Az Univerzum leírása Bach zenéjében


Bach életeRendszerekzenei kulcsokzenei kulcsok 8
rejtett titkok Bach zenéjébenZenei kulcsok 3zenei kulcsok 6zenei kulcsok 9
általános zenei kulcsokzenei kulcsok 4zenei kulcsok 7zenei kulcsok 10

Zenei kulcsok23
zenei kulcsok 11Zenei kulcsok 14Zenei kulcsok 17Zenei kulcsok 20zenei kulcsok
zenei kulcsok 12Zenei ulcsok 15Zenei kulcsok 18Zenei kulcsok 21Zenei kulcsok 24
zenei kulcsok 13Zenei kulcsok 16Zenei kulcsok 19Zenei kulcsok 22Zenei kulcsok 25

A Téridő Titkai

 

A Téridő létrejötte, szerkezete, létezése, működése és megszűnése egy roppant bonyolult folyamat. Ennek kutatása, feltárása és megértése több rétegű feladatot foglal magában. A mostani munkám egy “pici”, de elengedhetetlen része ezeknek a tudásoknak. Valószínűnek tartom, hogy több helyen megtalálható a mostani földi civilizáció adatai között ez a Tudás, de nem elég megtalálni, meg is kell érteni, ami már egy következő lépcső a Tudás szintjén, ugyanakkor elmondhatom, hogy nem ez a legfelsőbb szint.
Többször fogok utalni előző írásaimra, hiszen egy világképet alakítok ki önmagamban és a kedves Olvasónál is ezt szeretném elérni. A Chaconne minden Hangja és minden variációja összefüggésben áll egymással nemcsak zenei, hanem időfizikai értelmezésben is.
Összesen 7 Egységgel foglalkozunk ebben a fejezetben. Ezek az Egységek a Chaconne 3. és 4. variációjában találhatóak meg, pontosabban a két variáció harmadik ütemének az utolsó negyedei és a két negyedik ütem. Már az előző fejezetben jeleztem, hogy ennek a pár Egységnek külön fejezetet szánok. Természetesen a 20. fejezetben leírt eredmények külön is értelmezhetőek, mint a mostani fejezet, de együtt egy komplettebb képet alkotnak a Téridő működéséről, ami még mindig csak egy része a Téridő szerkezetéről szóló Tudásnak.101. ábra

A teljes variáció kottáját megnézhetitek a 20. fejezet 89. ábráján.
A kottakép fölötti (alatti) számoknak fontos szerepe van. A számok alapján be lehet azonosítani az Egységeket, az egymásutáni sorrendet, ami a Forrás megnyilvánulásának logikus következményeit mutatja. A következetes elemzést szépen, sorban végzem el. Összekötve növekvő sorrendben a kottába beírt számokat keletkezik egy számunkra már jól ismert útvonal, a Mandu létezési áramlása, mint ahogyan a 101. ábrán látható. Természetesen többfajta összekötés lehetséges (pl. alulról, vagy felülről kerüljük meg a számokat, Egységeket), a végeredmény mindenhol ugyanaz. A Mandu létezési áramlása. Sőt, mindegyik eredmény igaz, hiszen több oldalról, több irányból vizsgálható meg ez a folyamat, amit már több fejezetemben elemeztem, talán leghosszabban a 15. fejezetemben.

Az Egységek beazonosítása végett leírom a Hangok neveit és Helyét.
Első Egység= a 3. variáció 4. ütemének a 2. negyede= Cisz, E és G.
Második Egység= a 4. variáció 3. ütemének a 3. negyede= G, E, Cisz, E és B.
Harmadik Egység= a 3. variáció 4. ütemének az első negyede= D, A, E és D.
Negyedik Egység= a 4. variáció 4. ütemének a 2. és 3. negyede= D, E, A, Cisz és D.
Ötödik Egység= a 3. variáció 4. ütemének a 3. negyede= F, E, A, Cisz és A.
Hatodik Egység= a 4. variáció 4. ütemének az első negyede= D, F, A, E, G és G.
Hetedik Egység= a 3. variáció 3. ütemének a 3. negyede= E, G, D, F és G.

