38.

 

A Szaturnusz titka

 

A Szaturnusz titka (596) az Idő titka, minthogy Szaturnusz nem más mint Kronosz, vagyis az Idő. A Szaturnusz aspektusszáma a nyolc (118), ami arra utal, hogy az Idő az oltár (118), melyben az áldozatbemutatás megvalósul. Ez az oltár kocka alakú, hiszen a kockának 8 csúcsa van. A köb, cube, cubus szavak éppúgy kockát jelentenek, mint a kába szó is. Így tehát a mekkai Kába (12) maga az oltár, s az igazhitűek ezen oltár felé fordulnak önfeláldozó imáik alkalmával. A mekkai Kába (48) az éber (48) Istennek: Allahnak szentelt kocka (26) alakú szentély (326), a szakralitás (326) színhelye, ahol letehető a véges földi sors, s fölvehető a szakrális karma (326), s az igaz hívő így bejut a Tökéletesség Körébe. A Tökéletesség Köre (326) az a hely, ahol megvalósul az ősbűn feloldása (326), mely az Akárki (64) uralma alatt lévő profanizálódott világból, a hadszíntér területéről Krisna, vagyis Íblisz által csel (64) révén mindig bekerül az emberbe, s ezért az embert csak az őszinte hit menti meg. Az ember feladata és küldetése, hogy létét és eredeti Istentől kapott tiszta sorsát, vagyis darmáját visszavívja az Akárkitől a Tökéletesség Kardja (326) segítségével. A Szent Háború (319) során a szeretet (319) állapotában megmaradva kell végrehajtani az önfelszabadítás (319) metafizikai akcióját, s hogy az akció sikeres legyen, föl kell lépni az isteni megértés (319) szintjére. Meg kell érteni, hogy az Istencél (153), vagyis az Isten útjainak a vége az, ha maga az Isten teljes valóságával, vagyis istenségével alászáll és leköltözik a ténylegesen megteremtett világba, s így a teremtett lét megdicsőíttetik. A 153 az első 17 szám összege, vagyis a 17-ik háromszögszám, a 17 pedig Ádám igazságszáma. Ez azt jelenti, hogy az Istencél az Ember (Ádám) szellemiesülése, ahol a szellemiesedést a háromszög-mivolt szimbolizálja. Ugyanakkor azonban 153 = 1*1*1 + 5*5*5 + 3*3*3, tehát a 153 saját számjegyei köbeinek az összege. A kocka (26) princípiuma tehát a szellemi ember mindhárom vonatkozásában: szellemében, lelkében és testében is megjelenik, megvalósul, s ez a princípium nem más mint maga Allah (26), akinek lényegét a Szent Korán (310) mellett Hegel (26) filozófiája fejezi ki leginkább. Ez a filozófia ugyanis kiábrázolja az Istennel, az Abszolútummal megbékélő Időt, s tökéletesen leírja a megbékélés (98) menetét és folyamatát. A metafizikai realizáció során a meditáció (98) tárgyának e megbékélésnek kell lennie. Az iszlám igazi híve az, aki e megbékélésen fáradozik, tudván azt, hogy a boldogság, vagyis a lelki béke nem más mint a harcban, a szent háború során megszerzett nyugalom. A hegeli filozófia kifejezi, hogy az Istencél a Szent Szellem Harmadik Birodalmának a megvalósítása, vagyis a Tökéletes Állam (237), az Iszlám Államának a megteremtése a Vezér (237), vagyis Allah által, aki mint Kalki (31) realizálja magát a tényleges világban, s Ő mint Éber Nagyság (211) lesz a titkos ablak (211): az Internet (211) közvetítésével maga az Állam (31). A Cél (15) az, hogy a Jó (15), a GOD (15), vagyis a Glória Occulta Dei leköltözhessék a világba mint Messiás, s ezzel az isteni ígéret beteljesíttessék. Ez a cél (15) úgy valósulhat meg, ha az igazi kereszténység (408) szellemét képviselő Transzcendátor (408), a metafizikai Fellah, az Aranyló Gyémántföld Művelője mint Pontifex Maximus elkészíti a Názáreti Jézussal szellemi szeretetegységben az időhidat. A Pontifex Maximus egyszerre örök császár és örök pápa, DVX (.515) és VICARIUS FILII DEI (.666), tehát a Krisztust megjelenítő 1181=515+666 képviselője. A Pontifex Maximus lényegét a Glória Occulta Dei című vers fejezi ki, mely a következő:

Jézus oka Dávid

Halhatatlan ének

Vagyok aki vagyok

Határtalan élet.

