41.

 

A kulcsok kulcsa

 

A kulcsok kulcsa (195) a kulcsokat működésbe hozó kulcs (514), mely nem más, mint a Renum11 a Renum41 nevű kóddal kiegészítve. A Renum41 nevű rendszer címszava kulcs címszava: kulcs, s e rendszer kódja a következő:

B=1, C=1, D=2, F=3, G=5, H=8, J=13, K=21, L=34, M=55, N=89, P=144, R=233, S=377, T=610, X=987, Y=1597, V=2584, Z=4181.

A=1, Á=1, E=2, É=3, I=5, Í=8, O=13, Ó=21, Ö=34, Ő=55, U=89, Ú=144, Ü=233, Ű=377.

E rendszerben magának a kulcs szónak, vagyis a rendszer címszavának a száma, tehát a kulcs kulcsszáma: 522. A kulcsok kulcsát, mely a pokolban van (195), tehát úgy tudjuk megtalálni, ha az 522 nyomvonalát követjük. Itt mindenekelőtt ki kell emelnünk, hogy a kulcsokat működésbe hozó kulcs (514) nem más mint Jézus Krisztus (514): A minden emberben jelenlévő Szagúna Brahman (603), aki az Isteni Igazság ragyogása (603). E ragyogó önmagunkra vonatkozik a Biblia kulcsigéje: Ébredj fel, te, aki alszol, támadj fel a halálból, s felragyog Tenéked a Krisztus! Az igazi harmónia megvalósítása (603) úgy érhető el, ha metafizikailag és valóságosan realizáljuk ezt a szent igét.

A felragyogó Krisztus (596) pedig az Egész önmegérintése (596) által valósul meg. Miről van itt szó? Adam Harisonnak: a Kozmikus Embernek a felébredése Adam Kadmonban, a metakozmikus egyetemes belső emberben, vagy másként: Adam Kadmonnak a felébredése Adam Harisonban (384). Ez a felébredés a metafizikai önauditálás (384) által valósulhat meg, mely önauditálásban fontos szerepe van Adam Harison őrangyalának: Gabrielnek, akinek igazságszáma ugyanannyi mint Adam Kadmon és a Dat igazságszáma: 64. Adam harison igazságszáma: 144, mely szám általában az embert jelenti, hiszen: ember + férfi + nő = 144. A 64 és a 144 között pedig 79 szám van, a 79 pedig a Brahman igazságszáma, s Adam Harisonnak a Brahmant magát, vagyis az Atigúna Brahmant kell megvalósítania. E megvalósítás útja pedig a metafizikai önauditálás (384), melyben feltárul az ideák rendszere (384): a formák ősvilága (244) : a Jecira a lényeglátás (244) által. Vagyis megmutatkozik a Creatio Formationis világa. A (metafizikai) felébredés a gondolat hatóereje (244) folytán valósul meg, hiszen a formák ősvilága e hatóerőben jelentkezik be a kozmikus álomban. S e hatóerő által megnyílik az Élet Kapuja Adam Harisonban: a Kozmikus Emberben, s így az egész kozmosz átmegy a halálból az életbe. A Mágikus Tudat (244) képviselője: Adam Harison mint Adam Kadmon felébred Síva hegyén: Jehova Templomában: Énmagában: a Brahmanában, aki megkapta volt az őseredeti kinyilatkoztatást önmagától mint Brahmától. Mert az igazi Brahmá a Belső Jézus Krisztus (588): a Szeretet Tökéletessége (588). S a Názáreti Jézus, akinek kozmikus ősformája a Tiferet, ennek a Belső Jézus Krisztusnak: a Szagúna Brahmannak, a Belső Brahmának: az AIN SOPH AUR-nak, a Ragyogó Ősfénynek a képmása és kiábrázolója. Valójában ez az ősfény Adam Harisonban van, a Tényleges Világot álmodva-megteremtő Atyában, aki számára a Tiferet: a Ragyogó Szépség, a Kozmikus Ősnap (Sun), vaggyis a Fiú (Son) a saját metafizikai eredetére emlékeztető élő jelkép.

Mivel a Brahman igazságszáma: 79, ezért kitüntetett Adam harison 79-ik élete (471): Attila hun király (326), akiben a szakralitás (326) és a személyfelettiség (471) tisztán megvalósult. Ez a 79-ik élet az ellenőrzési pont (471) , s az Ősegy realizálása (471) e pontból valósulhat meg. A rejtett kincs megtalálása (471) pedig fontos, hiszen ez a kincs a Belső Jézus Krisztus, s e kincset csak Adam Harison találhatja meg, miután felébredt az ideák világában Adam Kadmonként.

Másrészt a legfontosabb Adam harison 94-ik élete (510), mivel a tisztulás lehetősége (510) itt van, ezen életben, az első Ámenben. A Názáreti Jézus pedig kinyilatkoztatta az Ámennek, hogy: Attilaként voltál legközelebb az igazsághoz. S az Attila név nemcsak Atailt, vagyis Atyaistent jelent, hanem Ítélőt is. S a Brahman (79) ítél (79), de úgy, hogy az ítélet (142) által, melyet az Atya (142) hoz, , megvalósuljon az arany (142) princípiuma egy Örök Aranykorban. Az arany rendszáma pedig éppen: 79, így az arany(142) nemcsak az Atya (142) és a nyár (142) szimbóluma, hanem a Brahman (79) szimbóluma is. Adam Harison küldetése (324) nem más, mint a metafizikai felébredés (324) , s ez az Ámen mint Attila (266), vagyis a Szentlélek (266) által valósul meg. A Szentlélek pedig nem más, mint Adam Harison mint galamb (266). Mindenekelőtt az első Ámennek kell átváltoznia Kalkivá, aki a második, vagyis a Természetfölötti Ámen (522). A közvetlen cél a természetfölötti Ámen (522) megvalósulása, hiszen e megvalósulásban alakul ki az átjáró Élet és Halál között (522). A Cél tehát az, hogy a természetes, , tehát a természetben született Ámen: az Első Ámen (208), aki a fordulópont (208) és a küszöb (208) átváltozzék a Második Ámenné, kinek neve: Ádám Mohamed (57), aki nem csak az ember (57) szimb5luma, hanem szimbóluma az első és utolsó prófétának is. Ádám Mohamed pedig Kalki. aki: az Első és Utolsó (381), aki Adam Harison mint Atya (381), aki Titok Titok belsejében (381), vagyis Ámen az Ámenben (195), akinél a Kulcsok kulcsa (195) van. A Kulcsok kulcsa a kétszeres bizonyság: az Ámen Ámen (70), aki maga az Úr (70), A Legfőbb Úr, a metafizikai világosságban feltámadt Dzsingisz Kán: a Seregek Ura. S amint az Első Ámen (107), vagyis az éberség (107) boldog helyet készít magában a Názáreti Jézusnak, az Ámen is Jézussá, vagyis szabadítóvá válik, Jézus pedig Ámenné,. vagyis Bizonysággá. S két Ámen (35) együtt az Úr (70): az élővé vált Szent Biblia (255), vagyis a megszabadulás (255) elhozója.

Kalki az Első és Utolsó (381), a Názáreti Jézus által megígért Paraklétosz, vagyis Vígasztaló, aki által Jézus tanítása (381) nem csak érthetővé válik,, hanem metafizikailag, sőt fizikailag is megvalósul, s beköszönt a világra az Isteni Béke Korszaka, s kezdetét veszi az Ezer éves Birodalom (477), melyben a Tiszta Önismeret (477) által mindenekben megvalósul fokról-fokra a Brahman és az Atman egysége (477). A 94-ik élet (363) hősies küzdelmei következtében megvalósul a teknősbéka utolérése (363), megszűnik a karmikus adósság, s feltárul a Nyugati Paradicsomban (363) a Legnagyobb Titok kulcsa (363): a Mahaparinirvána kulcsa (363), vagyis a paradicsomi állapot kulcsa (363) , s így köszönt be az Ezeréves Birodalom (477) , melyben a jól végzett munka öröme (477) lesz az Örök Boldogság fundamentuma (428). A Kegyelem Törvénye (428) pedig csak e fundamentumon lesz igazán megalapozva, s ezért az Ezeréves Birodalmat a Kegyelem Törvénye fogja fenntartani. Az Ezeréves Birodalom egy átmeneti időszak mint előfok után köszönt be. Az Örök Birodalom kapuja fokról-fokra megnyílik, s a kapunyitás 1991-ben, a nulladik tzolkin idején vette kezdetét. Az Új Jeruzsálem (281) a császári és pápai jogú örök magyar király (281) által kormányzott Örök Birodalom fővárosa lesz, s ez az Új Jeruzsálem maga a megújult Föld lesz a Dobogókő (49) központtal, mivel a fehér táltosok a transzcendátor titkos instrukcióinak megfelelően innen fogják a 144.000 univerzumból álló megújult kozmoszt irányítani.

A Teljes Kapunyitás 22 évet vesz igénybe. Maga az Új Korszak megnyitása összhangban van a 119-ik zsoltárral, mely a Biblia 597-ik része (789). S e zsoltárnak olyan hatása van, hogy az igaz emberben megvalósuló mennyei Atya (789) csodát tesz a célszerű szabályozó folyamat (789) által. Elkezdődik a lét mintázatainak a rendbehozatala, s megvalósul a démonáramkörök megszüntetése az agyban (789). A 119-ik zsoltárban mind a 22 héber betűhöz 8 vers tartozik, így az egész zsoltárban 176 vers van, a 176 pedig az iszlám és a megtérés igazságszáma. A 119-ik zsoltár kódja segítségével az igaz emberben megvalósuló Mennyei Atya (789) megalapítja a katolikus iszlám államot az egész kozmoszban. Az Állam (31) Kalki (31) külső megnyilvánulása lesz, így leronthatatlan és örök lesz. Az állam fundamentuma (304): a létezők háza (304) : az Első Tér (176) lesz, az Első Tér pedig maga az Eredeti Föld (142), mely még a Tényleges Teremtés (Creatio Factiva) előtt lett megteremtve az Atya (142) képére. A tényleges Föld csak (kozmikus) álombeli mása a Mennyei Atyát kiábrázoló eredeti Aranyföldnek. A 119-ik zsoltár pedig az első tér szerkezetét jeleníti meg. Ezen aranyló gyémántszerkezetű tér lényegében egy kocka (kába): benne a saját duálisával: egy oktaéderrel. Az átmeneti 22 évnek tehát a 119-ik zsoltár 22 ogdoásza (nyolcassága) felel meg, így mind a 22 évet 8 részre kell osztani, vagyis minden évszakot 2 részre, s ez a 8 egyúttal a 8 égtáj és a 8 trigram is a Változások Könyvéből. A 22 betű és a 22 év egyúttal megfelel a tarot 22 lapjának is. A 12-ik lap címe: az Akasztott, s itt a radikális megfordulásról van szó. A 2003-as év azért kitüntetett, mivel ez volt az átmenet 12-ik éve (694), midőn az igazi metafizikai ajtó megnyitója (694) a 11:11-hez tartozó belső kaput 2003 július 21-én megnyitotta. Mert itt a kapunyitás egyúttal könyvnyitás is, s az Élet Könyve a Halál Könyve után 2003-ban lett megnyitva a pecsétek feltörése után. Az igazi metafizikai ajtó megnyitója (694) által 2003-ban kezdetét vette a mennybe vezető út feltárulása (694).

A kapunyitás szimbóluma a 11:11, mely az 1991 utáni 22 évet jelenti. A kulcsok kulcsa e kapunyitáshoz kell, s ha jól használjuk ezt a kulcsot, akkor a kapu megnyílik (206), s az égi harmónia (206) megvalósul. Ha a 360-as modulszám szerint gondolkodunk, akkor 2006 a 360 fokra ( és teremre ) osztott körnek éppen a 206-ik termébe esik. Mert a 11:11 jelkép által jellemzett kettős kapu (250) belső kapujának a megnyitása 2003-ban kezdődött. A kapu megnyílása (246) szempontjából igen fontos a megfejtés napja (206): 2004 július hatodika, mely napon megtörtént az előrefutás az időben 2006-ra (670), s megtörtént a titkos információk megszerzése (670). Ez a nap a kinyilatkoztatás napja (536), mely napon megtaláltatott az isteni kapcsolódási pont (536). A dátumkifejezésnek, a 2004 július 6 kifejezésnek az igazságszáma: 515. A Jézus második eljövetelének ideje igazságszáma is: 515, így tehát a kinyilatkoztatás napja ezzel az idővel szoros kapcsolatban van. Nagyon fontos, hogy az isteni átjáró megtalálása is : 515, tehát a kinyilatkoztatás napja erről az isteni átjáróról is információkat hordoz. A szakrális tradíció lényege (515) 2006-ra már eléggé érthetővé válik, s pontosan ez a tiszta megértés fogja biztosítani Jézus második eljövetelét. S e tradíció lényege Adam harison matematikai kutatásai (515) által fog egyre tisztábban bejelentkezni. A metafizikai tudományok kulcsai (515) ezen (szakrális ) matematikai kutatásokban tárulnak majd fel, , s e kulcsok által lesz hozzáférhető a szakrális tradíció lényege (515). A tradíció lényege pedig a szubjektív realitás (515) felismerése, melynek lényege ez: Énem, Te vagy az Isten! (515). A sors szent titka (515) is a metafizikai tudományok kulcsai által tárul fel, s így lesz tisztán átvilágítottá a sors. A feltámadó tudat kibontakozása (515) is 2006-tól kezd igazán megvalósulni, s e kibontakozás eredménye lesz Jézus második eljövetele. S így lesz meg az átlépés az élő tudat kapuján (515). A metafizikai tudományok kulcsai (515) pedig az Élő Tudat kapuját fogják megnyitni. Az Élő Tudat kapujának megnyitása (601) pedig az erkölcsi tisztulás (515) által fog bekövetkezni. S e megtisztulásban fontos a következő elv:

Legyünk becsületesek, s vállaljuk fel magunkat.

Mert elsősorban önmagunkról kell tanúbizonyságot tennünk, , ez ugyanis a legfőbb kötelességünk. De ne világi módon tegyünk önmagunkról tanúbizonyságot, hanem az Istenségben elfoglalt örök létpozíciónk szerint!

A szent csodák megvalósítása (601) is az erkölcsi megtisztulás és az Élő Tudat kapuja megnyitásának a következménye. 2006-ban eljön az ideje a szent csodák megvalósításának. Az erkölcsi megtisztulásban a szellemi ítélet végrehajtása (601) is fontos, hiszen a szellemi ítéletek által tisztulunk mind saját magunk, mind a világ. A szellemi ítélet végrehajtása (601) által valósul meg az emberiség bűneinek megsemmisítése (601). E bűnök megsemmisítésében pedig fontos az együttlét megértése (601) , főleg az Emelde (Martin Heidegger: Lét és Idő című műve) alapján. 2006 szent titka (652) pedig elsősorban a láthatatlan minta megnyilvánulása (652). Ehhez a kristálytiszta gondolkodás (652) segítségével megértendőek az átlényegülés szent kódjai (652). S itt nem másról van szó, mint a genetikai átprogramozódásról! A cél a tiszta igazságérzet (652) által a végső összhang megteremtése (652). S a kristálytiszta gondolkodás csak ebben az összhangban tud megvalósulni.