Okkal mondhatja egy zeneértő, hogy a második Egységben egy H Hangot találunk, nem egy B Hangot. Az egész műnek az előjegyzése egy B, ami pontosan ezt a Hangot érinti, így ezen a Helyen levő Hangok B-nek felelnek meg, ha csak nincsen másfajta (pl. feloldó) jel a Hang előtt. Az ötödik Egységnél levő C Hang Cisz-nek felel meg, mivel ebben az ütemben már volt egy Cisz Hang és nem volt feloldás, így az egész ütemre érvényes ez a szabály. Ez majd akkor lesz feltűnőbb, amikor az Egységeket egyesével külön vizsgáljuk. (107. és 110. ábra)

Az Egységeknél található szünetek is hozzátartoznak a kutatáshoz. Több elképzelésem van, az itt létrejövő szünetekről a fejezet végén írok.

Körtükrözés

A világ teremtésének egyik nagy titka a tükrözésben, a tükörképekben mutatkozik meg. Ebben a fejezetben ezt a 7 Egységet helyezzük egy olyan tükrözési állapotba, ahol a központi Helyen mindig az aktuális Egység egy Hangja szerepel, ami önmagában is forog, vagyis minden pillanatában más szemszögből látja, érzékeli a körülötte levő világot, Egységet és a Hangokat nemcsak a kottában megjelenő hangállapotaiban, hanem tükör állapotaiban is érzékeli, ami az éppen központban levő Hang által, vagy az éppen aktuális Egység Hangjai által jön létre. Az első lépés mindenképpen az, hogy az Egységeket egyesével külön vizsgáljuk meg, már ezek is elképesztően fontos eredményekhez vezetnek. Ezek megfejtése után lehet majd az Egységeket egyesével a középponta helyezni, az összes többit köréje rakva megvizsgálni a konkrét és az éppen aktuális “tükörmásolatokkal” megjelenő Egységekkel, majd megfejteni az elénk tárulkozó Tudást. Ez a Téridő, ez a Fény, ez az Élet kezdete és folyamata is ez lesz.
Ma csak az első lépésre kerül sor, a megoldások már itt is sokirányúak.
A következő kottaképen bemutatom az első Egységen, hogyan képzeljük ezt el.


 

102. ábra

Az első ütemben látjuk az eredeti kotta Hangjait. A második ütemben azt az állapotot látjuk, amikor az E Hang áll középen (a második Hang), vagyis ő megtartja az eredeti hanghelyét és azok a Hangok, amik tőle fölfelé helyezkednek el, vagyis magasabb Hangok, azok ugyanolyan távolságra az E Hangtól lefelé, tehát az E Hangtól mélyebbre helyeződnek át. Például ha egy Hang a középre helyeződött Hangtól fölfelé 6 félhangtávolságra van, akkor áthelyeződik a középpontban tartózkodó Hangtól 6 félhangtávolságra lefelé.
Itt most mindkét Hang lefelé helyezkedik el az E Hangtól, mivel az eredeti kottában mindkettő magasabban van az E Hangtól. A következő ütemben a G Hang marad középen (a harmadik Hang), az E Hang alulról fölfelé helyeződik, a Cisz Hang pedig a G Hangtól lefelé helyezkedik el, mivel az eredeti állapotában tőle fölfelé van. A negyedik ütemben az első, a Cisz Hang marad középen és a tőle levő két mélyebb Hang ugyanolyan távolságra magasabbra kerül.
A következő táblázatban bemutatom az Egységek Hangjait és a körtükrözés által létrejött Tükörhangokat.103. ábra

