ÍGE-IDŐ 22

 

A magazinunkhoz érkezett kérdések közül a közérdekűekre nyilvánosan is válaszolok, mert ebből mások is okulhatnak. Létrehoztuk a TEREMBURA kávéházát, ahol csetelni is lehet. Itt már sokszor találhatsz a téma iránt érdeklődő vitapartnereket is, vagy idehívhatod barátaidat is.

1. Lehetséges-e, hogy a "fekete lyukak" önmagukba visszatérő és újra teremtődő teremtések (téridő)? (László)

Nagyon is valószínű. Amennyiben a téridő nem nyitott, hanem zárt rendszer, úgy csak önmagába zárt lehet. Ez olyan recirkuláris jelleget kölcsönöz neki, amelyben a téridő visszafordul egy határon. Manapság elterjedt dolog a végtelenről beszélni. A végtelent az ember egyáltalán nem tudja elméjébe fogadni. Ugyanúgy, mint a semmit. Ismereteink szerint maga az Univerzum is egy óriási fekete lyuk. A következő lap részletesen fog a fekete lyuk kérdésével foglalkozni. (Egy kicsit rendhagyó módon...)

2. Meddig tart az Univerzum? (Viktória)

Az Univerzum nagyon nagy, de van határa. Tőlünk Úgy 15-20 milliárd fényévre lehet. A fény egy perc alatt 18 millió kilométerre jut el. A Nap 150 millió kilométerre, vagyis 8 fénypercre, a Plútó közel hat fényórára, a legközelebbi csillag 4,25 fényévre van tőlünk. Ebből érezheted, hogy a 20 milliárd fényév milyen irtózatos távolság. Ebből következtettek (tévesen) a korára.

3. Miért nem látjuk az Univerzum határát? (Viktória)

Egy fekete lyuk belülről is ugyanolyan fekete, mint kívülről. A kvazárok (a műszereink által érzékelt legtávolabbi csillagászati jelenségek) jelzik, hogy ott komoly durranások történnek. Erre a következő lapon majd kínálunk egy logikus megoldást.

4. Pontosan mit jelent egy templomnál, hogy "keletre tájolva"? (A bejárat van-e Keletre, vagy az oltár néz-e Keletre, vagy az oltár előtt álló? (László)

Többféle templom van. A zavarodottságod abból ered, hogy ezt a kérdést nagyon elkenték. Eredetileg mindig a Nap felé imádkoztunk, mert tudtuk, hogy abban az irányban van tőlünk a naprendszer lokális szeránja RÉ, népiesebben az a térforrás, ami a naprendszer legfontosabb objektuma (a Napisten), hiszen ez tartja a létezésben, és működésben az egészet. Úgy is elgondolhatod, hogy ez nem más, mint egy helyi Mindenható. Ilyen minden csillag közepén található, vagyis nagyon sok van belőle. A rendszer tovább is folytatódik fel és lefelé is, vagyis ilyen van a bolygókban és a holdakban, de a sorozat folytatódik az atomokban és a szubatomi világban is. Majdnem kifelejtettem a legfontosabbat, a lelkeket. Ebben másfajta szerán van. A lélek szentélyében. Ez a fejedben van.

Szóval az orientálás (keletre tájolás) azt jelenti, hogy a templom így vagy úgy, de keletre van tájolva. A fordított építésűt így "hátramisézőnek" is szokták nevezni. Mindig a mindenható felé kell fordulni annak, aki imádkozik hozzá. Az oltár felé forduló pap éppen Keletre szokott imádkozni. Ez viszont csak reggel működik jól, mert délután már a hívőknek Nyugat felé kell fordulnia, délben pedig a templomhajóra keresztbe; Dél felé. Ezért a szószék sokszor keresztben van a templomban. Ennek tudása erodálódott.

5. Mit jelent, hogy jobbos és balos? (László)

Forgást, csavarodást jelent. Ezek sohasem cserélhetők fel egymással. Egy jobbos menetorsóra egyik végéről sem tudsz ráhajtani egy balos anyát. A téridő jobbos, és az anyag balos forgású. Az antianyag ellentett.