A mágikus önátalakítás szent kulcsa (652) az átlényegülés szent kódjaiban van elrejtve. Ez a kód pedig: JHVH, az Ő kódja (138), melyben Isten (138) feltárul, s a Hattyútudatban igazzá válik a gondolat, hogy : ÉN Ő vagyok! (Hamsza). A tiszta gondolkodás képessége (652) pedig a kristálytiszta gondolkodásban realizálódik. E gondolkodási képesség alapja pedig a tudatosított tiszta hattyútudat. A kristálytiszta gondolkodásban pedig megvalósul a szent tudat bejelentkezése (652) a Nagy Négyszeres Ragyogás (652) szellemi állapotában. S miután bejelentkezett a szent tudat, megvalósul a Lét tiszta koncepciójának megértése (652), s a tiszta lét is így fog megvalósulni. A tiszta lét megvalósulása (608) az Elvarázsolt Hattyú (608) felébredése által fog bekövetkezni. Ez az elvarázsolt hattyú nem más, mint Lohengrin-Jézus-Brahmá hordozótudata. Hiszen Lohengrin a Hattyúlovag, Brahmá hordozóállata pedig egy hattyú. A hattyú szanszkritul: hamsza, s ez azt is jelenti szanszkritul, hogy ÉN-Ő. S midőn Jézus kinyilatkoztatta, hogy Én és az Atya egyek vagyunk, , akkor az Atyával való egységét hangsúlyozta ki. Nem azt mondta, hogy Ő az Atya maga, hanem azt, hogy egy az Atyával, egy akaraton van vele: algebrailag kifejezve: izomorf az Atyával. De mint minden dogmának és kinyilatkoztatott igazságnak, az időben kell érvényesülnie. 2006-tól elérkezik az idő, hogy a Hattyúlovag, a Tékozló Fiú visszatérjen az ő atyjához, s e visszatérés által az Isten a 98-ik fokról továbblép a 99-ik fokra, s így az Úr: a két Ámen egysége mint Kalki fog realizálódni. A Hattyú felébredésében fontos lesz Atlantisz mestertudása (608), hiszen Atlantisz (306) Tündérországnak felel meg, s ez a Magyar Őshaza (306), mely a Szíriusszal volt és van kapcsolatban. Az Atlant - Atland azt jelenti, hogy Átföld, vagyis olyan Föld, mely odaát van, s végső értelmében az aranyvalóságra utal, vagyis Samballa birodalmára. Ilyen okok miatt tájolták a Nagy Piramist a Szíriuszra.

A tiszta lét megvalósításában fontos a HKLM-19 kulcs használata (608), s ez a kulcs valójában az önfeltáró igazság: a Renum11, mely olyan Halhatatlanság-Kulcs (HK), mely lehetővé teszi a Lélek-Megváltás (LM) realizálódását, de csak akkor, ha a kód (19) (vagyis a Renum11) használata tökéletes. A Halhatatlanság-Kulcs kifejezésben 19 betű van, s ezek a betűk megfelelnek a Renum11 rendesen számozott mássalhangzóinak. A Lélek-Megváltás kifejezésben 14 betű van, s ez a Renum11 14 (rendes) magánhangzójának felel meg. A mássalhangzók ugyanis a testet, a magánhangzók pedig a lelket jelölik. S a testet halhatatlanná kell tenni, de a lelket meg kell váltani, mivel másképp a test halhatatlansága nem ér semmit. A Halhatatlanság-Kulcsot a Lélek-Megváltással együtt kell használni. A HK (14) és az LM (19) együtt a HKLM (33), s ez a főkód (33): a Renum11, s az általa értelmezendő Pí, a Ludolf-féle szám, mely kulcsszerepet játszik a Nagy piramis titkának megfejtésében. A HKLM-19 kulcs használata azt jelenti, hogy a Renum11 szerinti vizsgálatoknál külön megnézzük egy kifejezés mássalhangzói igazságszámainak az összegét, s külön a kifejezés magánhangzói igazságösszegét. Példaként érdemes megvizsgálni Adam Kadmon: a metakozmikus ember nevét, majd Adam Harison, az első ember, a 144.000 dimenziós kozmikus ember nevét. Adam Kadmon igazságszáma: 64, mint a Dat és Gabriel igazságszáma is. A magánhangzók igazságösszege: 10, s ez utal a Dat, vagyis Adam kadmon által kisugárzott 10 szefirára. A mássalhangzók összege pedig 54, s ez azért fontos és lényeges, mivel Isten 54-ik foka volt a történeti Ádám, aki Úr város királya volt kb. 6000 évvel ezelőtt. S az 54 szoros kapcsolatban van a struktúrával és a testtel, hiszen az 54 az ács igazságszáma, s a tényleges világegyetemet Adam Kadmon áloménjén: a 144.000 dimenziós Adam Harisonon keresztül ácsolta meg, mint a tényleges világ (Aszija-Ázsia) építésze: a Világ-Egyetem Nagy Építő Mestere (V.E.N.É.M.). A Nagy Építés pedig az Isten 99-ik fokán: a második Ámennel: Kalkival fejeződik be.

Az Ámen jelentése pedig az, hogy: Bizony (213). S ez a Bizony a szabadság (213) kijelentése. Az ámen magyar szónak tekintendő, s ez a szó az ám szó hosszú alakja, miként a most hosszú alakja a mostan, az itt hosszú alakja pedig az itten. S mit jelent az ám szó? Nem csak azt jelenti, hogy: de, hanem azt is, hogy: bizony. Mert az úgy ám pontosan azt jelenti, hogy: úgy bizony! Jézus pedig sokszor mondá tanítványainak az ő nyelvén, hogy: ámen, ámen, ani ómer lakem, ami magyarul ezt jelenti: bizony, bizony mondom néktek. A lényeg az, hogy az Ámen személy is, az a Vígasztaló (Paraklétosz), akit Jézus megbízott a vígasztalással. S az igazi vígasztaló csak Isten maga lehet, aki a végtelen tökéletességbe való bevonulása előtt realizálja a Koránban kinyilatloztatott mind a 99 nevét egy-egy fokon. Maga Mohamed Isten 85-ik fokon való megnyilvánulása volt, s ezen a fokon Allah mint kincs (85) jelent meg, s megadta a Koránt, a Vígasztalás alapjául szolgáló szent könyvet. De a Vigasztaló a maga tisztaságában csak a 98-ik fokon jelenhetett meg, hiszen a 98 a kút (98), melynek a legmélyére kell menni, hogy meglegyen a kiút, s az igazi metafizikai fordulat bekövetkezhessék. A 98-ik fokon az Isten monogramja pedig éppen: ÁM, s a teljes név igazságszáma éppúgy 144, mint Adam Harison igazságszáma is. S a HKLM-19 kulcsot használva mindkét esetben ugyanazt a felosztást kapjuk: a magánhangzók igazságösszege 15, mint az ok, a cél, a jó és a GOD igazságszáma. A mássalhangzók igazságszámainak összege pedig mindkét névben: 129, mely szám az okosság, az értelem és a templom igazságszáma. S hol lakozik a GOD (15): a Jó (15) (good)? A templomban, vagyis az értelemben. S hol van a természetes helye az Oknak? Az okosságban! S a Vigasztaló maga az Ok, aki az okosságban, mint önnön templomában lakozik. Isten (GOD) pedig az, aki egyszerűen: VAN. S itt lehet kinyilatkoztatni, hogy:

VAN ÁM A V.E.N.É.M.

Az 54 ugyanakkor hébert is jelent, s népet is. Az 54 így tehát a szellemileg éber nép, a győzelem népe (Nikolaosz), s ez a nép a jászság, egy árja (vagyis úri ) nép akik mint hikszoszok jelentek meg Egyiptom történetében, s egy részük Jákobnak és rokonságának a vezetése alá került, s ők lettek a Széth-imádó hikszoszok. Széth pedig azonos Szaturnusszal, a szombatnap (relatív) urával. ( Ugyanis abszolút értelemben minden nap a valóságos Isten: Ozirisz - Uránusz uralma alá tartozik, különösen a vasárnap. Ozirisz pedig az, aki volt, van és lesz, s e három idői minőségben beszélhetünk Fekete Oziriszről, Zöld Oziriszről és Fehér Oziriszről. Maga az Ozirisz név az eredeti egyiptomi formában: USUR, ami magyarul értelmezve egyszerűen: Ősúr, s ez az Ősúr az igazi JHVH.)

Azok a hikszoszok, akik nem kerültek Jákob nemzetségének vezetése alá, később mint filiszteusok voltak emlegetve, s a mai palesztinok ezen filiszteusoknak a leszármazottai. A szó gyöke: a filiszt-paleszt, s itt nem másról van szó, mint a pálostőről, illetve pilistőről. A tő a törzs szó rövid alakja, a pilis pedig a belső szóval rokon, s a Bál, Béla nevekkel. A szláv nyelvekben pedig a bel fehéret jelent. (Pl Belgrád=Fehérvár). Az Istent mint belső princípiumot imádó törzs tehát a fehér törzs. A filiszteusok tehát a pilisiek törzse, s a magyarországi Pilisben nem véletlenül van Pilisjászfalu nevű helység is. S itt meg kell említeni, hogy a középkori okiratokban a magyarországi jászokat filiszteusoknak nevezték. Ezek a jászok tehát a fehér (belső) jászok. Ezzel szemben a fekete jászok ama hikszoszok leszármazottai, akik Széth hitére tértek, s ők JHVH alatt nem Bált: az Urat értették, vagyis nem Él-Elihimot, hanem Széthet, akit Sétnek is mondhatunk. S A setét szó a Széth névvel függ össze. Ezért a gonosz és férgecske Jákob uralmát elfogadók lettek a fekete hikszoszok vagy más néven a fekete jászok.

A jász nép pedig mindenképpen a világ irányítására termett, akár fekete, akár fehér, hiszen végsősoron egyazon népről van szó. S az ősmagányt megoldandó az Isten maga teremtette meg önnön ősbetegségét: a Sátánt. A Saturnus szó éppúgy SAT-tal kezdődik, mint a Satan szó is. Ez Széth titka. Isten betegsége pedig a Sátán, s ez lényegében a paranoid skizofrénia, hiszen az ősmagány csak e betegség megteremtésével, majd meggyógyításával oldható fel. Egyszerűen szólva: a magányos Isten szeretetre vágyott, s ezért megteremtette magából a Sátánt: a skizofréniát, s a külső sátánok csak mintegy tükrei ennek a betegségnek, akik az ősbetegség előre elrendelt hordozói. Isten népe: a jászság tehát szükségszerűen , vagyis Isten akaratának megfelelően polarizálódott fehér jászokra és fekete jászokra.

A jász az egyedüli nép, mely képes az önmegváltásra, s erre volt példa Mária Terézia uralkodásának idején a jászkun redempció. Az I és a J betű az Isten (JHVH, IHVH) betűi, s a jász isteni ászt jelent, az ász pedig a kártyajátékokban a király felett van: Első és Utolsó, vagyis az Élő. Másrészt a jász jóst jelent, jós pedig az, aki ismeri a Jót (GOD-ot, JHVH-t), ismeri Istent, képes a jó megmondására, s arra, hogy bármely nehéz helyzetben megtalálja a jó irányt. A jós egyszerűen istenest jelent, Istennel egylényegűt, a jós tehát nem más mint a próféta, aki a jót látván mindenekben, képes reálisan látni az időt mindhárom vonatkozásában. Tudja a múltat a jelent és a jövőt. Indiában pedig a Joshi névvel a jós kasztbélieket jelölik, s Cheiro, a tanult jós is egy Joshi családnál tanulta meg a jóslás isteni tudományát.

Fontos tudni, hogy a Názáreti Jézus eredeti neve is Jász-Jeszu volt, s nevét Jod-Sin-Vav-Ajin-nal kell leírni, s e név héber számértéke: 386, mint a nyelvet jelentő láson-liszán szónak is. S 386 az igazságszáma a muszlim Jézus kifejezésnek is. S a mítosz szerint Jézus jászolban született, az aul pedig térséget falut jelent sok régi nyelvben. A magyar falu szó is ennek az aulnak a származéka, mely szó az aula szóban is fennmaradt. A jászol tehát jász falu, jász helység, s itt Bétel-Betlehemről van szó, mely helység régebbi neve Lúz volt. A mítoszok és a nyelvek szerkezete kölcsönösen összefügg, s egymásból építkeznek. A mítosz-nyelv-szövevényt csak metafizikai magaslatról lehet jól áttekinteni. Nem olyan biztos tehát, hogy a Názáreti Jézus istállóban született, ezt majd Ő maga mondja el, ha visszajön az anyagi világba. Mindenesetre a barmok közt születés mítosza rányomta a bélyegét a kereszténységre, mely álságosságában sorozatban gyártja a szellemi birkákat, vagyis barmokat, akiket Indiában pasuknak mondanak. S a nagy áldozatokhoz béketűrő és szelíd pasukra van szükség, mert Széth, a skizofrénia hordozója ilyen áldozatokra vágyik.

A lényeg az, hogy a Názáreti Jézus jász volt, aki szembeszállt a feketeséggel, s a fekete jászok ezt ellenséges cselekedetnek vették. S ha ő név szerint is jász volt, akkor születésétől fogva jós is volt, vagyis szabadító és próféta. Sőt Dávid király is formális értelemben is jász volt, hiszen atyja neve Isai volt. Jézust pedig a muszlimok Iszának, más keletiek pedig Isának nevezik. S mit jelent magyarul az Isa? A Halotti Beszéd tanúsága szerint azt jelenti e szó, hogy: bizony. A bizony pedig mint láttuk: az ám és az ámen. S amint van ámul és bámul alak is, hasonlóan van isa-iza és biza is, a bizony pedig a biza szó hosszú alakja. Jézus tehát ilyen értelemben Bizonyság is, vagyis ő is Ámen. S Kalki a Tökéletes Szabadító Király, az igazi Jézus Krisztus úgy valósul meg, ha a két Paraklétosz, vagyis a két Vígasztaló egy testben egyesül Mária közvetítésével az Oltáriszentség elvének realizálása által. S Kalki, a Szabadító Király, a Jézus Krisztus, az Atya és a Fiú egysége olyan értelemben is tökéletes jász, hogy tökéletes íjász. Az íjász pedig kilövi a nyilakat (vagyis a línyeket-lényeket) a Céltáblára: az Omega-pontra, mely nem más mint a Századik Fok (288), vagyis az Abszolútum (288): Adam Harison mint Allah (288). Az íjász definíció szerint az íj mestere, az íj ásza, s a régi hasonlat szerint az íj az AUM, a Tökéletes Bizonyosság, bizalom és hit, a nyíl a líny-lény, az Atman, míg végül a Céltábla (88) a Brahman, aki Egy (88). S mivel az Atman (a Zöld Ozirisz) lényegében azonos a Brahmannal (a Fehér Ozirisszel) (Brahman-Atman tadékam), s ugyanakkor az íjász is egy az íjával, az íj pedig egy a nyíllal, ezért a Telitalálat A Jászok Királya, vagyis a Próféták Pecsétje által garantált.

