13.

Achilles kódja

Achilles kódja a létverseny kódja, mely alapvető fontosságú a nagy létprobléma megoldásában. A Nagy Cél a Tökéletes Megvilágosodás, melyben maradéktalanul átlátjuk a Lét értelmét és lényegét. A Nagy Verseny a Tökéletes Világosság elnyeréséért folyik. A megvilágosodás megváltoztatja a Lét minőségét, és alapvetően átalakítja a világot. A Nagy Megvilágosodás a Nagy Beavatás végső eredménye, melyben a Lét átalakul és semmi elátkozott nem lesz többé. Megvalósul az Örök Aranykor és Isten szent akarata áthat mindent. A tökéletességért folyó szent versenyt szimbolizálja Achilles és a teknősbéka versenye. E verseny egy dinamikus struktúrát ír le, mely struktúrának két fő összetevője az egymást átható létstruktúra és gondstruktúra. A teknősbéka a gondot szimbolizálja, míg Achilles a gond által eltakart Létet. Achilles kódja által megérthetjük a Gond és a Lét viszonyát, megérthetjük a Gond létét és megoldhatjuk a Lét gondját.

Mi is ez a kód? Mi Achilles kódja? Ez a kód, vagyis Achilles kódja (112) az Eredet (112) feltárója, mely által tisztázni lehet az eredeti létviszonyt. E kód neve: Renum341. A betű-szám hozzárendelés a következő:

A=Á=3, B=4, C=2, D=9, E=É=8, F=1, G=3, H=2, I=Í=1, J=4, K=5, L=1, M=4, N=3, O=Ó=Ö=Ő=1, P=5, Q=8, R=2, S=3, T=3, U=Ú=Ü=Ű=6, V=9, W=9, X=1, Y=3, Z=1.

A Renum341 2002 november 2-höz tartozik, vagyis Achilles napjához. A Nagy Verseny ezen a napon kezdődött el Achilles és a teknős között. 2002 november 2 a Fény fogantatásának napja, midőn meg lettek idézve a Lét és a Gond erői. 38 nap felkészülés után a Rajt Napja: 2002 12 09, mely nap Ádámmal és a Világsárkánnyal van kapcsolatban. A Finis 2003 07 21-kor lesz, Dániel napján. A Renum341 főleg a futamidőre szól. A versenyzők fő témája ezen időszak alatt a megvilágosodás legyen. A megvilágosodás Achilles-száma: 52. S 52 az Achilles-száma a felébredés, tudatos álmodás és a szellemszikraatom szavaknak is. Az Eredet (A38) a Szellemszikraatom (A52), s innen való a felébredés (A52) és a megvilágosodás (A52). A verseny folyamán alaposan meg kell figyelnünk tudati folyamatainkat, belső alakulásainkat. A lényeg a tiszta fogalom (A31), hiszen a megvilágosodás a tiszta fogalomban realizálódik. Mi a megvilágosodás? (A60) Mi a felébredés? (A60) A kulcs itt a 60-as szám. S Martin Heidegger Achilles-száma is: 60, de 60 "a matematika kulcsa" és "az isteni vezérfonal" is. Míg a Renum11 csak egy általános vezérfonal, a Nagy Versenyben a speciális vezérfonal a Renum341, ami által magát az isteni vezérfonalat érthetjük meg. Az isteni vezérfonalat Heidegger: Lét és idő című művében találhatjuk meg. A létezők a Lét megnyilatkozásai, móduszai. A létezők között kitüntetett a sajátszemély, mint létező, vagyis a jelenvalólét (ittlét). A Létező nem más, mint maga a Jelenvalólét, s az egyes létezők e léthez tartoznak. Fölvethetjük a kérdést, hogy maga a Létező létező-e? Ha igen, akkor beszélhetünk predikábilis fogalmakról és tartalmazkodó halmazokról, vagyis olyan halmazokról, melyek saját magukat is tartalmazzák. De ha vannak tartalmazkodó halmazok, akkor fölvethetjük a kérdést, hogy vajon az összes nem-tartalmazkodó halmaz halmaza tartalmazkodó-e vagy sem? Jelöljük ezt a halmazt T-vel. Ha T tartalmazkodó, akkor tartalmazza saját magát, de mivel T csak nem-tartalmazkodó halmazokat tartalmaz, ezért ez esetben T nem-tartalmazkodó. Másrészt, ha T nem-tartalmazkodó, akkor tartalmazza saját magát is, mivel T minden nem-tartalmazkodó halmazt tartalmaz. Így tehát T tartalmazkodó. Ellentmondásra jutottunk, melyet úgy küszöbölhetünk ki, ha elvetjük azt a feltevést, hogy léteznek tartalmazkodó halmazok és predikábilis fogalmak. Ennélfogva a Létező sem mondható létezőnek, vagyis a Létező nem létezik. A Létező azonban maga az ittlét, a sajátszemély, melynek létezése ennélfogva ellentmondás. Ez a Nincs-kapu, melynek Achilles-száma: 31. A 31 azonban a Renum341-nek a kulcsszáma, ami onnan is látható, hogy a "harmincegy" szónak/számnak az Achilles-száma is: 31, tehát a 31 a rendszer fixeleme. Jobban megérthetjük a 31 jelentését, ha figyelembe vesszük "A csodálatos fa" című mesekönyvet, melyet Achilles napjához rendeltünk. E könyvben a 26-ik mese igen jelentős tanmese. Címe: Mese az öreg parasztról, aki a kemence mögé ment szántani. A mese lényege: az öreg paraszt (A38) a kemence (A38) mögött szántás közben talált egy vasládát. A vasláda egy ördöglakattal le volt lakatolva, ezért a paraszt hívott egy lakatost, aki megkereste a megfelelő kulcsot, s kinyitá a vasládát. S mit látott a ládában? Egy másik ládát! Ezt is kinyitották, s ebben a ládában is egy láda volt. Ládák ládákban voltak, s végül egy kis aranyláda került elő, s ebben egy kis aranyborjú volt, aki már tövig rágta a saját farkát. Az öreg paraszt tehát rálelt az Eredetre, az őspontra, a Bindura, mely önmagára hajlik vissza. Az öreg paraszt a transzcendátor, aki valójában önmaga mélységeit kezdte el feltárni. Erre utal a 38-as egybeesés. Önmagában kezdett el kutatni, s önmagában föllelte az eredetet, saját titkát. A lakatos (A19) nem más, mint a transzcendátor első élete: Ádám (A19), aki még tisztán ismerte a Végső Titkot feltáró transzcendens stratégiát. A föllelt kincs pedig a transzcendátorpont, vagyis a kereső téren és időn, életen és halálon túli abszolút mivolta. A vasláda Achilles-száma pedig éppúgy 31, mint az "aranyborjú" száma is. Az öreg paraszt tehát az aranyborjú képében meglelte a fixpontot. A Biblia első részében is 31 vers van, s e részben van leírva a világ teremtése. Ez azt jelenti, hogy az öreg paraszt megtalálta önmagában a teremtés titkát is. Az ördöglakat Achillesszáma is: 31, miként a vasláda száma is. Ez azt jelenti, hogy a Nagy Titok önmagában van elrejtve. A Bindu Achillesszáma: 23. mint a "szabad" száma is. Ez arra utal, hogy végső tartalmunkat megtalálva szabadok leszünk. 31 továbbá az Achillesszáma a "rejtett", "nincskapu" és "feltárulás" szavaknak is. Ez arra utal, hogy a tanmese megmutatja, hogy miként tárul fel a Nincskapu, mely rejtett. A Nincskapu az 50-ik ajtó, s ez vezet Tündérországba. A Nincskapu a tündérek kapuja. S a tündér Achillesszáma is: 31.

