ÍGE-IDŐ 29.

SZENZÁCIÓS ŐSEMLÉKEINK

Valamikor élet és halál kérdése volt ezeknek az emlékeknek a megőrzése, rejtegetése. Ezen a palatáblán ezeréves írásos emlékünk őrződik. Az akkor használatos rovásírásunk írásjelei mellett ezekkel írt mintaszöveg is olvasható, amelyben a sokat vitatott ősapáink és ősanyánk nevei is olvashatóak. A képeket Szentgyörgyváry Tamás készítette, és Marton Veronika sumérológus professzorasszony "Somogyi rovástábla és a táltos kövek" című könyvében láttak napvilágot. Minden kedves őstörténetünk iránt érdeklődő olvasónknak ajánlom a könyvet. Ez a nagyméretű tábla nagyon fontos a magyar-hun írásbeliség történetében, mert rávilágít arra, hogy népünk történelme és kulturális emlékei sokkal régebbre vezetnek, mint amit ezer éve be akarnak mesélni nekünk.

A középen lefutó függőleges sor felirata: MENROTFI BOR HUNOR MAGOR.
A nyelvemlékünk külön érdekessége, hogy tanító példákat is felsorol. A tábla baloldali részén a mássalhangzók találhatók, és tőlük jobbra a szünetjelet, (spáciumot, space-t) jelentő kettőspont után a például szolgáló írásminták vannak. Ez a kettőspont nem földi eredetű szokás, de mégis segítségünkre lehet abban, hogy szokásnyomunkon elindulva a távoli intelligenciákkal való kapcsolatokra, rokonságra utaljon. Az előző weblapon közölt Szíriusz rendszerből származó írásjelek ugyanerre utalnak. Alapvetően Anahita ősanyánk tanította nekünk ennek az írásmódnak az alapjait, aki a feljegyzéseink szerint földön kívüli űrhajós volt, csak jármű baleset miatt itt ragadt Ataiszon, majd férjhez is ment, és sok gyermeknek adott itt életet. Tudását átadta újdonsült népének, rokonságának.

ANAHITA ÉS EGY PARTHUS
Anahita és egy pártus.

ANAHITA ŐSI SZOBRA
Anahita ősanya

Itt Marton Veronika megfejtésére hagyatkozunk, aki türelmesen analizálta az itt-ott töredékes szöveget. A felső sort jobbról balra kell olvasni, amit a betűk iránya jelez. Ugyanígy van ez az óegyiptomi hieroglifák olvasása során is. Ott az alakok arrafelé néznek, amerre a szöveget értelmezni kell. Ezt a rovásírás során is alkalmaztuk. Több összerovást is láthatunk a táblán, a szövegekben és a mintán is. Abból az egyik legérdekesebb az ATYA szó egyik rovása.

A legfelső sor: JA... PASA JŐ BE IDE, HONN NE VÁRJ, SZÓLÁK ÉNE

Balra a második sor is jobbról balra olvasandó, és itt az M fonémák vannak felsorolva. am, ám, öm, ém, im, üm, um, em, om, űm. Balról olvasható az am.

Balról függőlegesen a mássalhangzók sorakoznak lefelé, és mindegyik mellé egy szóminta is van róva.

G, GÁL, R, SERO, OR, Re, Re (Az R a szókezdő pozícióban és a szóvégen más jellel van jelölve)

SAMAS-JEL (és betűrejtvény) az ősi palán

Az érdekes az, hogy a felirattól jobbra egy bonyolult hatos szimmetriájú összerótt jel látható, amely bármely átlóján olvasva a SAMAS szót adja. Ez kiváló bizonyítéka sumer rokonságunknak is. Középen a M betűjel látható egy A jellel összeróva. Ez azért is érdekes, mert egy a hatból mindig hiányzik, ami a térkvantum működési elvéből fakad. Erre a dologra utalhat az is, hogy a rovásírásunkban az S jel fordítottja 5-öt jelent. SAMAS-t a sumer mitológiából ismerhetjük, ő a Napisten. A hatos szimmetria a térkvantum jele. A mindenhatóé. Ő tartja meg a létezésben az egész Naprendszert.

SA-MAS ókori szobra.

Ezután az egyiptomi neve RÉ vagy RÁ. Igen ám, de nagyonis meglehet, hogy nem ugyanazt tudták és értették alatta. SA-MAS. RA-MAS? Miután a MAS ősi sumer jele egy kereszt, egy egyenlő szárú vízkereszt. Ez már hatezer évvel ezelőtt is keresztény jel volt. A magyar más szó jelzi azt, hogy a MAS nem originális, hanem másolati. Ez persze nem leminősítést jelent. A sumerológusok fél, fele, de tiszta értelemmel is fordítják. Ez a latin nyelvekben pur, pure formában jelenik meg. PU-RE. A pú a kiáradás, a RE pedig azt mutatja, hogy kié. Ha egy olasz azt hallja, hogy dio, ezalatt istent ért. Az érdekes a RA-DIO szavunk, amely alatt egy olasz fül egyértelműen azt érti, hogy Ra-isten. A hullámok valóban éteriek, és sok mindenben hasonlítanak is a Napban lévő térforrás hullámvilágához. A Napisten transzcendens, és nem egy bácsi.