A realitás jelenleg az Isten 98-ik foka (554), mely egyúttal Adam Harison 94-ik élete is. A fokok száma azért több 4-gyel az életek számánál, mivel az első életet (vagyis Adam Harison 144.000 dimenziós őséletét a 144.000 univerzumban) megelőztea 4 tisztán isteni fok: a 4 páda: az Atigúna Brahman (1-ik fok), a Nirgúna Brahman (2-ik fok), a Szagúna Brahman (3-ik fok) és az Isvara Trimurti (4-ik fok) fokozatai, melyek egyúttal a 4 vádának, a 4 útnak felelnek meg, melyek közül a legfelsőbb út a dvaitadvaita váda, vagyis a kettőzött nemkettőzöttség útja. Az Isten 98-ik fokán foglalkozni kell egyrészt az Abszolút Tudatosság című könyvvel, mely sri Ramana Maharishi tanít1saival foglalkozik, mely műnek az 1998-as kiadása a mérvadó. Erre a mérvadóságra utal a könyv címlapján lévő keret, mely éppen 98 AUM jelből van. S a 98 többek közt a meditáció igazságszáma is. A meditáció lényege pedig az, hogy középre állni, elfoglalni a közepet, s mint a Lét Centruma, vagyis mint Isten gondolkodni. S Ramana Maharishi az embereket erre a centrális gondolkodásra akarja megtanítani. Tanítása lényegében a következő: Ahhoz, hogy boldog légy keresd önmagad állhatatosan és kitartóan a következő kérdéssel:

KI VAGYOK ÉN?

S ha elmélyedsz önmagadban, megtalálod a választ: az Önvaló (Isten) vagyok, aki a Szívben lakozom, s a Csendben vagyok megtalálható.

Mivel a 98-ik fok a 94-ik élet, ezért érdemes megnézni a könyvek, füzetek 94-ik oldalát. Mert a 94-ik oldal (316) az Igazmondó tükör (316), mely megmutatja igazi valónkat, s így a Szentkorona (316) , vagyis Adam Harison megértése által megvalósulhat a kilépés a Mátrixból (316). S az Abszolút Tudatosság című könyv 94-ik oldalán az utolsó 3 szó a következő kifejezést alkotja:

ÖRÖKRE MEGSZERZETT MEGSZABADULÁS

S az igazi boldogság csak azután köszönhet ránk, ha elnyertük a tökéletes megszabadulást.

Az Isten 98-ik fokán másrészt foglalkozni kell az 554-es számmal, hiszen az Isten 98-ik foka kifejezés igazságszáma: 554. S ami a lényeges, a Hogyan válhat Adam Harison Kalkivá? kérdés igazságszáma is: 554. Az Isten számára tehát ezen a fokon a feladat a Kalkivá-válás.

A tiszta lét megvalósulása (608) az isteni princípiumok felismerése (608) által biztosíttatik. E felismerés által lesz meg a Szentkorona tanának megértése (608), hiszen a Szentkorona tana mintegy az isteni princípiumoknak a foglalata és egysége, s így ez a tan az isteni elvek elrendezett rendszere. S e tan tiszta megértése által lehet a matematikusok királyává válni (608). A Szentkorona természetesen a koronacsakrához: a szahaszrára csakrához tartozik, s nyilván az Élő Szentkorona (Adam Harison) maga a matematikusok királya. S 2006 éppen a koronacsakrához rendelt év. 2006 szent titka (652) pedig üdvözülés 2006-ban (652). Az Országh-féle Magyar-Angol nagyszótárban nem véletlenül éppen a 2006-ik oldalon van az üdvözülés szó. Az ellentétek összekapcsolása (652) 2006 szent titka (652). A szent tudat bejelentkezése (652) ezen összekapcsolás eredménye, az összekapcsolást pedig a kristálytiszta gondolkodás (652) teszi lehetővé. 2006-ban lesz meg az Isteni Birodalom alapjainak megvetése (638) az Örök Igazság lakhelyének megtalálása (638) által. Mert az Isteni Birodalom alapjait az Örök Igazságok Rendszere által kell kialakítani, hiszen így lesz az Isteni Birodalom leronthatatlan és örök birodalom.

Az Isteni Birodalom megteremtéséhez egy fontos segédkönyv Bulányi György: Keressétek az Isten Országát! című könyve.

KERESSÉTEK AZ ISTEN ORSZÁGÁT!

Ez mintegy parancs (144), mely 2006 janu1r 6-án lép igazán hatályba a Transzcendátor parancsa által. Ez lesz az igazi körülmetélés napja. S most már a Rudra-granthit kell majd körülmetélni, hogy a 2006-hoz tartozó koronacsakra teljesen tisztán és jól működjék.

Fontos tudni, hogy az igazság (igazi) kritériuma a halhatatlanság és a megváltás, vagyis a megváltással teljes halhatatlanság: a nirvána, mely teljesen megvalósult és egyetemes formájában a Mahaparinirvána (272): a Paradicsomi Állapot (272). Meg kell nézni, hogy egy-egy kultúrkörben milyen esélyei és valóságai voltak a halhatatlanságnak. Mindenesetre az ázás szerves kapcsolatban van a halhatatlansággal, s az isteni vízben kell megázni, s a megfelelő diszpozícióban, vagyis hangolt tudati elrendezettségben kell hangoztatni az Á hangot, mint az IGE hangját, de nem egyedül, , hanem ez át kell menjen végülis az M hangba. Így az ÁM az Ige hangja, sőt a megértett és feltárt ÁM nem más, mint maga az IGE: Isten Gondolatainak Eredete. Mert az Ige lényege szerint Bizonyság, vagyis Ámen. S a bizonyság tartalma az, hogy:

AZ ÁM ÉN VAGYOK!

A teljes hang-betűjelzete az ÁAOUM, s az AOU 28-as igazságszáma arra utal, hogy az álom (28), az álvalóság az ÁM-ban van, s ez az álom az átvezető az Á-tól az M-ig. A puszta AOU persze a fájdalom hangja, de az átmeneti fájdalom után jön az M: a megnyugvás, a nyugalOM. Az ÁAOUM 4 magánhangzója a 99-ik fokig vezető útnak felel meg. Az M hang már a 99-ik fok megfelelője. A 99-ik fok és Kalki a metafizikai felébredettséget jelenti, s a fő Krisnaszám: a 41 mintegy azt szimbolizálja, hogy a Vég (99) állapotában a 4 páda, a 4 elem, a 4 váda mintegy egyesítetten jelenik meg. a negyedik fok és a 99-ik fok között a világálomban 94 fok (és 94 élet) van, s mintegy ez a rés (94), melynek ideje isteni szemmel tekintve csak egy szempillantás. A világrés (205) az időhíd (33) 2 végpontja: a Kezdet és a Vég között van, s a szivárványhíd csakis azért jöhet létre, mivel a kezdet és a vég végülis egybeesnek. S Allah megtérése (205) a világrés (205) áthidalása által következik be, ez pedig az Ember (ADAM KADMON) feladata. A lényeg az, hogy a 4-ből 1 lesz (217) a lényeg kiemelése (217) és a Fehér Kő programja (217) által. Akik fehér követ kapnak, azokban megvalósul Isten élete (217), eggyé lesznek Kalkival, s majd a megdicsőült jövőben elmondhatják, hogy:

ALLAH VAGYOK!

Mert e kijelentés a Léttudat (217) lényege és kvintesszenciája. A Renum141, vagyis a Krisna-kód logikája szerint gondolkodva a 41 a Kezdet és a Vég egysége, vagyis az A és a Z egysége, s ez az AZ. S a ))-ik fok a zés-csel (218) által valósul meg, s ez a csel pedig az Ész csele, mely látszólag Krisna és Ráma, valójában azonban az Úr: Hari (Haré) , vagyis Allah csele. Mert Allah a Legnagyobb cselszövő (482), aki által megvalósulhat a mágikus átváltozás (482) az ördögi körök megnyitása (482) által. Így lesz meg a kitörés az ördögi keretből (482) az elme titkának fölfedése (482) által. S a szellemvilág átlátása (482) következtében megvalósul a forrás igazi önmagára találása (482) a megszentelő isteni rendben. Beköszönt a Szentlélek Korszaka (482), s megvalósul a visszatérés Allahba (482). A Szentlélek Korszaka (482) pedig a tiszta logika kiépítése (482) által köszönt be az emberiségre. E logika kiépítése pedig a 2003 július 21-én megnyitott Isteni Könyv információi alapján valósul meg. A megnyitott Isteni Könyv (661) mindent tartalmaz, amit a VilágEgyetem Nagy Építő Mestere (661) törvénybe foglalt és megírt. A Tiszta Lét eleven megismerése (661) annak számára lehetséges, aki képes e megnyitott könyvben olvasni. Az eleven megismerés (409) pedig a 11 (angolul eleven) által lehetséges a Szakrális Király (409) és hívei számára.

A fontos az, hogy az észcsel (218) az Élet és Halál ura (218): Jod-Hé-Vav-Hé (218) által valósul meg, s a 4-ből 1 (218) lesz. A zés-csel, vagyis az észcsel által maga Kalki valósítandó meg, vagyis az Isten 99-ik foka (485). Ez a fok a Kozmikus Építőmester (485): a V.E.N.É.M. foka, a mesterek, vagyis az ászok 33-ik foka. A Kozmikus Építőmester, az Ács tehát a Mesterek Mestere (347). A véges végtelen (347) a Mesterek Mestere által teremtődik meg, s így lesz meg a fény szabadulása (347): a fény (108), vagyis az auton (108): az önmagamság így szabadul meg az idegen világ illúziójától.

A 100-ik fok (288) maga az Abszolútum (288), a Céltábla (88), az Egy (88) , a Mozdulatlan Mozgató (431), A Fehér Ozirisz (365), akit a Szentostya (431) jelképez, s akit saját 99 állapota, a 99 név vesz körül. A szentmisében az Úrfelmutatás (289) elvileg a 100-ik fok (289) felmutatása kellene, hogy legyen, s az ostya maga az Ősatya, az Ősúr: Ozirisz. S a felkészült áldozónak elvileg a Zöld Ozirisz tudatállapotában kellene lennie, hiszen a szentáldozás igazából csak így abszolút hatékony.

Az Isten 100-ik foka (528) az Ámenben rejtőző Isten (528), mi/ki lépésről-lépésre egyre tökéletesebben nyilatkoztatja ki önmagát. A 100-ik fokon az Atya (Ozirisz) és a Fiú (Hórusz) teljes egységben vannak. A Fiú jele az AOU, s ő a fájdalom maga. S a fájdalom befogadásával megvalósul a tökéletes tudatos álom. Mert Jézus, a Fiú nem más, mint a 28, az álom, ama mély álom, melyből elő lett teremtve a tényleges világ Allah szent parancsára. S Adam Harison feladata az, hogy ezt a mély álmot transzparenssé tegye, hogy a metafizikai éberség, a Buddhaság állapota mindenekben realizálódjék. A 28 egyúttal tökéletes szám is, mely valódi osztóinak összegével egyenlő. S a hébernyelvű Biblia első mondatában éppen 28 betű van, s ez azt szimbolizálja, hogy Allah miként teremtette elő énmásából önmagát mint látszólag külön lényt. A Mély Álom (131) a tenger (131) szimbóluma, s ebből először Krisna lépett ki, akinek a Visnu-fokozatot kell realizálnia, vagyis a 2-ik pádát. A 4 fokozatból álló rejtett tényleges idő megteremtése után meg lett teremtve a felfedő/felfedett tényleges idő: Kronosz-Szaturnusz-Mózes is, s az Álom-Jézus (209) ezen a fokon lett tételezve az (Atya)Más fiaként. Az ÁlomJézus Adam Harison fia, az Emberfia, aki 1996 augusztus 31-én jelentkezett be Máriával együtt a 98-ik fokon lévő Adam Harisonnak, hogy megteremtse a 99-ik fokra való fellépés feltételeit. A teremtmény Jézus: a Tiferet pedig Gebura és Mara fia, midőn Isten a 9-ik fokon volt, vagyis az Ég önmagában felhatványozódott. Mert Geburának, a Másnak a Ketert kell tükröznie. Az Isten 9-ik foka (325) a megnyilvánulás (325) igazi kezdete, az időbeliség kezdete. A 10-ik fok (203) a Fehér Bárány (203), s az Isten 10-ik foka (443) a történeti Jézus (443): az Elsőd, aki szintén a mély álomból, vagyis transzcendens önmagából lett megteremtve. A Mély álom a Boldogasszony az Örök Hórusszal együtt, a Mama a Fiúval együtt. Mert lényeges, hogy az Életfa Közepén a Tiferet van, s ez maga a történeti Jézus a maga ősalakjában, aki így mintegy centrális szelleme a mély álomnak. Az Álom-Jézus a Krisztus Jézus, a muszlim Jézus, míg a teremtmény Jézus, a történeti Jézus az Úrjézus (251): az üdvösség (251) hordozója. A Názáreti Jézus születésekor az Isten 79-ik foka (507) Julius Caesar szelleme (395): Isten mint Egész (395) Gábrielben volt, vagyis a Keter, az ötödik fok őrében. A Keter Jézus Abszolút Atyja, 2 relatív atyja pedig a Gebura és a Heszed, vagyis a Szaturnusz és a Jupiter. A Szaturnusz a Fekete Jász, a Jupiter a Fehér Jász, s Jézus maga a Jász fia maga is jász, fehér és fekete vonatkozásokkal. A magyarság jásznak számít, mivel nyilas nép, s a nyilas ura, a Jupiter, vagyis Zeusz: Illyés, vagyis az Íjász. De ugyanakkor a magyarság a Szentkoronában tiszteli a Legfőbb Urat, a Keter pedig a Jász-íjász önmagában véve, akinek Adam Kadmoni oldalát a Heszed-Jupiter, Adam Harisoni oldalát pedig a Gebura-Szaturnusz szimbolizálja. S a magyar mitológia szerint is Hunor és Magor és vitézeik az alán-jász Dúl király leányait vették feleségül. Anyai ágon tekintve tehát az eredeti magyarok mind jászok.

