10.

Bolygók és számok

A hagyományban a különböző rendbe tartozó princípiumok között analógiák, megfelelések vannak. Így megfelelés van a Naprendszer bolygói és a 10-es számrendszer számjegyei között is. Sőt több megfelelés-rendszer is van. Ezek közül kettőt Ékes Ákos is tárgyal a Kulcsolt Kígyók című művében. Ezek a kettes rendszer (R2) és a hármas rendszer (R3). Az alapmegfelelésrendszer a hármas rendszer. Ez a fényszögekkel van kapcsolatban. Az R3-ban az 1 a Nap száma, az eredeti valóság, az eredetiség, az egyéniség száma. Az 1 az egybeeséshez, a konjunkcióhoz rendelhető hozzá. A 2 a Hold, a más, a másolat, a tükörkép száma, s ezzel összhangban van azzal, hogy a 2 a fényszögek közül a szembenálláshoz, az oppozícióhoz tartozik. A 3 a Jupiter, a Jó atya és az istenség száma, ez a szám az Isten közvetlenségét és természetes jelenlétét jelenti. 360-ban a 3 120-szor van meg, s ennél fogva a 3-hoz és a Jupiterhez a 120 fokos fényszög, a trigon tartozik. A 4 az Uránusz, a feszültség, a kereszt, az intuíció és eredetiség száma. 360/4=90, ezért a 4-hez a kvadrát, a legnehezebb fényszög tartozik. Az 5 az okosság, ötletesség, a szellemi frissesség, a közép, a közvetítés, a kereskedelem és így a Merkúr száma. 360/5=72, s ezért az 5-höz és a Merkúrhoz a mágikusnak mondott fényszög: a kvintil tartozik. A 6 a stabilitással van kapcsolatban és így a harmóniával és művészetekkel, ezért ez a szám a Vénusz bolygóhoz rendeltetik. Ha 360-at 6-tal osztunk, akkor 60-at kapunk, s a 60 fokos fényszög a szextil, a harmónia fényszöge. De ha 360-at 7-tel osztjuk el, akkor nem kapunk egész számot, ezért a 7 a rejtély, a titok, a misztika száma, s ezért e számhoz a Neptunusz bolygó van rendelve, hiszen e bolygó is hasonló jelentésű. 360/8=45, s ez a szemikvadrát, melynek jelentése megegyezik a Szaturnusz jelentésével. A Szaturnusz Kronosz latin megfelelője, Kronosz pedig időt jelent. A 8-as számjegyről pedig a homokóra is az eszünkbe juthat, melynek felső része a jövőt, alsó része a múltat, a közepe pedig a jelent jelenti. A középső szoros rész a szorongással van kapcsolatban, s ezért maga a Szaturnusz is jelenti a szorongást és a gondot. A 9-es szám a Marsnak felel meg. Míg a 6 az alászállás és a deszcendens száma, addig a 9 a felemelkedés és az aszcendens száma. A felemelkedés és a harci képesség pedig együtt járnak. A 9-hez és a Marshoz a 40 fokos fényszög: a nonil tartozik, mely egy jelentős, de nem nagyon vizsgált fényszög. A 0-hoz és a 10-hez az R3-ban a Plútó tartozik.

Az átalakított kabbala ábra

Az R3 szerinti számozás a bolygók aspektus-számozása, ezzel szemben az R2 szerinti számozás az axiális (tengelyes) számozás. E rendszerben eredetileg csak a 7 tradícionális bolygóhoz van szám rendelve 3-tól 9-ig. A 0, 1, 2 számok a transzcendentális bolygókhoz kapcsolhatók, például így: 0-Plútó, 1-Uránusz, 2-Neptunusz. A 3-hoz a Szaturnusz van hozzárendelve, s ezzel együtt a 3x3-as bűvös négyzet, melynek neve: Sigillum Saturni. E Bűvös négyzet közepén az 5-ös szám áll, állandója pedig a 15, vagyis a sorok, oszlopok és az átlók közös összege:15. A 4-hez a Jupiter van rendelve, s a 4x4-es bűvös négyzet, melynek neve: Sigillum Iovis. Itt az állandó: 34.

