A SZERZŐ ELŐSZAVA

Egy furcsa, de vadonatúj világba kívánom elvezetni a Kedves Olvasót. Amennyiben úgy érzi, hogy elegendő kalandvágy és harci szellem lakozik Önben, úgy olvassa el ezt a kis könyvet! Ennek megértéséhez nem elegendő a lusta észjárás és az elkényelmesedett logika, hiszen itt a 16. század olyan misztikus irodalmával találja magát szemben a nekibátorodott érdeklődő, ami előtt a szerző saját korának tudós elméi és a mai kor kutatói is értetlenül álltak. A szerzőség itt Jacob Böhmét jelöli, aki a XVI. század elején 1620-tól 1634-ig írási kényszer alatt (?) megírt KILENC vaskos filozófiai - kozmogóniai - metafizikai ihletettségű munkát, amelyben körülbelül 3500 oldalon lényegében EGY dolgot ír le: Az Univerzumot. Mi ebben az új? - kérdezhetné a Kedves Olvasó, hiszen az emberiség egész történelme telis-tele van hasonló filozófiai, vagy filozofálgató írásokkal, mivel az ember mindig is kényszert érzett arra, hogy megkísérelje megmagyarázni az őt körülvevő titokzatos világot. Aki pedig arra vetemedett, hogy elolvassa J. Böhme vargamester munkáit, az magára vessen, hiszen abban annyi sötét sületlenség van összehordva, hogy beleszédül az olvasók feje! A suszter maradjon a kaptafánál! Én magam is így voltam ezzel, amikor először olvasni kezdtem a szöveget, mivel egy nem mindennapi fejtörővel találtam szemben magamat. Úgy tíz oldal után le is tettem (vagyis az igazat megvallva sarokba vágtam a könyvet, pedig különben megbecsülöm a könyveimet, és vigyázok rájuk), majd másnap; mégsem hagyott nyugodni a vadászösztönöm. Valami azt súgta, hogy ennyi sületlenséget nem lehet ok nélkül összeírni! Elolvastam a fordító utószavát, és ez azután végleg szöget ütött a fejembe! Böhme mester életrajzában olyan felettébb furcsa, mesébe illő részleteket találtam, ami már nem kerülhette el a figyelmemet. Színtiszta sci-fi! Saját elbeszélése szerint csodálatos égi országban járt, ahol hét nap-hét éjjel tanították. A fiatal sziléziai cipészlegény ezután gyakran került "transzba", látomásos állapotba, és furcsa mélységű kijelentésekkel kezdte bombázni meglepett környezetét. De kérem! Ilyenekkel van tele a diliház! Hallucinálnak, hangokat hallanak a csendben, vagy egereket és békákat látnak a rácsos ágyuk körül futkározni. Egy normális ember miért nem lát ilyen látomásokat?! Csodák, égi ország, látomások és dilis képzelgések: ennyi az egész!

