titkát, vagyis azt a titkot, amit Isten elrejtett az avatatlan tömeg elől, az már a beavatás folyamában van: a tisztítótűzben. De csak arról mondható, hogy megértette Isten titkát, aki megértette Dzsingisz Kán Törvényét, s már túl van a 66 fokos beavatáson. Természetesen ezek a fokok titkos fokok. A 3-ik lépésben az egyén a maga szintjén megérti Isten lényegét, s éppen e lényeg élő értése által válik üdvözültté. Aki nem él az isteni lényegben, az még nem mondható üdvözültnek. Ez a lényeg a szeretet maga. A hit révén kikerülünk a pokolból, a remény által a tisztítótűzből, a beteljesedett szeretet által pedig elérkezünk a menny határára, s belépünk Isten valóságába. S Isten valóságában az lehet, aki érti Isten elvét is, s így az ilyen egyén számára Isten tökéletesen működik.

A megváltás abban is áll, hogy megszabadulunk a negatív kötőerőktől és a szennyeződésektől. Mindenekelőtt a fekete önzéstől kell megszabadulnunk, s a tisztátalan önzést tiszta önérzéssé kell átalakítanunk. A tiszta önérzés és önátélés révén eljutunk a félelmek kioldásához, a szattva kötőerejének a megszüntetéséhez. A félelemmel együtt megszűnik az oktalanság is, s így lehetővé válik az is, hogy megszüntessük a tehetetlenségünket, s kioldjuk a tamasz kötőerejét. Aki már nem tehetetlen, az nem szorul támaszra.. A következő lépés a harag megszüntetése és a radzsasz kötőerejének a kioldása. Ezzel végleg megszűnik a bennünk lévő hülyeség, s így végül megszüntethetjük a legfőbb szennyeződést: a tudatlanságot. S ha egy akcióciklusban tudásra tettünk szert, folytathatjuk a tisztítási ciklust, s az önzésből megint kioldhatunk valamit, s így újabb félelmek, zavaró vágyak, gonosz indulatok és eltévelyítő tudatlanságok oltódnak ki. A ciklust a Tökéletes Tudás eléréséig kell folytatnunk. De mi legyen a vezérfonal a tisztítási folyamatban? A filozófiának Pauler Ákos által tárgyalt 5 tana. Ezek a következők: 1. Ideológia, 2, Logika, 3. Esztétika, 4. Etika, 5. Metafizika. Ez az 5 tan megmutatja, hogy az említett 5 szennyeződést (klésát) miként lehet megszüntetni. Így az önzés megszüntetésére és a tiszta önérzés-önértés megvalósítására van az ideológia, s az általános ideológia alkalmazásával megfogalmazzuk saját ideológiánkat, mely a mi saját ideánknak a tanként való megfogalmazása. Itt meg kell említeni a szvadarma-vádát, a saját törvény útját, melyre a legjobb mód saját horoszkópunknak az elmélyült megértése, s tanként való megfogalmazása. Ha már van önálló ideológiánk, akkor már önállóak vagyunk, s nekiláthatunk a legfinomabb kötőerő megsemmisítéséhez, s a logika segítségével kioldhatjuk a szattva kötését és megsemmisíthetjük a félelmeinket. Ezután az esztétika segítségével megtanulunk alkotni, s megszüntetjük magunkban a belső tehetetlenséget, a tamasz kötőerejét. Majd jön a 4-ik lépés, melyben az etika segítségével legyőzzük a gonoszságot, elsősorban a saját gonoszságunkat, mely a haragunkból fakad. Ezzel megszűnik a radzsasz kötőereje, s tovább léphetünk. Az 5-ik lépésben a metafizika segítségével megértjük a tudati létet, s így megsemmisítjük a lényeget illető tudatlanságot. S ha elértük a Tudást, igazán halhatatlanok leszünk, s így megváltásunk beteljesedett.

E-mail  -  LEVELEKFOLYTATÁS