ÍGE-IDŐ 28 

 

EREDETÜNK ŐSI BIZONYÍTÉKA

Az itt leírtak nagyon el fognak térni attól, amit az iskoláinkban tanítunk gyermekeinknek, de mégis ez a színtiszta igazság. Alapvető lényegében tér el a tanítottaktól. Ez még attól is nagyon eltér, ami eddig a tűrt kategóriába esett. Népünk eredetéről lesz itt szó, és ezzel egy kicsit az is meg fog világosodni, hogy honnan származik mindaz, ami az előző oldalakon volt olvasható. A relikviát a leszármazottak több mint ezer éve őrizgetik, és ez nem is olyan kis dicsőség, mint ahogyan azt elsőre gondolhatnánk. Ők Pataknak, dicső leszármazottai, aki Koppány vezér főpapja volt. Minden hasonlóért élettel kellett fizetni. Hat palakőről van szó, de ezek a szent ködarabok olyan információkat őriztek meg nekünk, amely hitelesen bizonyíthatja azt, hogy népünk honnan érkezett a Földre. Ez egy kissé kalandosabb dolognak fog látszani a Volga-Káma könyökénél is, de még az Ordosz közeli őshazánál, és még Ataisznál is. Nem reflexíjakról és jurtákról szól. De senki se értse félre. Nekem azok is nagyon kedves dolgok.

Ez bizony kész sci-fi! Az ezredéves palára karcolt ábrák a jurtáktól sokkal távolibb dolgokról mesélnek.

A kép tetején egy sematikus utalássorozat látható arra nézve, hogy milyen technikával hidalták át az utazók az irdatlan csillagközi távolságot.

Egy körbe rajzolt köröcske. Ez egy egycsillagú rendszer jele lehet. Innen indultak az űrhajók. Ezt egy kis deltaszárnyú jelzés (nyíl) jelenti. Ennek útja két párhuzamos vonal közé vezet, amelynek külsején hat sugaras vonalka látható.

Megértéséhez szükséges a téridő szerkezetének az ismerete. Ezért a megrajzolásához is szükséges ez az ismeret. Miután a téridő szerkezetét egy jól képzett fizikus sem ismeri, így nem lehet kétségünk a relikvia eredetisége tekintetében. Aki elolvasta az ablak sorozat előző lapjait, és fel is fogta azt, hogy mit olvas, annak már ismerősként köszönnek vissza ezek a gondolatok. A hat a gyémántszimmetriájú tér jele, és a sugarasan széttartó jelek között lévő párhuzamos a tértelen nemtér-nemidőé, az ahun-é, az idősemmié. Ez egy ugyan olyan réteg, mint ahol téresszenciák uralkodnak, de itt csak káoszelemek vannak. Tűz és Víz. Ennek túloldalán célként egy körben három kör van rajzolva, ami vagy a Kentaur (Centaurus) csillagrendszert (alfa, proxima,x) jelenti, amely a legközelebb esik a csillagvilágban a Naphoz, és itt három csillag képez egy rendszert, és tőlünk valamivel távolabb van négy fényévnél, vagy a Nagy kutya (Canis Major) csillagrendszert, ahol mai tudásunk szerint egy kettős csillag van, de az én ismereteiben itt is hármas csillag van, csak a harmadik egy nagyon halványka, a Földről még fel sem fedezett barna törpe, amely harmadik társként kering a Szíriusz A és B csillaggal. Ez a képsor nem az érkezést, hanem valamilyen távozást mutathat a Naprendszerünkből. Az űrhajó a térugrás előtt egy kis négyzet felé tart, aminek egy pont van a közepén. A négyzet az anyagvilág jele. A pont viszont a pontállapotot jelenti, mert ez nagyon jó kifejezés a nemtér-nemidőben való tartózkodáshoz. Ahol nincs tér, ott nincs távolság, ahol nincs idő, ott nincsen folyamat. Ebbe a rétegbe csak az merészkedjen, aki tökéletesen tisztában van a téridő minden természetével. Itt nem lehet haladni, és létezni sem olyan nagyon egyszerű dolog. Itt egyfajta térzárványt kell képezni az űrhajó körül, ahol, amelynek belsejében minden anyagi és élő dolog fenntartható. Ennek kritériuma egy saját térforrás. Olyan mint a csillagszeránok. Az ábrasor nem a Naprendszerbe való érkezést, hanem egy űrhajó hazaútját mutatja.