Az első oszlopban az Egységek számait jeleztem, fekete színnel írtam a kottában levő eredeti Hangok neveit és pirossal a Tükörhangokat. A jobb áttekintés miatt egymás alá helyeztem az azonos elnevezésű Hangokat, így lettek üres Helyek is, mivel nem minden Hang létezik minden Helyen, minden Egységben és tükrözésében. Az első Hangoszlopban az elnevezések különbözőek, mivel ezek a Hangok duplán szerepelnek a nekik megfelő sorban, így kerültek egymás alá.
Természetesen egy-egy Egység körtükröződésénél sokkal több Hang keletkezik, ebben a táblázatban a Hangok megjelenését vizsgálom, az előfordulások számát későbbi táblázatban mutatom meg.
Összesen 12 fajta Hang jelenik meg, ami persze nem csoda, hiszen a temperált hangrendszerben csak ennyi féle Hanghely van. 12 Hang elég soknak tűnik, de amikor be kell azonosítani a Téridőben szereplő Forrással, Forrásokkal, kiáradásokkal, gömbszférákkal, hirtelen nagyon kevés lesz ez a szám. Csodálom a Teremtő találékonyságát és nagyon boldog vagyok, hogy rátalálhattam több nagyszerű megoldásra, ami önmagában, de a Hangok összességében is igaz.
Az E az egyetlen Hang, ami, aki mindig Létezik és mindenhol megtalálható. Ő a Forrás. Ennek bizonyítása az egész fejezetet áthálózza. Öt Hang csak tükör állapotában mutatkozik meg= Fisz, Disz, H, C és Gisz. A fennmaradó hat Hang váltakozva mutatkozik meg eredeti, olykor tükör állapotában. Pontosan olyan a Hangok működése, mint ahogyan a Téridő és a tükör Téridő kapcsolódik egymáshoz. A célnak megfelelő időszálak összekapcsolódási rendszere tartja, “növeszti” egymásba a látszólagos két, illetve négy rendszert, akik önmagukban egy teljesen különálló Életteret alkotnak és mégsem Léteznek, létezhetnek egymás nélkül.
A számok eloszlása megadja a Téridő forráshelyeinek számát. Öt és hat, illetve ötről a hatra.

Dürer bűvös négyzete

Albrecht Dürer német festő (magyar származású) 1514-ben alkotott Melankólia rézmetszetébe rakta be a 16 számból álló bűvös négyzetet. Állítólag több ezer éves alkotásról van szó és Indiából származik. 18 összeadási lehetőséggel mindig 34 lesz a számok végeredménye. A 104. ábrán utána lehet számolni.
Ahhoz, hogy egy sokkal jobb megoldást találjunk a bűvös négyzetben rejlő titkokra, otthonosan kell mozogni a zene világában, de legfőképpen ismerni kell az időfizika alapjait.
Vizsgáljuk meg az első két Egység Hangjait!
Négy különböző Hangot találunk= E, Cisz, G és B (az első Egységben szereplő B Hang csak tükörben jelenik meg).
Ennek a négy Hangnak az a legnagyobb érdekessége, hogy egymás fordítottjai, egymás tükörképei az általam megmutatott körtükrözés alapján. Teljesen mindegy, hogy melyik Hangok kerülnek egymással “szembe”, csak ez a négyféle hangvariáció jön létre. Ami még érdekesebb, hogy az azonos névvel ellátott Hangok csoportja mit mutat meg számunkra a bűvös négyzet alkalmazásával.
104. ábra

