Bach életeRendszerekzenei kulcsok 5zenei kulcsok 8
rejtett titkok Bach zenéjébenZenei kulcsok 3zenei kulcsok 6zenei kulcsok 9
Általános zenei kulcsokzenei kulcsok 4zenei kulcsok 7zenei kulcsok 10


zenei kulcsok 11Zenei kulcsok 14Zenei kulcsok 17Zenei kulcsok 20
zenei kulcsok 12Zenei ulcsok 15Zenei kulcsok 18Zenei kulcsok 21
zenei kulcsok 13Zenei kulcsok 16Kulcsok 19Zenei kulcsok 22

Johann Sebastian Bach titkai

Három az Egyhez a Négyben
Az Aranymetszés


Visszatérünk Johann Sebastian Bach egyik legcsodálatosabb, hegedűre alkotott művéhez, a második Partita utolsó tételéhez, a Chaconne-hoz. Ebben a fejezetben a mű 3., 4., 5. és 6. variációjával foglalkozunk. Lássuk a kottaképet!

89. ábra


A harmadik és a negyedik variáció teljesen megegyezik egymással a harmadik ütem utolsó akkordjáig, majd a negyedik ütemek térnek el egymástól. Ugyanez mondható el az ötödik és hatodik variációkról. Ennek egyik oka: a világegyetemben minden létezési megnyilvánulás azonosnak mondható addig a pillanatig, míg összehasonlítási lehetőség nem áll fenn számára más Létezővel. A találkozások különbözősége pedig meghatározza milyen változásokon mennek át maguk a Létezők és a keletkezett létezési alakzatok.
A harmadik variáció 48 Hangból áll, a negyedik variációt szintén 48 Hang alkotja.
48+48= 96 Az Univerzum mintája. Mivel itt pontosan a felére osztotta a 96-os számot, a két pólusról beszélünk. Sokszor találkoztunk már a 96-os számmal, a 16. fejezetben, „A Bindu, az Ősvizek világa” című írásomban olvasható erről a számról egy hosszabb időfizikai értékelés.
Ebben a két variációban találunk még 12 szünetet. 96+12=108
Ezt a számot is nagyon kedveljük, ő a Fény a Renum 11 szerint. Azonkívül a Hunoknak ennyi népcsoportjuk van (volt), illetve a Tűz, a Víz, a Levegő és a Föld Őselemeknek pontosan ennyi (Hang)- Helyre van szükségük a „megszületésükhöz”. Ennek az elemzése a 17. fejezetben található. (4x27=108)
Az ötödik és hatodik variációt 82 Hang alkotja, hozzájön a 14 szünet =96
96+82=178 Hang + 26 szünet =204
Nézzük meg azokat az eredményeket a Renum 11-ben, amikkel még nem találkoztunk!
82= időmérő, bölcsek.
178= vándorol, felismerés, terembura, ősállapot, az időkapu.
204= alapvető, a lényeg tana, őstudat, dimenziós, a felemelkedő Isten, a Merkaba titkai, az új Rend, maga a Létező, a teljes hit, istenáldás.
Mit rejt a fejezet címe?
Három az Egyhez a Négyben Az Aranymetszés=1017=felismerni hogy milyen az Isten és hogy ki az Isten, a transzcendens ősvalóságra való ráirányulás, az Isteni gondolatok visszaszerzése, szentségi viszonyba kerülni Jézussal, az igaz emberben maradéktalanul megvalósult Isten titka, Hol áldás ott Isten Hol Isten ott szükség nincsen, a leegyszerűsítés elvének maradéktalan megfogalmazása, a beavatás célja a lét eredeti egységének teljes helyreállítása, a legegyszerűbb megoldások alkalmazásának elvét jól megérteni, a tökéletes egyesítés elvét hiánytalanul megérteni, Názáreti Jézus jelenléti módja a szent ostyában.

Most vizsgáljuk meg a variációk időértékét. A legkisebb ritmusérték a 32-ed, így ő lesz az alapmérték. A Terek és Antiterek összege 32.
Három negyedes ütemmutatóval megy végig a darab (korábban elemeztük), ahol a negyed az alap. Egy negyedben 8 (Fény) 32-ed érték van, három negyedben (ennyi negyed szerepel egy ütemben) 24 (Kerubok száma) darab 32-ed érték szerepel és egy variációban 12 negyed számolható össze: 12x8= 96, vagyis a Minta.
96x32= 3072
Ez a szám az egyes variációk időértéke. Az RV=4,16 egy 30 fokos szöget zár be, a 72 pedig a Kerubok, a nagy lelkek száma.
Mit mond a Renum 11?
3072=A világegyetemben jelen levő részecskék mozgása hozza létre a nullpont mezőt, s egyfajta öngerjesztő visszacsatolási hurok működik a kozmoszban.