1 15 14 4
12 6 7 9
8 10 11 5
13 3 2 16

Az 5-höz a Mars van rendelve és az 5x5-ös bűvös négyzet, melynek neve: Sigillum Martis. E bűvös négyzet közepén a 13 áll, az állandó pedig a 65. Ez az Ige (13) bűvös négyzete. A 6-hoz a Nap van rendelve és a 6x6-os bűvös négyzet, melynek neve: Sigillum Solis. Ebben az állandó a 111, az összes szám összege pedig: 666. A 7-hez a Vénusz van rendelve és a 7x7-es bűvös négyzet: a Sigillum Veneris, melynek közepén a 25 van, az állandó pedig: 175. A 8-hoz a Merkúr van rendelve és a Sigillum Mercurii, a 8x8-as bűvös négyzet, melynek állandója: 260. Végül a 9-hez a Hold és a 9x9-es bűvös négyzet: a Sigillum Lunae van rendelve, az Alap (41) bűvös négyzete, melynek közepén a 41 található, állandója pedig a 369, mely szám a "Renum11" igazságszáma. Ez a bűvös négyzet különösen jelentős. Általában, ha n-nel jelöljük a bűvös négyzet méretét, akkor a bűvös négyzet állandója: 0.5*n*(n*n+1).

Nagyon jelentősek a szefirotikus megfeleltetések is. Ezeknél minden szefirához (szférához) hozzárendelünk egy bolygót és egy számot. A fő kulcsot a Tamerlan-hozzárendelés adja meg. Ez a hozzárendelés a mitológiai jelentésekből indul ki. Az első szefirához: a Keterhez a Tamerlan az 1-et és az Uránusz bolygót rendeli. A Hódhoz a 2 és a Vénusz van rendelve, s a Hód a tükröződés, a 2 a tükör száma, s a Vénusz jele is eredetileg a tükörre utal. A Necához a 3 és a Mars van rendelve. Ha a Hód a Prakritinek felel meg, akkor a Necá, a Néző, az Örökkévalóság a Purusa megfelelője. A Jeszódhoz, az Alaphoz a 4 és a Hold van rendelve. Ez a szefira különösen kiemelt fontosságú, mivel ez a szféra választja el egymástól a Tiferetet és a Malkútot. A Malkút az elkészített világnak felel meg, s ez a szefira az egyetlen, mely nincs közvetlen kapcsolatban a Centrummal: a Tiferettel. Ezért az elválasztó szefirának igen nagy jelentősége van. Ez a Hold szférája, s ehhez tartozik a Holdpecsét (Sigillum Lunae), mely az Alap Pecsétje: Sigillum Fundamenti is. A Renum11 ennek a szférának a fordítókulcsa, tehát e kód segítségével a Malkútnak a Tiferettel való kapcsolata állítható helyre. A Tiferethez rendelt szám az 5, a hozzárendelt égitest pedig a Nap. A Tiferet a középen lévő szefira, miként a Nap is középen van, s az 5 is a közép és a közvetítés száma. A Geburához a 6 van rendelve és a Szaturnusz. A Geburá az ítélet és a szigor szefirája, így tehát a hasonló elvű Szaturnusz tartozik hozzá. A 6 pedig a vav jelentésében kapcsolódik ide. A Heszedhez, a kegyelem és a szeretet szefirájához a 7 van rendelve és a Jupiter. A Binához a 8 és a Plútó van rendelve, míg a Hokmához a 9 és a Neptunusz. A Malkúthoz, a Mély Kúthoz, a Királysághoz a 10-es szám és a Föld van rendelve. Feladatunk elsősorban ehhez a szférához köt minket. A felhőtelen gyermekkorban és főleg az aranykorokban a Jeszód még teljesen áttetsző, s nem torzítja el a Tiferet-Napból érkező ősfényt, így az Istennel való kapcsolat töretlen. Amint azonban megjelennek a felhők, ezek eltakarják a Napot, s beköszönt a történelem ideje. A lények visszaesnek fejlődésükben és kibontakozásukban. S ha a Tiferet-Nappal való kapcsolat elbonyolódik, beköszönt az egyéni önmagában való elmélyülés szükségessége. A megoldást az ilyen nehéz léthelyzetben a Vitriol-elv jelenti, mely a következő: Visita Interiora Terrae Rectificando Invenies Occultum Lapidem. Magyarul: Látogasd meg a Föld belsejét, s megigazulván megtalálandod a Rejtett Követ. Ez tehát azt jelenti, hogy le kell ereszkedni a Mély Kútba, s annak mélyén meg kell találni a Rejtett Követ, a Bölcsek Kövét, mely a transzformációs tudást hordozza, s le kell fordítani a titkos üzenetet, s helyre kell állítani a Tiferet-Nappal való kapcsolatot. A Titkos Üzenet pedig a magnyelvben van elrejtve, s a nyelvből a Renum11 segítségével lehet kimetszeni a titkos üzenetet. Végül a Dáthoz a 11 és a Merkúr van rendelve, vagyis az igazság száma és a tudás bolygója. A Rejtett Kő pedig maga a Dát, mely tudást jelent. Az igazi tudás pedig annak élő tudása, hogy egy vagyunk a metafizikai eredettel.

LEVELEK TAMERLANNAKA TEREMBURA STARTLAPRAKÖVETKEZŐ