Elolvastam a könyvet! Első olvasásra furcsa volt, a másodikra már gyanús, harmadikra már össze-vissza firkáltam a szövegkiemelőimmel; azután felfogtam. A borzalmas, sötét, idétlen középkori szöveg mögött egy hibátlan logikájú rejtvény bujkál, ami pontosan azt a logikai világképet rejti, amit magam is kieszeltem már, és le is írtam; A teremtés üzenete c. könyvemben! (Csak ez sokkal jobb az én munkámnál!) Rájöttem, hogy ez a könyv nekem íródott, hiszen ezt egy olyan olvasó soha fel nem foghatja, aki nem ismeri az időrendszerek törvényszerűségeit, az időfizika sokdimenziós dinamikus geometriáját. Ezt én akkor már tíz éve kutattam. Aki írta, tudta azt, hogy ezt a rejtvényt csak az fogja majd megérteni, akinek ez már valamilyen szinten a birtokában van! Ez egy kódolt üzenet - nekem - (vagy annak; aki ugyanoda eljut, ahova én is). Milyen fatális mozdulat volt a programozó-mérnök barátom, Kása Zsolt részéről, hogy a könyvesboltban az én kosaramba is beledobta az általa észrevett könyvet! Fatális, sorsszerű, de bizonyosan nem véletlen. Ezt a későbbi események egyértelműen jelezték. Három ilyen fura könyvem közül kettőt vettünk ekkor. A másik kettő, a Zohar, a Ragyogás könyvének (Kaballah) kivonata, a harmadik a Titkos Tanítások (Upanisadok). Ezek együtt kellettek a megoldáshoz! Két válogatásnak megkerestem a fordítóját is. A szokásos fordítói díj kétszeresét ajánlottam esetleg kimaradt részekért, vagy újabb részletek lefordításáért. Úgy néztek rám mint egy Marslakóra! Megmagyarázhatatlan félelem rezgett a hangjukban. Egy sort sem fordítanak tovább semmi pénzért sem! Nem és nem! - válaszolták riadtan. A félelmük nagyon mélyről jött. A tudatalatti legmélyéről... Egyenlőre tehát ennyivel kell beérnem! Hát akkor rajta, kezdődjék a munka!

A kis Böhme könyvecske, (ami: "Égi és földi misztériumról" címmel jelent meg a Helikon kiadónál), "dekorációs" munkám folyamán egyre színesebbé vált, - mint minden ilyen könyvem, amit munkapéldánynak használok - és ez azt mutatta, hogy mi az amit már értek. Újra és újra elolvastam a könyv utószavában azt a részt, hogy "Nem a magam dicsőségére beszélek, aki magam semmi vagyok, Isten bennem minden, hanem hogy más is kedvet kapjon a keresésre, keressen és találjon is. S jóllehet én ekképp nem is kerestem, nem is értettem, nem is tudtam mindebből semmit sem; egyedül Jézus Krisztus kedves szívét kerestem, hogy elrejtőzzem benne Isten bősz haragja és a gonosz Ellen, az ördög elől: így mégis több lett kinyilvánítva számomra, mint amennyit értettem és kerestem, és ebből írtam..." Ekkor már úgy nagyjából értettem a rejtvényt, és az őrületesen bonyolult, nyakatekert szövegben sehol sem találtam logikai hibákat! Ahol mégis gyanús volt, ott Böhme mester is logikai hibajelzést adott; ezt én nem értem, érthetetlen, felfoghatatlan, stb... A könyvek (mert itt most három könyv kivonatait és ezeknek a magyarról - magyarra, vagyis a mai kor nyelvére és terminológiára át vagy lefordított változatát tartja a kezében az Olvasó) pontosan azt mondják el nekünk - egy avítt XVII századi nyelvezeten - ami a mai gondolkodásunkból hiányzik; a természet alapjait, méghozzá olyan hihetetlen mélységekig, ahol még mai tudományunk élvonala sem tart. Mindez nem azzal a hányaveti lazasággal van levezetve, mint ahogy a mai kor "nyugati" filozófiája operál, hiszen az a "biztonság kedvéért" semmi lényegesre sem ad kielégítő magyarázatot. Itt egy igényes filozófiai tanítást olvashatunk, ami csak az idő fizikai logikájában, és sokdimenziós dinamikus geometriában (!) nyer értelemet, és az isteni szerző (az eredeti) ezen az úton igyekszik velünk megláttatni az igazán lényegeset. Maga a gondolatmenet a relativitás-elmélet alapgondolatát egyértelműen hordozza, de sokkal mélyebb rétegekig hatol, mint századunk nagy gondolkodója, Albert Einstein. Böhme mester részletesen leírja, hogy mi az IDŐ, mi a TACHION, miként jön létre a TÉR a KÁOSZ alapelemeiből és törvényeiből, mi az ENERGIA, milyen a FOTÍNÓ; a fény, és az anyagi részecskesorozat; NEUTRÍNÓK, NEUTRON, LÉLEK mikrostruktúrája, és megtudhatjuk; hogy mindez hogyan születik, keletkezik.