Az Aranymetszés ritmusa


Ha jobban megnézzük ennek a négy variációnak a kottaképét, észrevesszük, hogy egy érdekes ritmusképlet kíséri, alapozza megszakadás nélkül az egész zenei folyamatot. Minden zenei Hangot, akkordot, ritmust, ami valamilyen módon össze van kötve egymással, minden esetben együtt kell értelmezni. Ez persze nem zárja ki, hogy van kötődése másfajta alakzatokhoz és ez logikus is, hiszen minden mindennel összefüggésben van (minden Istenből jött létre és Őhozzá tér vissza), de ahhoz, hogy az egész lényegét átlássuk, a legkisebb részleteket kell először megfejteni.
Ez a ritmusképlet kettő Hangból áll, az első Hang mögött egy pont van és a vele összekötött második Hang száránál, az összekötési vonal alatt találunk egy másik rövidke vonalat. Az értelmezésnél a képletben előforduló legkisebb egységet kell alapnak venni, így az itt jelenlevő két Hang négy tizenhatodot tartalmaz.

 

90. ábra

Az első értékhez három darab tizenhatod tartozik, a másodikhoz pedig egy darab tizenhatod érték. A neve ennek a ritmusképletnek a kis nyújtott ritmus. Mi a véleménye a Renum 11-nek erről a ritmusról?
Kis nyújtott ritmus= 572= a számok könyvének megtalálása, a szabadságba vezető út, az Istenmegértés képessége, az abszolút szabadság, igazságfeltáró kódrendszer, az eredeti teremtés lényege, az Isten által adott kegyelem, a legmagasabb rendű ember felemelkedése a végtelenbe, az univerzum áthangolása, Isten országa bennetek van, a titkos tudomány megértése, az élet könyvének közepe, Isten titokzatos léte, az Isteni kulcsinformációk ismerője, az igazság feltárása, hol van az isteni kiindulópont, az Isten templomának felépítése.

Amikor kódfejtésről beszélünk, a rendelkezésünkre álló adatokat kell másféleképpen értelmeznünk anélkül, hogy az eredeti képlet tulajdonságait megváltoztatnánk. Az egyik lehetőség a geometria. Négy egyenlő értékű tizenhatod, négy egyenlő oldalú alakzat. Ez ugye nem lehet más, mint a négyzet. Ennek a ritmusképletnek az értelmezése: egy negyedben, egy négyzeten belül van négy egyforma rész, ahol megmutatkozik a három az egyhez való kapcsolat úgy, hogy értelmezhető legyen a 3, az 1 és a 4. Az, hogy a Pi kezdő számai jöttek ki belőle csak „véletlen”.
Vagyis a négyzetet fel kell osztani négy egyforma, a négyzetet teljesen kitöltő geometriai alakzatra, ahol már a legkisebb rész is magában hordoz három különböző adatot, illetve a többiekhez való viszonyítási kapcsolatát. Ez nem lehet más, mint 4 egyforma háromszög, három különböző oldalnagysággal.

91. ábra


Az első kottajegyhez három darab háromszög tartozik, a második kottajegyhez pedig egy háromszög tartozik.
Tehát a legkisebb alakzata ennek az ábrázolási módnak, a háromszög, megmutat három különböző oldalt (adatot), az ábránkon ez 5, 10 és 11,18-nak felel meg. Az, hogy háromszöget alkot, megmutatja az ő arányát a másik három háromszöghöz (három az egyhez) és az, hogy összesen négy darab van belőle, megmutatja a négyben az egy viszonyát. Gondolom már mindenki kitalálta, hogy innen ered a fejezet címe is!
A következő ábra már önmagáért beszél, ahol a négyzeten belül pontosan úgy ábrázoljuk a háromszögeket, ahogyan a ritmusképletben, hármat egyben és a hozzákapcsolódó egyet mellette.

92. ábra


A Teremtő által megalkotott ritmusképletben, megfelelő ábrázolási módon megkapjuk az univerzum egyik legfontosabb szabályának az adatait, amiből a világ minden teremtményének a felépülési struktúrájának viszonyait mutathatjuk, számolhatjuk, teremthetjük meg, azaz az aranymetszési arányt.
A négyzet oldalainak meghosszabbításával, illetve a háromszög leghosszabb oldala, ami az aranymetszési kör, „gömb” sugarát alkotja, megalkothatjuk a legbonyolultabb aranymetszési ábrázolásokat. Én csak az első lépést tettem meg, mert innen, hogy mit építünk tovább, már a teremtmények fantáziájára van bízva. Természetesen a négyzet bármelyik oldaláról lehet köröket, „gömböket” alkotni a végtelenségig, amik újabb „négyzeteket”, „gömböket”, „spirálokat”, „fraktálokat”, világokat hoznak létre.

