11.rész English text

A JAPÁN ÉS AZ INUIT ESZKIMÓ NYELV
 LOGIKAI RENDSZEREINEK TITKAI

Úgy elsőre furcsa dolog, hogy egy ilyen számunkra teljesen egzotikus és ismeretlen nyelvvel foglalkozunk, de bizony nagyon fontos dolgok lapulnak ennek a távoli kis népnek a nyelvében. Az eszkimó nyelv egészen bizonyosan túlélte a nagy katasztrófákat, a tűz és a vízözönt, mert mondáikban szerepel, és az is, hogy három óriási hullám nyalta körül a Földet valamikor. Igen ám, de ez főképpen az egyenlítő környékén volt pusztító, és az északi sarkkörön túl élő népcsoportok így túlélhették. A tűzözönről is sok monda szól, de ha logikusan meggondoljuk, akkor északon és délen szintén nagyobb a túlélési esély, hiszen itt nincsen szinte semmi éghető. Ameddig délebbre éghető erdők és egyebek vannak, addig a jégkunyhók jó védelmet adnak még akkor is, ha máshol atomháborús tűzvész pusztít el mindent. Mert bizony voltak már hasonlók a Föld nevű bolygón. Ennek nyomai is vannak, csak agyonsumákolják a történészek. Ez nem fér bele a kitalált történelembe.

Nézzük hát az eszkimó nyelv rejtelmeit. Elsőnek vegyük szemügyre az inuit ABC fizikai megjelenését. 44 jelből áll, ami hasonló a mi rovásírásunk darabszámához. A fonémák leírásával operál, és ebben nagyon hasonlít a japán hiragana és katakana írásjelek logikájához. Talán hajánál fogva előrángatott ötletnek hathat az, hogy az eszkimók teljesen eltérő nyelvét a japánnal hasonlítjuk össze, de mi nem hangzás, hanem nyelvi logika mentén keressük az összefüggéseket. A legfőbb eltérés abban látszik, hogy  az inuit ABC nem használja az U hangzót. Nézzük először a japán írásrendszert!

JAMADZSI MASZANORI: JAPÁN NYELVKÖNYV

  Ez két nagyban eltérő írásrendszer, és van egy harmadik írásuk is a japánoknak, ami szinte minden elemében egybevágó a kínai írásjelekkel. Ezt a harmadik írásmódot kandzsinak hívják. Ilyen jelekkel is foglalkoztunk már, és még vissza is fogunk térni rájuk.

Most nézzük meg, hogy milyen logika mentén rendeződik a jelrendszer!

Minkét írásmód az öt használt magánhangzó mentén rendeződik, a, i, u, e, o. Lényegében teljesen egyezik a logikájuk, csak eltérő írásjeleket használnak. Hasonló szótagokat találunk majd a az inuit írásjeleknél is. A titkokat a rendhagyó eltérések sugalmazzák.

A K előhang sorában teljes az előhangzók harmóniája. Ugyanígy van ez az N, M, R, G, B, P előhangzóknál is. Ennek az lehet az oka, hogy a többi hangzóval képzett fonéma kiejtését, leírását valamiféle szokásjog gátolja.

Kétféle eltérést láthatunk. Mondjuk a H sorban a HU helyett FU található, és a többi F kezdetű fonéma az idegen szavak leírásához  használt legalsó táblázatban található. Ugyanitt van a JE is, de a JI-nek nincsen jele. A VA-nak kétféle írásmódja is van. A VA szóelem lényeges, mert a két szembe haladó teremtőt jelenti a teremtés első pillanatát. Tíz teremtő van, és ezért ezt az X számjelünkkel jelöljük. Ez nem római szám, hanem hun. Az etruszkoktól vették a számjeleiket. Ők hun rokonok.

A SZI helyett SI, A TI helyett CSI, a TU helyett CU van. A HU helyett FU, a DI helyett DZSI, a DU helyett DZU található. A KJI, KJE, GJI, GJE, SI, SE, DZSI, NYJI, NJE, HJI, HJE, BJI, BJE, PJI, PJE, MJI, MJE, RJA, RJE teljesen hiányzik, és a teljes V előtagú sor teljes terjedelmében rendhagyó. Ugyanilyen az F sora is, amely csak egy fonémával szerepel, ott is a HU helyettesítésére. Ilyen hangzó pár egyáltalán nincsen az írásjelek között.