6. A keresztény szimbolikában a kereszt mit jelent? Mi a pontos ábrázolása? Lehet-e a kereszt az Ereklye-ágon bemutatott tornyocskák (a teremtés sebessége?) nagyon leegyszerűsített ábrázolása? (László)

IGEN. Itt most előkerestem Tamás-atya egy régebbi ábráját erről. Ez a Teremtő logikája.

LETÖLTHETŐ 29 Kbyte gif  DOWNLOAD

Nagyban is letölthető.

Két fő, és rengeteg altípust ismerünk. Az egyenlőszárú kereszt a vízkereszt. Ez az ábrán a gömbön belülre esik. Amennyiben túlnyúlik a gömbön egy ága, úgy már mindenképpen tűzkeresztnek kell neveznünk, de itt is vannak a hosszabb szárak között is nevezetes hosszúságok. A legfontosabb aránynál a hosszabb szár 3,16-szor hosszabb a többinél. Ilyen a Teremtő terjedési arányszáma. Fontos sebességi paraméterek a téridő (Mindenható, Mahad) tachion-sebessége, a fénykvantum tachion-sebessége és az anyagvilág határparaméterei. Ezek a templomépítési szent szögek láthatók a világ minden vallásának a templomain. Kétségtelen, hogy már ide is betört a liberalizmus, így egyre kevesebb a valóban szent rezgésű templomunk. Ezek nélkül a térrezonanciák nélkül is lehet szép valami, de akkor már csak egy "épület" és nem "templom". Tempus=idő. Szóösszetételekben "temp". Az "us" rovásírásjelünk, ami a teremtési zónát jelenti a Teremtőben. Azt, ahol a fenti képen a gömb is látható. Innen az országalma alakja is.

7. Van-e jelentősége annak, hogy az Ereklye-ágon bemutatott Tűz és Levegő ábrázolás nagyon hasonlít egymásra? (László)

A Levegő (energia) a körberohangáló Tűz által születik, vagyis nem más, szintén kúpos, csak itt a kónikus időrendszer visszakanyarodik benne, és nem egyenesen halad. A Levegőt (fénykvantumot) Tűzelemek (Tachionok) szülik. Ezért hasonlóak az ábrák.

8. Az időforrás haladási irányában összesűrűsödő időhurok nem fékezi-e az időforrás haladási sebességét? (László)

Az időhurok nem, de az időesszencia és a szeparátor igen. Ez a kúp belsejét és a felületét jelenti. Amit többször hangsúlyoztam, az idő közegszerű, és ezért természetesen egy belehatoló időforrás haladási sebességét is befolyásolja. Ha egy forrás relatív sebessége nem éri el az 1E múltterjedési sebességet, akkor kitaszítódik. Ugyanígy jár a felületre túl lapos szögben beérkező forrás is. Amennyiben az akció során az Rv nagyobb 1-nél, akkor behatol az esszenciába. Ha ez negatív, akkor vonzó hatású, de ennek is Víz típusú (taszító) a felszíne. A mozgást egyszerű vektor szerkesztésekkel eléggé pontosan modellezni lehet. A terjedési tendencia mindig 1E, de figyelj arra, hogy a mozgó forrásnál a mozgási irányokkal arányos dilatáció-kontrakció lép fel. Az ESEMÉNYHORIZONT filozófiai és irodalmi folyóirat weblapjáról letöltheted azt régebbi programot, amiben játszadozhatsz az időszerkezetekkel.