Most nézzük meg a ritmusképlet két tagjának az egymáshoz való viszonyát egy egyszerű osztással. Egy a háromhoz= 1:3= 0, 33333333333……..
Minden aranymetszési kapcsolatnál jelen van Jézus Urunk, a Teremtő Fiú, Ő az Első leágazás a Teremtő Forrásból, Ő aki Elsőnek keletkezett és Ő, aki utolsónak olvad vissza a Teremtő Forrásba.
Az aranymetszés ritmusképlete végig jelen van a mostani fejezetben vizsgált négy variációban. Ha jobban megnézzük a kottát, találunk egy pár picit eltérő ritmusképletet az „eredeti” ritmusképlettől.

93. ábra


Itt ugye kettő aránylik a háromhoz. 2:3= 0, 6666666666……
Igen, Lucifer jelenléte is nagyon fontos az univerzumban, hiszen tudása hatalmas és Teremtő Atyánk szeretete Őt is átkarolja. Számoljuk össze hány alkalommal jelenik meg ez a ritmusképlet! Pontosan nyolc alkalommal. Lucifer, a Fényhozó.
Ebben a ritmusképletben a legkisebb ritmus a 32-ed érték, ami a második és a harmadik hangérték. Az első hangérték 32-ed értékekben számolva hat darab 32-ed értéket ad ki. 2:6= 0, 3333333333…
Jézus Őbenne is jelen van, Jézus nélkül Ő sem létezne, Jézus tudása, Jézus szeretete nélkül Ő sem élne!
Most számoljuk meg összesen hány alkalommal jelennek meg ebben a négy variációban ezek a ritmusképletek (ahol több szólamban egyszerre szerepel ugyanaz a képlet, természetesen külön számolom).
14+15+15+12= 56
Az 56-os számról nekem az jut az eszembe, hogy ötről a hatra, vagyis a Téridő létrejötte, ahol már feltűnik az aranymetszés rendszere. Osszuk el az 56-os számot a Fény számaival. 56:7= 8 és 56:8= 7
Hétről a nyolcra, vagyis a Fény létrejöttében is fontos szerepet játszik az aranymetszés.

Az akkordok területe és aranymetszési láncsorozatai

A négy variációnak összesen 28 Hanghely szükségeltetik a zenei kotta létrejöttéhez. Ebből 7 Hely üresen marad, de ettől ők még léteznek. Tehát 21 betöltött Hely van. Létrehoztam egy kört, amit egymástól egyforma távolságban levő 28 pont alkot. Ha valaki később ezzel tovább dolgozik mindenképpen gömb formában gondolkodjon, mert közelebb visz a megoldásokhoz. Minden pont egy Hang Helyét jelöli és mivel a Hangok egyenlő (félhang) távolságra helyezkednek el egymástól, így a pontok is egyenlő távolságban vannak egymástól. Mivel „bezárul” a kör, a legmélyebb Hang mellé az itt előforduló legmagasabb Hang kerül. Az egymáshoz tartozó Hangok, akkordok alkotják a különböző geometriai alakzatokat úgy, hogy a kört alkotó megfelelő Hangokat összekötöttem egymással. Mutatok kettő példát!

94. a, b ábrák


Az első ábra a 3. variáció harmadik ütemének a harmadik negyedéről készült alakzata, amiben öt Hang vesz részt. Alulról felfelé: G, F, G, D és E Hangok.
A második ábra a 3. és a 4. variáció első ütemének az első negyedéről készült négyszöge. A Hangok: D, E, D és F. Azokon a helyeken, ahol a kottakép megegyezik egymással, tehát a 3. és a 4. variációban a harmadik ütem második negyedéig csak egy geometriai alakzatot építettem fel. Az 5. és a 6. variációban ugyanígy jártam el.
A következő táblázatban feltüntetem az összes lehetséges területet és a hozzá tartozó adatokat.

