19.

A szeplőtelen fogantatás

A szeplőtelen fogantatás a metafizikai eredetben való fogantatás, mely által már a kezdetben megvalósul a metafizikummal való egység. E fogantatás révén az egyén mentes az eredeti bűn minden foltjától, s ezáltal eredendően romolhatatlan. A Nagy Cél az, hogy az egész teremtett lét romolhatatlanná váljék, s a lét teljességében az Isten akaratát fejezze ki. A Cél tehát úgy is megfogalmazható, hogy az Isten legyen minden mindenekben. E Cél megvalósítása a megváltás, s e vonatkozásban már sok isteni lépés történt. Maga az ember a megváltási terv keretében lett megteremtve. Mert az ember teremtése előtt már sok szellem megtestesült, s elhagyta az eredeti isteni rendet. Az ember azért lett teremtve, hogy megváltsa a világot. Ádám, az első ember azonban elbukott, ez a bukás azonban belső felét nem érintette. Ez a belső fél, Ádám belső felesége: Mária, a Boldogasszony. A kabbalában a Messiás (névelő nélküli) száma: 358 ( Mém=40, Sin=300, Jod=10, Chet=8). S igen érdekes, hogy Szűz Mária igazságszáma is: 358. Ez a Boldogasszony megváltói küldetésére utal. A Szent Szűz maga a Szeplőtelen Fogantatás, s ez az alapja a megváltó Jézus szeplőtelen fogantatásának is.

A szeplőtelen fogantatást akkor értjük meg jobban, ha tudatosítjuk, hogy kódja az Achilles-kód: a Renum341. A szeplőtelen fogantatás (A68) által megvalósul a jelenvalólét titka (A68): a tiszta világbanlét, vagyis a világlás. Azt is megérthetjük továbbá, hogy a szépség lényege (A68) maga a szeplőtelen fogantatás, amit szép fogantatásnak is nevezhetnénk. Igen érdekes, hogy a 31 lényege is 68-at ad, hiszen a 31 fix szám a Renum341-ben, hiszen a harmincegy szónak a számértéke is: 31. S a szeplőtelen fogantatás lényege a metafizikai fixponthoz való kapcsolódás. Jézus Máriában a Szentlélektől fogantatik, a Szentlélek viszont a Transzcendátor (az Öreg Paraszt), aki az eredetet önmaga mögében (saját mélytudatában) találja meg. Az eredetet, egy egymást tartalmazó ládasorozat szimbolizálja. A megtalált vasláda (A31) maga a tudatláda. Ez a harmadik szem, az epifízis, s itt található a lélekmag, melyet a mesében az öreg paraszt, mint egy kis aranyborjút talál meg. A 31 a megtalált princípiumra utal, ez a tudat végső tartalma: a Rejtett Kincs. A szeplőtelen fogantatásban ez a princípium valósul meg. A Szaturnusz lényege (A68) is fontos, hiszen a szeplőtelen fogantatás realizálásához fel kell törni az egyén titkos pecséteit, először az első pecsétet: a Szaturnuszpecsétet. Mit is jelent a szeplőtelen fogantatás realizálása? Az Új Születést, a Szentlélektől való születést, a belső Istenelv által való újjászületést. Erre jó példa Szent Bernadett, akinek a Szent Szűz kinyilatkoztatta önnön centrális lényegét, mondván:

ÉN VAGYOK A SZEPLŐTELEN FOGANTATÁS!