A lejjebb lévő rajzolaton már egy sokkal hosszabb történet olvasható. Itt egyértelműen érkezésről van szó, mert a rajzon lévő deltaszárnyú űrrepülőgép a kép belseje felé halad. Méghozzá a Jupiter felé. Ennek négy nagyobb holdja ezt világosan jelzi. A beljebb található bolygóknak csak egy vagy két holdja van, így ez leginkább csak a Jupiter lehet. Ennek két holdjára is leszálltak a jövevények, mert a továbbút nem ugyanarról a holdról vezet tovább, mint ahová az alulról érkező hajó útvonala irányul. Két hajónak kellett lennie, (és a palakő nagyobb lehetett) mert a jobb oldalról egy igen erőteljes fehér vonal irányul a Jupiterhold felé. Ez nagy valószínűséggel a legbelső nagy hold az IO lehet, mert a rajzon ez van a legközelebb rajzolva az óriásbolygóhoz. Az először említett legnagyobbra rajzolt hajó az EURÓPÁN szállhatott le, mert ez a második nagy holdja a Jupiternek. A GANIMEDES és A CALLISTO is látszik a rajzon, de ezekhez nem vezet útvonal. A holdak állása egyúttal egy időpontot is jelöl, bár a gyors keringésű holdak miatt ez inkább csak intervallum. DE, mivel a többi, a Jupitertől beljebb lévő másik három bolygó is ábrázolva van, ez pontosabb időpont becslést tesz lehetővé. A két feltételezett űrhajó elméletét az is alátámasztja, hogy a Jupiter és a Mars bolygópálya közötti úton az expedíció a rajz szerint kettévált. Ez a kétfelé indulás valahová a kisbolygók övezetére esett. Lehet, hogy a Phaeton bolygót keresték, de ennek már csak a törmelékét találták. Ez a Nibiru (12.bolygó) Északi szél nevű holdjával való összeütközésben teljesen elpusztult. Ez a bolygó és a Mars is lakott volt, amiről még vannak régi feljegyzései a Földnek, amiben a három bolygó királyairól tesznek említést. Ez egyúttal utalás arra is, hogy ez az esemény nem millió évekkel ezelőtt történt, hanem legfeljebb 5-10000 éve. Ezt támasztja alá az is, hogy a görög mitológiában is említést találunk a Phaeton-ról, aki itt a Napisten, Helios engedetlen fia. Ebben a legendában földi tűzözönről is szó esik. Ezután a képen az expedíció két irányba indult el.

Az egyik hajó egyenesen a Föld irányába haladt, és le is szállt a Földre. Gyors hajóik lehettek, mert nem hosszadalmas lendületpályán mozogtak, hanem egyenesen. Ezt jelzi az is, hogy a rajzon ez a harmadik bolygó, és egy hold van mellé ábrázolva. A rajz a belső bolygókra nézve eléggé méretarányos, mert a második bolygót, a VÉNUSZT megközelítőleg a Földhöz hasonló méretűre, A MERKÚRT pedig körülbelül fele akkorára rajzolták. Ezekhez nem vezettek utak, és ezeknek a pályáját meg sem rajzolták.

A másik expedíció hosszabb útra indult, amit jelez a Mars pályát végig követő útjuk. Ez nagyon hasonlít a mi űrhajóink pályájához. Szinte teljesen megkerülték a Napot. A MARS is méretarányos és két holdat is rajzoltak mellé. A képen a PHOBOS és a DEIMOS is megfigyelhető. Ezek nem méretarányosak, mert akkor ezen a durva "rajzpapíron" nem is lettek volna láthatóak. A hosszúra választott út oka a Phaeton további keresése is lehetet, és meglehet, hogy ez volt az eredeti ok is. Úgy kb. az elveszett bolygó pályájának mentén mindenesetre a kövön sok a fehér pötty. Itt ugye nem bolygót kellett rajzolni, csak törmeléket. Ez a csoport leszállt a Mars bolygóra. Ez is megsérült a naprendszerünk iszonyatos katasztrófasorozata során, mert egy kisbolygó (óriásmeteor) komoly rendet vágott a bolygón, amikor 5000 kilométer hosszú és öt kilométer mély árkot vágott rajta, majd távozása során magával szívta annak tengereit és légkörét.