9. Hol van mindebben a szeretet és az Isten? (Mária)

Amit ezeken a lapokon olvasol, az nem valamiféle istentelen, vagy istent a Parnasszusáról lelökdöső dolog, hanem a teológia tudományának quintesszenciája. Maga a "quintesszencia" szó is ÖT esszenciát takar, pontosan azt az ötöt, akiről a filozófia ágon olvashatsz, mint a téridő forrásairól. Ez ugye öt egymást keltő forrást jelent, ami öt időesszenciát kelt. Öt forrás, ami lényegében egyetlen egy, hiszen "saját magát látja a sajátmúltjában" Nem másik, csak más helyen van. Ez oldja fel az "Atya-Fiú-Szentlélek" paradoxont. Isten ezért van jelen mindenhol, ezért van jelen mindig, és ezért mondjuk, hogy örökösen szeret téged. Ha egyetlen pillanatra abbahagyná a teremtésedet; nyomtalanul semmivé foszlana a tested és a lelked is. Isten nélkül nincs anyag vagy energia. Őbelőle jön létre minden, és szeretetteljes állandó fáradozásával Ő is tarja a létezésben az egész világot. Ez a teremtés nem valamikori vagy egyszeri, hanem állandó és folyamatos. Most is tart. Mindenhol jelen van, mert ő a jelen. Látszik, hogy te antropomorf (emberhez hasonló) Istenképet keresel. Igen, az érthetőbb lenne.

10. Miből áll az anyag? (Mátyás)

Az anyag időből áll, jobban mondva nem áll, hanem létezik. Ez nem valami statikus, hanem nagyon is dinamikus jelenség, hiszen az idő statikus formában nem létezhet. A 21. lap már közöl erről némi előrehozott információt. Még sok lap szól majd az anyagról és az energiáról is, de sok kémiai, biológiai, fizikai lapunk is lesz, és ezek mindig az élet köré fognak csoportosulni. A következő lap a "fekete lyukról" fog szólni, ami sok kérdésre rávilágít majd az anyagról.

11. Hol van a Mennyország? Hol van a Pokol? (Gizella)

ITT. Ez itt a mennyek országa, mert a menny az egész Univerzum. Bármerre nézel, Istent látod, hiszen magából teremtette a világot. Te univerzális lény van, és elég ha felnézel az égre, máris tudhatod, hogy szemed nemcsak kilométerekre lát el, hanem a csillagokat nézve milliárd kilométerek távolából is meglátsz dolgokat. Mindenfelé a múltat látod. A Föld a "semmiben" száguld mondják a materialisták, de ez komoly melléfogás. A közegszerű téridőben száguld, ez tartja mozgásban végtelen útján a Nap körül (28 km/sec), és a Nappal együtt hatalmas sebességgel kering a tejút csillagaként a Galaxisban. Mindezzel csak a teremtés óriási voltára akartam rámutatni. A Föld parányi porszemecske az egészben, de nem szakítható ki belőle. Az egész mindig részekből épül fel. Az Isten az egyik erő. A jobbos erő.

De van balos erő is, mert a paritás, a dolgok párja nem hiányozhat az egészből. Ezek egymás számára pusztító erők, de elengedhetetlenek, mert egymást is tartják a létezésben. Olvasd el a magyar népmeséket, amit már ajánlottam, és rájössz, hogy a magyarok ősi hite pontosan hordozta a teremtés valódi titkait, és nem degradálták az Istent emberré.

A jóbácsi - gonosz bácsi középkori eredetű zagyvaságok valójában nem léteznek. A vasvillás kisördögök csak az örökös ellentmondást képviselik a lapjainkon. De vedd észre, hogy mindig az angyalka világít rá a dolgok megoldására. Ilyenek a valóságban nincsenek. Az angyalkákat azért szokták egy ilyen szárnyas fejecskével ábrázolni, mert csak anyagi angyalkát tudtak kitalálni, akinek nincsen teste, de mégis értelmes, testetlenül repked ide-oda, tehát nem más, mint egy szárnyas fejecske, hiszen az értelmet az agyhoz kötötték. Ezért nevezi a lángeszű materialista bürokrata az írókat "szellemi szabadfoglalkozásúnak". Csakhogy a szellem nem hal meg a testeddel együtt, hanem tovább él, lát, hall, gondolkozik és cselekszik. Ezért találta ki a sok babonás lüke a zombikat. Sehogyan sem tudták megérteni a feltámadást. Képzeld el azt a "boldog világot" ahol az évezredek emberei változatlanul kikelnének a sírjaikból, a korabeli tudásukkal és hitükkel együtt, és ezután ott folytatnák, ahol abbahagyták. Ez így eléggé zavaros "szép új" világhoz vezetne. Az Isten nem akar ilyen módon kitolni az emberekkel.