Ezt a transzcendens kinyilatkoztatást a kis Bernadett kapta 1858 március 25-én, vagyis éppen a Gyümölcsoltó Boldogasszony napján, mely nap Jézus szeplőtelen fogantatásának az ünnepe. Ez 4 évvel a Szeplőtelen Fogantatás pápai kinyilatkoztatása után történt. Igen érdekes, hogy az 1858 ( ezernyolcszázötvennyolc) Achillesszáma éppúgy 71, mint a szeplőtelen fogantatás névelővel vett Achillesszáma. S az 1858 március 25 Achillessszáma: 112, mint az eredet igazságszáma. Ezen a napon a kis Bernadett föllelte a metafizikai eredetet. Ez az Istenbe való önvisszavezetés (A112). A renum341 titka (A112) ennélfogva valóban a Nagy Kinyilatkoztatás (A57), mely által megvalósul a fölemelkedés (A57). A csodálatos fa (A36) című mesekönyv a beavatás (A36) könyve, mely könyvben éppen 57 mese található. A lényeg az, hogy a Nagy Kinyilatkoztatás által a fölemelkedés módját kell megtalálnunk. S meg kell értenünk, hogy a szeplőtelen fogantatás lényege (A105) az Istenben való elrejtettség (A105). Aki ugyanis az Istenben el van rejtve, ahhoz nem fér hozzá a gonosz, miként a Szent Szűzhöz sem képes hozzáférni. A szeplőtelen fogantatás által ugyanis úgy születünk újjá, hogy a gonosz nem talál rajtunk fogást, s így nem tud minket megfogni. A beavatás értelme pedig az ilyen igazi újjászületés, amire Szent Bernadett igen jó példa, hiszen a szűzi minta olyan mélyen belévésődött, hogy azóta sem látott a teste romlást.

Nagyon fontos, hogy megértsük a szeplőtelen fogantatás lényegét, s az Istenben való elrejtettséget! Először is tudatosítani kell bukottságunkat, s meg kell érteni, hogy a bukottság oka a szeplő (A19). A szeplő pedig az Akárki (A19) jele. Az Akárki (das Man) a közönséges általános alany, az átgondolatlan, s így csak üres énség. A szeplőkkel teltség a közönséges én hatalma alá vetettséget jelenti. A közönséges én hatalma alól úgy kerülhetünk ki, hogy komoly önvizsgálatba kezdünk, s az önvizsgálat lényegi pontjain mindig föltesszük a transzcendentális alapkérdést, mely így hangzik:

KI VAGYOK ÉN?

E kérdés Achillesszáma a 41, mint az Ariadné fonala kifejezésnek is. Ez azt jelenti, hogy a transzcendentális alapkérdés maga az Ariadné fonala, az Eredet Fonala, melyet követve kijuthatunk az elvarázsolt lét labirintusából. A varázslat maga úgy jött létre, hogy sok lehetetlenséget elkezdtünk lehetségesnek tartani. Pedig a lét alapelve adott: a rossz lehetetlen, a jó lehetséges. Hiszen a rossz negatív fogalom, s minden negatív lényege szerint relatív. Jó példa a negativitás relativitására a betegség. Abszolút beteg lény nem lehet, mivel azonnyomban elpusztulna. Csak relatív betegségek lehetnek. Az abszolút hamis sem lehetséges, mivel az ilyet sem állítani, sem elgondolni nem lehetne. A megrontott létben mégis tapasztaljuk a hamisságot és a rosszaságot. Vajon miért? Csakis azért, mert a megrontott lét telve van negatív posztulátumokkal. Ilyen negatív posztulátum a tudatkioltódás ( a totális halál ) lehetségesnek tartása is. Aki ilyen negatív posztulátumot lehetségesnek tart, az nem gondolta át, hogy az eredeti alany az Én, maga a vizsgáló szubjektum, mint én, az eredeti tárgy pedig a világ, melyben az én rejtett tartalmai kiviláglanak, feltárulnak. Az Én eredetileg nem a világban van, hanem inkább arról van szó, hogy az Én eredetileg világlik, vagyis kisugározza önmagából önmagát, mint világot, s így világossá lesz a maga számára. Az Én eredetileg egy, s erre utal az Én-Unus, egy-egó megfelelés is. A világbeli alanyok csak feltételes alanyok, mert az énségét tapasztaló alany róluk is feltesz valami énséget, vagy ha ezt nem is, az énség pozícióját. Végül a formális ítéletekben szinte minden alannyá válhat. De ez csak forma. A tulajdonításról ne feledkezzünk el! A lényeg az, hogy abszolút alany csak én magam vagyok, aki közvetlenül átélem önnön énségemet. S minden énlő alanynak így kellene gondolkodnia. A lényeg az, hogy én, mint én nem vagyok a világból való. S megsemmisülést csak a világ dolgai között tapasztalhatok. De én nem vagyok a világ dolgainak az egyike sem. S ezt minden énlő alany beláthatja, ha igazán komolyan megvizsgálja az énség lényegét, s fölvetvén a transzcendentális alapkérdést követi Ariadné fonalát, s így Isten felé kezd el haladni. Mert az Ént először a világban találjuk, s csak ezután fedezzük fel, hogy túl van a világon. Hasonlóan az Istent is először az Énben kell keresni, s végül Istent, mint az Én transzcendenciáját és határértékét találjuk meg. A lényeg tehát:

ISTEN : ÉN = ÉN : VILÁG

Tehát Isten úgy viszonyul az Énhez, mint az Én viszonyul a világhoz. Az Én eredetileg nem egy közönséges létező a világban, hanem a világ közepe, s csak úgy van a világban, mint a világ határértéke. Az Én tehát eredetileg világlik, tehát az Én elsődlegesen világló Én. Hasonlóan az Isten is nem egy közönséges Énelem, hanem az Én közepe, centruma és határértéke. S amint az Én eredetileg világlik, úgy Isten is eredetileg énlik, s énlésében van a mibenléte. Adva van tehát a következő tartalmazási sor: Világ-Én-Isten. Ezt még ki kell egészíteni a Tudattal, hiszen minden, ami van, az a Tudatban van. Így kapjuk a következő tartalmazási sort: Tudat-Világ-Én-Isten. Sőt ez a rendszer egy kört alkot, mint a Tavasz-Nyár-Ősz-Tél. Ez azért lehetséges, mivel Isten a legkisebb és a legnagyobb, hiszen Isten az ellentétek egybeesése.

A lényeg tehát az, hogy megtaláltuk Ariadné fonalát, vagyis az Eredet Fonalát, mely megmutatja az utat Istenhez. Mivel Isten az Én transzcendenciája, ezért az Ariadné fonala a “Ki vagyok én?” kérdés. Igen érdekes, hogy a Március 25 Achillesszáma is: 41. S meg kell még említeni, hogy a Szentlélek és a szellemszikra Achillesszáma is: 41, miként a Nagy Fordulat száma is. Ez azt jelenti, hogy a Nagy Fordulat március 25-én van, s főleg 1858 március 25 volt a Nagy Fordulat, az eredettel való találkozás napja. S ezen a napon Szent Bernadett nekiszögezte a nagy kérdést a Szent Jelenésnek: Ki vagy Te? Mária vonatkozásában tehát felmerült a kérdés: Ki vagyok Én? S a válasz nem maradt el: Én vagyok a Szeplőtelen Fogantatás! (A106) S érdekes módon a Szent Bernadett kinyilatkoztatása Achillesszáma is : 106. Hiszen itt a Bernadett-féle Máriáról volt szó. Fontos tudatosítani, hogy az utolsó pecsét a Holdpecsét, a Sigillum Lunae, s az igazi Újjászületés ezen utolsó pecsét feltörése után realizálódik igazán. A Sigillum Lunae egy 9×9-es mágikus négyzet, melynek az állandója: 369=9×41, ugyanis ennyi a sorok, az oszlopok és az átlók számösszege. De 369 a pecsét középső 9 számának is az összege, a középső szám pedig a 41. Tehát a Szentlélek (A41) mintegy középen van, a Holdvilág (vagyis a Holt Világ) közepén, mintegy életadó princípiumként. S a mitológia szerint a Szentlelket képviselő Dávid Király a Holdon táncol mintegy Sívaként. Síva viszont a számokon táncol, vagyis a szférákon. Ez a mágikus tánc tehát megeleveníti, és mozgásba hozza a Holdpecsét számait. Fontos azt is tudni, hogy a Sigillum Lunae-ben a 41-es centrumra szimmetrikus számok összege mindig: 82= 2×41. S 82 az Achillesszáma a Szentlélek felébred kifejezésnek, és Síva kozmikus táncának éppen ez az ébredés a lényege.