A vízszintes sorban feketével írott Hangnevek a Hangok nevei, a függőleges fekete Hangnevek pedig az az állapot, amikor az ott megnevezett Hang középre kerül (fordítva is igaz!). A pirossal íródott Hangok pedig azt mutatják meg, hogy egy Hang, valamely másik Hang hatására, melyik Hangot hozza létre. Minden variációnál négy egyforma Hang keletkezik. Az már önmagában nagyon érdekes, hogy minden “irányban” működik a zenei ábra, vagyis egy térbeli mátrix képéről van szó.
A pirossal íródott Hangok négyzetét, a 16 Hangot “fektessük” a Dürer által ismertté vált bűvös négyzetre és vizsgáljuk meg az azonos Hangok Helyeit, számadatait.
          3 7 11 15 = G
          2 6 10 14 = Cisz
          1 5 9 13 =B
          4 8 12 16 = E
Mindenből négy darab van, a számok néggyel növekednek, négyféle Hang van. Összekötve a négy folyamatot, ezt látjuk a bűvös négyzet utáni ábrákon, külön megrajzolva az azonos Hangok “útjait”, majd utolsónak egy egységes alakzatot, nem kérdéses többé, hogy a Bindu áramlását látjuk magunk előtt, megmutatva ál négydimenziós állapotát, megmutatva forgását, tágulását, metszetét és térbeli állapotát.
Az, hogy minden irányban 34-et kapunk a számok összeadásával csak egy részeredmény. 18 lehetőségből 18-szor ugyanez a számadat jön ki. Összesen 16 szám van. Ebből a négy (már megint négy) számból (3, 4, 1 és 6) megalkothatjuk a Teremtés legfontosabb számait. 3,14 a Pi, 4,16 a Teremtési sebesség és a 3,16 pedig a Felhasadás pillanata előtti sebesség. A 18 alkalom pedig arra utal, hogy a Forrás pontosan 18-at lép, amíg körbejárja a két Hiperteres Téridő Forráshelyeit (dimenziólépcsőit) és minden lépésnél érvényben maradnak a Teremtési számadatokkal járó Törvények.
Most jön még kettő nagyon fontos bizonyítás. Az általam íródott 11. fejezetben, a “Teremtési szögek a tritónusz” részben, pontosan ez a négy Hang , az E, a B, a Cisz és a G Hangok alkotják meg azt a találkozási pillanatot, amikor az RV= 4,16-os sebességből létrejön az RV=3,16.
A 20. fejezetemben pedig az “Aranymetszés ritmusa” résznél elemzem ezeknek az Egységeknek a ritmusát, amik az aranymetszés szabályai alapján jöttek létre. (Ez a ritmusképlet, a kisnyújtott ritmus, ami behálózza a 3., a 4., az 5. és a 6. variációt.)

Az Egységek spiráljai

Ennek a résznek a feladata az, hogy bemutassa a Forrás “útját”, forgásait, spiráljait Egységenként az eredeti kottakép alapján és a körtükrözés által létrejött hangzásokban.
Csináltam egy kvintkört a lehetséges 12 Hangból. Ennyi Hang keletkezik ebben a részben, de a kvintkör is ennyi Hangból áll a temperált rendszerben. Azért nevezzük kvintkörnek, mert kvinttávolságra emelkednek a Hangok egymástól (egyik irány kvint, másik kvart). A 9. fejezet a “Zene eredete” és a 10. fejezet a “Temperált rendszer” hosszasan ezt tárgyalja.
Lássuk a kvintkört!105. ábra

Minden Egységnél ugyanez a felosztás lesz, a Hangok ugyanott helyezkednek el. Azért, hogy jobban átlássuk a spirálok elhelyezkedését, csak a pontokat hagyom meg, kivétel az E Hang, őt minden ábrámon jelölöm, hogy könnyebb legyen a többi Hang beillesztése. A 12 pontból feketével jelölöm azokat a Helyeket, amik nem szerepelnek és pirossal jelölöm azokat, akik részt vesznek a Forrás spirális útján. A résztvevő Hangokat, azaz a piros pontokat számokkal látom el, a megszólaló Hangok sorrendje alapján.Első Egység106. ábra