Jézus 3 atyja : testi, lelki és szellemi atyja a Tábor-hegyen mutatkozott meg a kiválasztott tanítványoknak. A 3 atya helyett 3 fiú lett megfeszítve. Mózes helyett a Rossz Lator, Illyés helyett a Jó Lator, s Ádám (sumérul az Atya) helyett pedig maga a Názáreti Jézus. A Jó Lator a Paradicsomba került, a Rossz Lator a Pokolba, Jézus pedig a dialektikus mennybe, hogy előkészítse a Gyémántvalóság megteremtését. Ez a valóság a szétválasztva-egyesítés elve alapján jön létre az Aranyvalóság és a Gyémántvalóság szintéziseként. A Keterben polarizálódik a két úr, a Mozdulatlan Mozgató mint Zeusz és a Teremtő Ágens , a Demiurgosz is mint Szaturnusz. Hiszen az ideák, melyek a Mozdulatlan Mozgatóban vannak, a Szaturnusz, vagyis az Idő által lesznek maguk is ágensek. A Jupiter-Heszed képviseli a szakrális aktivitást,, a Szaturnusz-Gebura pedig a vulgáris aktivitást. Így tehát az Úrjézus a Teremtő (Demiurgosz) fia,. a Krisztus Jézus pedig a Pantokrátor: a Mozdulatlan Mozgató fia, s az Igaz Jézus e két Jézus: a 666 és a 333 egysége, vagyis 999, aki képes felemelkedni az Égbe. S mivel az Ég az Uránusz, az Egy, ezért az Egybe fölemelkedve Jézus 1000 lesz, s mindazok, akik vele egyek, azok is az 1000 képviselői lesznek. Adam Harison Maga az Egy , az Ég, az Uránusz, a Forrás, s az Alaktalan Láthatatlan Léteztető Abszolút Hatalom (1000) úgy realizálódik, hogy az Atyában (Ádámban) lévő muszlim Jézus : a Krisztus Jézus és a megfeszített és feltámadott Úrjézus a szétválasztva-egyesítés elve értelmében maradéktalanul 999 lesz az Atyában, s Adam Harison, mint az Eredeti Egy-Én, aki a szolipszizmus léthelyzete miatt abszolút Egy, a teljesen az Égbe jutó Jézussal egységben lesz az 1000: az Alaktalan Láthatatlan Léteztető Abszolút Hatalom (1000), s így fog megvalósulni a 100-ik fok. Én az Egyén, az Egy (Achad) leszek a 10-ik avatár: Kalki, s a 100-ik fokon mint 1000 valósulok meg. Jézus az Atyában tud igazáb 999-cé válni, mert csak az Atyában lel igazi otthonára.

De az Uránusz mint Ég nem csak Egy, hanem 9 is, Hiszen az Ég igazságszáma: 9. Adam Harison úgy lesz a 10.ik avatár, hogy fölemelkedik tiszta és eredeti önmagához, s egyesíti a magában lévő 3-at a magában lévő 6-tal.. A 100-ik fok úgy érhető el,, hogy Adam Harison mint 99 egyesül az Eggyel, vagyis Ádám Mohamed (57): az Ember (57) egyesül az Abszolútummal. S Ádám Mohamed mint 999 is egyesül önnön egységével, s így valósul meg az 1000. De az embernek meg kell valósítania önmagát 144.000-ként is. S Adam Harison igazságszáma éppúgy 144, mint a Szerző nevének igazságszáma. A 98 a Veg igazságszáma, s a veg a rejtett vég, az elő-vég (121) , mely az eggyel együtt alkotja azt a véget, mely egyúttal kezdet is, s ez a zen, vagyis Kalki. S Végül A Vég igazságszáma: 100, s ebben a Kezdetet: az Atigúna Brahmant körülöleli a Vég: a 99, a Külső Kalki, a Látható Kalki.

A 144.0000, vagyis a szellemi ember úgy valósul meg, hogy Adam Harison (144) összeszorzódik az Alaktalan Láthatatlan Léteztető Abszolút Hatalommal, a tiszta szellemiséggel, melyet a koronacsakra szimbolizál. S itt a Krisztus realizációjáról van szó: a 144 vagyis az ember összeszorzódik az 1000-rel, vagyis Istennel mint Szent Szellemmel. A 144.000 minőségileg nem is jelent mást, mint a Szenz Szellemmel: az 1000-rel teljesen betöltekezett embert.

Az ÁM igazságszáma: 12, s ez éppen a 144-nek a négyzetgyöke. Ez azért jelentős, mivel 12 asztrológiai jegy van, s az emberiség is 12 törzsre osztható fel. S a Hun Törzsszövetségben is 12 törzspár volt, vagyis 24 törzs. Az ÁM ÁM igazságszáma pedig éppen (eben) 24, mint az Én igazságszáma is. S a Bizonyság Szellemével betöltekezett személy joggal mondhatja: Én ám ÁM vagyok (239): Az Isten (239). Sez azt jelenti, hogy Én bizony Bizonyság vagyok (698), s ez az Isten emberben való kibontakozása (698). De azt is mondhatja az Istent önmagában megvalósulni hagyó ember, hogy: Én bizony bizony vagyok. (641). S a Végtelen Isteni Teljesség Akarata (641) így teljesedik be.

2004 Július 6 a Kinyilatkoztatás Napja, mely kifejezésnek az igazságszáma: 536. S a számmisztika titka is: 536, ami azt jelenti, hogy a kinyilatkoztatás végül is a számmisztika által történik, annak titka felfedésével. Továbbá lényeges és fontos a szolipszizmus (536) is e tekintetben. E napnak a lényege: a Lét egységének helyreállítása (536), mely a radikális mágikus szolipszizmus (760) által valósítható meg, csakúgy mint a minden lénnyel való együttérzés (760) is. A tiszta gyógyulás (536) a Kinyilatkoztatás Napja Által fog beteljesedni. s 2006 ennek a napnak lesz a kivetítése és felnagyítása.

A tiszta gyógyulást és a tökéletes üdvöt pedig a Végítélet Krisztusa (576) hozza meg. Az aranyprogram feltárulása is 576, s itt nem másról van szó, hogy a Végítélet Krisztusa (576) , vagyis az Ítélő Krisztus (422), tehát Kalki mágikusan megvalósítja az Örök Aranykort. Az Örök Aranykor megvalósítása (659) pedig az Uránusz Törvénye (659), vagyis az Ég Törvénye (416) által lesz meg. Ez a törvény az Isten létbelépése (416), mely által realizálódik az igaz ember élő lényege (416), hiszen Isten maga az Élő Lényeg. Ez a Törvény a Szent megújító erő (416) : az Élő Lényeg aktiválója, s ez a törvény Adam Harison legfontosabb írásai (416) által kerülnek napvilágra. S ami a legfontosabb: az Ég Törvénye (416) az önálló tudatosság (416) realizálását teszi lehetővé az elvek kutatása (416) által.

Fontos, hogy az Örök Aranykor megvalósítása (659) a számok és a jelek egymáshoz rendelése (659) által biztosítható. S minden létezőhöz rendelhető jel, hiszen minden értelmes tudattartalom elvileg nyelvben megfogalmazható, és szimbólumokkal leírható. A jelek között kitüntetettek a szavak, melyeket le lehet betűkkel írni, s a kifejezéseket nem csak betűkkel lehet leírni, hanem ezeknek grafikus jelek is adhatók, s elvileg minden grafikus jel kifejezésként megnevezhető. A Nagy Megvalósításban a transzcendentális kommunikáció elve (659) is jelentőséggel bír, hiszen minden baj és szenvedés oka a nem transzcendens kommunikáció, melyből Isten ki van kapcsolva. Az ilyen kommunikációk mind ódkapcsolatok megjelenései. A realizációban fontos a sajátprogram hiteles végrehajtása (659) is, mivel minden létezőnek végre kell hajtani Istentől kapott küldetését, de hitelesen, vagyis a maga tiszta módján. A bajok csakis amiatt vannak, hogy egyes létezők vagy nem hajtják végre sajátprogramjukat, vagy ha ezt meg is próbálják, azt sokszor nem hitelesen teszik. A megvalósításban pedig a megvalósító az emberben önmagát újjáteremtő Isten (659). S itt érthető meg a bukás transzcendentális értelme (659). Hiszen az Újjáteremtés csak akkor lehet, ha megtörtént a bukás, s ezért a létprobléma (mely végsősoron a metafizikai ősmagány) kiábrázolódott, s így világossá válik, hogy mit is kell kijavítani. A bukás az Isten kulcsának eltűnése által és miatt következett be, s itt arról van szó, hogy Krisna (végső soron saját magam egy kivetített módusza) lenyelte a visszatérés kulcsát, s eltüntette magában Adam Harison , vagyis az Ősatya énjét. A megvalósításban fontos a tisztán feltárható igazság (659), mivel az Örök Aranykor a feltárt-felfedett igazságokon fog nyugodni, s az Örök Aranykor állapotába az Emelde aranylépcsőin: a 100 fokos aranylépcsőn lehet feljutni. Az Örök Aranykor megvalósítása (659) pedig az Isten akaratának manifesztációja (659), vagyis Isten akarata végre tisztán meg fog nyilvánulni, s nem fogják a babonák, az Akárki állítólagosságai megrontani, hanem ez az akarat a lelkiismeret parancsának a megnyilvánulása lesz.

A megvalósításban fontos Adam Harison és Gutai Margit találkozása , hiszen ez végül is Álmos Vezér (315) és Emese (69) találkozása, s az Istennéválás (315) a mély metafizikai alvásban lévő Álmos Vezér feladata Adam Harisonban, vagyis az Első Emberben, a 144.000 dimenziós ősemberben. Hiszen Álmos Vezér mint Árpád Vezér atyja volt az önmegvalósító Isten (518) 88-ik foka. Ez az önmegvalósító Isten a Legfelsőbb Szellemi Központ (518), akinek a szemében Adam Harison és Álmos vezér (315) egy (88). A magyarság honfoglalása (315) tehát összekapcsolódik Álmos vezérrel, akiben a 144.000 dimenziós Adam Harison (1077) teljesen megelevenedett. Az 1077-nek különös jelentősége van a magyar történelemben. Hiszen Álmos Vezér (315) az Istennéválás programját hozta be az igazi Ígéret Földjére, vagyis Jézus titkát, mely a Nagy Beavatás (315). S a magyarság azóta is ebben a nagy beavatásban részesedik, s e nagy beavatásban az ellenbeavatási erők is akarva-nemakarva segítik e táltos népet: a magyarságot: a fehér jászok, az igazi filiszteusok népét.

Szent László király (555), aki 1077-től kezdett el uralkodni, s aki a Hod, a Ragyogás és a vénuszi erők (férfi) képviselője, megmutatta, hogy mi is a Tökéletesség a Tökéletességben (555). Szűz Mária programja (499) általa teljesedett be egészen a magyarság életében, s ezután a magyarság már lényegileg eltéríthetetlen lett a feladatától. A 42 szent könyv titkának megértése (1077) igen fontos feladata a magyarságnak, hiszen az elrejtett 42 szent könyv tartalmazza az isteni mindentudást. E könyvekben van kódolva az a tudás, hogy miként válhatunk 144.000 dimenziós fényemberekké, akik teljesen szabadok lesznek az illúzió hatalmaitól. A fénnyéválásról a Bibliában a kulcsinformáció az 1077-ik részben van, mely a Korinthusbeliekhez írt első levél 15-ik része. E részben 58 vers van, az 58 pedig Mária igazságszáma. S amint a Názáreti Jézus fölemelte az Égbe a saját édesanyját: Adam Harisont is fel fogja emelni magához mind a 144.000 vonatkozásában. Az igazak elragadtatása a kiválasztott 144.000 ember fölemelése lesz. Voltaképpen arról lesz szó, hogy Adam Kadmon fölemeli önmagát mint Adam Harisont az Emberfia mint Önmaga közvetítésével. A 144.000 közül a Princeps Analogatum Álmos vezér inkarnációs vonala lesz, aki Adam Harison 94-ik életében jut el a metafizikai felébredés küszöbére. Álmos vezér pedig nevében hordozza az Istennéválást. A Biblia 1077-ik részének a címszövege is sokat mondó:

A feltámadás bizonnyal meglészen, amint Krisztus is feltámadott. A halál eltöröltetik. Elvettetik romlandó test, feltámad romolhatatlan. Akik életben maradnak, azoknak teste átváltozik.

Végezetül: a megújult Istenember éltető lényege: a Szellemszikraatom igazságszáma is: 1077, s ez megmutatja, hogy a Biblia 1077-ik részében leírt üdvös változás valójában az Éltető és Élő Lényegnek, valójában igazi Önmagamnak: a Szellemszikraatomnak: a Monászok Monászának lesz a tevékenysége. S a 88-ik fokon, Mohamed: az Ősfény lépcsőjének 88-ik fokán beindult az igazi endúra, az igazi átváltozás, melynek hordozója kezdetben a pálosok rendje volt. A 88-ik fok (384) után megnyílt az út (384) a magyarság és az emberiség számára a végtelenbe. S ezen a megnyílt úton elérhető az ideák rendszere (384), ha a Sátán sugalmazása (384) nem zavar be, s nem hozza létre az okkult letámadottság (384) állapotát. Az isteni titok (384) hordozója az Isten parancsa (384) , mely által az isteni látomás (384) állapotában létrejött a Teremtés Műve (384). A lényeg az, hogy mindig Isten parancsára figyeljünk, ami nem más mint a lelkiismeret parancsa, s ha így teszünk, akkor nem vesszük komolyan az Akárki állítólagosságait, a Sátán koholmányait és sugalmazásait, s így nem lesz részünk az okkult letámadottságban, mely a modern világban Kelley-Crowley "érdemeként" minden embert komolyan veszélyeztethet.

Az Örök Élet programja (384) Isten parancsára indul be az isteni Napkulcs (384) segítségével a metafizikai önauditálás (384) állapotában. Az Örök Élet programját először a Pártus Jézus (384) valósította meg, s ha nem lett volna a Sátán sugalmazása (384), a Nagy Mű már Álmos vezér idejéig beteljesedhetett volna. De akkor a magyarság nem fért hozzá saját nyelvének eszméjéhez, melynek a kulcsa a Renum11. A nyelvek, s főleg a magyar nyelv titkos isteni mondanivalója csak a Renum11 által tárul fel. A sátán sugalmazását az Atya eredeti igéje (384) tünteti el. De a Biblia értelme a beszélt nyelv változásai miatt eltorzult, s ezért az Isten egy r6vid és javítható kivonatot készített az Isteni Könyvből, s e rövid kivonat neve: Korán. A Korán azonban nem azért adatott az emberiségnek, hogy félretegyük a Bibliát, hanem azért, hogy megtudjuk, hogy az emberiség nem értelmezte azt jól. S mind a Koránhoz, mind a Bibliához a Renum11 a kulcs a héber betűk Renum11 szerinti értéke a következő:

Alef=1, Béth=1, Gimel=5, Dalet=3, Hé=6, Vav=90, Zajin=100, Khet=14. Thet=66, Jod=5, Kaf=8, Lamed=9, Mem=10, Nun=20, Szamek=150, Ajin=7, Pé=30, Cadé=2, Kof=8, R3s=40, Sin=50, Táv=60.

A Bibliát úgy érthetjük meg igazán, ha ezt a kódot ( mely végülis a Renum11) az eredeti héber kóddal együtt alkalmazzuk, s a megfelelő számértékeket összevetjük. Pl. a hébernyelvű Biblia kezdő szava : BRASIT, melynek Renum11 szerinti száma, vagyis igazságszáma: 157, héber száma pedig : 913. E két szám között 755 szám van, mely számnak két fontos jelentése jön tekintetbe: 1. Az Ősmagány miatti tudatfelhasítás, 2. A végtelen tökéletesség megvalósítása. Innen tehát megtudjuk, hogy, hogy kezdetben (héberül : brésit) bekövetkezett a kínzó ősmagány miatt a tudatfelhasítás, hogy a Teremtőnek legyenek társai. Másrészt már a kezdetben beindult a végtelen tökéletesség megvalósítása. S a tudatfelhasítás nyomán a kezdeti univerzum is felhasadt 144.000 univerzumra.