VARIÁCIÓ

ÜTEMSZÁM

AKKORD         SZÁM

 HANGOK

TERÜLET

     3 - 4

    1

        1

     D, E, D, F

    18,49

     3 - 4

    1

        2

     F, G, A, B

      1,99

     3 - 4

    2

        1

   D, F, G, B, E

     23,96

     3 - 4

    2

        2

 Cisz, G, A, B, E

     25,44

     3 - 4

    3

        1

   D, E, F, A, E

     21,84

     3 - 4

    3

        2

   B, F, A, D, F

     37,9

       3

    3

        3

   G, F, G, D, E

     32,86

       4

    3

        3

 B, E, G, Cisz, E

     35,76

       3

    4

        1

    A, D, E, D

     24,56

       4

    4

        1

 G, A, F, G, D, E

     38,55

       3

    4

        2

     E, G, Cisz

       6,26

       4

    4

        2

   A, E, Cisz, D

     24,53

       3

    4

        3

 A, E, F, Cisz, A

     35,26

       5

    1

        1

     D, D, E

       7.88

       6

    1

        1

      D, E, F

       0,49

     5 - 6

    1

        2

      F, G, A

       0,8

     5 - 6

    1

        3

      D, F, B

       4,97

     5 - 6

    2

        1

   Cisz, E, B

       6,26

     5 - 6

    2

        2

     C, G, A

       4,81

     5 - 6

    2

        3

    C, Fisz, A

       6,26

     5 - 6

    3

        1

      H, F, G

       4,07

     5 - 6

    3

        2

   B, Cisz, D, E

       2,94

       5

    3

        3

      B, D, E

       2,25

       6

    3

        3

    Gisz, D, E  

       4,07

       5

    4

1

     A, H, F, G

       9,68

       6

    4

        1

     A, D, F, G

     10,65

       5

    4

        2

   Cisz, D, E, F

       1,18

       6

    4

        2

 A, H, Cisz, D, E

       4,65

       5

    4

        3

   Cisz, E, G

       2,4

       6

    4

        3

    A, G, Cisz

     19,69

95. ábra


Az első sorba a variációk számát írtam, a második sor az ütemszámot jelöli, a harmadik, az ütemen belüli alakzat számát, majd a következő sorban a zenei Hangok nevét, amik a geometriai alakzatokat létrehozták és az utolsó sorban pedig ezeknek az alakzatoknak a területét tüntettem fel.
Összesen 30 darab alakzatot tudtam létrehozni, ebből háromnak megegyezik a területe (6,26), illetve még kettőnek azonos (4,07). Így elmondhatjuk, hogy 27 fajta területet számolhatunk össze. 27-72. A 27-es szám a Manduval köthető össze, a 72 pedig a Kerubokkal. A 30 darab alakzat a legkülönbözőbb szögeket zárta magába, amit eddig sikerült megfejtenem, hogy 27 fajta szögből áll. 27 fajta szög, 27 fajta terület. Gondolom ez sem véletlen. A program, amivel dolgoztam a geometriai alakzatok szerkesztésénél, nem szerkesztett teljes pontossággal, csak tizedes jegyig mutatta a távolságokat, illetve a százados jegyek alapján kerekítette a tizedes jegyeket. Ezáltal vannak kisebb pontatlanságok, de a lényeg így is látszani fog.
Ezután nagyságrend szerint sorba raktam a területeket.

  0,49

    0,8

   1,18

   1,99

   2,25

   2,4

   2,94

  4,07

   4,65

   4,81

   4,97

   6,26

   7,88

   9,68

10,65

 18,49

 19,69

 21,84

 23,96

 24,53

 24,56

25,44

 32,86

 35,26

 35,76

 37,9

 38,55

 

96. ábra

A kör, amiben megalkottam ezeket az alakzatokat, pontosan 8,5 átmérőjű, tehát a sugara 4,25. Vagyis a kör területe 56,75-nek felel meg. Mivel a területszámító program is csak két tizedesig számolt, úgy döntöttem, hogy minden további értéket is két tizedesig számolok, hiszen a pontatlanságok csak tovább növekednének.
A kör területének az aranymetszései:
56,75x 0,618=35,07
56,75x 0,382=21,67
A 96. ábrában pirossal jelölt kettő területtel rendelkező geometriai alakzat, Hangcsoport, akkord a kör kisebbik és nagyobbik aranymetszése. A kisebbik a 3. és 4. variáció harmadik ütemének az első negyede, a nagyobbik pedig a 3. variáció utolsó (negyedik) ütemének harmadik negyede, ő a befejező akkordja a 3. variációnak. A két aranymetszési akkord közötti kottaanyag egy nagyon érdekes rész, ugyanis a Hangok, az akkordok közötti különleges és igen bonyolult tükrözési ábrázolások sorozata egy „mélyebb” világba vezet el bennünket, ami biztosan egy külön fejezet témája lesz. Már elkezdtem vele foglalkozni, de amíg frissek az aranymetszési sorozatban megtalált eredményeim, ezeket kell leírnom.
Amit viszont már most fontosnak tartok, nézzük meg hányadik Helyen található a 96. ábrán a két aranymetszés? 18 és 24. A Forrásnak pontosan 18 lépésre van szüksége, mire egyszer körbejárja a Triászt. A 24 Vén, az Univerzum Őrzői.
A következő táblázatban feltüntetem a 27 fajta terület aranymetszéseit.