Fontos szám e rendszerben a 41 is. A Bindu titka Achillesszáma: 41, s ennyi a körbeérés száma is. S a bindu titka valóban a körbeérés. Ez a körbeérés valósul meg a " Ki vagyok én? (A41)" kérdés önmagunkra való alkalmazásával. Valójában ez a kérdés az Ariadné fonala (A41), mely elvezet minket saját végső lényegünkhöz. A transzcendentális alapkérdés értő alkalmazásával valósul meg a Nagy Fordulat (A41): a Szellemszikra (A41) felébred (A41). A 41 az igazság kulcsa (A41), mely által megvalósul a szellemiség (A41). Az Eredet Fonala (A54) vezet el az eredethez, mely elrejtettségben van. Az elrejtettség (A54) a Kapujasincs Átjáró (A54) lényegi jellemzője. A beavatás titka (A54) éppen az a metaváltozás, aminek következtében rálelünk az elrejtettre, megtaláljuk a nincs-kaput, mely mögött a kapujasincs átjáró van. A nincs-kapu az olyan egyén számára van, aki úgy van, hogy nincs, mert az önkutatás segítségével megsemmisítette az egóját. A nincs-kapu a szoros kapu, a kapujasincs átjáró pedig a keskeny út. A nincs-kapu olyan szoros, hogy csak az a létező fér át rajta, mely nincs. Ez a létező pedig a hiteles egzisztenciát megvalósított ittlét, az autentikus személy. A hitelesség pedig a beavatás (A36) során valósul meg. Szabadulás (A36) csak beavatás által, a beavatás következményeként lehetséges. A beavatást és így a szabadulást is éppen a csodálatos fa (A36) teszi lehetővé. A csodálatos fa című mese éppúgy a transzcenziós folyamatot írja le, mint az Öreg Paraszt meséje is. A lényeg az, hogy a kapujasincs átjáró megtalálása (A92) csak úgy lehetséges, ha megvalósul a Tökéletes Megvilágosodás (A92). Az emberiség számára tehát a Nagy Feladat: utakat és módokat keresni a Nagy Megvilágosodáshoz. S a Cél:

MEGVILÁGOSODNI!

LEVELEK TAMERLÁNNAKTEREMBURA FOLYÓIRATKÖVETKEZŐ