ÍGE-IDŐ 46     

MILYEN LEHET AZ UNIVERZUM EGÉSZE?

Kétségtelen tény, hogy nagy. Ameddig ellátunk a műszereinkkel az is nagyon nagy, de nem ez az elsődleges probléma. Milyen lehet az egész? Mindenhol olyan, mint amilyet innen nézve gondolunk róla, vagy esetleg tőlünk távoli vidékein egészen másmilyen is lehet? Hány dimenziós a rendszer? Három? Esetleg négy? Az már sejlik, hogy nem ilyen. Ma ilyennek hiszi a világ, de nem ilyen.

Nos, az alapvető kérdések már eléggé ki lettek vesézve előző lapjainkon, de azért nem árt összefoglalnunk azt, hogy miből épül fel a világ. Ez a dolog bizonyosan dinamikus, mert minden dinamikus ami körülvesz bennünket. Az sem kétséges, hogy létezik, cselekszik, történik. Minden amit látunk folyamatnak írható le. Szóval pontosan olyan valamiből áll, mint amilyen paramétereket a nyelvtanban tanultunk az IGÉRŐL. 

Az univerzum nem  keletkezhetett ősrobbanásból (big bang), mert egy ekkora fekete lyuk sohasem robbanhat fel, és nem is jöhet létre, mert az anyag ekkora hőmérséklet és nyomás hatása alatt teljességgel megszűnik, anihilál. A nihil még most is semmit jelent, és nem energiát. Ennél már kevesebb is elegendő az anyag nyomtalan pusztulásához is. Az ősrobbanási elméletben figyelmen kívül hagyták az anyag teherbíró képességét (mert nem korlátlan), és feltételezték, hogy valamilyen formában már megvolt az univerzum teljes tömege, és ugyanígy megvolt az energia is. Az összes. Kimaradt az energia paritása; az antienergia, antifény, és az antianyag is. Az elmélettel így csupán az a baj, hogy már alaptéziseiben is elhibázott. Mindegy, hogy hány hívő követi.

FORRÁS-ATOMOSZ-INDIVIDUM

Mi két tömegtelen időforrásból indítottuk el az univerzum keletkezésének a történetét, és ezután mindent a két kezdeti időforrásból alakítottunk ki. Ez az időforrás az atomosz, amiről már a nagy filozófus elődök is beszéltek. Ennek semmi köze az atom mai fogalmához. Ennek a két kezdeti időforrásnak most is totális szerepe van a létezésben, hiszen most is csak egyedül ők léteznek az egész univerzum minden anyagában és energiájában. Ezeket népünk fénymagnak nevezte. Ezek a fénymagok azután az idő szerkezeti törvényei következtében bifurkációs változásokon mennek át, vagyis felhasadnak, de ez nem felezi meg őket, mert minden felhasadás után is megtartják egész voltukat. Ezért nevezték őket a görög filozófusok oszthatatlannak. Ezt a tudásukat az ókori Egyiptomból vették át, ahol a görögöknél sokkal fejlettebb volt a tudomány. Ha a latin individum változatot favorizálta volna a "felvilágosodás" szellemi áramlataival induló mai tudomány, akkor nem vált volna ilyen görcsösen materialistává, hiszen a szó jelentése magában hordozza egy intelligens létező fogalmát is. Ezt a történelem ezer éves meghamisítása igyekezett elfeledtetni a világgal eredeti őstudását, így azután a műveltséget is görög-latin irányba fordították, és az ez előtti civilizációkat ködös sejtések világává tették. A leletek, feljegyzések mégis megőriztek sok olyan dolgot, amiből arra következtethetünk, elődeink sok olyan ismerettel is bírtak, amely még ma sincs a birtokunkban. Volt világképük. Ez egy kezdeti dologból indult ki, ami azután további létezési rendszerek kialakulását tette lehetővé, és ez a valami dinamikus volt, mert folyamatosan volt időtlen időktől kezdve.

VÍZ ŐSELEM

A fénymag időhullámokat kelt, amelyek longitudinális jellegűek. Egy pontból ütemesen gömbszerűen kiáradók. (VÍZ őselem) Ez nem más, mint egy álló időforrás hullámtere. Részletesebben is leírtuk, amit itt lehet ismétlésként felidézni. Időrendszere egy dimenziós, mert egy egy táguló időgömbjének teljes külső felszíne egyidejű, vagyis egy pont, mert egy időpont van rajta a teljes külső felületén. Ez nagyon szokatlan, de belátható. Ezeknek az időgömböknek az egymásutánja már felfogható egy dimenziónak, de miután itt még irányultságot nem lehet értelmezni, ez egy gömbszerű egy dimenzió, ami szintén nagyon szokatlan, mert azt mi szálnak, vagy egyenesnek gondoljuk. A Víz őselem létezése még nem anyagi, miután színtiszta időről beszélek, és ekkor még semmi sem létezik abból, amit ma ismerünk. Ezért őselem és nem ősanyag, vagy ősenergia! Tíz eredeti (originális) forrásról tudunk. Ezt több forrás is így tudósította.