 

TERÜLET

 x 0,618

 x 0,382

   1

     0,49

    0,302

    0,18

   2

     0,8

    0,49

    0,035

   3

     1,18

    0,72

    0,45

   4

     1,99

    1,22

    0,76

   5

     2,25

    1,39

    0,85

   6

     2,4

    1,48

    0,91

   7

     2,94

    1,81

    1,12

   8

     4,07

    2,51

    1,55

   9

     4,65

    2,87

    1,77

 10

     4,81

    2,97 

    1,83

 11

     4,97

    3,07

    1,89

 12

     6,26

    3,86

    2,39

 13

     7,88

    4,86

    3,01

 14

     9,68

    5,98

    3,69

 15

   10,65

    6,58

    4,06

 16

   18,49

  11,42

    7,06

 17

   19,69

  12,16

    7,44

 18

   21,84

  13,49

    8,34

 19

   23,96

  14,80

    9,15

 20

   24,53

  15,15

    9,37

 21

   24,56

  15,17

    9,38

 22

   25,44

  15,72

    9,71

 23

   32,36

  20,30

  12,55

 24

   35,26

  21,79

  13,46

 25

   35,76

  22,09

  13,66

 26

   37,9

  23,42

  14,47

 27

   38,55

  23,82

  14,72

97. ábra


Az első sorban a terület száma található. Nagyságsorrendet vettem, később lesz időrendi sor is! A kódfejtésnél több (rengeteg) lehetőség van és ami csodálatossá teszi az egészet az, hogy ahány lehetőség, annyi megfejtés, ha beavatott művel van dolgod. Csak legyen elég gondolatod és tudásod mindent feltárni. Már most elárulhatom, hogy erre csak a Teremtő képes! De azért jóérzéssel tölt el bennünket, ha egy részét megfejtjük, hiszen annál közelebb kerülünk a Teremtőhöz és nem utolsósorban okosodunk is.
A második sor a terület nagyságát, a harmadik sor a terület aranymetszésének a nagyobbik, a negyedik sor pedig a kisebbik részét tartalmazza.
Mint ahogyan korábban írtam minden adatnál csak két tizedesig írom a számokat, de azért jobb ha tudjátok, hogy ezek közül is több szám van, ami hasonlóan végtelen számot alkot, mint az aranymetszés arány száma. Ez logikus és jó is. Ha majd lesz megfelelő technikai tudás, mindenképpen teljes számsorokkal kell tovább számolni, a pontos megfejtés miatt.
Vizsgáljuk meg az első 15 „terület” adatát és ezeknek az aranymetszési számait. Minden számadathoz tartozik legalább egy másik szám, a legtöbb esetben több szám. Párszor nulla, maximum 4 tized eltérés van az egymáshoz tartozó számok között. A 4 csak két alkalommal fordul elő, a 8. és a 14. számadatoknál, az összes többinél minimális eltérésről beszélünk. Ezek érvényesek a területekre és mindkét aranymetszési arányszámra. Vagyis nem marad ki egy számadat sem, mindenkinek van társa, kapcsolata, egy egységben léteznek egymással.
A 16. helyen lévő adatokhoz már csak nyolc tizedes eltéréssel kapcsolhatunk más számadatot, ez már mindenképpen soknak mondható, ő „üresen” marad, tőle minden „messze” van.
Ezután következik 6 olyan terület (17, 18, 19, 20, 21 és 22), ahol csak az aranymetszéseinek a kisebbik adatát lehet összekapcsolni a 13. és a 14. számok területével (maximum 5 tized különbség).
Ezt követi a 23. szám, ahol a távolság már szintén nagynak mondható (7 tized), üresen marad. Az utolsó 4 területnél (24, 25, 26 és 27) pedig az aranymetszésének a nagyobbik száma köthető össze a 18. és a 19. számok területével.

Ebben a kódban a világok egymáshoz való kapcsolódási viszonyait találhatjuk meg.
Mi egy olyan világrendszerben élünk, ahol 16 párhuzamos univerzum van egymás mellett, egymással összeköttetésben, pontosan ugyanúgy, mint az első 16 „terület”. A párhuzamos univerzumok közötti utazás a Nemtér- Nemidőn keresztül történik, ami nálunk ugye a 16. Hely, ahol a távolság „messze” van a többi Helytől, ezért marad üresen. Itt nem születik Világ, itt van a Káosz, erről a Helyről lehet a párhuzamos világok egyikéből a másikba eljutni. Ha majd a jövőben valaki kapcsolódási térképet készít a párhuzamos világok között, meggyőződésem, hogy segítségére lesz a 97. ábrán feltüntetett számadataim.
Ez a rendszer a Téridőn belül keletkezik, amit az öt Atya hoz létre hat Forráshelyen. Nálunk is megjelenik a hat Forráshely (17, 18, 19, 20, 21 és 22), aminek minden tagja, Forrása össze van kötve a párhuzamos világok egyikével, pontosan a 13. és a 14. „világokkal” és ezáltal az összes többivel.
Négy világrendszer van, ez volt az egyik. A mi világrendszerünkkel ellen ütemben létezik egy tükör világ, ő a mihozzánk tartozó Antitér.
A Téridő születésénél létrejön egy tükör Téridő, ahol egy más rendszerű világ jön létre mint a mi világunk és ők nagyol távol vannak a mi párhuzamos univerzum rendszerünktől, az őhozzájuk való utazásra egy másik Nemtér- Nemidő réteg tartozik, amin keresztül lehetővé válik a térugrás. Ez a 97. ábrán a 23. Hely (terület). Az utána levő négy fennmaradt „terület” jelöli a négy világot, világrendszert. Mindegyik össze van kötve a Téridő Forrásaival, hiszen mindegyik rendszer őbelőle jön létre. A hat Forráshelyből kettő Forráshely van, itt nálunk ez a 18. és a 19. Hely (terület), ha egytől hatig számozzuk a Téridő Forrásait, akkor a második és a harmadik Forráshely az, ahol a mi világunk és a Téridő tükör Téridő világa találkozhat (találkozik) egymással, illetve ezek azok a Forráshelyek, ahol a két (négy, mivel mindkettőnek van egy anti-világa is) világrendszer között kapcsolatot lehet teremteni, illetve átugrásra, átutazásra lehetőség van. Itt azért még elég sok más számadatra is szükségünk lesz, hiszen nem mindegy, hogy egy hozzánk hasonlatos világba jutunk, vagy az antivilág részébe……