Igen, bármilyen képtelenségnek hat, a "vargamester" részletesen taglalja a nukleáris fizikát, a neutron keletkezési, működési és fennmaradási alapelvét, sőt a belső szerkezetét is. Az általa leírt tér, energia, és anyagi részecske duális, részecske és hullám! Ennek a finom részleteit is körültekintő alapossággal ismerhette vele a sugalmazó, mert ezt egy cipész egészen bizonyosan nem találhatta ki a kaptafája mellett! Mellékesen leírja a gravitációs hullámokat, a növényi memóriák alapelvét és az emberi agy alapelveit is. Mohács után 100 évvel! Minden Kedves Olvasómnak meleg szívvel ajánlom a könyvet - akár materialista, akár Istenhívő - mert itt mindenképpen gondolkodóba fog esni. Ne adja fel könnyen, mert ha eljut ennek a logikának (világképnek) a megértéséig, akkor ez bizonyosan előbbre fogja lendíteni a mindennapi munkájában is, miután ebben a logikában az is természetes és magától értetődő, amit a mai kor filozófusai elkentek, vagy elsinkófáltak.

Isten és az ördögök, angyalok és bibliai hasonlatok. Elsőre elriasztó egy mai gondolkodású - különösen egy materialista szemléletű - tudós számára. CSAK KELLŐ ELMÉLYÜLÉS UTÁN VÁLIK NYILVÁNVALÓVÁ a gondolatok belső rendje, logikája és valódi szépsége. Böhme azt írta, hogy az Isten azért jelölte ki őt erre a feladatra, hogy egyértelműen lehessen érzékelni, hogy mindez égi eredetű tanítás. Böhme próféta könyvei mindig ugyanarról szólnak, de mindig más szemszögből megvilágítva a lényeget. Sokféle megközelítéssel valamennyi a TEREMTÉS KÖNYVE valamikori tudásanyagát adja át. Gyanús, hogy ez az az anyag, ami "elveszett" a BIBLIA elejéről, és amelynek csak egészen kis töredéke maradt ránk az évezredek viharain át. Mózes első könyve már a barionfraktált írhatja le, és ezért a KÖNYV eleje csak összefoglaló utalásokkal indul, amelyek értelmét az előző könyvek adhatták meg. Ezek, az itt feltárt szövegek lehettek azok, a GENEZIS KÖNYVEI, amelyek a Dzyan pálmaleveleken is kivonatoltan ránkmaradtak. Ezek az ősi iratok magyarul is megjelentek, és teljesen azonos logikai jegyeket mutatnak az itt bemutatott munkákkal. Ugyanígy megtalálható Magyarországon is, hiszen ugyanezt a tudást hordozzák templomaink díszei, népmeséink, népművészeti motívumaink, de még ősi eredetű táncaink, vagy mondókáink is. Rovásírásunk véletlenül kitalált jelei cseppet sem a véletlen művei, hiszen a teremtés fázisait hordozzák, amelyben az Isten nem valami kockajátékos, hanem pontosan