A mennyország és a pokol egy-egy párhuzamos dimenzió, amit ugyanúgy nem látunk, mit a többi térdimenziót sem. A tisztítótűz a nemtér-nemidő réteg, ahova a rossz lelkek sok negatívumot hordozva beszorulnak. Ez az a nullával jelölt fekete csík a fényről szóló lapokon. Itt rettenetes sötét és hideg van számukra. A hely időtlen, így nem tudják, hogy mióta vannak ott. Itt a legnagyobb szenvedés az, hogy szembekerülnek a saját gonoszságukkal, és "főnek a saját levükben". Innen csak úgy tudnak kilépni, ha minden bűnüket ezerszeresen megbánják. Egyszerűen azért, mert az időtlen sötétségben minden aspektusból átélik elkövetett gonoszságaikat. Természetesen az okozott fájdalmat és félelmet is. Az emberi lélek sokkal tökéletesebb annál, hogy az Isten csak egyszer vegye használatba, mint valami papír zsebkendőt. A feltámadás többszöri kegyelem. (lásd: Nikodémus, és Jézus (Isa próféta) tanítása.)

12. Miért beszélnek a keleti vallások, vagy az egyiptomi, szumír, perzsa, görög, római kultúrák olyan sok "istenről"? (Szemír)

Ugyanazért, amiért a keresztény vallások olyan sok szentről. Ott is mindenkinek megvan a "szakterülete", és a keresztény szenteknél is. Istennek nemcsak Jézus (Josua, Isa) volt a fia. Keresd ki a Bibliádból!: "Istennek fiai lejöttek a Földre, és illették az ember leányait. Ebből születtek a titánok". Ezek félistenek voltak. Ezt a kérdést már nagyon kerülik a "történelmi" egyházak, mert mára már csak zavaros magyarázatokkal tudnak szolgálni. A régi bűnöknek hosszú árnyéka van. Ezért például a református papok újabban már nem is tanulják az égi rendeket. Ide vezetett az "egyistenhit" totális félremagyarázása. A keletiek ugyanúgy egyistenhívők. A különféle "istenek" az erő különböző aspektusai, részfunkciói. A politeizmus elve kreált ellentét.

Miért ír ilyeneket a Bibliánk, hogy "ne imádd Egyiptom isteneit!". Voltak másikak is?

Ennek sokkal egyszerűbb, de egyben sci-fibe illő magyarázata van, mint azt elsőre gondolhatnánk. A Föld a nagy katasztrófáknál teljesen kipusztult, teljesen kiürült. A Vízözön, Tűzözön többször söpört végig a Földön, és ezek után a katasztrófák után semmiféle evolúciós fejlődésről sem beszélhetünk már a darwini értelemben. Ezen katasztrófák után új beköltözők érkeztek a kiürült, de lakható bolygóra, és magukkal hozták szokásaikat, hitüket, állataikat, növényeiket is. Ezért nem találjuk a Földön "kultúrnövényeink" genetikai őseit. A beköltözők egy másik csillag, másik bolygólyáról jöttek, innen hozták a vallásukat is. Ez lényegében nagyon sok analógiát hordozott, de más csillag-szerán territóriumáról származott, és például a Szíriusz rendszerből érkezett egyiptomi lények továbbra is a saját hagyományaikat igyekeztek folytatni. De ahogy egy másik országba költözve fel kell venned annak törvényeit is, felszólították őket, hogy mostantól a Nap fennhatósága alatt lévő bolygón élve a helyi törvények vonatkoznak rájuk. Ez nem másféle Istent jelent, csak valami olyant, mintha európai lakásodból elköltözve Ausztráliában is makacsul ragaszkodnál valamikori telefonszámodhoz. Az Interneten is lokális telefonszámon csatlakozol egy világhálóra. Különben egy vagyon lesz a telefonszámla.

STARTLAPStartlap PREV.PAGEElőző lap

LEVELEK - MAIL - LETTERAKÖVETKEZŐ LAP - NEXT PAGEKövetkező lap

ALTERNATIV