TŰZ ŐSELEM

Az idő evolúciójának következő állomása. Nem új dolog, csak új megjelenési forma. Az idő második megjelenési formája. A vizek és forrásaik egymásra hatása következtében alakul ki. Ekkor a vizek néhány forrása időfelületeivel taszítani kezdi egymást, és ekkor kialakulnak a saját terjedési sebességüknél (a fénysebességnél) gyorsabban mozgó időforrások. (Ez a TŰZ őselem.) A mai tudomány a TACHION nevet adta neki. Felfedezték, de el is vetették (sőt sokan már tudománytalan dologként nyilatkoznak róla), mert semmilyen képletbe nem lehetett beszorítani. Gyorsabb a fénysebességnél. ITT lehet szemügyre venni dinamikus időszerkezetét. Itt az időforrások már a saját jövőjükben rohannak, így szerkezetileg negatív időrendszert hagynak maguk mögött. A két kezdeti teremtő ilyen szerkezetű. 

Ez a két ősidő állapot minden létező dologban megtalálható. Értelmezésük rendszerint hibás, mert számukra ismert dolgokkal azonosították a beavatatlanok. Mindkét őselemről fennmaradtak hiteles leírások, és nagyon sok nép mondái is eléggé jól írnak erről. A mai azonosítások melléfogások. Valójában a Teremtővel azonosíthatjuk mindkét ősvalamit, de nem a ma elterjedt magyarázatokkal. A modern fizikában is fellelhetők a csírái az ősi értelmezésnek és gondolatnak.

LEVEGŐ ŐSELEM

Magában hordozza a Víz és a Tűz ősvalamiket, de ezek a Levegő elemben új minőséggé módosulnak. Alapvető működési elve: az időhurok (Idő-visszacsatolás.) Ez dolog nem más, mint a fény.

Josua atya hozzászólása

A harmadik ősvalami egyik formáját ismerjük ugyan, de lényegében ezt is teljesen félreértettük. Ez a Levegő őselem. Ezt a belélegzett levegővel azonosították a beavatatlan filozófusaink. Így volt számukra egyszerűbb. Így érteni vélték. Ma is sok követője van ennek a sületlenségnek, mert ezt tanították a materialista egyetemeken. Ezeket a balra látható képleteket ne vegye senki provokációnak. A fény pedig nem ilyen. A fizikusaink azért menekültek efféle matematikai hókusz-pókusz mögé, mert nem találtak választ a természet által feltett kérdésekre, és ők is rosszul kérdezték a természetet. A levegő kétféle lehet: A szerínó a térforrás típusú, a fotínó az általunk is látott fény energiakvantuma. Mindkettő nagyon "életképes", mert töredékéből is regenerálódni tud, teljes fénykvantummá egészíti ki magát. A szerínó a "kacsalábon forgó gyémántvár" a meséinkben, ameddig a fotínó a "hétfejű sárkányos" mesékben van leírva. Erről szól a Hófehérke és a hét törpe meséje is. Ez is egy fénykvantum születésének, működésének a meséje. Ezért szerepelnek benne törpék, és egy nagy (méretű) női szereplő. A törpék drágaköveket bányásznak, ők a fény hét parányi forráseleme, és a nyolcadik a királyfi, aki csókjával felébreszti tetszhalálából a női forrást (Hófehérkét). Minden együtt van.

Ez az energia primer és szekunder formája. Mindkettő longitudinális hullámok forrása, és nem sok köze van ezekhez a fenti képletekhez. Ennél még a hangtechnika képletei is hűebben leírják a fény valóságos hullámvilágát, mert azokban legalább kelti valami a hullámokat.