meghatározható törvények mentén cselekszik. Ezeket a titkokat felejtettük el, és ezért lett a tudásból hit. A kereszténység szentkönyvei is kódoltak, de a sok fordítás teljesen háttérbe szorította az eredeti KÖNYV hét rétegben írt tudásbázisát. Így borultunk arcra a fizikakönyv előtt, amit ősapáink bölcs előrelátással rengeteg (a mai számítástechnika módszereit használó) védelmi módszerrel védtek meg az avatatlan belepiszkálástól. Nagyon valószínűnek tartom azt, hogy az eredeti, többnyire arámi nyelven íródott szövegek korszerű hibajavító módszerekkel kiegészíthetők és teljesen helyreállíthatók lesznek. Ezen már sokan dolgoznak. Mi most egy másik úton indultunk el, ahol szintén kódoltan, de egy másmilyen logikában kódoltan találtunk rá a Genezis Könyvének több formában is leírt változataira, és amelynek kódrendszerét részben már sikerült is megfejtenünk. A gipsz és pléhfétisben utazó hívők talán megbotránkoznak azon, hogy az Isten egy pont, egy sokdimenziós pont, de ha ismernék a teológia eredeti tanításait erről, akkor nem háborognának. Ott is pont. Az ember a saját - végsőkig egyszerűsítő - gondolatmenetéhez akarja lerángatni az Istent, vagy végletesen misztifikálja azt. Ezért nyirbálták meg Isten ősi tanításait, ezért akarják megérteni a gyermeteg pasztorálnak ható szövegeket eredeti, felszíni jelentésük szerint. A profanizált szent szövegek egészen mást takarnak. Takarnak, mert szövegeik mindig rejtettek voltak a féltudással bíróknak. Itt arra derül fény, amire évezredek óta kíváncsi az emberiség. Isten valódi létére. Az ember az Istent saját képére igyekezett átformálni. Addig egyszerűsítette a tanításait, ameddig úgy nem érezte: Értem!! Ettől lett totálisan érthetetlen. Az ollózásokkal, az egyszerűsítésekkel érthetetlenné és megfejthetetlenné vált a tudást, az Univerzális tudást átörökítő isteni tanítás így maradt a birkaterelés, a vándorlás, a kegyetlen gyermekirtás, gyűlölet és a pusztítás rémes történelemkönyve. A dezintegráció mestere így vitte jégre az emberiséget. A mai tudományunk az analízis bűvöletében boncolgatja a megtapasztalt fenoméneket és a szintézishez legfeljebb a kémia területén jutott el. Az itt megmutatott felismerések talán elindítják majd azt a gondolati szintézist is, amelyben a hiszekegyet a tudokegy bizonyosságába vezethetjük vissza, ahol nem hiszünk az Istenben, hanem teljes bizonyossággal tudjuk működését a magából megalkotott természet csodálatos világában.