Az első Egység tükrözése megtekinthető a 102. ábrán. Ami elsőre feltűnik, hogy a 106. ábrán három lehetséges tükörképet vetítünk, a 102. ábrán viszont négy lehetőség van. A 102. ábrán a G és Cisz körtükrözés Hangjai teljesen megegyeznek (Cisz, B és G) egymással azzal a különbséggel, hogy egy oktáv távolság választja el őket egymástól. Az általam alkotott kvintkör nem alkalmas oktáv távolságok megkülönböztetésére, mivel minden “oktáv” egy Hangban van ábrázolva. Ez jó is, meg rossz is.
A mostani sík képek az Egységek, a Forrás legegyszerűbben megalkotott forgásait ábrázolják, amiket jól megértve tovább lehet lépni olyan megoldásokra, ahol térben fejthetjük meg a spirálok mozgástechnikáját. Ott már mindenképpen egy gömbszerű kvintkörrel kell dolgoznunk.
Amint látjátok egy időhurok, egy spirál készült az első Egységről, mivel a többi ennek fordítottjai és tükrözései. A spirál kezdetén egy “+” jelet látunk, ő a kezdőhang, az egyessel ellátott Hang, majd a spirálon megjelennek az őt követő Hangok. A spirál végén a nyíl irányában van az itteni “utolsó” Hang. Ezek a jelzések minden Egységnél hasonlóan megtalálhatók. Már most elmondom, nincsen utolsó Hang, csak egy folyamat utolsó Hangja, ami belecsúszik a következő fordulatba, spirálba, Hangok harmóniájába.
Az viszont roppant érdekessé teszi a dolgot, hogy ugyanazt az időhurkot láthatjuk, mint a bűvös négyzetnél létrejövő spirálnál. Vagyis a Bindu “négy oldala” ugyanúgy megmutatkozik a 12 Hangból álló kvintkörben, mint a Bindut alkotó négy Hang tükrözés világában.
Az időhurkokat egyesével és lehetséges változataival együttesen is kell értelmezni, ami biztosan további lehetőségeket hordoz magában. Igazából az egész Világegyetem ebből az egy kis “Időhurokból” jött létre……Második Egység


107. ábra

Az Egység körtükrözésénél hat lehetőség van, az oktávok egymásba tolásával három lehetőség marad. A négy Hang (G, E, Cisz és B) nem változik, mivel egymás tükörképei, vagyis pontosan ugyanúgy létezik, mint a Bindu.
A kottában levő első két Hang egyszerre szólal meg, így mindkettőt egyessel jelöltem meg. (G, E) Kettő hármassal jelölt Hang van (Cisz és E), mivel ők követik és össze vannak kötve a két egyessel megjelölt Hanggal. Majd van egy ötös számmal jelölt Hang (B), ami nincsen üsszekötve a többi Hanggal, de “hangzásban” hozzájuk tartozik és együtt szólal meg a két hármas számmal megjelölt Hanggal. Ahogyan kiválasztjuk az első Hangot, az által lesz a másik egyessel megjelölt Hang a második Hang, a két hármassal jelölt Hangra ugyanez a szabály érvényes, majd az ötös Hanggal bezárul ez a folyamat.
Csak az első ábrából készítettem el a lehetséges két időhurkot, a második és a harmadik ennek a fordítottjai, ugyanúgy, mint az első Egységnél. A két út: E,G, Cisz, E és B. A másik: G, E, E, Cisz és B. Egyébként minden egységnél csak az első variáció(k) spiráljait mutatom be. Azért gondolom az mindenkinek feltűnik, hogy a második Egység az első Egység továbbhaladását mutatja be.Harmadik Egység108. ábra

A tükrözésnél ötféle ábra jön létre, mivel a két D tükrözése csak oktávban különbözik egymástól, hangilag megegyeznek, így 4 ábrázolási képet kapunk.
A két egyessel jelölt Hang egyszerre zendül fel. Igaz, a hármassal jelölt Hang is velük szólal meg, de a négyes Hanghoz tartozik, így lett őbelőle hármas Hang. A kottábban is “hátrébb” helyezkedik el a két egyessel jelölt Hangtól. Az alapspirálok megszólalása = D, A, E, D és A, D, E, D.
A spirálok ábrázolása egyszerűnek tűnik, ez szándékos, mint ahogyan már írtam. Alap mozdulatok, amikre építeni lehet, de csak akkor, ha mindegyik “beleivódik a vérünkbe”.Negyedik Egység109. ábra

A negyedik Egységnél öt tükrözés lehetséges és öt ábrázolást hoztunk létre. Kettő egyessel ellátott Hang van, a két darab kétnegyedes hangértékű Hang (A és E), mivel ők az egész Egység alatt “szólnak”, léteznek, jelen vannak. A többi Hang az egyértelmű utánalevő sorrendben kapták számozásaikat, így kettő alap időhurkot keltettünk életre. A Hangok sorrendje = A, E, D, Cisz, D és E, A, D, Cisz, D.Ötödik Egység110. Ábra