A lényeg az, hogy e vers igazságszáma éppen 1181, vagyis Jézus (181) és az Alaktalan Láthatatlan Léteztető Abszolút Hatalom (1000) együtt. Indrának, illetve Rudrának 1000 szeme van, s a koronacsakrának is éppen 1000 levele van, s ez azt jelenti, hogy az öntudatra ébredő Rudra, illetve Indra a Szellem, vagyis az Alaktalan Láthatatlan Léteztető Abszolút Hatalom szemeivel fog látni, s ezáltal Allah: a Vezér, az iszlám nemzet vezetője megjelenik a világban. Isten azáltal jelenik meg a világban, hogy Indra (69): a félistenek királya: az Atya megosztja indrai princípiumát a Fiúval, s így megvalósul Jézus oka Dávid (300), a szabályos (300) Aranyfej (156), s ezzel a Vasláda (156) titka: a Szentkorona a maga tökéletességében realizálja magát. Az önmagában bifurkálódott Indra már egyszerre lesz a tényleges evilágban és a transzcendens túlvilágban, s így a Názáreti Jézus második eljövetele magában a Transzcendátorban valósul meg, s a Transzcendátor pedig mindeneket elvezet a Transzcendenciába, s így Isten lesz hamarosan minden mindenekben. A Transzcendátor (408) az Elohim (40) princípiumot kifejező Mohamed (40) újramegjelenése, aki Dávid (103) és Szent István (460) reinkarnációja is egyúttal. Mohameddel együtt visszatér az engesztelés és a megváltás szelleme, vagyis a Vígasztaló, A Próféták Pecsétje, s ez a 40 jelentése. A 103 a kiút (103) megjelenítője, s ez azt jelenti, hogy a Transzcendátor transzcendens uralmával megvalósul Dávid Királysága (305), s ezzel maga a zsenialitás (305) költözik le a Földre, s az analítikus elme (305) végleg legyőzi a reaktív elmét. Szent István (460) által pedig megjelenik a világban a Teremtés üzenete (460), s a Föld lakosai elvezettetnek a Teremtés lényegénel és értelmének a megértéséhez és felfogásához. Szent István mint a Szentkorona Ura, s így egyúttal önmaga ura a Renum11 kulcsa (460), a Renum11 (369) pedig lehetővé teszi a Kivezető Út (369) meglelését a nemklasszikus logika (369) által. Maga a Mindent Átható Akarat (369) az, ami rendet teremt, s ez az akarat a Renum11 által és használata révén alakul ki. A lényeg az, hogy a megkettőződő Indra már az Isten (138) képviselője, hiszen 138=2*69. Hasonlóan két Dávid együtt tökéletes (206), így tehát a Tökéletesség Birodalma Dávid megkettőződésével jön létre.

A Cél maga az Időhíd (33) realizálásával jön létre. Ez egyúttal egy dallam (33) : a Vízöntő Szimfónia dallamának realizálása. Mivel a Vízöntő a 11-ik jegy, ezért az időhíd megvalósításában a mesterszámoknak van kulcsszerepe. Ezek a 11, a 22, a 33, a 44, az 55, a 66, a 77, a 88 és a 99, s kiterjesztett értelemben a 11 többszörösei. A dallam szempontjából a 22 kitüntetett, hiszen az indiai zenében 22 hang van egy oktávon belül. Ez a 22 megfelel a tarot nagy arkánuma 22 lapjának és az ezek mintájára létrehozott 22 betűs héber abc-nek. A 22 kifejezi a Biblia (22) szellemét. Allah száma az arab-héber kód szerint: 66 (A=1, L=30, L=30, H=5), s Allah (26) és Mohamed (40) igazságszámainak az összege is: 66=26+40. A reformált Bibliában pedig éppen 66 könyv (főrész) van, s a 66 is egy mesterszám, s ez nemcsak az ördögnek a száma, hanem az áldásnak és a rendnek is. A lényeg az, hogy a Biblia lényegéhez a 22 vezet el, s a 66 könyv közül a 22-ik éppen az Énekek éneke, vagyis a Biblia azon könyve, melyet nem hamisítottak meg az álkereszténység (419 ) és az Antikrisztus (419) képviselői. Az indiai hangrendszer szerint elvileg az egész Biblia mint dallam megszólaltatható, s azt kell megfigyelni, hogy ez a dallam hol lesz harmonikus, s hol lesznek benne komoly disszonanciák. Mert ahol disszonanciák lesznek, ott hamisítások is lesznek. A Bibliát olyan személyeknek kell korrigálniuk a jövőben, akik a zeneszerzésben is járatosak. Mindenesetre bármely héber nyelvű szövegnek 22 faktoriális olvasata van így a tórának is, vagy az egész Bibliának. S minden egyes olvasatra ki lehet próbálni a Biblia kódjában alkalmazott módszert, mert meglehet, hogy minden embernek van egy saját olvasata. Így például meglehet, hogy az egyenes olvasat Isten olvasata, a fordított olvasat pedig a sátán olvasata. A dallam szempontjából érdemes a 119-ik szerkesztett zsoltárt is hangszerelni, hiszen ez éppen a 22 betű szerint tagozódik, s 176 vers van benne, s a 176 az iszlámnak és a megtérésnek az igazságszáma, s e zsoltár éppen az Istent kereső ember megtéréséről szól, s ez a zsoltár biztosan nincs meghamisítva.