A FÖLD ELEM

Ez már a mindenki által ismert anyag, persze ugyanúgy gyűjtőnév, mint az atomfizikában a "barionok", "fermionok" fogalma. Ez alatt is többféle részecskét értenek. Lényegében ugyanazokat jelenti, bár vannak alapvető logikai eltérések. Ma sok részecskét önállónak gondolnak a szakemberek, pedig nem azok. Ennek legeklatánsabb példája az elektron, a proton és a neutron. Ezek a mi interpretálásunkban lényegében egyetlen egységet képeznek. Minden protonnak legalább két elektronja van. Benne. Ezek határozzák meg, mert ezek keltik. Úgy ahogy írom. Keltik. A keltő elektron teremti maga köré a protonját. Ez egyúttal azt jelenti, hogy nem önálló részecskék. Együtt egy neutront alkotnak. Ez semleges. Kifelé semleges, mert az elektron és a proton interferenciái kioltják egymást. Ha egy ilyen neutron fényt nyel el a környezetéből, akkor ez a fény jelentősen megzavarja a neutron hullámvilágát, amit uszkve 740000 fraktálisan keletkező forráselem tart működésben, vagyis egyetlen neutron lényegében ennyi dimenziós. Miután a fraktál egyes forráselemei az egy dimenziós univerzumon át kötődnek a saját fraktál-populációjuk összes eleméhez. Ez a nemtér-nemidőn át vezet, vagyis ez esetben nem beszélhetünk sem távolságról sem időről. Lényegében egyek. Ez nagyon szokatlan gondolat, de mégis így van. Vagyis az elektront és a protont generáló elemek bármennyien is vannak, lényegében egyek maradnak. Az elektron kelti a protont, és fordítva is, a proton kelti a saját elektronját. A fénnyel egyre jobban telítődő neutron egyre intenzívebb belső inzultust szenved, mert időtükreit belülről a fotínók döngetik. Egy szintet elérve az elektron keltő interferenciája kilép a neutron felszínén át, és ekkor sodorni kezdik a neutront környező interferenciák. Ezek csak egy szintig képesek az immár protonná vált neutron környezetében keringetni az elektront, amely ekkor a "valencia sávba", vagyis a vezetési sávba kerül (szabad elektron). Ez persze nem igazán szabad, de túl messzire került a térben a saját "házától". Az egy dimenziós száluniverzumon át azért továbbra is benne van. Hasonló jelenséget a fotínók is produkálnak, és ez okozza az EPR effektust.

További  gerjesztésre kilép a második elektron is, és ez egy új halmazállapotot is előidéz, amit plazmaállapotnak szoktunk nevezni. Itt a protonnak szerintem kétszeressé válik a pozitív töltése. Mérni még nem tudtam, de gyanús.

A neutron csak egy a sorozatból, mert lennie kell további tagoknak is. Ezek a neutrínók. Szintén anyagiak, csak kisebbek a testvérüktől. Ebből három félét fedeztek fel ezidáig. A tau, a müon és az elektron-neutrínót. Szerintem szubanyagot alkotnak, hasonlatost az általunk már ismert anyaghoz, csak kisebb atomokat szülnek. Ebből a finom anyagból is elképzelhető az élet.

A sorozat felfelé is folytatódik. A makrokozmosz is struktúrált, csak roppant léptékei miatt keveset látunk ebből a szerkezetből. De hogy van ilyen, azt már sok megfigyelés igazolja. Erről is van feljegyzésünk, csak léptéke ennek is kozmikus. Annyira, hogy már nem igazán értjük. Erről ír a Dzyan könyve is.

Az Univerzum az ismereteink szerint zárt objektum. Úgy is mondhatjuk, hogy mi egy óriási méretű fekete lyuk belsejében élünk. A fala szerencsére nagyon messze van tőlünk. Ez a fal kívülről és belülről is korom fekete. Itt van az egész Univerzum anyagának 95 %-a. A maradék öt százalék alkotja a csillagokat és az ezekből álló galaxisokat. Egyszer minden csillag és bolygórendszere arra a szomorú sorsra fog jutni, hogy palacsintává lapul ezen a falon, és lerakodik mint a guanó, keményen, vastagon. Az arány mégsem változik, mert a rendszer centrumában újabb anyag és fény, és ezáltal újabb csillagok születnek. A körforgás és folyamatos változás örök. Legalább is emberi léptékkel.

A folyamat a téridő születésével kezdődött, és ennek megszűnése magával rántja a pusztulásba minden teremtményét. Nem fogják észrevenni. Csak megszűnnek. Addig azért reméljük még sokáig kell várnunk. Van még néhány milliárd évünk.  Reménykedjünk.

Levél a szerkesztőknekStartlapFOLYTATÁS

ALTERNATÍV LEVÉLCÍM

ALL RIGHTS RESERVED copyright 2002.nov.10. by UNIVERSUM UNIVERSITAS. Ney This tour guide is prepared for personal information-use only. Absolutely no part of this tour guide, its complete form, or the information contained within it may be reprinted, copied or otherwise duplicated without the express permission of the author.

Sokszorosításra, megjelentetésre MINDEN JOG FENNTARTVA. Csak házi használatra! Haszon nélkül terjeszthető (free), de hivatkozni kell a szerzőkre! Copyright 2002.nov.10. by