Sa-mas hétágú fénykoronája jelzi, hogy ő a fény forrása, és ennek hét ága pedig a fénykvantum dimenziószámára utal. Máig is használjuk az ősi kifejezésünket: HÉTÁGRA SÜT A NAP. Istent napjainkban is sok néven nevezzük, de ugyanazt értjük alatta. A görögök például Heliosznak hívták. Az ábrázolás nem bálvány, hanem szimbólum. Üzenetértéke van. Gondoljunk az előző lapon az idegenek csillagelnevezéseire.

SAMAS 

A könnyebbség kedvéért negatív képen is

No és ez alatt egy igazi tudományos szenzáció lapul, mert az ezer éves táblán a lélekmadár neve alatt egy petesejt és egy spermium félremagyarázhatatlan képe van. A spermium ilyen pontos ábrázolása napjainkban természetes, de mikroszkóp nélkül erről fogalmunk se lenne. Azt pedig még csak sok-sok évszázaddal később fedeztük fel.

A jobb alsó sarokban: BAKON, EN 557, PaTaK ATILa, KeS 100 nap RA.

Vagyis ez a palára rótt ősirat nagyon régi, különösen akkor ha a régi időszámításunk évszámai szerint rótták. Ma (2003 március 21-től, a tavaszi napfordulótól számított ősi időszámításunkban) 6044-et írunk. Az asztrológia is ezzel az időponttal kezdi az évet.

A mássalhangzók harmadik sorában folytatva He, He; Ne PAN (NAP); Fe, AF, FA; Le, LU (UL), TÁL (LÁT); Se, OSÁ, SeTeR; Pe, PISzeR, APA; De, ARÁVSzUMUD (DUMUSVÁRA); (Dumuz sumerban a tavasz és az újjászületés istene, Duldumast Baranya megalapítója. Volt egy ilyen város a jeruzsálemi út mellett. (Via Hierosolymitana (1030-1043): ad civitatem, quae vocatur Duldumast).

iGe (Gy), RiGyOGy (gyógyír); Je, MORÁJ (JÁROM), JAR (RAJ); Be, BÁLASÁ (ÁSALÁB), NOTALAB (BALATON) ; CSe, KANACS (CSANAK, ivóedény); Ka, Ke, SUK (KUS), KOSOK; Sze, zSIzS (SZISZ), SzÉRNEL (LENDRÉSz); iNe (Nye), eNi, ...TiNy, NyTNTENAVOS (Sovány?...?); Te, TJeNaT, NETSI (ISTEN), Re, NeTSe; (Platonnál ER Pamphiliai (kisázsiai) bölcs, akit sokan Zoroasterrel felcserélnek, mások azonosítják is vele). A mondatot talán így fordíthatnánk mai magyarra: Isten Istenre tanít. Tye, ATYA, ATYA, ...BATYA, Ce CITROM, OKRADUC, (Cudarko Moric); Ve, VAR, RÁV (VÁR); eZ, DÖZ (ZÖD (zöld); sZe, ZsÁLyA; LY, MOLyOS (SOLyOM).

Vagyis a teljes mássalhangzósorunk így nézhetett ki: M, G, R, H, N, F, L, S, P, D, Gy, J, B, CS, K, Sz, Ny, T, Ty, C, V, Z, Zs, Ly.

Nem lehetetlen, hogy a szokatlan sorrendben felsorolt mássalhangzók titkos üzenetet hordoznak az utókor számára. (Marton Veronika feltételezése).

A tábla közepén húzódó függőleges felirat mellett egy szintén függőleges sorban a magánhangzóink vannak felsorolva, méghozzá jobbra és balra íródó szavakhoz, és ezek különféle írásmódjai is. A, Á, I, O, Ö, E, É, U, Ű. Ez összesen 33+1, azaz harmincnégy betű. A 33 Isten száma. A jobbra és balraírásnak, vagy a lefeleírásnak is külön jelentősége van. Fenn jobbra a második sorban olvasható ősanyánk és tanítónk ANAHiTA neve is. (AT(i)HANA). Balra a név után egy dingir. Alatta az AURA név és balra tőle szintén egy dingir. Alatta SA-MAS, majd BÁ istenek nevei. Bá a lélekmadár Egyiptomban.

A teremtés rendszere egy több ezer éves ábrán

A STARTLAPRASTARTLAP E-MAILLEVELEK NEXT PAGEKÖVETKEZŐ LAP