Fraktálvilág

A következő táblázatban megnézzük milyen arányban vannak egymással a kör és a Hangcsoportok területei.

       KÖR

TERÜLETEK

   I. ARÁNY

  II. ARÁNY

   I. x 0,618

   I. x 0,382

       56,75

         0,49

      115,81

       0,008

      71,57

      44,24

       56,75

         0,8

        70,93

       0,01

      43,83

      27,09

       56,75

         1,18

        48,09

       0,02

      29,72

      18,37

       56,75

         1,99

        28,51

       0,035

      17,62

      10,89

       56,75

         2,25

        25,22

       0,039

      15,58

        9,63

       56,75

         2,4

        23,64

       0,04

      14,61

        9,03

       56,75

         2,94

        19,30

       0,05

      11,92

        7,37

       56,75

         4,07

        13,94

       0,07

        8,61

        5,32

       56,75

         4,65

        12,20

       0,081

        7,54

        4,66

       56,75

         4,81

        11,79

       0,084

        7,29

        4,50

       56,75

         4,97

        11,41

       0,087

        7,05

        4,36

       56,75

         6,26

          9,06

       0,11

        5,60

        3,46

       56,75

         7,88

          7,20

       0,13

        4,45

        2,75

       56,75

         9,68

          5,86

       0,17

        3,62

        2,23

       56,75

       10,65

          5,32

       0,18

        3,29

        2,03

       56,75

       18,49

          3,06

       0,32

        1,89

        1,17

       56,75

       19,69

          2,88

       0,34

        1,78

        1,10

       56,75

       21,84

          2,59

       0,38

        1,60

        0,99

       56,75

       23,96

          2,36

       0,42

        1,46

        0,90

       56,75

       24,53

          2,313

       0,4322

        1,429

        0,883

       56,75

       24,56

          2,310

       0,4327

        1,427

        0,882

       56,75

       25,44

          2,23

       0,44

        1,37

        0,85

       56,75

       32,84

          1,72

       0,57

        1,06

        0,65

       56,75

       35,26

          1,60

       0,62

        0,98

        0,61

       56,75

       35,76 

          1,58

       0,63

        0,97

        0,60

       56,75

       37,9

          1,49

       0,66

        0,92

        0,57

       56,75

       38,55

          1,47

       0,67

        0,90

        0,56

98. ábra


Itt is mindent kettő tizedesig írok, de az összes szám sokkal hosszabb. Az első oszlopban a kör területe található, ami egy állandó szám, de csak azért, mert a teremtés egy pillanatát elemzem, bemutatva az összefüggéseket. A második oszlopban a Hangcsoportok területeit találjuk a legkisebb területtel elkezdve a legnagyobb területig. A harmadik oszlopban a kör és a hozzátartozó terület viszonyát vizsgáljuk, a Hangcsoportok területét elosztjuk a kör területével, vagyis megnézzük hányszor fér a körbe ez a terület (pl. 56,76: 0,49=115,81). A negyedik oszlop ennek az ellentéte (0,49: 56,76= 0,008 . .). Az ötödik oszlop a harmadik oszlopban szereplő összegnek az aranymetszése, méghozzá a nagyobbik része. Az utolsó oszlop pedig a harmadik oszlopban szereplő szám aranymetszésének a kisebbik része. Összehasonlítva a harmadik, az ötödik és a hatodik oszlopban szereplő számokat az tűnik fel, hogy minimális eltéréssel egymással azonos adatokat fedezünk fel legalább egyszer, de inkább többször. Természetesen a legnagyobb értéknek nincsen párja (115,81), vagy legalábbis itt nincsen párja, hiszen őbelőle indultunk ki. Kettő összegnél van nagyobb távolság (négy egész), a 48-hoz a 44 és 43, illetve 23-hoz a 27. A pirossal jelölt Hangcsoportok területeinek száma a kör aranymetszései. A körrel kijött viszonyítási számok és ezeknek aranymetszés adatai egy fontos összefüggést mutatnak. A 2,59-es számadat nagyobbik