A tudás csúcsaira sokféle út vezet. Senkit se riasszanak vissza a teológiai ihletésű terminológiát használó szövegek, hiszen e láthatóan földön-kívüli eredetű tanítások az inkvizíció és a máglyák korában íródtak. Kevesebb is elég volt, hogy valakiből élve odaégetett grillcsirkét csináljanak! Böhme megúszta ezt, mert ő ágyban, párnák közt végezte, de két moszkvai hívét még megégették, akkor, amikor már ez Oroszországban vagy száz éve kiment a divatból. Érdekes, hogy akkor is csak az ott tartózkodó moszkvai német követek unszolására és diplomáciai nyomására... Az itt leírt világkép koherens az ókori filozófiákkal és a Föld régi mondáival és Szentkönyveivel - de nem bizonygat semmit - hanem tudja!

Az általam hozzáírt (közéírt) értelmezés (-tól ***-ig) tele lesz ismétlésekkel és logikai bakugrásokkal is, de erre mindig ott van szükség, ahol alkalmazzuk. Értelmileg megváltozna a mondanivalónk funkcionális struktúrája, ha itt-ott nem ismételnénk el egy hasonló, de logikailag mindig új lépcsőfokot is teremtő gondolatot, vagy nem előlegeznénk meg egy oda még nem igen illő magyarázatot. A tautológia szándékos! (A fordítások ellensúlyozása miatt is). Gyakran olyan dolgokra is magyarázatot adok, ami a változatlan böhmei szövegben itt, vagy egyéb helyen sem szerepel, de máshol (más rejtett szövegekben), vagy a modern fizikában ismeretes. Ahol az erről szóló tudományos ismeretek hiányoznak, ott az időfizikai kutatási - filozófiai tapasztalatommal egészítettem ki azt. Kié a gondolat? Nem tudom! Talán az enyém, de az is meglehet, hogy az én üres fejembe is beletöltötték egy csodálatos égi országban. A tudás értéke csak növekszik azzal, ha azt minél több embernek átadjuk. Csak a félművelt diktátorok hiszik azt, hogy a tudás (különösen a jóra irányuló tudás) eltitkolása hatalmukat tartósan megerősítheti. A tudomány mindenkié, és a morál (de a közállapotok is) arányban állnak a vizsgált társadalom általános műveltségével. Az információ mindenen áthatoló hullámokkal terjed. (Sajnos a butaság is!) A félműveltség néha károsabb a teljes tudatlanságnál is. Gondoljunk az olcsó pálinkán tartott országok szellemi lezüllésére! Ezen a bajon nem segíthet valamiféle "Patyomkin" civilizáció! Amerikából ma ilyet importálunk. Annak is a legsilányabb szemetét. Az erőszak filozófiáját. A végtelen leegyszerűsítés vedd meg vagy vedd el, az önzés és birtoklás, a te lőj gyorsabban vandalizmusának ösztönfilozófiáját, ahol egy kis cukormentes festékes szódavíz az élet és a boldogság forrása. A közeg átlagos intelligenciája; ez az a valami, ami egy országot tartósan felemelhet, vagy a szellemi lezüllésbe taszíthat. A művelt ember civilizált is, de a civilizált nem jelent műveltet is egyben.

Az itt bemutatott emberpróbáló rejtvény és a megfejtés egy átfogó és logikus világképet igyekszik az Olvasó elé tárni, így további egyszerűsítése, vagy "népszerűbb", populárisabb leírása értelmének óhatatlan csorbulásához vezetett volna. Egy-egy kérdésre sokszor visszatérünk a szöveg magyarázó analízise során, így annak megértése az ismétléseknél is kialakulhat. A könyvet elsősorban fiatal olvasóimnak ajánlom, akik fogékonyabbak és lelkesebbek az új iránt, (ami nagyon is régi). Az ókori filozófia, metafizika szakértőinek minden bizonnyal bogarat tesz majd a fülébe, és nekik is melegen ajánlom ezt a kis írást, hiszen ez az ő dolguk (lett volna). A Földön száz és százmilliárdokat költenek a világ megértésének a kutatására, és itt kiderül figyelmetlenségünk, mert hiába üzengetnek nekünk újra és újra évezredeken át, ha vakságunk és dogmatizmusunk a tudásvágyunknál is erősebb. Térdig gázolhatunk a megoldásban; akkor sem vesszük észre!! A tudás oldaláról nézve édes mindegy, hogy az kitől is származik, isteni vagy emberi eredetű, földi vagy nem földi tanítás! Nem lehetünk olyan elfogultak és buták, hogy ideológiai vagy egyéb gátakat vessünk eme hatalmas ívű (talán valóban isteni, vagy égi eredetű) tanítás nagyszerűsége elé. Ezek a gondolatok átjutottak az évszázadokon, és más hasonlóak az évezredek távolából is varázslatos erőt árasztanak felénk, a varázslatnak a legjobb értelemben értett hatalmával. Az évszázados vagy évezredes gondolatok az ókori istenek örökéletű fiatalságának és egyszerre mégis határtalan bölcsességének csalhatatlan bizonyságai és ma is korszerűek, maradandó tudást, fenséget árasztanak magukból. A minden időn és téren át is maradandó gondolat ereje, a beszélő fény krónikája siet itt a segítségünkre!

Az eredeti prófétai szöveg Jacob Böhme lejegyzése. Ez az első réteg.

A második réteg Kisfaludy György értelmezése.

Kisfaludy György 1992 karácsonyán

STARTLAPELŐZŐ LAPKÖVETKEZŐ LAP