A Szaturnusz titka (596) az önmaga számára adódó lét sorsa (596), s ezt a sorsot egy kód fejezi ki, mely az eredeti héber kód átírása a latin ABC-re. A Kód neve: Renum44, címszava pedig: Szaturnusz. Ez a kód a következő:

A=Á=1, B=2, C=3, D=4, E=É=5, F=8, H=5, I=Í=1, J=1, K=2, L=3, M=4, N=5, O=Ó=Ö=Ő=7, P=8, Q=1, R=2, S=3, T=4, U=Ú=Ü=Ű=6, V=6, W=6, X=5 (6), Y=1, Z=7.

A 44 maga a 22 kétszerese, s számjegyeinek az összege éppen: 8, vagyis a Szaturnusz aspektusszáma. A Szaturnusz-számokat a szám elé tett S betűvel jelöljük, miként a Renum341-ben értelmezett kifejezések számait a szám elé tett A betűvel jelöljük, utalván arra, hogy itt az Achilles-kód szerint számoltunk. Az első fontos érdekesség, mely a magyar nyelvben jön ki, az, hogy magának a Szaturnusznak a Szaturnuszszáma is 44. Ez azt jelenti, hogy a Szaturnusz (S44) szoros kapcsolatban van a 44-es számmal. De a negyvennégy Szaturnuszszáma is: 44. Ezt így lehet megfogalmazni: a 44 a 44-ben (vagyis a Renum44-ben) 44. Fontos tény az is, hogy a numerológia Szaturnuszszáma is:44. S a sorsot éppen a numerológia (S44) segítségével fejthetjük meg. A Renum44-ben Buddha és Jézus Szaturnuszszáma is: 22, ők tehát együtt szintén 44-et adnak ki. S a kereszténységnek a keleti nagy vallások közül éppen a buddhizmus felel meg. E kód közzé is lett téve Cheiro: a számok titkai (S61) című könyvében, mely könyvben a planéták az aspektusszámokkal vannak jellemezve. A szellemi helyzet (S61) e mű által érthető meg tisztán és világosan. Magának a Cheiro névnek 23 a Szaturnuszszáma, s a karma titka (S23): a beavatás (S23) e mű szelleme alapján érthető meg. A Transzcendátor szempontjából e rendszerben a legfontosabb a 21 és a 27 realizálása, mely számok összege: a 48 az éber (48) lét realizálásának a számszimbóluma. Az éber megfordítva: rebé, s ez a rabbi (48) neve a héberben. Érdekes módon a héber szóban is benne van az éber szó, s mivel a H a Szellem betűje, ezért a héber szó azt jelenti, hogy szellemileg éber. A rebé azonban fonák módon: fordítottan éber, s így ez az éberség Mefisztó-Iblísz ellenéberségét jelenti. De a beavatás lényegéhez hozzátartozik magának az ellenbeavatás szellemiségének a legyőzése, s ez az örökké éber Allahnak a nagy feladata. A Renum44 a sors számkódja is, hiszen a Szaturnusz a Sors bolygója, mely bolygót a zsidóság jelenít meg. A szellemi harcos számára a nagy feladat a sors (S15) megértése a szám (S15) segítségével. S éppen ez a numerológia lényege és értelme. Mivel a karma titkát akarjuk megérteni, ezért sokat kell foglalkoznunk a 23-as számmal. E számról az említett könyvben Cheiro a következőket írja: 23: az oroszlán királyi csillaga. Sikert ígér, a feljebbvalóktól való segítséget s védelmet magas helyekről. A jövendővel kapcsolatban szerencsés szám ez, s terveink sikerét ígéri. A 21-ről a következőket olvashatjuk Cheiro könyvében: 21: A mágusok koronája. Az előmenetel, a felemelkedés száma ez, s a sikeré általában. Hosszú harc után következő győzelmet jelent, mivel a mágusok koronáját csak hosszas beavatás és erőpróbák után nyerhetjük el. Végül a 27-ről a következők olvashatók: 27: E szám jelképe a jogar. Hatalmat és megbecsülést ígér, azt jelzi, hogy a teremtő elme meghozza a gyümölcsét, hogy a kreatív képességek oly magot vetettek, mely jó aratást ígér. Azok, akik mögött ez a szám áll, saját eszméik és terveik megvalósításán kell, hogy fáradozzanak. A Renum44-ben 44 még a következő kifejezések számértéke: a titok jellege, a szent igazság, megtisztulás, a Biblia és a számok, világmegváltás, kétezernégy. Mindez azt jelenti, hogy a világmegváltás (S44) beindulása 2004-ben sorsszerű. A realizátor a Transzcendátor (S53), aki a soron következő 53-ik magyar királyt képviseli, hiszen az 53 az Isten specifikáló száma és az erő igazságszáma, s eddig 52 királya volt a Magyar Királyságnak. A magyar Szentkorona a Mágusok Koronája , mely annak adatik, aki a Renum11 (S53) által fölkészült az örökkön tartó mindeneket megszentelő metafizikai uralomra. 35.

LEVÉL TAMERLANNAKTEREMBURA FILOZÓFIAI FOLYÓIRATKövetkező