aranymetszése az 1,60, ami a kör kisebbik aranymetszési területének (21,84) a viszonyítási száma a kör és a terület között (1,60). Az 1,60-os szám aranymetszésének a kisebbik része (0,61) „megegyezik” a kör aranymetszés nagyobbik részének (35,26) a hozzávaló viszonyítási összegével (0,62). Ez itt a fordulópont, ahol egyértelműen kiderül, hogy egy teljesen precíz egymásba fordulásos mozgásról van szó, ahol az arányok egymás aranymetszési arányaiban történnek meg, harmonizálódnak. A táblázatban megjelenített értékek még egy pillanat „hosszáig” sem tartanak, hiszen a létezésben minden változik, minden változásban van, de ez a változás a legnagyobb rendben, a legnagyobb harmóniában történik, ahol az egyik legfontosabb szabály az aranymetszési arány érvényesülése.
Amikor egy Létezés megszületik (Hangcsoportok területei), az őbelőle kiáradó hullámterek a saját maga létezési információjukkal ellátva addig terjednek minden irányba (területek többszörösei), amíg a Téridő tart (a kör határáig). Ennek a táblázatnak az adatai a fraktálvilág keletkezésének az első lépéseit mutatják be.

Ennek a fejezetnek az utolsó részéhez érkeztem, ami nem azt jelenti, hogy ebben a négy variációban nincsen több felfedezni való. Ellenkezőleg. Ez csak a kezdete az aranymetszési láncolatok megtalálásának, a fraktálokból felépülő világ létrejöttének. Minél tovább megyünk egy úton, annál több elágazás képződik anélkül, hogy az eredeti anyagot megváltoztattuk volna. Őbelőle jött létre minden, az ő információs tartományában van minden.
A 30 eredeti területet most sorban, ahogyan a kottában van (a megegyező kottaképi Hangcsoportokat csak egyszer) mutatom meg más összefüggésben. A 95. ábra alapján be tudjátok azonosítani a Hangcsoportokat, a területeket és a Helyüket a kottában.

TERÜLET SZÁMA

 TERÜLET

TERÜLET ARANYMETSZÉSEIHEZ  LEGKÖZELEBB ÁLLÓ TERÜLETEK

         SZÖGEK

        1

     18,49

       Nemtér-Nemidő

 

        2

       1,99

              16, 27

           30°,  84°,  66°  

        3

     23,96

                    25

     

        4

     25,44

                    25

 

        5

     21,84

                    14

 

        6

     37,9

                      3

 

        7

     32,86

      Nemtér-Nemidő

 

        8

     35,76

                      5

 

        9

     24,56

                    25

 

      10

     38,55

                      3

 

      11

       6,26

        21, 24, 29   (25, 26)

        54°, 102°, 126°, 78°

      12

     24,53

                    25

 

      13

     35,26

                      5

 

      14

       7,88

              22, 28

              36°, 48°, 96° 

      15

       0,49

                    16   (27)

 

      16

       0,8

    2, 15, 23, 27   (29)

    114°, 126°, 72°, 132°, 96°     

      17

       4,97

                2, 22   (19)

              90°, 60°, 30°   

      18

       6,26

        21, 24, 29   (25, 26)

         48°, 144°, 132°, 36°    

      19

       4,81

                2, 22

              60°, 102°, 18°   

      20

       6,26

        21, 24, 29   (25, 26)

         48°, 156°, 132°, 24°    

      21

       4,07

              27, 29

              12°, 126°, 42°   

      22

       2,94

               2, 27    (17, 19)

              30°, 120°, 30°   

      23

       2,25

             16, 27    (2, 24, 29)

              24°, 114°, 42°   

      24

       4,04

             27, 29

              12°, 150°, 18°   

      25

       9,68

 11, 18, 20, 21, 24

42°, 126°, 162°, 156°, 156°, 78°      

      26

     10,65

 11, 18, 20, 21, 24

48°, 126°, 162°, 156°, 150°, 78°      

      27

       1,18

             15, 16       (2, 23)

               108°, 66°, 6°   

      28

       4,65

               2, 22       (19)

               24°, 120°, 36°   

      29

       2,4

                   27       (16, 23)

 

      30

     19,69

                   14

 

