18.

A pecsétek feltörése

Az emberiség keresztút előtt áll. Vagy átlényegül Istenbe, vagy elpusztul. A nagy feladat tehát az Istenbe való átlényegülés, ami úgy valósulhat meg, ha az emberiség szellemi vezetői tisztán megértik Isten lényegét és mibenlétét, s ezt a megértést hatékonyan közvetítik az egyszerű emberek felé. A szent feladat megvalósítása érdekében a nagy metafizikai tradíciókat közös nevezőre kell hozni, s tisztán meg kell fogalmazni az Egység Kulcsát, vagyis az Egység megvalósulását beindító kulcsot. Meg kell érteni Istent, és az isteni akaratot egyetemessé kell tenni. Párbeszédre van szükség az egyházak és a vallások között, s ebben a katolikus egyháznak van kulcsszerepe. S mivel a katolikus egyház a Bibliát ismeri el az Isteni Kinyilatkoztatás könyvének, ezért a Biblia tiszta mondanivalóját kell közvetíteni az emberek felé. Isten utolsó hivatalos közlése: a Korán szerint azonban a jelenlegi Biblia nem fejezi ki pontosan Isten szándékát, s ezért van az, hogy igen sok Biblia-interpretáció van forgalomban, s a Biblia-olvasók között igen sok a nézeteltérés. A lényeg az, hogy a Bibliát különösen szellemben kell olvasni, tehát a hiteles Biblia-olvasathoz a Szentlélek vezetése kell. Erre sokan hívatkoznak, a baj csak az, hogy nem tudják pontosan, hogy ki is a Szentlélek. Azt is sokan jól látják, hogy a Biblia helyes olvasásához be kell töltekezni a Szentlélekkel, s ennek jele, hogy a hívő részesedik a Szentlélek kegyelmi adományaiból. A baj csak akkor következik be, mikor az öncsalást nem tudják megkülönböztetni a valóságtól. Az egyik öncsalási lehetőség a nyelveken-szólás, melyet imitálni is lehet. Az igazi nyelveken szólás lényegében mantrikus beszéd, vagyis mantrák által való önfelszabadítási folyamat. A hívő embernek komolyan és elmélyülten meg kell magát és hitét vizsgálni, s kerülnie kell az öncsalást. Az igazi hívő igazi kegyelmi adományokra vár. A Szentlélekkel való betöltekezettségre jó példa Szent Bernadett, aki tiszta életet élt és most is romolhatatlan testben nyugszik. Egy keresztény számára az igazi isteni adomány az, ha képes a Bibliát Isten szemével olvasni. A hiteles Biblia-olvasat meg kell, hogy nyissa a Paradicsom (149) kapuit. A Paradicsomban minden egy (149), s ez az Egy maga az Isten, aki minden mindenekben. A magyar hagyományban a Turul (149) a Paradicsom hírnöke, Ő a megfelelője a bibliai Szentlélek-galambnak. A hiteles Biblia-olvasás úgy valósulhat meg, ha az olvasó szellemben az eredeti könyvet olvassa. Ehhez azonban meg kell nyitni a Könyvet, mely tökéletesen tartalmazza az üdvtervet. A Könyv azonban egyelőre hétpecsétes titok (412), ez Isten örökkévaló kincse (412). S ez a kincs igazából Isten maga, aki a Korán szerint a Teremtés előtt elrejtett kincs volt. S e kincs teljes feltárulkozásának most érkezett el az ideje. A hét pecsét (149) feltörésének az ideje elérkezett. A bibliai hagyományban az utolsó időket Illyés próféta képviseli, a védikus hagyományban pedig: Kalki. Ugyanarról a transzcendens személyről van szó, aki a Szentlélekkel teljes egységben van. Allah az ő szent lelkét Brahmán keresztül Ádámba lehelte. A kabbalista hagyomány szerint Ádám (ADM) neve