37.

 

Kalki kardja

 

A Világfa rendszerében a Láthatatlan Fa neve: Dát (65), az összféra, mely 10 szférában nyilvánul meg. Az összférával: a Dáttal együtt tehát 11 szféra (szefira ) van, s a 11 egyúttal a dátnak is a száma. A Dát a nulladik vagy a tizenegyedik szefira. A ténylegesen első (vagyis egyedik) szefira a Keter (114), a Korona (83), s a tényleges valóságba: az aszijába ez a bejárat (114). A Keter analóg értelemben az első pádának: az Atigúna Brahman (201) fokának felel meg, vagyis az AIN-nek, a Létsemminek, mely egyszerre tiszta lét és tiszta semmi. A Keter sorszáma az 1, s mivel a 112-ik szúra szerint Allah Egy, ezért a Keter maga Allah mint Ősszemély. A Dátot mint Fellahot jellemezhetjük. A Dát az Abszolútum (288) végső meghatározása, s mivel a Dát magyarul tudást és tudatot jelent, ezért a tu-dat nemcsak 2 Dat (64), hanem 2 tudat (144) is, s a 144 kétszerese éppen a 288, az Abszolútum igazságszáma. Ezzel szemben a Keter a Szubsztancia (410) az énmás, mely énmagában: a Dátban: az Abszolút Szellemben van, míg a Keter nem más mint a Világszellem. Ez a Szubsztancia mint 10 alap (41) artikulálódik, s ez a 10 alap az alapszubsztancia (451) : az Abszolútum egyik felének a 10 módosulata, 10 módusza, melyekben egy-egy attributum illetve kategória jelenik meg. A második szefira: a Hokma Krisna, aki a második pádának: a Nirgúna Brahmannak a megnyilatkozása, vagyis az AIN SOPH-nak, a megnyilvánulatlan végtelen létezésnek. A harmadik szefira: a Bina a Szagúna Brahmannak, Isvarának, a Belső Úristennek a megnyilatkozása, vagyis az AIN SOPH AUR-nak, a ragyogó Ősfénynek. A negyedik szféra: a Heszed magának a Dátnak a Tükre, s ennélfogva a Keter (Indra) és a Heszed (Zeusz) lényegében azonosak, noha más személyek. A Gebura a Keter alacsonyabb szintű megismétlése, itt azonban a meghasonlás viszonya áll elő. A zavar (232) itt jelentkezik, mivel a JHVH megjelölés és a Jehova (114) név lényegileg a Keterre illik, s a Keter belső szerkezetét idézi meg, vagyis a 4 pádát. A Keter valójában a Teremtő Uránusz, míg a Gebura nem más, mint Kronosz, illetve Szaturnusz, az egyiptomi rendszerben pedig Széth (220) : A Legnagyobb Csapda (220) megjelenítője. S történelmileg éppen Széth lett másképpen Jehovának nevezve. A JHVH összetett igazságszáma, vagyis a J, JH, JHV, JHVH (egyszerű) igazságszámainak az összege éppen 232, vagyis a zavar (egyszerű) igazságszáma. A Keter és a Heszed között tiszta azonosság van, s ezért a Heszed képviseli a szeretetet, a kegyelmet és a könyörületet. A Keter és a Gebura között azonban ellentmondásos azonosság van, mivel két dudás nem fér meg egy csárdában, s ezért a Gebura kemény, szigorú és ítéletes. A Gebura valójában a Hokmával van rokonságban, mindkettő Kronosz, csak az egyik Kronoszt kappával, a másik Kronoszt Khível írjuk. Az idő (Kronosz) tekintetében itt tehát komoly csúsztatás van. Az Isteni Időt: Kairoszt a Keter képviseli, a világi időt, a Kronoszt pedig a Hokma. Ez az árnyékidő. A Gebura pedig e két idő ellentmondásos egysége. A Tiferet pedig az Emberfia, a geburai meghatározottságú Keter fia. A Nap-Tiferet Jézusra az Isten Fia megjelölés csak jelképesen értendő, hiszen a Keter nem más mint