99. ábra

Az első oszlopban a területek sorszámát találjuk, a másodikban magát a területet. A harmadik oszlopban a terület aranymetszéseihez legközelebb álló területek sorszámát tüntettem fel. Ez itt most az elsődleges kapcsolat. Két helyen a Nemtér-Nemidő található, amit a 97. ábra alatti részben fejtettem ki. Ahol egy szám van, ott a területnek csak az egyik aranymetszési arányát lehetett megtalálni, ahol két szám van ott mindkét arány elérhető volt és ahol több szám van, ott több lehetőséget találtam. A zárójelbe tett területsorszámok már egy második lépcsőzési szinthez vezetnek, ahol az aranymetszési adatokhoz a hozzá legközelebb álló aranymetszési adatok területi sorszámát írtam oda (ezeket itt már nem elemeztem tovább). A harmadik lépés lenne az, hogy minden számot feltüntetni abban a sorban, ahol már egyszer szerepelt, mint például a 6-os sorszámú terület elsődleges kapcsolata a 3-as terület, de a 3-as területnél ebben a táblázatban nem jelenik meg a 6-os kapcsolat. Ha minden kapcsolatot oda vissza és még lenne egy pár ötletem hogyan mit kapcsoljunk egymáshoz, olyan bonyolult lenne hirtelen a rendszer, hogy senki nem ismerné ki magát rendesen. Lépésről lépésre érdemes haladni.
A negyedik oszlopban szögeket tüntettem fel. Azokon a helyeken, ahol több mint kettő számkapcsolat jött létre (ahogyan már írtam, a zárójelbe tett számokat itt nem használom), mindegyikből geometriai ábrákat hoztam létre. 30 pontból álló kört alkottam (30 terület, 30 pont) egymástól egyenlő távolságra és a megfelelő területszámokat összekötve különböző alakzatokat kaptam. A pirossal jelölt számok a korábban kifejtett két aranymetszési Helye a „körnek”.
Az alakzatok szögei egy 6-os rendszert hoztak létre. A táblázatunk alapján 16 alakzatot hozhatunk létre, ami a párhuzamos világok száma. Ezenkívül még szerkesztettem két ábrát, az egyik a három egyforma területű terület sorszámából (6,26-ból 11, 18 és 20), a másik pedig a kör aranymetszési kapcsolatából (5, 13, 14 és 8). Ez utóbbit be is mutatom másik kettő kíséretében.
100. a, b, c ábrák


A piros vonal az 5. és a 13. területet köti össze. Ez a két aranymetszési adata a körnek. Az 5. és a 14. pontok összekötésével kapunk egy 6-os szöget. A 8. ponttal való összekötés után létrejön egy 30-as és egy 36-os szög. 30:6=5 és 36:6=6
A Téridő létrejöttében 6 Forráshely vesz részt, amelyekben az öt Atya lépésről lépésre halad úgy, hogy minden Forráshelyen mind az öt Atya áthalad, de egy Forráshely mindig üresen marad, így léteztetik egymást. Ezt mondja el ez az ábra.
A következő ábra szögei: 84, 66 és 30.
Az aranymetszési piros vonalat meghagytam minden ábrámnál, hiszen ez is egy kutatási terület, milyen viszonyban vannak egymással az alakzatok és a piros vonal.
Az aranyszög, ami az egyik legfontosabb arányt mutatja az élővilág fejlődésében kb. 137,5 szöget zár be (egyébként ez is végtelen szám).
137,5 x 0,618= 84,975
Tehát az egyik szögünk, a 84 megfelel az aranyszög aranymetszése nagyobbik arányának. Egy másik ötlet: a Ji Csing táblázatban az élet-halál helye, a fordulópont a 42-21-nél van. Itt feleződés van, a többi helyen többszöröződnek a számok. 84-nek a fele 42, így a 21-es szám is többszörösen megvan benne.
A 66-os szám Jézus titkos száma, de elosztva 6-tal 66:6=11 megkapjuk az egyhiperteres Téridő számát.
A 30-as szám lehet az öt Forráshely, 30:6=5
De lehet a Teremtő sebessége is, ahol már a teremtés megkezdődött és most is folyamatosan zajlik, RV=3,16
A harmadik ábra szögei: 24, a Vének száma, 36:6=6 a Téridő Forráshelyeinek száma és 120:6=20 pedig az aminosavak száma, akik a szénalapú élet megalapozói.

Minden szög, ami ebben a rendszerben létrejött osztható hattal, a Téridő Forráshelyeinek a számával és minden eredmény elmond valamit a Téridőben keletkezett létezésről és önmagában is ad egy másik adatot. Ez a rendszer már a Téridőben „játszódik”. 6-162-ig megtalálható minden hattal osztható szám egyetlen egyet kivéve a 138-as számot. Ez a legközelebbi szög (ebben a rendszerben ő jelenti) az aranyszöghöz. Az, hogy miért ez a szög hiányzik, még rejtély számomra. Az így összeszámolt szögek fajtája 26+1=27
Egyébként nagyon valószínűnek tartom, hogy a 6-os szögek sorozata komoly összefüggéseket mutat a biológiai világ kialakulásában és létezésében.

Folytatás jön.

 

NEXT    Következő lap - next pageTOVÁBB