Az O hangra négy írásjel is van, és 2 külön jele van az N hangzónak.

Külön felhívom a figyelmét az olvasónak a KI,  GI,  KJA,  KJU, KJO, GJA, GJU, GJO írásjelekre, amelyekben a szokott arányú kettős keresztünk szerepel. Azt is vegyük észre, hogy minden P-vel kezdődő fonéma írásjelében szerepel egy kis köröcske. Ez majd az anyaggal, az anyagi dolgokkal fog összefüggésbe kerülni, mert a Pi ( Pithagoraszi - szám) nemcsak a körhöz és a gömbhöz tartozó állandó, hanem sokkal általánosabb az univerzumban, és komoly kapcsolatban van az anyagi részecskék paraméter jellemzőivel, és az energiával, a fénnyel is. Erről egy egész lap szól az "Ablak a világra" filozófiai sorozatunkban. A fizika iránt is érdeklődőknek érdemes erre is ránézni. Itt megtudhatják a pi pontos értelmét is. Ez itt elnyeri általános világállandó értelmét.

Innen be lehet szerezni egy nagyon praktikus soknyelvű ingyenes szótárat is, többek között van japán és inuit is.

innen letölthetők

Segítségül itt található 510 magyar szótár is, ha valakinek kedve támadt a nyomozáshoz. Ezeket többnyire mi hoztuk létre. Itt egészen különleges nyelvek kisebb-nagyobb szótárai is megtalálhatók.

 

Amit nem írnak le, az vagy szent, vagy "csúnya" szó is lehet, és így ezeknek a jelentését máshonnan kell megtalálnunk, mert a japánok szégyenlősen elkerülik. Maguk a fonémák önmagukban is értelmet hordoznak, és pontosan ezt kell kutatni, mert az egyes hangzók, és fonémák erőket idéző tartalommal is bírnak. Ma is bírnak ezzel, csak elfelejtődött az önálló értelmük. Ezt kutatjuk. Ha megértjük ezeket, sokkal többet fogunk tudni a saját nyelvünkről is. A japán és az inuit is sok ezer éves múltra visszatekintő nyelv. Persze nemcsak az inuit, hanem a többi kanadai, szibériai és lapp eszkimó nyelvjárások is hasznos adatokkal szolgálnak. A Föld nagy katasztrófáinak emlékezete (mint amilyen a Holddal való ütközésünk is volt), és a túlélő nyelvek igazi Ó és Őskori tudás maradványihoz vezet el minket. Sajnos a japán és az inuit nyelvben kevés rövid szótövet találtunk a nyomozáshoz, és például az inuit szótáramban pontosan a lényeges teremtéssel összefüggő szavak hiányoznak. Nincs tűz, víz, nap, stb.

A Japánban ezek az itt mutatottak már  modern írásjelek, így ezek már alig felismerhetően hordozzák a nyomozáshoz hasonló lényeges elemeket.  Sokkal informatívabbak a bonyolult kandzsi ligaturák.  A katakana és a hiragana alapja mégis az ősi hagyományban gyökeredzik, és a japán nyelv nagy eltérést mutat a jelek hangzósításában.

Az inuit ABC

Az inuit ABC-ről azt találtam, hogy egy amerikai professzor találta ki, mert az eszkimóknak nem volt semmilyen írásuk. Ezt ránk is mondták, és mondják a mai napig. Azt a balgaságot terjesztik még a tankönyvekben is, hogy a rovásírásunk nem volt alkalmas valódi gondolatok továbbítására, közlésére.  Ez képtelen balgaság, de néhány éve megjelent tankönyvben is. Ugye, ezért adták a 44 betűs ABC-nk helyett a 24 betűs latin karakterkészletet. Gyanús, hogy az eszkimó írás esetében is felsőbbrendűsködésről van szó. Valamikor egészen bizonyosan volt saját írásbeliségük. Lehet, hogy ez volt, mert gyanúsan teremtésorientált.