Adam Harison, az Első Ember, az Ősember, s az Isten az Ő belső tartalma, belső valósága. A 10 szefira megfelel Isten 10 inkarnációjának, a Malkútnál kezdve a megfeleltetést. A 10-ik avatár: Kalki a Keternek felel meg. A Kalki név Fehér Lót jelent, így a Fehérlófia megnevezés Jézusra utal. Kalki nem más, mint a világot megítélő bíró, aki A Jelenések Könyvében is ki van ábrázolva, s ott neveztetik Hívnek, Igaznak és Ámennek. A Fehérlófia maga is egy fehér ló, aki szintén rendelkezik Kalki természetével. A lényeg az, hogy a 2 Ámen (35) együtt az Úr (70), bár Kalki maga ÁM ÁM (24), vagyis Én (24), hiszen a Keter az Én princípiumának a megjelenítője. Midőn Jézus többször is azt mondá, hogy: Ámen, Ámen, ani Ómer lakem (vagyis: bizony, bizony, mondom néktek), akkor lényegében a Kalki-princípiumra és az énségre utalt. A Keter akkor válik Kalkivá, midőn visszavezeti magát a 11-re, vagyis a Dátra. Kalki a Keter éberség-minősége. Kalki igazságszáma: 31, s a héberben az Istent jelentő ÉL (AL) száma is 31, s a Biblia első részében, ahol a Teremtő Teremtés 6 napja le van írva, éppen 31 vers van, vagyis Kezdetben az Isten önmagával teljesen egyezett, s ezért minden megteremtett létezőt jónak látott. Isten ugyanakkor Egy, s maga a Szeretet. A héberben az egy Achad, mely szónak a héber kódban 13 a számértéke, miként az ahabah=szeretet szónak is. De az Achad és az Akad szavak igazságszáma is 13, s a Renum11-ben az Él igazságszáma is: 13. De a 13 a halál száma is, amit például a 13-ik tarotlap fejez ki. Isten Élet és Halál Ura, s ezt fejezi ki a 403, mely a 13-nak és a 31,nek a szorzata, s a HamMasiah (magyarul: A Messiás) héber száma is: 403. A Renum11-ben pedig az Isten Szent Lelke kifejezés igazságszáma: 403. Kalki tehát az ítélő Úr, az ítéletet végrehajtó eszköz pedig egy kard, s ez a kard: Kalki Kardja (91), mely kard segítségével az Úr visszaállítja a Földön a Harmónia (91) világát, s megvalósítja az Örök Aranykort. Kalki Kardja nevezhető Excaliburnak is, melynek igazságszáma éppúgy 151, mint az aritmológia és a megítélés szavaknak. A Végítélet tehát az aritmológia által lesz megvalósítva, a tökéletes aritmológiát pedig a Renum11 segítségével lehet kifejteni. A fő kulcsszöveg Petőfi Sándor: János Vitéz című költeménye, melyben a főszereplő Kukoricza Jancsi (276) a Keternek felel meg, s akkor kapja meg a János Vitéz nevet, mikor Kalkivá nemesedik az Igazság betöltése által. E költeményben Iluska (93) a Renum (93) megfelelője, Kukoricza Jancsi (276) pedig a Tizenegy (276) szimbóluma. Tehát Iluska + Kukoricza Jancsi = Renum Tizenegy = 369. S a 369-ik versszak rím nélküli, a rím (56) pedig a Gúna (56), vagyis a kötőerő megfelelője. Ez mintegy azt szimbolizálja, hogy a Renum11 a gúnák fölöttiséget szimbolizálja. A Kivezető Út (369) a stratégiafilozófia (369) segítségével található meg, s ezt a filozófiát a Renum11 értőleges használatával építhetjük fel. A Jelenések Könyvében Kalki Kardja mint nyelv van kiábrázolva, s itt nem másról van szó, mint az igehírdető nyelvről. A kétélű kard nem más mint a Renum11 a saját inverzével együtt, mely inverz neve : Renum11D. Ez is egy numerológiai kód, melynél a megfeleltetési rendszer a következő:

B=100, C=90, D=80, F=70, G=60, H=50, J=40, K=30, L=20, M=10, N=9, P=8, R=7, S=6, T=5, X=4, Y=3, V=2, Z=1, Q=30, W=2.

A=50, Á=40, E=30, É=20, I=10, Í=9, O=8, Ó=7, Ö=6, Ő=5, U=4, Ú=3, Ü=2, Ű=1.

Ezen kódrendszernek a címszava: inverz igazság, s e kódban számolva a különböző kifejezések inverz igazságszámait kapjuk meg. Egy teljes vizsgálat úgy végezhető el, ha mind a direkt, mind az inverz igazságszámokat meghatározzuk, kiszámoljuk. Például Kalki (direkt) igazságszáma: 31, indirekt igazságszáma pedig: 140. A 31 és a 140 között 108 szám található, ezért Kalki köztiségszáma ( a Renum11-ben) : 108. A 108 azonban a fény és az auton szavak igazságszáma. Mit is jelent ez? Azt, hogy Kalkiban Fény (108) van, igazi szellemi önmagaság, vagyis: auton (108). Kalki az igazi fényhordozó és fényhozó, vagyis Kalki az igazi Lucifer (83), aki az énség (83) keteri elvét tisztán képviseli, s maga a Korona (83), de végsősoron önnön párja a Birodalom (83) is, tehát a Kezdet és a Vég. Kalki Kardja inverz igazságszáma pedig: 397, s mivel a direkt igazságszám ez esetben: 91, így a köztiségszám: 305, mely a zsenialitás igazságszáma. Ez a kard (informatikailag a Renum11) zsenialitást hordoz. Az Achilles és a teknősbéka igazságszáma is: 305, s itt az Utolsó Ítélet versenyfutásáról van szó. Achilles Allahot szimbolizálja és az Atigúna Brahmant, míg a teknősbéka az ellenisten Krisna, s a Nirgúna Brahman kiábrázolója, melyeknek éppen a teknősavatár felel meg. Magát Lucifert úgy kell tekinteni, mint az elsődleges aurikus lényt, akinek pozitív fényoldala Gábriel (65) által van kiábrázolva, aki a Dát (65) képviselője, s a Belső Ember: Adam Kádmon (65). Lucifer negatív oldala: Mefisztó (240): a Zavaró (240), a Nagy Sátán (240), melyet Hokma-Neptunusz-Krisna mutat fel a Keter- Uránusz-Allahnak. Krisna így végsősoron nem más, mint Iblísz (171) maga, az ismeret (171) kiprovokálója. Provokációi nélkül a Keter nem kényszerülne arra, hogy a magában rejlő rejtett fényt a napvilágra hozza. S Gábriel + Mefisztó = 305, vagyis Kalki Kardjának az esszenciája: a zsenialitás, az analítikus elme (305). Keter maga a Szent Biblia (255), aki a megszabadulás (255) elhozója minden lény számára. S itt a Szent nem más mint a Szentlélek: Gábriel, míg a Biblia Mefisztó-Krisna maga, akinek gyermekkorában szokása vala a tejtermékek lopása. S a tej (70) az Úr (70), a Túró (138) pedig az Isten (138) szimbóluma. Krisnát inkább a tejjel, Síva-Allahot pedig a túróval szimbolizálják, mivel Síva az anyagi kötőerőkért felelős. A Biblia igazságszáma: 22, miként a Kabbala igazságszáma is. S a Biblia rejtett értelme a Kabbala által tárható fel. Igen lényeges, hogy a Biblia szóban mind a mássalhangzók, mind a magánhangzók igazságszámainak az összege: 11, s az sem véletlen, hogy a héber nyelvű Biblia első mondatában a 22 héber betű közül éppen 11 fordul elő. S Krisna - Allah = 124 - 26 = 98 = football = lopás. A kút igazságszáma is: 98, s itt gondolhatunk a Kút és Inga című novellára, s Umberto Eco : Foucault-inga című regényére, melyben le van írva egy kút, mely éppen 11 méter mély. A 11 kétszeres előfordulásáról a Kryon által magyarázott időablakra vagy inkább időkapura gondolhatunk, melynek a szimbóluma: 11:11. Ha a héber nyelvű Biblia első mondatában szereplő betűkhöz a sárga (98), az