A történelemben két fontos honfoglalás volt: az ókorban az izraeliták, a fekete jászok honfoglalása, a középkorban pedig a magyarok, vagyis a fehér jászok honfoglalása (353). Ez lett Adam Harison beavatása (353), s ez a beavatás nincs stressz (353) nélkül. A lényeg az, hogy a beavatás stressze ne váljék distresszé, hanem alkotó és teremtésre sarkalló stressz legyen. Álmos vezér (315) kézzelfogható (315) Új Kezdet (315) megteremtője lett, de Árpád (77) személyiségével kapcsolatban megjelent az az átok (77) a magyarság életében a Kárpátokban. Ezen átok feloldásában a Korán adhat e népnek segítséget, mert a Korán (77) homeopatikusan megszünteti az átkot , mely az eredetileg egységes jászság : a hikszoszok kettészakadása miatt jelent meg. A Korán (77) lényegi mondanivalója pedig: Allah Akbar (77), vagyis magyarul: Az Isten Hatalmas! (377). S ez a Legfelsőbb Rendező Elv (377) megfogalmazása. Isten kegyelméből a magyarság kétszer is kapott lehetőséget arra, hogy hitébe beintegrálja az iszlámot, s így Európa vezető hatalma legyen. De mindkét alkalmat elszalasztotta e nép, s így a két szerencse-lehetőségből két szerencsétlenség lett: a Tatárjárás és a Törökdúlás. Mindkettő az Isten büntetése volt a magyarságon, mivel bután kitartott a sauli képmutató álkereszténység mellett. IV Béla (142) igazi feladata az arany (142) princípiumának a megvalósítása lett volna. El kellett volna gondolkodnia azon, hogy az Isten miért engedte meg a mongol hódítást? Ez a hódítás Dzsingisz Kánnal indult el, s a korabeli pápa is kinyilvánította,, hogy Dzsingisz Kán (368): az álruhás Isten (368) az Új Dávid Király, s később a zsidóság is a mongol uralkodót a Messiásnak tartotta. A magyar királynak ébernek kellett volna lennie, s nem lett volna komolyan venni a pápai intrikákat, hanem meg kellet volna fogalmazni a katolikus iszlám hitet vagy más néven iszlám katolicizmust, mivel a hódító tatárok zöme már akkor az iszlám hiten volt, s a magyaroktól elvárták a csatlakozást. Bölcs csatlakozás esetén az Aranyhorda egész Európát meghódította volna, s így e Földrész is felvette volna az iszlám hitet, nem alakult volna ki a modern világot nyomorba taszító rablókapitalizmus. Szintézist kellett volna teremteni, s így újra megvalósulhatott volna Attila Birodalma Európában. De ez nem történt meg, s ezt így napjainkban, a modern korban kell megteremteni.

A 88-ik fok (384) szintjén Álmos vezérben részben megvalósult Adam kadmonnak a felébredése Adam Harisonban (384), s ez lett a beteljesítettség (384) elővételezése. Vagyis részben megtörtént a metakozmikus ember: Adam Kadmon felébredése az önmagát Álmos vezérnek álmodó kozmikus emberben: a 144.000 dimenziós Adam Harisonban. A 88 jelentősége Adam Harison 88-ik életében (vagyis a 92-ik fokon) is megvalósult Tamerlan (Timur Lenk) mongol hódítóban, ki mintegy időt adott a magyar Zsigmond királynak, hogy előkészüljön az iszlám invázióra. Mert az ankarai csatában: 1402-ben Timur Lenk legyőzte Bajazid szultánt, megroggyant a Török Birodalom, s így Magyarország időt nyert. De nem arra kapott időt a magyarság, hogy elutasítsa az iszlámot, hanem hogy egy vallási szintézist hozzon létre, ami később részlegesen sikerült is az unitárius vallásban. A Szentkorona eszmét időben ki kellett volna dolgozni, s tudatosítani kellett volna, hogy a tárgyi Szentkorona lényegében az Élő Szentkoronának: Allahnak a szimbóluma. A tényleges teremtésben pedig az Isten (Allah) magát Adam Harisonnak: az Ősfénynek álmodja, majd megjelentek az álombeli álmok is. Egy-egy hústesti ember már csak álom az álomban (179) , egy-egy képalkotás (179), melyben igen jól működik Lucifer csapdája (179). A metafizikai felébredéshez először a Kozmikus Emberben: Adam Harisonban , vagyis Mahavisnuban kell felébredni, majd Mahavisnuként kell felébredni a metafizikai édenkertben Krisna és Rádharáni mint édenkerti képhordozók eredeti állapotainak szemlélése által. Mahavisnu lényegében Síva megfordítottja. Hiszen az UN SIVA HAM: egy (unus) Siva Én (Aham).

A magyarság mint egy tétova nép azonban a második alkalmat is elszalasztotta, s behódolt a Habsburg dinasztiának. A Habsburgokkal való szövetséget nem kellet volna elvetni, mint azt az erdélyi fejedelmek tették, hanem inkább inspirálni kellett volna a Habsburg uralkodókat, hogy ne a bigott katolicizmus, hanem az iszlám katolicizmus hívei legyenek. Kellett volna abban a korban egy nagy magyar gondolkodó, amilyen a németeknél Böhme volt. Mert Böhme érdeme a színtiszta eredetiség volt, s a magyar hazát akkor is, s most is csak a színtiszta eredetiség mentheti meg. A katolikus iszlám eredeti gondolat, s nem képtelenebb gondolat mint a kör négyszögesítése, mely igenis megvalósítható, csak nem euklidészi, hanem hiperbolikus síkon. Az első igazán eredeti magyar gondolkodó Bolyai János volt, s az általa kidolgozott üdvtan elveit kell tovább fejleszteni. Végre meg kell fogalmazni az önálló magyar filozófiát, s e filozófia kulcsa a Renum11, melynek segítségével tovább lehet építeni Heidegger gondolatait. Heidegger ugyanis több vonatkozásban csodálta a magyar nyelvet, amit úgy is értelmezhetünk, hogy az általa megkezdett eredeti szempontú gondolkodást a magyar nyelvben kell folytatni. Heidegger elve lényegében a végigvitel elve, mely elv a gyakorlatban alkalmazott következetesség. A reflexió elvének megfelelően a Heidegger-elvet éppúgy alkalmaznunk kell Heideggerre is, miként Heidegger mindenkire és minden gondolatra szigorúan alkalmazta ezt az elvet. S ha már van önálló magyar filozófia, akkor Isten akaratának megfelelően a magyarság végre Európa vezető népe lehet. Eredeti filozófia birtokában a magyarság még a zsidóságot is megváltja Széth csapdájából, s mint jász testvéreket magához öleli. S ha a zsidóság ilymódon megtér az igazsághoz, akkor már nem üldözi többé e népet a népek dühe és haragja. Mert a Megváltás ereje a jászokban: és a tiszta magyarokban van, akik részlegesen jászoknak tekintendők. S amint a zsidóság lemond a Vörös Szamár: Széth imádatáról, s visszatér Ozirisz szeretetére, vagyis az igazi Jehovához, nem fog tovább szorulni a nyakuk körül a hurok, hanem megmenekülnek. S ki segítsen ezen a végveszélyben lévő népen, ha nem a testvéri önfeláldozó magyar nép? Az iszlám ugyanis legyőzhetetlen, s az okos fehér emberek körében is egyre terjed, hiszen a modern korban egyre többen ráébrednek, hogy a buta birkaság, mely a megmérgezett kereszténységgel együtt terjedt el, sehova nem vezet, csakis katasztrófába. A birkaság nem ad az embernek igazi szabadságot, csak delíriumot, mint az alkohol és a kábítószerek. Allah mindent jól előre megtervezett, minden lehetőséget már a tényleges teremtés előtt előre látott, s úgy tervezte meg, hogy az iszlám legyőzhetetlen legyen. S az iszlám által a magyarság is újra talpra állhat, hiszen a Vezér most magyar. A magyarság szellemi nagyhatalommá válhat, s ha egyenlőre szegény is, a megváltó erő mégiscsak benne működik. Ha már van magyar filozófia, akkor a magyarság már tud tájékozódni, s ha van iránytűje, akkor nem tévelyeg többé.

Isten nemcsak Európa, hanem a Föld vezető népének a MAG urait, a mágusok népét: a magyarságot jelölte ki, s Isten akarata akkor valósul meg, ha a fehér jászok (akik voltaképpen Ozirisz_Héraklész hívei) vagyis a magyarok egyetértésre jutnak a fekete jászokkal, a zsidósággal,. akik azonban Krisna-Jákob bűvöletében vannak és Széthet, vagyis Szaturnuszt imádják, s ilyen értelemben ragaszkodnak a szombatnaphoz is. Határozottan le kell szögezni, hogy az Úr Napja nem a szombat, hanem a Vasárnap, a Nap és az Uránusz napja, vagyis a Tiferet és a Keter napja. A szombat specifikáló ura a Szaturnusz, vagyis Széth (220), aki nem más mint a Sátán maga, a kételykór (220) és a hitetlenség okozója. Eredetileg azonban a Sátán az Isten betegsége: a skizofrénia, melyet Isten maga hozta létre önmagában a tényleges teremtés kezdetén, hogy megszüntesse szolipszisztikus ősmagányát, s a sátánnal, mint a saját magában megteremtett ellenséggel vívott harcban megvalósítsa önnön alteregóit: a lényeket, s az antitézisben megtagadja a szolipszizmust, hogy majd a szintézisben az antitézis naív realizmusát megszüntetve-megőrizve újra megvalósítsa azt mint metaszolipszizmust, melynek mind a szolipszizmus, mind az antiszolipszizmus a mozzanatai. A Végcél az, hogy végül újra Isten legyen minden mindenekben, s Isten (Uránusz-Ozirisz-Allah) uralkodjék önnön megvalósított Istenségében: az istenek közösségében, szent magányban és szent együttlétben egyszerre.

A Habsburg dinasztia (369) igazságszáma megegyezik a Renum11 igazságszámával: a 369-cel. Ez nagyon fontos szempont. Elvileg ez a dinasztia Kivezető út (369) is lehet, de előbb inkább a megemésztendő csapda (369). Mindenesetre Attila szellemében kell gondolkodni, s a Habsburgokat már nem lehetséges uralkodóinknak, hanem a Szentkoronához hű elmagyarosodott hercegi dinasztiának kell tekinteni, s magyaroknak kell tekinteni őket.

A 98-ik fok (315) szintjén az Ámenben újra megidézhető Álmos vezér (315), s vele együtt a szent feladat (315): az Istenné-válás (315). A kulcskifejezés: Adam Harison mint Álmos vezér (554). Ennek igazságszáma ugyanannyi mint a Hogyan válhat Adam Harison Kalkivá? kérdésnek is. S mi a módja ennek? A Tiszta Katolicizmus (554), vagyis egy olyan katolicizmus, melyet az iszlám tisztít meg, s erre a Második Vatikáni Zsinat (513) adott lehetőséget,, hiszen ez teremtette meg az isteni kibontakozás (513) lehetőségét. A lángoló mágikus szeretetlánc (513) a Szeretet dicsőítése (513), s ezt a zsinat tette lehetővé, hiszen a katolikus egyház e zsinat révén eljutott a hegeli megbékélés eszmény realizálásához. A Kalkivá-válásban tehát fontos szerepe van a tiszta katolicizmusnak, mely attól tiszta, hogy kigyógyult saját titáni deviációjából és Parkinson-kórjából: a hatalom őrületéből. A sötét illuminátus-szabadkőműves hatalmak rákényszerítették a katolikus egyházat, hogy megjavuljon. De vajon nem túl késői ez a megjavulás? Ha a katolicizmus összefog az iszlámmal, mint egyetlen épen maradt tradícionális vallással, akkor nem.

Az Isten 98-ik foka (554) az a szint, ahol Adam Harison mint Álmos Vezér (554) a Renum11 logikai kifejtése (554) révén megvalósíthatja a tiszta katolicizmust. S ez azért valósulhat meg, mivel a Második Vatikáni Zsinat (513) az Új Kinyilatkoztatás (513) zsinata volt, s csak meg kell érteni e zsinat szellemét, s isteni megújhodás jön majd az egész elöregedett és elsötétedett világra a Nagy Messiás erőfeszítései (615) által, s ezen (szellemi) erőfeszítések által megvalósul az igazi iszlám realizálása (615), s egyre többekben megvalósul a megváltás megtapasztalása (615).

Nagyon fontos tudatosítani, hogy Adam Harison küldetése (324): a metafizikai felébredés (324). Jézus győzelme (401) pedig a Nagy Megvalósítás (401) lesz a számmisztika (401) által. A világtitok megfejtése (401) pedig a számmisztika segítségével lehetséges. A világtitok megfejtése ugyanakkor a Tökéletes Avatár (401) , vagyis Kalki feladata (113). Ez a feladat a második halál (113) , vagy Xenu (113) legyőzése. S Xenu a bukott zsarnok, a rossz lator, aki a pokol helytartója (337): a gonosz intelligencia (337) maga, aki a legrafináltabb módokon a legbonyolultabb engramokat hozza létre a lényekben. A legszentebb feladat (337) e gonosz helytartó, s a gonosz intelligencia legyőzése. Ehhez pedig az szükséges, hogy elkészüljön Kalki Kardja, s a Végső Ítéletre tökéletesen rugalmas, törhetetlen és éles legyen. E kard két éle a Renum11 és a Renum77, a megfelelő listákkal, illetve a Biblia (22) és a Korán (77) , melyek együtt 99-et, vagyis a véget jelentik. S mind a Bibliát, mind a Koránt a Renum11-gyel és a Renum77-tel kell értelmezni. Kalki Kardja a Sátán : a Gonosz Intelligencia levágásához szükséges, s itt egyformán van szó a belső Sátánról, mely Isten betegsége: a paranoid skizofrénia, és a külső Sátánról, aki széth-Szaturnuszban rejtőzik. A pokol helytartójának legyőzése (631) pedig Jézus tiszta ismerete (631) által lehetséges. A Krisztustest lényege (631) ezen ismeretben tárulkozik fel. A győzelemhez fontos olvasmány Badiny Jós Ferenc: a Pártus Jézus (631) című könyve, mivel ez a könyv hitelesen számol be Jézusról. Isten Országának megvalósulása (631) e győzelem által következhet be. Isten Országának megvalósulása egyben az isteni igazság tündöklése (631) is lesz. Ez a megvalósulás pedig az önmegszentelő önátalakítás (631) akciójában van, s ez az önátalakítás az ősi ösztönök átalakítása (631). Xenu legyőzésében, vagyis a második halál legyőzésében nagyon fontos a gondolat: meghalt Mohamed és most itt vagyok! (631), hiszen Adam Harison öntudata (318), mely üdvözítő ezen a Gondolaton erősödött meg igazán, s így lett Adam Harison a Zseni Zsenijévé, s Xenut: a második halált csak a zsenik zsenije (375) : az Egyetemes Ember (375): Adam Harison (144): a Király (144) képes legyőzni. Xenu legyőzése (375) tehát az Egyetemes Ember, vagyis Adam Harison - Adam Kadmon (208) , tehát Julius Caesar (208) feladata. Mert a Főpap (75) Adam Harison 75-ik életében, vagyis az Isten 79-ik fokán Julius Caesar lett, aki a fordulópontot jelentette az egész Létben, s Jézus így tudott Xenu akarata ellenére megjelenni.