Ez mindenesetre nem latin betű, és hasonlatossága is alacsony. 11 jelet használ, és ezeket négy irányba fordítja. Ez is magánhangzókkal kezdődik, mint a japán hiraganák, vagy katakanák, de csak négy magánhangzót láthatunk a legfelső sorban. AI, I, O, A.

Figyeljük meg, hogy az Í-nek van jele, (egy felfelé mutató, istent jelentő háromszög), de kiejtését nem hangzósították. A lefelé mutató jel a föld jele, a felfelé mutatóé az Istené. Az O és az A jobbra és balra mutatnak, ami szemben haladást is jelentenek. A V -betű szerű második sor is a teremtési alapelvet hordozza, de itt a forma nyitott. A teremtőknek van egy véges, és van egy végtelen formája. A teremtett a véges. Ilyenek alkotnak minket, az anyagunkat, a lelkünket, és a fényt, ami bennünk raktározódik. A véges a háromszög, a végtelen a V alakban jellemezhető. Az Isten már teremtett energia, és belőle, benne teremtődik a világ. A szentháromságban.

Itt megmutatok egy másfajta eszkimó ABC-t is, ahol már csak három magánhangzót láthatunk, és megjelentek egyfajta kiegészítő végjelek, és erre az írásra mutatok egy gyakorlati példát is, hogy ezekkel az írásjelekkel értelmes szöveget is meg lehet jeleníteni. Egy inuktitut írással írt újság egy kis cikkét tettem ide, olyat, amely kétnyelvű.

Ez egy univerzálisabb írásnem, mert itt külön mássalhangzók is megjelennek a jobboldali függőleges sorban. Olvasd el a címsort az ABC segítségével!  Ezzel az írással már fordított fonémákat is le lehet írni, amelyek a mi kétszer hét magánhangzónkhoz képest eléggé szűkös, de azért sok magyar szót hibátlanul leírhatunk vele.

Külön érdekes a NG mint mássalhangzó, amire én már régóta gyanakodtam. Ilyen szerepel az ing, fing szavunkban is. A tibeti nyelv tele van vele. Jele lényegében olyan, mint a G mássalhangzóé, csak egy kis ferde végtelen jellel lett kiegészítve. Ugyanígy rokon a Q kezdetű írásjel a K -nál látható jellel, csak eléírtak egy kis R jelet.

A Q fontos teremtési szerepéről már említettem, hogy többnyire a forrással lehet kapcsolatba hozni. A NG viszont különösen izgalmas adalék, mert a teremtő palástjával és kiáradásával lesz komoly kapcsolata. Érdekes az &i , &u, &a használata is. Értelme után még nyomozok.

Nem az a célunk, hogy az olvasókat japán, vagy eszkimó nyelvésszé képezzük. Most csak együtt nyomozunk.

Ezek a nyelvészeti kalandozások igazi jó elmetornák, és olyan különleges felismerésekhez vezetnek, amelyek egy teljesen új szemlélet megalapozott kidolgozását teszik lehetővé. Az érdeklődőknek néhány ajándékot küldök. Itt különleges szótárak lapulnak, amelyeket ingyen lehet letölteni. Sok munkánk fekszik benne, úgyhogy amennyiben valaki hasznot húz belőle, gondoljon ránk, a szerzőkre. Letöltés innen. Ezekre későbbi lapjainkon hivatkozni fogunk. Ha valaki megteheti nyomtassa is ki ezeket a szótárakat, mert úgy kezelhetőbb. Még kétoldalasban is nagyon terjedelmes lesz.

A makacsabb kutatóknak mutatok egy eszkimo-angol szótárat is, és ennek tanulmányozása során mindenki figyeljen arra, hogy az egyes betűk elején van egy kis ideamagyarázat, ami az egyes fonémákhoz kötődő érzelmeket, gondolatokat hordozza. Ezt nem én magyarázom bele, ezek eredeti eszkimó gondolatok. Ez latin betűvel van írva, úgyhogy viszonylag egyszerű a tanulmányozása. Maga az elv az érdekes. Az az elv, ahogyan az eszkimók felfogják a világot. Figyeljük meg a szótárszerkesztő megjegyzéseit is! Szívesen vesszük, ha valaki elkészíti a magyar változatát is.