elmondja nekünk azt, hogy Ádám, mint Dávid király reinkarnálódott. Az ADM lényegében Ádám, Dávid és Mohamed kezdőbetűinek az összeolvasása. Az ADM számértéke a héber kód szerint: 45, s éppen ezt a számot kapjuk meg, ha 1-től 9-ig összeadjuk a számokat. Az ADM így tehát a Teljes Összeget, röviden a Teljességet jelenti. Ez arra utal, hogy szellemi értelemben, Ádámban az egész emberiség jelen volt. Jézus olyan értelemben Dávidnak a fia, hogy fia annak, aki Dávid is volt, vagyis Ádámnak. S Jézus az ő romolhatatlan testét csakis a tökéletesnek megteremtett Ádámtól kaphatta. S Jézust Emberfiának is nevezik, s az Ádám név magyarul embert jelent. Az Emberfia így tehát: Ádám fia. Ádám magvát még a bűnbeesés előtt az égiek elrejtették Ádám belső felében/feleségében, s ez a belső feleség volt az, aki később, mint a Szent Szűz megtestesült. A Belső Feleségben pedig ott volt az összekötő szellem: Illyés- Keresztelő János, vagyis Kalki szelleme. S midőn Ádám, mint Dávid megtestesült, az igazi felebarát is megszületett Saul király fiaként, s Jonatánnak hívták. Dávid és Jonatán összeforrott lelkek, mivel mindketten Máriához, a Szent Szűzhöz tartoznak. Ez is mutatja, hogy az utolsó időkben Illyés-Jonatánra nagy feladat vár. Mi is ez a feladat? A Szentlélek megértésében segédkezni Jézusnak a hét pecsét feltörésében. Mert a Rejtett Kincset: a Könyvet hét pecsét titkosítja. E pecséteket kell Illyésnek Jézussal egységben feltörnie. S a pecsétek feltörésének most érkezett el az ideje. A pecsétek közül az első a Szaturnusz Pecsétje, latinosan: Sigillum Saturni. Ez nagyon fontos pecsét, hiszen Szaturnusz_krónosz maga az idő. E pecsét feltörése beindítja a szinkronicitást, s összerendezi az időt. Az időfolyamot a 10 számjegy képviseli. A 0 az időtlenség, az 1 az idők kezdete, a 9 pedig az idők vége. E 10 számjegyet összeadva éppen az ADM 45-ös számát kapjuk. a 45 Ádámot jelenti, de áttételesen a bukást is, amire utal az 1945-ös szám is. E számnál a 94 a 15-ben van, s a 15 a cél igazságszáma, míg a 94 az Ősbuddha igazságszáma. A Cél (15) az Ősbuddha (94), aki az egész lét álmodója. Allah nem más, mint az Ősbuddha ébersége. A Sigillum Saturni pedig az első 9 szám mágikus négyzetbe rendezettsége. A pecsét közepén az 5-ös szám áll, az 5 pedig a fa igazságszáma. Az átló számai összeolvasva 456, vagy fordítva: 654. A Renum654 címszava pedig: harmónia, s ez a rendszer lényegében a pithagoraszi számkód. Az Első Pecsét feltörése tehát be kell, indítsa az idő harmonizációját a szinkronisztikus folyamatok felgyorsulása által. Jézus mellett az alkalmas személy Jonatán, Dávid király barátja, aki rá van hangolódva a 45-re és az ADM-re, vagyis Ádámra. Mert a cél a Romolhatatlan Ádám restaurációja. A Cél a romlandóság idejének a kicserélése a romolhatatlanság idejével. Az Első Pecsét feltörésének az ideje pedig: 2003 január 21. Ez a 2003-ik év 21-ik napja, a 21 pedig a jóga igazságszáma. A jóga értelme pedig az Istennel való egyesülés. S az Istennel való egyesülési folyamat az Első Pecsét feltörésével veszi a kezdetét. A Szaturnuszpecsét állandója a 15, s ez a , az ok és a cél igazságszáma. A Cél pedig az Istennel való egyesülés.