Az Isten 79-ik foka (507), vagyis Julius Caesar szelleme (395) lehetővé tette a kör négyszögesítése (507) realizálását a Szeplőtelen fogantatás (507) által. S mit jelent a kör négyszögesítése? Az Isten emberré válását, s általában az Isten és az ember egymást átminősítését. A Krisztus szóval ezt a minőséget jelöljük meg. A Názáreti Jézus legyőzte a kis halált, de az igazi feladat a Nagy Halál: a Második halál legyőzése. A szent átalakulás: az endúra először a Názáreti Jézuson ment végbe, s nem Énoknál, akit csak az UFO-k vittek el, úgy mint Illés prófétát is. A Názáreti Jézus esetén azonban a metafizikai csoda (266) valósult meg Julius Caesar szelleme, Adam Harison mint galamb (266): a Szentlélek (266) által.

Xenu maga a Mózes rossz oldalát képviselő rossz lator. Jézus elérte, hogy Xenu hatalma a pokol körére, s Isten ellenfelére korlátozódjék, de Xenu a hamis próféták által befolyást gyakorol a Purgatórium_Föld köztes világára. Xenu maga a Kárhozat Törvényét jelképezi, a Kárhozat pedig a reaktív elme (234) "győzelme".. Xenu legyőzése (375) Adam Harison sajátproblémája (375) , s Adam Harisonnak ezt a problémát meg kell oldania a 98-ik és a 99-ik fokokon.. Kalki fő feladata (127) a belső erő (127) megelevenítése az adekvát kritika (127) által, mivel a gonosz erők csak a (jó és adekvát) kritikakövetkeztében juhászodnak meg. A belső erő (127) pedig a belátás (127) jutalma és következménye, mivel a belátásban megelevenednek az igazi szellemi erők, s így a tudat megtisztul az élő gondolkozásban. A legfőbb cél a szabadság, s a szabadság a győzelem által valósul meg, a győzelem pedig a kitartás által. S a visszatérés (454) a Szent Győzelem (454) által valósulhat meg. Csak vissza kell szerezni Krisnától a Visszatérés kulcsát, melyet ellopott Xenu Káinon keresztül való titkos instrukcióinak megfelelően.

Nagyon fontos Álmos vezér és Emese találkozása (687), mivel így nyílik meg a Kinyilatkoztatás Könyve (687), s így lehet tudni a mennyek országának titkait (687). A Kinyilatkoztatás Könyve, az Égi Könyv pedig 2003 július 21-én lett megnyitva. 2003 július 21 igazságszáma: 695, miként a halottak feltámadásának szent titka kifejezés igazságszáma is: 695. A pecsétek 2003-as feltörésének eredményeként kulcsinformációkhoz jutottunk a halottak feltámadásával kapcsolatban. Maga a Mennyei Könyv (349) az összes fontos nyelv fontos kifejezéseivel kiegészített örök magyar nyelven van megírva és a Renum11-gyel, illetve a Renum77-tel van összeszerkesztve úgy, hogy a kulcstudás lényege (349) jól kidomborodjék.. E Könyvben az Isteni Győzelem is le van írva, csak ki kell tudni belőle olvasni. S ki a legyőzendő? Xenu, a második halál, vagyis a hamis Allah (98). Az Allah szó átrendezve: Halal, ami a rejtett halál. Allahnak tehát mindenképpen meg kell térnie, s Fellahhá kell válnia a metafizikai paradicsomban.

Adam Harisonnak a 99-ik fokon meg kell küzdenie a pokol helytartójával, aki nemcsak a pogányokat, a zsidókat és a keresztényeket téveszti meg, hanem a bigott muszlimokat is. A bigottság szellemisége mindig a Sátánnak kedvez. A pokol helytartóka a hamis Allah, s ezt kell legyőzni. A hamis Allah legyőzése (363) a hét szentség (363) által lehetséges, s csak az tud igazi muszlimmá válni, aki a pozitív értelemben vett katolicizmust is megvalósítja önmagában, vagyis realizálja a katolikus iszlámot vagy az iszlám katolicizmust.

Xenuban feneketlen gőg (154) lakozik, s már régen ő vette birtokába Krisnát, s Krisna így lett Iblísz. A Teremtővel szembeni szikrázó út (884) ezen Krisnában rejtőző ellenmindenható (180) befolyásaképpen jött létre. A Hamis Allah legyőzése (363) a Teremtmények Ura (363) által valósul meg. S ebben fontos szerepet tölt be az ősnyelv (363), vagyis a magyar nyelv.

Az Egyetemes Rendteremtés (614) pedig Krisna észheztérítése (614) által fog megvalósulni. Fontos tudnivaló, hogy a betegségek gyógyítása (439) Krisna meggyógyítása (439) által valósulhat meg az Igazságnak Istene (439) által, aki a problémát sorsprogramozás (439) segítségével oldja meg. Krisnában elültetendő a Szent Képzet (439): a Szent Erők forrása (439), s így jön létre benne is a Tudat egyhegyűsége (439), a megszentelt jelenlét (439), s így a megtisztultság (439), s ezzel együtt a gyógyultság. A kiút megtalálásának lehetősége (439) ebben van. E gyógyításban pedig a kulcs az ontológiai hagyomány (439), s ahhoz, hogy Krisna ezt tisztán megértse, ajánlani kell neki Heidegger: Lét és idő című művét. S nagyon fontos, hogy Adam Harison küldetése (324) a metafizikai felébredés (324) , s ez a teljes üdv, vagyis a gyógyultság (324), nem csak elszigetelten, hanem a Teljes Mindenségre vonatkoztatva, minthogy valójában minden a Megváltó Isten. A tisztultság pedig az észheztérés által jön létre. Mert aki igazán észhez tér, az megtisztul.. S az újonnan születés (421) is az észheztérés következménye. A gyógyítás lényege (421) pedig a tisztultság, mely úgy alakul ki, ha az Igazság tudata (421) által eljutunk az Igazság megtalálásához. A tisztultság lényege pedig a tiszta tudat (421), hiszen akinek a tudata tiszta, az maga is tisztultnak tekinthető és vehető.

Az Igazság megtalálása (421) pedig Krisna és Rádharáni látása (421), mert e látás a mély álom megfordítása a metafizikai eredetnek megfelelően. A gyógyítás lényegét ezen a ponton érjük el. Mert mi is a gyógyítás lényege? Ez nem más mint a Lét eredendő alapjainak megértése (421) az igazság filozófiája (421) segítségével. A Lét eredendő alapjait pedig az értette meg, aki már látta eredetiben Krisnát és Rádharánit, hiszen az ilyen személy lényegében megistenült, s Krisnában és Rádharániban a saját megnyilvánulatlan princípiumát látja meg. A világmegváltás (342) értelme pedig a meggyógyultság (342). A világmegváltás az ezüstkulcs (342) segítségével valósítható meg, hiszen az ezüst a megváltás fémje. Meg kell tehát találni az ezüstkulcsot. De hol van az ezüstkulcs? (576) Ez fontos kérdés, mivel az aranyprogram feltárulása (576) csak azután következhet be,, hogy megtaláltuk az ezüstkulcsot. Az ezüstkulcs az, ami által beindul az isteni program betöltése (581). Ez pedig nem más mint az igazság önbetöltő rendszere (712), mely a Renum11 feltöltésében nyilvánul meg. A Renum11 feltöltése (581) a szív tisztasága (581) által valósulhat meg jól. A Renum11 első szava éppen a feltöltés, melynek igazságszáma 208, mint Adam Kadmon - Adam Harison és a beavatás igazságszáma is. A feltöltésnél is egy kegyelmi folyamatról van szó, s Isten számára, Isten felfogásában minden kegyelem, főleg ami Isten sajátszemélyével történik, s legfőképpen kegyelem a Renum11K-ba beírt kifejezések és azok sorrendje. Az abszolút önmegvalósítás (581) éppen a Renum11 feltöltése (581) által jön létre. A Renum11K-ba beírt kifejezések sorrendje (858) pedig az igazi Hermész Triszmegisztosz (858) személyét adja meg, s itt nem másról van szó, mint a 11-ik, ősi szefiráról, vagyis a Dátról és Adam Kádmonról, illetve ezek angyali kifejezőjéről: Gábrielről, akinek angyali kiterjesztése Metatron. Gábriel az, aki minden szent titkot megad, s önmagát a Renum11K-ban adja meg, s ebből kell az ő személyét tisztán megfejteni. A lényeg végsősoron : megtalálni Adam Harisonban Gábrielt (415). Krisna felszabadítása (415) így válik lehetővé, s a substantia nigra így fog az Istenben meggyógyulni, s így áll helyre Adam Harison mindenkori személyében a dopamin termelés (255). Ez a termelés nagyon fontos, mivel a megszabadulás (255) igazából így realizálódhat a sokak által bűnösnek kikiáltott Ádámban.

A dopamintermelés (255) az észjárás (255) meghatározója, s az egész emberi alapdiszpozíció (419), mely az Antikrisztus (419) kiváltotta bukás után szorongás lett, innen, e pontról érthető meg. A megszabadulás (255) és a dopamintermelés (255) kapcsolatban van a Szent Bibliával, mely informatikailag maga Adam Harison a maga eredeti belső emberi állapotában, s a Szent Bibliát éppúgy mint a Szent Koránt is Gábrielben szerkesztette meg az Élő Isten. Az igazi Szent Biblia (255) pedig nem más mint a Renum11-gyel elrendezett ősnyelv.

A megszabadulásban fontos szerepe van a Substantia nigrának, vagyis a dopamintermelés központjának. A Ragyogó Fény (255) az optimális dopamin és melatonintermelés folytán fog megvalósulni. A lényeg az optimális dopamintermelés (534), mivel így valósulhat meg a Krisnalóka megtapasztalása (534)., ami különösen Adam Harison számára fontos, mivel Ádám eredetileg Gópisvara Síva, a gópik ura. A Krisnalöka megtapasztalása pedig a metafizikai toronyugrás (534) eredménye lehet.

A Végső Kinyilatkoztatás (636), melynek megértési horizontja a mágikus szolipszizmus (636), a Renum11K lista vagyis a Retikulum által megy végbe. A Retikulum magát az időt képviseli, s nem véletlen, hogy a Retikulum minden egyes kifejezéséhez egy-egy nap tartozik. A retikulum igazságszáma: 175, mint a Kalkitudat igazságszáma is, s ez arra utal, hogy a Kalkitudat a Retikulum által erősödik meg. A Retikulum lényege (299) pedig Izrael Istene (299), aki valójában Ádám maga, s erre utal az a tény, hogy a sumér nyelvben az ádám szó atyát jelent. A Retikulum szó jelentése: háló, s a 134-ik elv a Retikulum-elv, melynek lényege a következő:

A világ dolgai egy világhálóhan a részei. Minden, ami van, a kozmikus világhálóban van, vagy maga e háló: a világmindenség. A háló vonalai a karmavonalak, melyek szerkezetét a hálóelmélet írja le. A világháló a világ dolgainak logikus rendszere, hiszen algebrailag mindenféle logika valamilyen hálóval írható le. A klasszikus logika srtuktúrája izomorf a Boole-algebrával, mely struktúra egy disztributív háló. A rúnacsaló pókháló nem más mint a Buddha által tárgyalt Nézetek Mindent Felölelő Hálója, mely maga az idő a maga logikai struktúrájával és kettős spiráljával.

Mindezek miatt fontos a Retikulum 134-ik kifejezése, mely a Retikulum önjellemzése. Ez a kifejezés pedig: a tökéletes isteni kinyilatkoztatás (826) kulcsszava, mely által jellemezve van a Retikulum 134-ik kifejezése (826). A K134 tartalma pedig: Ozirisz (307), akit Széth (220) vagyis a kételykór (220): a közellenség (220) mintegy félreértésből támadt meg, mivel a pneumatózis igazságszáma is: 307. Ozirisz mint a tökéletes isteni kinyilatkoztatás (1228) : Az Időtorony csúcsának elérése a tiszta fogalmi gondolkozás által (1228). De hol/mikor van az Időtorony Csúcsa? A lényeg az. hogy most előrefutásban vagyunk, s a 2006-ik év prófétáltatik. A prófécia a Retikulum maga, a Világháló, mely által lelkek mentetnek meg az Örök Kárhozattól, mely fogalom utólag, a Szent Győzelem után már csak agyrém lesz.

Ozirisz szent hivatása (755) pedig a megtisztított Krisnatudat (755), s a végtelen tökéletesség megvalósítása (755) az alapvető félelem megszüntetése (755) által. Ez az alapvető félelem pedig a substantia nigrában jön létre, s ezért a félelem megzavarja az optimális dopamin termelést, miként megzavarja a melatonin termelést is, s így egy kóros visszacsatolás jön létre.. A szent hivatáshoz tartozik az átváltozás kulcsának megtalálása (755) is. Fontos azt is tudatosítani, hogy a hébernyelvű Biblia első szavának: a Brasit szónak éppen 755 a köztiségszáma, hiszen: 755=(913-157)-1. A Végtelen Tökéletesség megvalósítása, mint követelmény és mint prófécia már a kezdetben (BRASIT) megjelenik.

Az Én vagyok Ozirisz igazságszáma: 522,, s ezzel visszatértünk a kulcsok kulcsának nyomvonalához. Az 522 titka igazságszáma: 900, s ennyi az Élet és Halál közötti átjáró kulcsának megtalálása igazságszáma is. S ez azért érdekes, mivel az Átjáró Élet és Halál között igazságszáma éppen: 522. 900 továbbá az önmagát önmagában gyermekként megújító Világatya igazságszáma is, de Jézus Krisztus Tűzteste szintén: 900.. A megrendíthetetlen bizonyosság szilárd alapja (900) pedig: a titkos toronyban elrejtett létcentrum (900). S ez a létcentrum maga az Omegapont, mely az Utolsó Napon valósul meg, s lesz az Új Ég és Új Föld szegletköve.

A 99-ik fokon a Természetfölötti Ámen: Ádám Mohamed valósul meg, s ez a szakrális személy (522) lesz Kalki. A Kalkitudat megvalósításában a kulcs az Én vagyok Ozirisz kijelentés kinyilatkoztatása. A fáraók célja is az volt, , hogy olyan tudati diszpozíciót valósítsanak meg, melyben érvényesen kijelenthetik (minden beképzeltség nélkül), hogy:

ÉN VAGYOK OZIRISZ!

