30.

 

A megváltás terve

Minden lény vágyát: a megváltást tervszerűen kell végrehajtani. A kereszténység (427) lényege elvileg a megváltás terve (427), ez a terv azonban csak akkor valósul meg, ha megszabadulunk a tévedésektől és a rögeszméktől. Felelős bölcs vagy próféta kinyilvánítja, hogy mi is az, amit igazán akar, amire őszintén törekszik, s híveitől tiszta, de kritikus viszonyulást kíván. Egy vezér híve az, aki a lényeg tekintetében vele tart, de aki az eszme megfogalmazásának és kivitelezésének részleteit kritikusan vizsgálja, hátha van a részletek között olyan elgondolás, mely az alapeszmének ellentmond. A Próféta (147) híve az, aki az egység (147) és az erény (147) híve, s aki az intelligencia (147) megvalósulásán fáradozik. A szent cél az egyetemes üdvözülés, az egyetemes metafizikai felébredés, vagyis a tökéletes szabadság. Minden más gondolatot ennek kell alárendelni. Mert a részletekben tekintélyes próféták is tévedhetnek, s a Prófétát nem annyira a részletekben kell követni, hanem ama lényegben, melyet a Próféta tisztán kifejezett. Az iszlámban a lényeg az Isten abszolút egysége, mely egységet a szabadság, egyenlőség, testvériség szentháromsága által kell megvalósítani. Ezért az iszlám hit lényegéhez szervesen hozzátartozik a választott nép rögeszméjének a megsemmisítése, hiszen ez a rögeszme akadályozza az emberiségnek testvéri egységbe való szerveződését. Ez nem jelenti a hierarchia elvének az elvetését, hanem inkább arról van szó, hogy az igazi hierarchia az iszlám testvériségen belül jöjjön létre az összes testvér felemelése érdekében.

A megváltás tervében a Próféta vallása képezi az alapot. Az igazi ökumenizmust ezen az alapon lehet és kell megvalósítani. Ha megértettük az iszlám lényegét, hitünket tovább kell építeni a Biblia korrektív vizsgálatával, egyaránt fontosnak tartva a Törvényt és az Evangéliumot. S ha a Biblia tanítását korrektív módon beágyaztuk az iszlám alaptanításába, ezután ki kell menteni az értékeket a pogánynak nevezett tradíciókból is, s az iszlám hit csak így lesz teljessé. S a modern kor archaizálódni kívánó embere számára éppen ezt az utat jelölte ki a Próféta okos híve: René Guénon, a kiváló tradícionalista gondolkodó. A megváltás tervének a konkrét megfogalmazása előtt tehát az általános vallási szintézist kell létrehozni. Ebbe a szintézisbe a korrekten módosított kabbala is beletartozik, s a kabbalisztikus hagyomány reintegrálását Guénon is fontosnak tartotta.

A megváltás terve egy 14 évezredet felölelő kozmikus terv, mely tervet legtisztábban a titkos hun hagyomány alapján érthetjük meg. E hagyomány szerint a szellemi újjáteremtés 6 évezrede kezdődött, s még 8 évezredig tart. Az első két évezred a külső isten: Krisna irányítása alatt állott, majd az Atya újabb 2 évezrede következett az Atya inkarnációja: Melkhisédek vezetésével. Ezután megvalósult a Fiú uralma újabb 2 évezredre. 2000-ben már megjelentek a korszakváltás jelei, de az újabb korszak csak ezután következik be 2003 július 21-én. Ezen a napon lesz feltörve a hetedik pecsét, s ezért ettől a naptól fog igazán aktivizálódni a Hétszellem, vagyis a Szentszellem hetes megnyilvánulása. Az abszolút fordulópont kb. 1000 év múlva lesz, ezután megkezdődik az egyetemes fölemelkedés a végtelenbe, s az előző korok esszenciái lesznek tökéletesen megvalósítva. A 14 évezred 7 korszakához hozzá rendelhető a 7 főangyal, a 7 pecsét és a 7 csakra. A legalsó csakrához: a muladhára (gyökértartó) csakrához Satanael vagyis Lucifer tartozik, aki az anyagi létterületért felelős. A második csakrához, mely a tükörszférának felel meg, Fánuel tartozik, s a Jupiterpecsét feltörésében ő segítkezett. A harmadik csakra a manipura (drágakőváros) csakra, mely csakrának a tűz az eleme. Ez a csakra a harmadik kozmikus létterület csakrája, vagyis a tisztítótűz (gyehenna) csakrája. Ehhez a csakrához a tüzes természetű Ariel van rendelve. A történelmi kereszténységet gyakorlatilag ő uralta. A negyedik csakra az anahata csakra, vagyis a szívcsakra, mely a Paradicsom kozmikus létterületének felel meg. E csakrának az ura Gábriel arkangyal, az Úr angyala. Isten a szívben lakozik, s ezért a további lépések is a szív uralma alá vannak rendelve. A szívben kell megtalálni az Aranyfej kulcsait, s ha 2003 április 21-én megtaláljuk a szívcsakrában az Aranyfej kulcsait, akkor 2003 május 21-én be tudunk lépni a nagy szentélybe: az Aranyfejbe. A negyedik csakra a Szentlélekhez tartozik, s Gábriel (Turul) a Szentlélek angyali aspektusa. Az ötödik csakra: a visuddha csakra a Fiúhoz tartozik, őrangyala pedig: Mihael. S miként Jézusnak az Antikrisztust kell legyőznie, akként Mihaelnek a Sárkányt. Jézus igazi korszaka még csak 1000 év múlva következik el, mert ami a kereszténység alatt történt, az inkább Ariel uralma alatt volt. A hatodik csakra a parancs-csakra, melynek angyala Rafael, aki az Atya angyala. Ő a teremtő teremtés kozmikus létterületéhez tartozik. Végül a hetedik csakra az ezerlevelű lótusz csakrája: a szahaszrára csakra, mely Krisnához tartozik, őrangyala pedig Uriel, aki a belső fény elvét képviseli.