A második pecsét a Jupiter Pecsétje, latinosan: Sigillum Iovi. Ezt a pecsétet ábrázolta Melankólia című alkotásán Albrecht Dürer, s megörökítette a kép elkészítésének is a dátumát, az 1514-et, s ezzel mintegy kulcsot adott nekünk a Jupiterpecsét megfejtéséhez. Mivel Marduk=Jupiter, itt fontos feladat Nabukodonozor-Nimród harmonizálása Mardukkal, hogy az újra épülő Torony ne rontassék le megint. Fontos megemlíteni, hogy a Jupiterpecsétben az állandó: 34, ez a szám pedig Buddha igazságszáma. A Cél (15) tehát Buddha (34), vagyis Szent Péter által kezd realizálódni. Mikor? A Második Pecsét feltörésének az idején, ami 2003 február 21, vagyis az év 52-ik napja. Az 52 pedig a hír igazságszáma, s 2003 február 21-én megkapjuk a jó hírt.

A Harmadik pecsét a Mars pecsétje, latinosan: Sigillum Martis. E pecsétet a tavaszi Napéjegyenlőségkor: 2003 március 21-én kell feltörnie Jézusnak Józsuéval. Miért Éppen Józsuéval? Azért, mert Józsué az Isteni Hadvezér, a Mars pedig a Háború Bolygója. Itt azonban igazi Szent Háborúról van szó, s nem holmi marakodásról. Mi a lényeg? Az, hogy Józsué képes megállítani a Napot, vagyis képes az Örökkévalóságot megjeleníteni az időben. A megállítani a Napot igazságszáma: 249, mint az Isten Fia száma is. Tehát Józsué a Napot az Isten Fia segítségével állítja meg 2003 március 21-én. A Mars-pecsét középső száma a 13, ez a szám pedig az Ige igazságszáma, s a Bárányra utal. A pecsét állandója pedig a 65, mely a Kos, az induló és a reggel igazságszáma, tehát olyan szavak, melyek a Marsot jellemzik. De a Dát és Gábriel igazságszámai is 65, ami utal e napnak szellemi jelentésére.

A Negyedik Pecsét a Nap Pecsétje, latinosan: Sigillum Solis. E pecsét feltörésének az ideje 2003 április 21, mely Húsvét hétfőjére esik. Itt a szellemi világosság megvalósításáról van szó a mágikus szolipszizmus által. A Nappecsét állandója a 111, mely tradícionálisan az alapot jelenti, de a világ, a kert, a folyam és az akarat igazságszáma is: 111. Itt tehát az Édeni Állapotok restaurációjáról van szó a szolipszizmus elvének mágikus kiterjesztése által. A szolipszizmus azt jelenti, hogy csak magam vagyok, Én mint metafizikai Alany. De ez úgy is megfogalmazható, hogy csak Isten van, s minden Isten, főleg maga az önmagát ittlétként átélő Én. A Nappecsét összes számának összege: 666, ami utal a realizáció nehézségére. Ádámot meg kell gyógyítani titáni deviációjából ahhoz, hogy az édenkerti állapotok az emberiség számára restaurálódjanak.

Az Ötödik pecsét a Vénusz Pecsétje, latinosan: Sigillum Veneris. E pecsét feltörésénel az ideje: 2003 május 21. E pecsét jelenti az igazi rózsakeresztességet. A Vénuszpecsét feltörése által világossá lesznek a rózsakeresztes titkok, s megnyílik az emberiség számára az igazi szeretet. A Hatodik Pecsét a Merkúr pecsétje, latinosan: Sigillum Mercurii. E pecsétet 2003 június 21-én kell feltörni, vagyis a nyári Napforduló napján. E pecsét feltöréséhez meg kell érteni a 64 hexagrammot és Énok Kulcsait, hiszen a Ragyogó Értelmet ezek a kulcsok nyitják fel, s ez már a közvetlen előfok a Könyv spirituális megértéséhez.

Végül az Utolsó Pecsét a Hold Pecsétje, latinosan Sigillum Lunae. E pecsét feltörésének az ideje: 2003 július 21, Uránusz Napja és a Könyv Napja. A Hold-pecsét a világvarázslat erőit mutatja meg, s e pecsét feltörése eloszlatja a szellemi homályt, s beindítja a szellemben a Nagy Megvilágosodás folyamatát. A Sigillum Lunae Achilles-száma: 41, s éppen 41 e pecsét középső száma. A 41 pedig a fonal igazságszáma, s itt a megvilágosodás vezérfonaláról, az Isteni Vezérfonalról van szó. A pecsét állandója a 369, s a Renum11 igazságszáma éppen: 369. Tehát a Sigillum Lunae az igazság (Renum11) erőit képviseli, s jelzi a spirituális kereső számára a Kulcsolt Kígyók című könyv legfontosabb 369-ik versét, melynek a címe is elmondja a lényeget: Megnyílt az út.

LEVÉLTEREMBURA UJSÁGKÖVETKEZŐ