Visszatérve a japán nyelvre, azért ott is találhatunk izgalmas dolgokat. SU a levegő istene, vagyis ennek mai megfelelője a szentlélek. A japánok kissé másképpen ejtik, de a neki tulajdonított tulajdonságok mégis árulkodóak.

Itt kiemeltem a japán-angol szótáramból a SOU szó jelentéseit angolul. Ezek gyakran ellenpárok is. Nem véletlenül.

so, really, seeming, aspect, phase, countenance, conception, idea, thought, whole (pref), all, general, gross, destroy, feel pain, suffer, go around, layer, seam, bed, stream, class, monk, priest, once, before, formerly, ever, never (neg), former, to run along, to follow, start, originate, storehouse, to accompany, to become married, to comply with, to suit (vi), to meet, to satisfy, to marry

Ugyanígy érdekes a SOUAN  is, mert ebben is lapulnak értelmi kulcsok. Az AN szóelem felső eget, felső égit jelent. Vagyis van logikai összefüggés a két szó között. Ezért említettem az eszkimó szótárból az IDEA kifejezést. Itt az eredeti ötlet és a megfogalmaz, megtervez (draft) is erre utal. A priest (lelkész) is utal erre. Az original (eredeti) pedig telitalálat.

priest's hermitage, original idea, draft

A nyelvek árulkodnak. A teremtésről árulkodnak. Japánt és eszkimót idézgettem, de idézhetek a sokak által ismertebb angol nyelvből is. Ez is hordozza ugyanazt a logikát, és az emlegetett szóelemeket.

 


A szentlelket emlegettem a japán szavaknál, és tényleg, az angolban is megtalálható a fogalomkör. A soul = lélek, szellem szópáros már nem egészen pontos, mert a szentlélek és a szent szellem két különböző dolog. Az L végződés rag a sou-n. A so azt jelenti, hogy ilyen olyan, de összefüggésben van a súg szavunkkal, és az angolban ez sough (e: sou) = susogás, sóhajtás (szélé) susog, sóhajt, zúg, fütyül.

A sound szó szótári értelmei is messzire vezetnek mert, a hang és az elme szó kerül kapcsolatba. A hang itt az ősi jelentésére vezet vissza, a hangszerűen terjedő longitudinális hullámokra, amelyek a világűrben is terjednek, mint a rádióhullámok. A felsőbb kapcsolat itt mély álomnak lett fordítva, de a "hang álom".

Pontosan így ejtve megjelenik a levegőben terjedő hang, zaj értelem is.

Érdekes a tengerszoros értelem is. A szoros nem más, mint szűkület. Ez értelmetlennek tűnhet, de az a valami, ami azt a bizonyos "hang"-ot kelti pontszerű, nem más, mint a jelenpont. (időpont). A hang az idő jövőjéből jön, és egy egyre szűkülő rendszerben eljut egy pontszerű helyzetig, majd innentől kezdve más egyre dagad. Ez a múltoldali része az időnek. Itt vagyunk mi. Ezt látjuk.

Ez ad értelmet a misztikus irodalomban a savanyú szó titkos értelmének. A savanyú angolul sour, a forrás, eredet pedig source. Ez persze nem azért van, mert a forrásokból citromos víz folyik. Az idő szerkezeti szűkületéről van szó.

Figyeljük meg az ősi tudást a SUN és a SON szóban. Nézd meg a mellettük látható fonetikai jelet is!! Teljesen egyformán ejtik, és megjelenik a SUN GOD (napisten) kifejezés is. Mert a Fiú és a Nap összefügg. A vallásokban is. Ez persze nem pogányság, hanem tudás. Tudták, hogy hol van a Napszerán. Ezért vannak a templomaink keletre tájolva. Arrafelé kell imádkozni, amerre az Isten van, hiszen hozzá imádkozunk.

Vagyis a Fiú nem más, mint a Napunkban található forrás kiáradása. A lelkünkben is van hasonló rendeltetésű forrásrendszer. Ez biztosítja azt, hogy minden körülmények között halhatatlan maradjon. Fennmaradjon.

LEVELEK MAIL- LEVELEK  STARTLAP A TEREMBURA STARTLAPJÁRA KÖVETKEZŐ LAPKÖVETKEZŐ - NEXT

IDE IS ÍRHATSZ - KLIKK