Foglalkozni kell még a Szeplőtelen fogantatás ünnepével is. Ez az ünnep december 8-ra esik, ez a nap mintegy a nulladik nap. S érdekes, hogy egy normál évben, mint amilyen 1858 is volt, december 8 és március 25 között éppen 106 nap van, a 106 pedig az Én vagyok a Szeplőtelen Fogantatás Achillesszáma. A transzcendentális megismerés száma is 106, ami azt jelenti, hogy a Transzcendenciára irányuló megismerésnek ez a Nagy Kinyilatkoztatás az alapja és kiindulópontja. December 8 Achillesszáma: 55, s a titkos út feltárása Achillesszáma is ennyi. Szent Bernadett tehát egy titkos utat tárt fel az emberiség számára, mely az élet és halál között (A55) vezet a teljes szabadságba. Úgy tekinthetjük tehát, hogy Szent Bernadett a bibliai Éva, a Szentlélek pedig Ádámban testesült meg. Másrészt Szent Bernadett Gaia is, vagyis a Földanya. Így tehát 1858 március 25-én Szűz Mária a Föld Királynőjévé vált. A szeplőtelen fogantatás kinyilatkoztatása (A116) ugyanis a tökéletes eredet megtalálása (A116), s így az Eredet Fonala már célhoz vezeti a keresőket. Aki pedig ezt biztosítani tudja, az igazi uralkodó. Ezért a Szent Szűz az Ég és a Föld királynője. A Tökéletes Rend (A65) a Szentlélek (A41) és Szűz Mária (A24) együttes uralmában valósul meg (41+24=65). A Hetedik Pecsét (A65) feltörése ezért nagyon fontos az Isteni Uralom megvalósításában. Krisztus (A24) által már a Szagúna Brahman szintjéig megvalósult az Örök Uralom, a cél most az Isvara Trimurti szintjén való tökéletes megvalósulás. A Tökéletes Rend (A65) a mindent átható akarat (A65) által valósul meg.

A szeplőtelen fogantatás az Istennel való belső hasonlóság realizálódása. Isten maga a Teljesség és a Végtelenség. A végtelen halmaz pedig az olyan halmaz, mely ekvivalens valamely valódi részhalmazával, vagyis a 2 halmaz elemei között egyértelmű megfeleltetés hozható létre. Így a lények belső Istene, saját istenük is ekvivalens magával az Istennel, csak a sajátistennel kell egyesülni, vagyis az Élő Lényeggel, az Éltető Ideával. Lehetne még beszélni Isten automorfizmusairól is, vagyis midőn Isten önmagát alaktartó módon átrendezi. Jézus fogantatásánál ilyen önleképezés valósult meg. A Szentháromságnál ilyen automorfizmusról van szó, s a Szentlélek Szent Józseffel hasonló módon fonódott össze. A Szentlélek az Ámen (A18), vagyis a Bizonyság Szelleme, Brahmá (A18) Jézus, József (A18) az Atya, s mind a 3 szent (A18), s mindháromban az Isten (A18), vagyis az Önvaló (A18) nyilatkozik meg. A Végső Megvalósításhoz az szükséges, hogy az Ámen, vagyis Ádám Szelleme teljes egységre jusson a Boldogasszonnyal, s mindketten pedig Jézussal, aki a Krisztusprincípiumot a Szagúna Brahman szintjéig megvalósította. Már csak a Szent Család tökéletes harmóniáját kell megvalósítani úgy, hogy az Ámen magábaintegrálja Éva (vagyis Szent Bernadett) szellemét, Mária pedig Illés-Józsué szellemét. S a Szent Család révén megvalósul a Tökéletes Szeretet, mely a mágikus szolipszizmus révén az egész létezésben maradéktalanul és egyetemesen megvalósul.

 

LEVELEKTEREMBURA STARTLAPKövetkező