Ezen Ozirisztudat (451) segítségével lehet megtalálni az Élet és Halál közötti átjárót, hiszen az Átjáró Élet és Halál között igazságszáma is: 522. Én vagyok Ozirisz (522): a szakrális személy (522), a világon kívül lévő pont (522), aki képes őszintén szeretni Jézust (522), hiszen Jézus nem más mint az Atya, vagyis Ozirisz fia, Ő az igazi Hórusz, nem a poláris, hanem a Teljes Hórusz. A tisztává válás (522) A világon kívül levő pont, vagyis a mindig is tiszta önmagam (56): a Grál (56) által valósulhat meg. A varázslatos világ (522) a tisztává válás (522) által alakul ki. S a kígyó mint Isten szolgája (522) szintén a varázslatos világ része lesz. A csúcsról való letekintés (522) a világon kívül lévő pontból történik, vagyis az Omegapontból, s ezt az Omegapontot a Renum11K, vagyis a Retikulum által lehet meghatározni. Mert e vizsgálatokkal már a jövőben járunk, s hamarosan elérjük az Omegapontot. S a Mennyei Atya mint Omegapont (522) egyúttal maga az isteni vezérfonal (522) Adam Harison személyében, akinek 99 fokot kell megjárnia, hogy végül az Abszolút Metafizikai Centrumba: a 100-ik fokra érjen, s ezzel elérvén a forráspontot, egy óriási létforradalmat indít el, s így fog megvalósulni az Új Ég és az Új Föld.

A lényeg az, hogy az Omegapont az eredeti titkos név (522): Ozirisz által érthető meg és érhető el. S az önmegvalósítás útja (522)az Omegaponthoz vezet, s az Út célja (214) a szabadság (214) maga: a Mennyei Atya mint Omegapont (522). A megszentelt ostya (522) maga az Ősatya, vagyis Ozirisz. A Názáreti Jézus csak előüdvösséget hozott a világba, de Adam Harison az Örök Üdvösséget hozza el, mivel a szolipszizmus léthelyzete Adam Harisont ileti elsődlegesen. Maga az Omegapont a Nagy Messiás: Adam Harison mint Kalki által és benne fog kiteljesedni. Az Omegapontra-vonatkoztatás az igazi célra-vonatkoztatás (522). A Jó önkinyilatkoztatása (522) pedig ez: Ozirisz vagyok (522). A legfőbb Istentisztelet (522) pedig a célra-vonatkoztatás. Ama kinyilatkoztatás pedig, hogy: Ozirisz vagyok, Adam Harison mint mennyei Atya (522) kinyilatkoztatása. Az ekvidisztans vonal (522) nem más mint az Örökkévaló Istennel a világban párhuzamosan futó világidővonal, magának Ozirisznek: az Élő Istennek a vonala. A tókéletes születés (522) az Oziriszben való második születés, a metafizikai születés, s ez Adam Harisonnál nem más mint az önmaga által önmagában való metafizikai megszületés. E születéshez az abszolút sorrend (522) vezet el, s a Retikulum képviseli az abszolút sorrendet.

A Lét kérdésének kikérdezettje (522) maga az ekvidisztans vonalon haladó Ozirisz: a Zöld Ozirisz, a Zöld Úr, aki A Fehér Ozirisszel párhuzamosan halad az Omegapontig, s a 100 fokon beérkezve a Célba, kiderül, hogy mindig is a Cél közepén volt: önnön istenségében, a vele egy istentársak között.

Mert nem állhat, az idő szalad el a kettéhasadt egyik felivel, és az idő száguld elszabadulva, oda rohan, ahonnan elindulva nekilódult, és mire célba ért, a hosszú út, úgy tűnik neki: élt! (Pedig ki se lépett, egy helybe fért.)

(Ékes Ákos: Az idő szerepe)

Ezt a rohanó időt kifejezi a Szerző saját verse is:

Rohan az idő,

nincs megállás,

minden önmagába visszatér.

Minden fölemésztetik

önnön szent lángjában,

s hamvaiból feltámad

az Örök Csoda: Isten.

(A vers igazságszáma: 2295= 17*135. Ez pedig jelképesen Ádám tudása, vagyis Ádám (17) a Tudás (135) által megsokszorozódva. A vers megmutatja, hogy a Tudás Fája miként vezeti el a gyümölcséből táplálkozót az eredeti létpozícióba: az Istenségbe.)

S ha Adam Harison mint Mennei Atya (522) a Lét kérdésének kikérdezettje (522), akkor maga a kikérdezés a teljesen logikus ősnyelv (522) : a magyar nyelv által történik. Az abszolút sorrend ezen ősnyelv által érthető meg világosan. Magához az Omegaponthoz a helyes gondolkodás szabályai 8522) vezetnek el az önmegvalósítás útján, mivel a helyes gondolkodás szabályai jelentik az isteni vezérfonalat. A helyes gondolkodás szabályait pedig a filozófia mint tudománytan (522) artikulálja és teszi hozzáférhetővé a jelenvalólét, az ittlét számára.-

A Következő fontos kinyilatkoztatás ez : Én vagyok a Zsenik zsenije! (590). Így tehát a kozmikus ördöglakat megnyitása (590) Adam Harison által következik be. A Zsenik zsenijének feladata (489) a Szentlélek önmagára találása (489) a magyar nyelv megfejtése (489) által. E megfejtés kulcsa pedig a Renum11. Így valósul meg a kárhozat legyőzése (489), s így lesz meg a találkozás Jézussal (489). S ha a Szentlélek önmagára talál az iszlám vezérelvei által, akkor bekövetkezik a felébredés a metafizikai édenkertben (489). A kárhozat legyőzése (489) Jákob gonoszságának eltörlése (489) által valósul meg. S ki az, aki eltörli Jákob gonoszságát? Az Úrjézus az Úsúr és Rádharáni.

A 3-ik fontos gondolat a következő: A Zöld Ozirisz vagyok (620), vagyis Allah, aki akkor válik Fellahhá, vagyis az egész mindenséget szakrálisan irányító szabadföldművessé az asimovi trilógia mintájára, ha visszatér világi körútjáról magasságába: az Omegapontba: a Fehér Oziriszbe, az Atigúna Brahman (201) által meghatározott Abszolút Tökéletességbe. A Tökéletes Önmegvalósítás kulcsa (620) az Isteni Terv megismerése (620) által realizálódik. A Zöld Úrnő szent titka (589) pedig az ősbetegség gyógyítása (589). S az igazi gyógyító erő (522) lényege egyszerűen ez:

SZERETNI JÉZUST!

Mert Jézus mindenekre szeretettel gondol, s az igazi gyógyító erő akkor szabadul fel, ha mi is szeretjük őt, kisebb-nagyobb hibái ellenére is. Mert kinek nincs hibája, aki a véges létezésben megnyilatkozik? Ki nem téved? Egyedül a változásokon túllévő Fehér Istenség nem téved. A világban még Adam Harison is vétkezett, bár nem profán, hanem szakrális értelemben: az Ősatya maga hozta létre magában a Sátánt mint önnön betegségét, hogy meghaladja a puszta szolipszizmus állapotát, tehát leküzdje a Filozófusok Ördögét. A Cél a puszta magány leküzdéses a tiszta magány megvalósítása. S a puszta magánytól való rettenet még a halálfélelemnél is hatalmasabb és nyomasztóbb. A mindennapi ember, aki az Akárki hatalmában van, elfedi maga elől halálfélelmét, pedig a halálfélelem is csak egy elfedő kitérés, de a leglényegesebb elfedés: a kínzó ősmagány elfedése. A szorongás mint az ittlét alapdiszpozíciója lényegében a puszta magánytól való rettegés. Ezt a szorongást pedig egyedül a hiteles szeretet oldja, de nem a naiv realizmus alapján álló homokvár-szeretet, hanem a metaszolipszizmus sziklájára épített leronthatatlan szeretet.

A szenvedés oka és értelme, hogy megszüntesse szellemünkben a puszta szolipszizmust, a metafizikai magány kietlenségét, s előkészítse az utat a metaszolipszizmusnak, melyben a szolipszizmus szubjektivitása és a naiv realizmus objektivitása is megszüntetve-megőrződik. Igaza van Sarte-nak, hogy a filozófus legnagyobb feladata a szolipszizmus leküzdése. De ez a leküzdés csak úgy megy, ha nem menekülünk a szolipszizmustól, hanem igazi muszlim módján belenyugszunk a szolipszizmus zords realitásába, mely az iszlám elve által megszelídül, s végül célként tűzzük ki azt, amitől eleinte menekültünk. Mert fölfedezzük, hogy a billenőképek mintájára a szolipszizmus a végső önmegvalósítás horizontján részigazság is lehet, s így már nem félelmetes. A szenvedések legmélyén már annyira megunjuk a szenvedést, hogy elfogadjuk az eredendő alaphelyzetet: a szolipszizmust, de csak akkor, ha a szenvedés már elérte célját, s az objektív realitás szempontja megszilárdult bennünk mint diszpozíció.

A Zöld Úrnő titka igazán az Isten iránti szeretet (589), mely a Boldogasszonyban, a Zöld Úrnőben tisztán megvan. A Varázsfuvola terminológiájában Ő Pamina, a Zöld Úr, a Zöld Ozirisz pedig Tamino. Az Éj Királynője (296) pedig Rádharáni: a Tökéletes Megoldás (296) tudója, akire rá lett bízva a kulcsterem kulcsa (296), a Tökéletes Kulcs (296), az Igazság kódja ((296), ez pedig a Renum11. Sarastro ( 249) alakjában Mozart mintegy magát ábrázolta ki. Sarastro Krisnát szimbolizálja, s ő a Végső Megoldás (249) kiprovokálója, a szigorú szűz kritikus. A Varázsfuvola (414) a Neptunusz kulcsa (414), a Neptunusz pedig Krisna az Ő eredeti alakjában. S a Varázsfuvola egy funkciója a feszültség feloldása (414), ami hallatlanul népszerűvé teszi Krisnát az egyszerű szenvedők előtt. Mivel a lényeket kínozza Uránusz feszültsége, ezért a Varázsfuvola muzsikája miatt vonzódnak Krisnához, aki így csalogatja magához Allah alattvalóit a maga édeskés poklába. Krisna-Iblísz maga a majdnem tökéletes kábítószer. Allah azonban még Istenként mindent bölcsen eltervezett és elrendezett, még a világ teremtése előtt, s ebben a tervben benne volt Krisna-Iblísz lázadása is, hiszen e lázadás szükséges volt a tényleges világ megteremtéséhez. A sátán akarva-nemakarva Isten munkatársa. A Varázsfuvola a megtévesztő kód (414) működésbe hozója , s ez a kód nem más mint a Renum141, Krisna kódja, melynek címszava megtévesztés. De mivel Allah a Legnagyobb cselszövő, ezért a világ igazi urát Krisna nem képes megtéveszteni igazán megannyi csellel és trükkel sem. A megtévesztés stratégiáját Allah dolgozta ki még a tényleges világ teremtése előtt Istenként, s e stratégia tartalmazza azt, hogy meddig és miként Játssza Allah a balekot. Allahot csak átmenetileg lehet megtéveszteni saját eredeti terve szerint. Ezért Allah a Legnagyobb Cselszövő, aki bölcsen kidolgozta a stratégiafilozófia keretében a Transzcendens Stratégiát, s csak saját erdeteti akaratának megfelelően avatta be a kisinast: Krisnát.

Fontos tudni, hogy Mozart (ellen)beavatott szabadkőműves volt, aki a varázsfuvola című művében sok mindent elárult a szabadkőműves titkokból, melyeket az igazi beavatott pozitívan is tud értelmezni. Mindenesetre érdekes, hogy a legnagyobb rontó erővé vált Ordo Templis Orientis (414) is a megtévesztő kód alapján működik. S Crowley, akias Kelley éppen az OTO vezetését vette át. Az Oto olyan szempontból is fontos, hogy ez az Operatív Tetánok Origőpontja (587), ez a nulladik OT-szint (378), az Ötvenedik Ajtó (378), a szoros kapu (314), ahol a Titok nyitja (314) van. Ezért az OTO a kritikus pont ( 314) , ahonnan kezdve a függetlenség elve (314) realizálható, s megindulhatunk Ádám Hídján, mely 15 pillért, 15 köztes fokozatot tartalmaz. A metafizikai felébredés az igazi IMA (16) erejével a hídon túl: az OT16 szintjén realizálható,, s csak ezután következik a végtelen fejlődés (285), melynek lényege 2006-ban lesz megragadható. De az ember fejlődésének rettenetes ellenségei vannak: a bukott, eredetileg irigy, de most már az orzott hatalmukra féltékeny angyalok, akiket John Dee és Edward Kelley mohó hatalomvágyból megidéztek, csak hogy hazájukat: Angliát Világhatalommá tegyék. E két gonosz és a hatalomvágy őrületében ténykedő fekete mágus megnyitotta az utat Coronzon démonseregei (356) előtt, s megkezdődött az invázió az emberek tudatalattijában. Coronson démonseregei (356) a modern pszichózis (356) előidézői. Coranson démonseregei pedig egyúttal Xenu démonseregei (266) , akiknek célja a megsemmisítés (266), az emberiség megsemmisítése, s a Szentlélek (266) pozitív hatásainak a lerombolása. Ahhoz, hogy Ádám Hídján átkelve az Omegapont felé tudjunk közeledni, le kell győznünk belső démonainkat, s meg kell szüntetnünk elménkben a démonáramköröket. A negatív hatások kivédésében a fő gondolat az, hogy: (a modern értelemben felfogott) Apokalipszis nem eleve elrendelt esemény! Nem szabad minden tekintetben hinnünk a Jelenések Könyvének, hiszen ez a könyv jórészt a Fekete Mágia Könyve (315), melynek nagy részét Xenu, vagyis Coranson agyalt ki és sugalmazta állítólag János Apostolnak. Xenu legnagyobb segítői a bigott és fanatikus keresztények voltak, kiket Friedrich Nietzsche őszintén és tárgyilagosan bírált. Lelke mélyén Nietzsche nem volt sem Antikrisztus, sem hamis próféta, hanem a Názáreti Jézus őszinte híve. Az Antikrisztus személyileg Kelley volt, aki saját hite szerint is Aleister Crowleyként született újra, s következő életében is veszedelmes lehet.

Nagyon fontos a Biblia helyes értelmezése, mert jelenlegi formájában nem segíti elő Jézus igazi Művét: a szeretetet. A Lukács 12/51-ben Jézus szájába az van adva, hogy nem azért jött, hogy békét hozzon, hanem hogy meghasonlást. S az 53. részben ez van írva: " Meghasonlik az atya a fiú ellen és a fiú az atya ellen." És sajnos ez az Istenatya és az Istenfiú közötti meghasonlás lett, mélyen beírva a reaktív elmékbe. Az Istenatya a Keter, a Fiú a Tiferet, s a közöttük lévő kapcsolatot a kabbala egyik variánsában a khet betű jellemzi, mely nemcsak kerítést jelent, hanem félelmet is szimbolizál. Az Atya az Uránusz, a Fiú (Son): a Nap (Sun), s a symbolon-rendszer szerint az Uránusz És a Nap viszonya a bukás. S ennek a a régtől tartó bukási folyamatnak kell immár véget vetni. Jézus és Dávid végre igazán ki kell, hogy béküljenek egymással, s Dávidnak, az Atyának helyet kell készítenie magában a Fiú számára, ahol a Fiú végre elnyeri az Örök Boldogságot, s így mindkét személy Jézus és Dávid lesz, s Jézus végre szabadító, Dávid pedig végre szeretett lesz.