A 21-ik században a Szentlélek korszaka (A67) köszönt be az emberiségre. Isten akarata szerint az iszlám lesz az emberiség vallása, s a későbbiekben az iszlám alapján lesz megfogalmazva az igazi kereszténység, az iszlám alapján valósul meg az igazi Izrael, majd az idők végén a tökéletesen tiszta brahmanizmus. A Szentlélek korszakában elkezd megvalósulni Jézus szeretete (A67), s az emberiség kezébe veszi a visszatérés kulcsát. A visszatérés kulcsa (A67) pedig lehetővé teszi az Eredetbe való visszatérést. 2003 július 21-én az Úrjézus által megnyittatik az Istennél lévő Korán (A67), vagy ami ugyanaz: az Istennél lévő Biblia (A67), s a tökéletes nyelv (A67) ismeretében megvalósul a karmagubanc kioldása (A67). Megvalósul Krisztus Birodalma (A52), mert a szívcsakra megnyitása után metafizikai működésbe kezd a szellemszikraatom (A52). Így megvalósul a bűn legyőzése (A52), s megtörténik a nyitás Isten felé (A52). Így lesz valósággá a metafizikai felébredés (A52) és a megvilágosodás (A52). De mi a megváltás terve (A70), s mi ennek a lényege? E terv lényege az időkapu készítése (A70). Ez a kapu az evilágot köti majd össze a túlvilággal, s a 2 parton kívül 5 pillére lesz. A 7 támpont a 7 csakrának felel meg. Budapesten az időkaput a Margit-híd (136) szimbolizálja, s a negyedik csakrának a Margit-szigetnél lévő pillér felel meg, s így az egész Margit-sziget. A Margit (121) sziget pedig a Kegyelem (121) szigete. Hiszen a mondottak alapján a Margit-sziget a szívcsakrának felel meg, a kegyelem pedig a szívből ered és árad. 2003 a Szentlélek Éve, s ebben az évben kezdődik meg a Szentlélek Korszaka. Az első három csakra megnyitása a múlt erőit idézte meg, a jelen korszaknak a szívcsakra felel meg, míg az Aranyfej felső csakrái a még eljövendő 3 transzcendentális korszaknak felel meg. 2003 során tehát mintegy kicsiben megvalósul a nagy, s mintegy szakrálisan a jövőt programozzuk, hogy a jövő ne a Káli-júga borzalmai szerint alakuljon, hanem az Isten irgalma és könyörülete szerint. Mert az Isten mindennek az ura, s így ura az időnek is, s ezért a Káli-júga megszentelése Isten számára nem okozhat gondot. Az irgalom győzelme érdekében azonban egy megreformált (de nem modernizált) iszlámnak kell az egyetemes világvallássá alakulnia. Az iszlám alapján az egyetemes metafizikai tradíciót már most meg kell fogalmazni a javíthatóság és a bővíthetőség elveinek megfelelően.