A Mars sérülése mélységi adatokkal. 5500 méter mély árok

A Mars bolygó hatalmas sérülése - Valles Marineris

Ez a kis "árkocska" átérné az USA-t keletről nyugatra. 5500 Km hosszú, 7 Km mély. A felszínen lehetetlenné vált az élet.

További palakő relikviák, amelyek ugyanannak a hősies expedíciónak az emlékeiből ránk maradtak. A bal felsőn egyértelmű rovásírásos feliratok vannak, de ezek némi eltérést mutatnak a hun-magyar rovásoktól. A szavak közötti kettőspontok szíriuszi szokás szerint ide oda dőlnek, vagy egyenesen állnak. Ez a szóköz jele, és ezek a mai szíriuszi nép írásában is megfigyelhetők, azt jelzik, hogy ez az írás nagyon-nagyon régi. Sokkal régebbi, mint azok a betűk, amelyekkel ezt a szöveget írom. Legalább 4-5000 évesnek gondolom. Az Üzenet a Sánta Katáról Arvisura sorozatban az ötödik lapon közöltünk jó néhány rovásírás ABC-t és ezek mindenkinek a segítségére lehetnek a titokzatos fekete köveken látható feliratrovások megfejtésénél. Ha valaki úgy érzi, hogy eljutott a helyes megfejtéshez, úgy az írjon nekünk egy e-mailt az eredményéről. babel@post.com . Az alsó kövön is egy utazás története látható, ami egy csillag bolygójához vezet, de itt egy nyolcas szimmetriájú (fényt jelentő) sugaras jelen át. Fent is egy csillagábrázolás van rajta. A csillagok nevei is fel vannak róva a lapra.

Az egyik kő rovása furcsa ligatúrával.

Ezen a jól ismert pálcikaemberek vannak, méghozzá egy egész család. A fejük körül egy-egy félremagyarázhatatlan sisak körvonala van. A két felnőtt alak között egy gyermek alakja is jól kivehető. Fejük felett egy háromszögön egy kettős kereszt figyelhető meg. Ha ezzel az írással írt valaki, akkor az egészen biztosan keresztény volt, hiszen mi hunok már keresztényként jöttünk a Földre. Vallásunk nem a mai értelemben volt keresztény, mert ott nem volt keresztre feszítés, vagy a máglyára állítás sem volt divatban. Utóbbit a későbbi keresztények vezették be "túláradó szeretetükben". Ezt az eredetet jelzik a mára már teljességgel félremagyarázott jelentéstartalmú nevek, a SAMAS és az ANYAHITA név szerepeltetése is. Utóbbiról egészen biztosan tudjuk földön kívüli származását, és azt, hogy ő tanította meg népünknek a rovásírás tudományát is. Szegény megbénult a lábára, amikor gyermekét a világra hozta. Még Ataiszon történt. Kissé korszerűbb írással nagyon hasonló csengésű nevek (szavak?) szerepelnek az egyik - csillagbirodalmat ábrázoló - aranylemez kerületén is. PAGASZ, REGASZ, LUTESZ, JUNESZ, VICSESZ, FADOSZ. A SAMAS név mezopotámiai kultúrákban istennévként szerepel. A Napisten neve. Innen ránézhetsz arra a lapra, ahol mutatjuk. Ezek csillagszeránok nevei. Amolyan Napistenfélék, és ők tartják a létezésben a körülöttünk lévő csillagbirodalmakat. Mert lokális téridő források.

E-MAIL CÍMÜNKmail.ELŐZŐ LAP STARLAP KÖVETKEZŐ LAP

BUDAPEST

UNIVERSUM UNIVERSITAS