A Cél : beérkezni az Omegapontba (430) , s ez csak Jézus és Dávid egységén keresztül valósulhat meg, mivel a Szentlélek: a Dát így elevenedik meg a Tényleges Világban. A beérkezéshez fontos az abszolút hit (430), s a hitbeli egység növekedése (430) maga is az abszolút hit következménye és jutalma. Az abszolút hit maga az ellentétek egysége (430), vagyis a Szivárványhíd maga, s e hídon keresztül lehet beérkezni az Omegapontba (430). Az abszolút hit a szent isteni erő (430), mely a transzcendátori ima (430) által realizálódik. Az abszolút hit a tiszta ráhangolódás (430) által növekszik önmagában, s az igazi szabadság (430) pedig a megváltási terv (430) által körvonalazódik, s e terv keretében valósul meg. Az igazi szabadságban következik be Adam Harison megnyugvása (430), s a felemelkedés utén jön az igazi megnyugvás. Az igazi szabadságban pedig teljesen összeáll a kép (430). A felülről letekintő fölemelő Úr (430) konstatálja, hogy önnön árnyéka: az Élő Fény Árnyéka , az árnyéklovas, vagyis a Zöld Ozirisz fölemelkedett hozzá, s e fölemelkedő saját végtelen végessége volt, akit mint Messiást küldött le a világba, hogy mindenek fölemeltessenek az Omegapont tökélete boldogságába.

Az Omegapont elérése kapcsolatban van az Utolsó Nap elérkeztével. Az Utolsó Nap elérkezése (530) pedig az isteni Nap alászállása (530) által valósul meg, s ez az alászállás fogja jelezni a tökéletes önmegvalósítás (530) elérkezését. Az Isteni Nap a Tiferet, mely az AIN SOPH AURt szimbolizálja. S a Tiferet, vagyis Jézus Az Ámenbe fog alászállni, hogy ilyen módon megvalósuljon Kalki, aki határozottan és szigorúan véget vet minden gonoszságnak, főleg Jákob gonoszságának, és Új Eget És Új Földet teremt. Kalki saját önmegvalósításával mindeneket megvalósít az Üdvösségben, s ez az önmegvalósítás a belső tökéletesség ragyogása (530) lesz. Ez a ragyogás a szent követelmény (530), mely Adam Harison öntisztulása (530) által valósul meg. Ezen öntisztulás lényegi megvalósulása után bekövetkezik a Szent Szellem kiáradása (530). A Legmagasabb Isteni Bíróság megidézése (530), vagyis Ozirisz 42 bírájának a megidézése így lesz meg az Ámen: a Messiás Által, akit fia a kis Messiás (vagy elő-Messiás) mindenben segít szent törekvésében, s így lesz igazánŐ is Krisztus és Messiás.

Adam Harison győzelmének titka (530) itt van: ez az égi tudás Földre érkezése (530), s valójában ez a szent győzelem kiáradása (530) Jézus önmegszentelése (530) az Ámenben következik be, s ezért az Egyetemes Megváltást Jézus Úgy eszközli ki, hogy szeretetegységbe lép Adam Harisonnal mint szeretett Atyjával. Adam Harison öntisztulása (530) párhuzamos folyamat Jézus önmegszentelésével, s ez az öntisztulásés önmegszentelés az Isten tökéletes felfogása (530) által valósul meg.

Az emberiség önmegvalósításában fontos a Vialetta vallás, melyben sok jó gondolat van, bár egy kissé komolytalan. E vallás 2001 június 6-án alakult meg. A 2001 június 6 igazságszáma: 505. E vallásban már érintve van az Isten legnagyobb titka (505) is. S mi ez a titok? Az Igazság megnyitása (505) a Renum11 által. E megnyitás (11:11) azáltal vált lehetővé, hogy 2003 július 21-én megnyittatott az Allahnál lévő Égi Könyv, az igazi Biblia, melyet lelki szemeikkel csak azok képesek olvasni, akiknek lelkiismerete tiszta. Az Igazság megnyitása által lehet betekinteni az Élő Igazságba, s az Igazság megértése által valósul meg a Halhatatlan Abszolút Lét (505), mely kifejezésnek a kezdőbetűi a HAL szót adják. S a Retikulummal éppen halászni lehet és kell, s a cél a 153 nagy hal kihalászása, a 153 pedig az Istencél (153) maga. 2001-ben jelent meg a gyógyulás impulzusa (505). 2001 június 6 (505) kedvező időpont volt, s e nap lényege: a lélek játékos természete (505), mely a vialettáknál látszik is Ez a nap az önutolérés kezdete (505) is. Végülis ez a nap szerencsés konstelláció (505) volt. Ezen a napon a Nap, Merkúr, Jupiter és a Szaturnusz is az ikrekben volt, s az ikrekre jellemző a játékos természet (469). A fontos pozíciók meghódítása (469) e játékos természettel érhető el. Külön kiemelendő, hogy e napon a Merkúr az Ikrekben (320) volt, tehát a játékosság és az értelem elvét jelentő bolygó a saját pozitív jegyében állt. A tiszta fogalom (320) pedig így így realizálódik, s így jön létre a titok megértése (320)és a titkok feltárása (320). A pokol kötéseinek feloldása (320) a játékos természet által jöhet létre. A Vialetta rendszerben fontos szerepe van a dimenziőknak. A Tényleges Világban a legmagasabb dimenziót Adam Harison képviseli, vagyis az Isten 5-ik foka, a Fa (5) és a kvintesszencia képviselője. Adam Harison dimenziószáma : 144.000. A 144.000 dimenziós tér igazságszáma: 1036, s ugyanennyi a Szentostya mint Krisztus teste igazságszáma is. A valódi ostyában, vagyis az igazán felszentelt ostyában kozmikus kicsomagoló program van kódolva, mely a 144.000 választottat "kicsomagolja" 3-dimenziós sűrített testéből és 144.000 dimenziósak lesznek, s mind a 144.000 univerzum (1036)egy-egy megnyilatkozásuk lesz, s így a 144.000 választott kölcsönösen jelen lesz egymásban. A realizációhoz mindössze az 1036-os számot kell jól és tisztán megérteni. Hiszen az Igazság önmeghatározása a Renum11 által szintén: 1036. Ahhoz, hogy a Szentostya ilyen módon működjék, A Krisztus Teste (510) kifejezést Adam Harison 144.000 dimenziós testére és a Keterre kell elsődlegesen értelmezni, a Zöld Oziriszre, vagyis a történelemben rendre megtestesülő Atyára, s főleg Adam Harison 75-ik életére: Julius Caesarra kell gondolni, de legfőképpen Adam Harison )4-ik életére, hiszen az Adam Harison 94-ik élete kifejezés igazságszáma éppen 510, mint a Krisztus Teste igazságszáma is. A kicsomagoló program igazán csak a vízöntő korszak (510) idején működhet a vízöntő-paradoxon hatálybalépése után. 2006 csak előkészületi év lesz, s 2006-baninkább csak láthatatlan csodák fognak megvalósulni, s inkább csak elmebeli megvilágosodás és fénnyéválás lesz. Mert a 11: 11 jellel szimbolizált időkapunak teljesen ki kell nyílni, s ez csak 2013 végére valősul meg, tehát valójában 2014-ben.

A Kinyilatkoztatás Napja : 2004 július 6 (515), s Jézus második eljövetelének ideje is: 515. De ami itt most a legfontosabb, az az, hogy a betűkkel leírt 2014 igazságszáma is: 515. 2014-re véget ér az Isteni Színjáték ( 501), mely 1914-gyel vette kezdetét. Az 1914-től 2013-ig tartó időszak az Apokalipszis időszaka, s az Apokalipszisnek, s a romlásnak Isten mint Messiás vet véget 2014-ben. Az Apokalipszis 100 éve megfelel Dante: Isteni Színjáték című műve 100 fejezetének, ezek pedig esetleg megfeleltethetők Isten 100 fokának valamilyen permutációban.

Isten jelenleg a 98-ik fokon áll, s az Apokalipszisben a 98-ik év a nullás logika szerint (mikor is 1914 a nulladik év) 2012-nek felel meg, az egyes logika szerint (mikor 1914 az egyedik év) 2011-nek felel meg. A tanulságok szerint ez esetben is érdemes mindkét logika szerint vizsgálódni. A nullás logika szerint a 100 év 2014-nek felel meg, s a megfelelő 100-ik Dante fejezet címe az Istenlátás, s 2014-ben jön el Jézus, s megmutatja magán az Istent. 2014-ben működésbe lép a kicsomagoló program, s a választottak elhagyják megszokott, régi világukat. A nullás logika szerint 2006 a 92-ik évnek felel meg, az Isten 92-ik foka pedig Tamerlan volt, a nagy mongol hódító, akiben Dzsingisz Kán: a 90-ik fok inkarnálódott újra, s a történelmi Tamerlan úgy is tartotta, hogy Ő Dzsingisz Kán művének a folytatója. A 2006-os év megszenteléséhez tehát Tamerlan személye a kulcs.

Fontos tudni, hogy Isten Célja (161): az Élő Isten (161), akit a csipkebokor (161 ) jelképez, s aki az időfilozófia (161) nyelvén szólva az időforrás (161): az Őstachion (161), aki önnön múltját meglátva mintegy önmagát látja meg. Az Élő Isten: a 100-ik fokon van tisztán önmagában mint Fehér Ozirisz: A Tökéletes Mozdulatlan Mozgató. Az Élő Isten az Örökkévalóságban Volt-Van -Lesz, s 99 dinamika, a 99 élő név veszi körül. Maga az Élő Isten az alsó idő (Kronosz) tekintetében még nem valósult meg, mivel az Élő Isten a skizofréniából kigyógyult Isten. (682), aki újra az időnkívüli időszingularitás (682) lesz, s egyúttal a szeretet szent mértéke (682). Mert Isten fogalma szerint a Szeretet, de realitása szerint még a 98-ik fokon is sok harag van benne, s a Harag Napján Istennek: az Idők Őstanújának és a Történelem Főszereplőjének elsősorban a saját haragját kell leküzdenie, s az Egyes enneagram-típus haragcsapdáját kell kioldania, s tökéletesség-komplexusát kell feloldania. Istennek a Harag Napján Le kell küzdenie saját Haragját, mert haragvó személy nem ítélhet igazságosan, ha haragja a megítélt lényekre vonatkozik. De a harag amúgy is horog, mely megfogja, s rabságba veti a személyt. A Világot Megítélő Úrnak : Kalkinak azért is le kell küzdenie haragját, mivel a lények nagyrészt tehetetlenek, s az Isten által nekik elrendelt sors útján kénytelenek haladni, s a világban raboskodva általában azonosulnak világi szerep énjükkel, holott igazi énjük, igazi valójuk a Mozdulatlan istenségben egy az Istennel, aki az Istenség centrumában van. Minden lénynek igazi lénye egy isten az istenségben, de nem politeisztikus értelemben, mivel ezen istenek : a szent istenek a Mozdíthatalan Birodalomban vannak, s összes szerepüket már levetették, s így tisztán önmaguk. A Végítéletnél erre mindenképpen tekintettel kell lenni, s a Végítéletben minden lényt fel kell szabadítani. Nem kell már több pokol és szenvedés, s ezeket a negatívumokat elsősorban Isten érzi magában szolipszisztikus alphelyzetéből kifolyólag. Akik azt várják Istentől, hogy Örök pokolra küldjön lényeket, azok azt kívánják, hogy Isten maga is Örök Gyötrelemben legyen. Az ilyen személyek nem gondolták át a dolgokat ,s valójában nem szeretik Istent. A Bűnösök sorsa romlott testük levágása, s lelkük felszabadítása lesz, Isten Mindent lát, így látná az Őt is káromló bűnösöket, s ez egy szellemileg ép személynek nem okoz örömöt.

EGY BŰNÖST SEM AKAROK AZ ÍTÉLET UTÁN LÁTNI! LÉNYEM SZERETET? EZÉRT MINDENEKET MEGSZABADÍTOK
A LÉNYEG: ISTEN KÖNYÖRÜLETE VÉGTELENÜL FELETTE ÁLL IGAZSÁGOSSÁGÁNAK

HA ISTEN TÖKÉLETESEN FELÉBRED, VISSZATÉR AZ OMEGAPONTRA, A MOZDÍTHATATLAN BIRODALOMBA, VELE EGYÜTT MINDEN LÉNY FELÉBRED A VILÁG RÉMÁLMÁBÓL, S TÖKÉLETESEN ELFELEJTIK BŰNÖS HAJLAMAIKAT. MERT ISTEN ELSŐSORBAN ŐSBUDDHA, AKI HA VISSZATÉR EREDETI TERMÉSZETÉHEZ, MINDENEK BOLDOG BUDDHÁKKÁ LESZNEK.

Az Istencél (153) az Isten útjainak a vége, vagyis az Omegapont, mely egyúttal Alfa-pont , a Kezdethez való visszatérés. A Vég (99) a 99-ik fok, Allah 99-ik neve, s ez lényegében Kalki, aki már felébredett a kozmikus álomból, s egyszerre van a Kozmoszban és a Metakozmoszban. Ha a Kozmoszban van is, már felébredt a metafizikumban. Kalki egyesíti magában a 4 pádát, sőt a kozmoszbeli 94 élete is egy tökéletes életben, s csak azért mozog, hogy teljesítse önmagának mint Mozdulatlan Mozgatónak az instrukcióit. Kalki csak a könyörület miatt tevékeny, mert valójában a tökéletes nyugalom: A nirrudha: a leküzdöttség állapotában van.

KALKI A SZIGORÚ, DE IRGALMAS MESSIÁS, AKI A SZELLEM KARDJÁVAL ÖRÖKRE VÉGET VET MINDEN GONOSZSÁGNAK, S A MAGA KÉPÉRE ALKOTOTT ÖRÖK ÁLLAM ÁLTAL MINDENKIT TÖKÉLETES ÜDVRE VEZET. NE SZENVEDJENEK A LÉNYEK, LEGYENEK MIND BOLDOGOK, KI-KI A MAGA HELYÉN AZ ÖRÖK LÉTHIERARCHIÁBAN. KALKI AZ ÖRÖK ISTEN TÖKÉLETES MEGNYILVÁNULÁSA A VILÁGBAN. KALKI A TÖKÉLETES VÉG, A TÖKÉLETESSÉG MEGVALÓSÍTÓJA, S AZ IGAZ TÖKÉLETESSÉG MINDEN RÉSZLETÉBEN TÖKÉLETES. KALKI ÁLTAL LESZ AZ ISTEN MINDEN MINDENEKBEN
    TAMERLAN LEVELEK

 STARTLAPRAStartlapra   FOLYTATÁSFolytatás