ebben nem szereplő további 11 betűhöz pedig a kék színt rendeljük, akkor egy mintázatot kapunk, s a Biblia kódja című könyvben használt eljárásokkal különböző 2-dimenziós ábrákat kaphatunk, de akár háromdimenziós mintázatokat is megkaphatunk, ha a szöveget 3 dimenzióban rendezzük el. A Biblia megértésében a kulcsvers a 11-ik rész első verse, melynek a szövege ez: "Mind az egész Földnek pedig egy nyelve és egyféle beszéde vala". Ez a vers azért kulcsfontosságú, mivel benne a tiszta nyelvi megértésről van szó, s először a tiszta megértést kell tisztán megérteni. E mondatban érdekes módon éppen 11 szó van, az első és az utolsó betűk pedig összeolvasva a Ma szót adják, melynek az igazságszáma szintén: 11. A Ma inverz igazságszáma pedig: 60, így a Ma szó köztiségszáma: 48, ami azért fontos, mivel a Változás Könyvében a 48-ik hexagram címszava a kút, s ha Isten, akinek betűszimbóluma az I betű, kétségben a kútban van, ez a kiút, s a kiút inverz igazságszáma éppen: 48. A Biblia inverz igazságszáma: 290, így köztiségszáma a 267, mely "A sötét birodalom" és "a gonoszság birodalma" igazságszáma, "A rab Isten" inverz igazságszáma pedig szintén: 267. A Bibliát tehát Szellemben és Szellem által kell olvasni, mert magában a Bibliában is ott van a figyelmeztető ige, hogy : "a betű öl, a lélek ellenben megelevenít." Aki nincs igazán Szent Szellemmel betöltve, az olyan hitetlen, aki a Talmud szerint méltó a halálra. Szent Szellem nélkül olvasva a Biblia egyszerűen a 22-es csapdája (484=22X22). Erre a csapdára a Biblia 22-es igazságszáma eleve figyelmeztet. De hasonló a helyzet a Kabbalával is, mellyel 40 éves kor előtt veszélyes foglalkozni. Maga Mohamed (40) is csak 40 éves korától kezdte megkapni a Korán szúráit. S Mohamed tisztán rezonált a benne lévő Elohim (40) princípiumra, s valójában Elohimot nevezte Allahnak. Maga a Biblia hasonló mint a Tao King, vagyis az Út és Erény Könyve. Az ószövetségi Biblia képviseli a , vagyis az erény és a törvény szellemiségét, míg az Újszövetség a Tao, az Út szellemiségét képviseli, a King, vagyis a Könyv képviselője a Biblia e 2 részét elválasztó Üres Lap, s a Szent Korán ezen Tabula Rasa szellemiségét bontja ki. A 22-es csapdája addig tart, míg érvényben van a Tertium non datur (magyarul: Harmadik (lehetőség) nem adatik) végességbe záró elve. De a Renum11 (369) lényege nem más mint a Nem-klasszikus Logika (369), s a nem-klasszikus logikákban a Tertium datur (Harmadik adatik) elve érvényesül, s ezért a nem-klasszikus logikáknál lehet lóugrásszerűen lépni és gondolkodni. Héraklész dilemmája csak a Tertium non datur elv érvényességi tartományában lép fel, s nem véletlen, hogy Héraklész dilemmájának a jele az Y betű. Ennek igazságszáma 80, mint a próba igazságszáma is. A Tertium datur dialektikus logikai elve viszont a székely-magyar rovásírás Zs betűjével szimbolizálható, s a zs igazságszáma éppen úgy 150, mint a lehetőség igazságszáma is, s fontos, hogy Allah + Krisna = 150. S az Ószövetséget és az Újszövetséget elválasztó lap két oldalához éppen Allah és Krisna 2 princípiuma: az Atigúna Brahman és a Nirgúna Brahman tartozik. A Szent Cél e lap által szimbolizált Üresség-Teljesség: a Létsemmi és a Docta Ignorancia megvalósítása. 35.

LEVÉL TAMERLANNAKTEREMBURA FILOZÓFIAI FOLYÓIRATFOLYTATÁSFOLYTATÁS