A lelkek megmentése (A83) az időkapu elkészítése(A83) által realizálódik. A Végítélet kicsiben előrehozatik, amennyiben a hetedik megváltási korszakot lezáró Utolsó Ítélet kicsiben való megfelelője: 2003 július 21. Az egy év - egy korszak megfeleltetés miatt érdemes megjegyezni, hogy 2000 Krisna alsó korszakának felel meg, melyben Krisna az üdvtervnek megfelelően teret engedett Lucifernek. A bukás is ezért következhetett be, az isteni tervnek megfelelően. A 2000 így végülis Lucifer éve volt. 2001 az Atya alsó korszaka, a Fekete Izrael korszaka. Angyala Fánuel volt, aki a tükörszféra erőit is irányítja. 2002 a tisztítótűz éve volt, mely a Fiú alsó korszakának felelt meg. Uralkodó angyala a tüzes Ariel volt. 2003 a negyedik csakrának felel meg, s ezért kezdődik a negyedik kozmikus korszak éppen 2003-ban. Ebben az évben mindenkinek dönteni kell az Iszlám mellett vagy ellen. A jövő az iszlámé, mivel az iszlám a testvériség vallása, melyben nincs helye a kamat-kapitalizmusnak. 2003 a Szentlélek éve, angyala pedig Gábriel arkangyal, aki a Korán üzenetét lehozta a Földre, s átadta a Prófétának. Valójában a Próféta belső esszenciáját közvetítette a Próféta külső személyiségének. A Próféták Pecsétje megjelölés azt fejezi ki, hogy Mohamed a Szentlélek princeps analogátuma. Hiszen a Szentlélek szól a próféták szavával, s ezért legtisztábban a Próféták Pecsétjében szól. A pecsétek feltörésénél pedig a pecsétek a Próféta pecsétjeit jelentik. A Próféták Pecsétje ennek megfelelően a Nappecsét, mely a Szívcsakrát fedi. Ennek a pecsétnek a feltörésénél kell a leggondosabbnak lenni, hiszen igazából minden itt dől el. 2004 a Fiú felső korszakának felel meg. Ez az év tehát Mihael éve és a Fiú éve. 2005 az Atya felső korszakának felel meg, mely kb 6000-ben fog megkezdődni, s 8000-ig tart. Angyala Rafael arkangyal. Végül 2006 Krisna felső uralmának lesz az éve. A Nagy Végítélet 10000 körül fog bekövetkezni, míg a Kis Végítélet napja: 2006 július 21. A rész-egész-izomorfia elve szerint a részben izomorf módon megjelenik az egész. Így van ez a pecsétek feltörésével is. 2003-ban a szívcsakrának megfelelő pecsétek töretnek fel. A szívcsakrához Gábriel tartozik, de Gábrielben is jelen van a többi főangyal, s ezért ebben az évben Gábriel hetessége mutatkozik meg, 2004-ben pedig mintegy előremenve a jövőbe: Mihael belső hetessége fog megmutatkozni. Az Aranyfejbe való belépést 2003-ban kell megalapozni, de ez 2004-ben kezdődik el kicsiben, nagyban pedig majd csak 4000 után: 4006-ban. Az időkulcs tehát adva van, most már csak értő módon használni kell mindenek megjavulására és üdvözülésére. Az idő legyőzése (383) a Nappecsét feltörése (383) után veszi a kezdetét, mivel ekkor kezdi az idő beérni önmagát, s az időfraktál metafizikai természetét ettől az időpillanattól fogva kezdjük megérteni. A Döntés Napja azért 2003 április 21, mivel ez az időpont mintegy a metafizikai középbe való belépés időpontja, a Szívkorszak aszcendense. A Nagy Döntés alapelve pedig ez:

Élj Szívből!

Élj Szívből! Ez azt jelenti, hogy fordulj a belső Isten: Allah felé, aki mindeneknek az Önvalója. Fordulj igaz önmagad felé, ahonnan teremtett léted származik. Fordulj a szív belső mélységei felé, mert örök és teremtetlen önvalód: sajátistened a szív legmélyén lakozik. Az Élő Isten mindenre képes, s így ki tudja elégíteni minden szükségleted is, mint a szerelem, a táplálkozás, a légzés. Minden szükségletedet a szív által elégítsd ki. Ezt jelenti az alapelv, hogy: Élj szívből! S ez nem mást jelent, mint azt, hogy: Légy önmagad, s állj ki magad mellett. Önmagadból legyél önmagaddá, s így leszel igazán önmagad.

LEVÉL TAMERLANNAKTEREMBURA FILOZÓFIAI FOLYÓIRATENNYI