Ennél az Egységnél hat különböző tükrözést alkottunk és ugyanennyi ábrázolást kaptunk. Mivel a Hangok egymásutánja egyértelmű, így egy alap spirált mutatunk be (F, E, A,Cisz és A), de újra megjegyzem, ez csak a kezdeti időhurok az időhurkok tömegéből, ami nagyon rövid idő alatt több százzá, több ezerré változhat át, alakulhat át, folytatódhat nem össze-vissza, hanem a legnagyobb rendezettségben, harmóniában, létezésben.Hatodik Egység111. ábra

A hatodik Egységnél hét körtükrözés lehetséges és mivel kettő oktáv távolságban helyezkedik el egymástól, hat kvintkör ábrázolást tudtam létrehozni. Az első három Hang egyszerre szólal meg és a második három Hang is egyszerre szólal meg, így három egyes és három négyes számmal jelölt Hangot találunk. A négy alap lehetőség a következő = D, F, A, E, G, G, vagy A, F, D, G, G, E, vagy, F, D, A, G, E, G, vagy F, A, D, G, G, E. (Most vettem észre, hogy lehetett volna még kettő alap megoldás a A, D, F, G, E, G és a D, A, F, E, G, G, ha valaki ezzel foglalkozik, ezeket is csinálja meg!) Az általam elkészített időhurkok már egy kicsit bonyolultabbak, csodálatos dinamizmusuk önmagukért beszél.Hetedik Egység112. ábra

A hetedik Egységnél hat tükrözési forma keletkezett és öt ábrázolást hoztam létre. A számozás teljesen megegyezik a második Egység számozásával, így logikusan itt is kettő alap spirál keletkezett. A Hangok = E, G, D, F, G és G, E, F, D, G. Ami egészen rendkívüli, hogy az egyik spirál egy szív formát alkot. Ő Jézus szíve, a Téridő. Nagyon érdekes és nem lehet véletlen, hogy a Téridő hat párhuzamos univerzumának síkbeli mozgó ábrájának közepén ugyanez a szívforma alakul ki és forogva marad fenn.

A Forrás Hangjai

A 21. fejezetnek talán ez a legfontosabb része, mert itt olyan táblázatokat mutatok be, amelyeket úgy kell megtanulni annak az “embernek”, aki tértechnológiát tanul, mint a szorzótáblát. Igaz, a 12 Hang helyére nagy valószínűség szerint frekvencia számok kerülnek, de biztosan mondhatom, hogy kapcsolatba hozhatóak Bach, illetve a Teremtő által kódolt Hangokkal, Hangmagasságokkal, Hangok közötti kapcsolatokkal. (Ezt csak annak írom, aki komolyabban foglalkozik majd a munkámmal: a 12 frekvencia nem lesz elég az oktáv váltások miatt, ami már az első körben 1-2 oktávkülönbségekben mutatkozik meg, később természetesen tovább tágul!)
A következő táblázat bemutatja Egységenként a körtükrözés által létrejövő Hangokat, ugyanakkor azt is, ki milyen “kapcsolatban” van egymással.
113. ábra

A táblázatok bal felső sarkába az Egységek számát írtam, az első vízszintes sorban az Egységekben (a kottában) megjelenő Hangokat jeleztem pirossal és az első függőleges sorban pedig azok a Hangok szerepelnek, akik éppen középen állnak, “forognak” és az összes többi Hang Őhozzájuk tükröződik. Őket is pirossal jelöltem meg. A feketével írott Hangok pedig elmesélik ki melyik Hang hatására hogyan változik, vagy esetenként marad saját állapotában.
Mutatok egy példát. A 3. Egységnél a pirossal jelzett vízszintes sorban levő D Hang alatt egy feketével írott E Hang található. A pirossal írott függőleges sorban a hozzátartozó Hang az A Hang. Vagyis amikor ebben az Egységben az A Hang van középen, a D Hangból E Hang keletkezik.
Az első és a második Egység a Bindu (ál) “négy” oldalát mutatja be, ez többszörösen bizonyítva lett a felsőbb részeknél. A négy Hang egymás fordítottjai és még van egy nagyon fontos kapcsolatuk. Az E Hang tritónusz kapcsolatban áll a B Hanggal, a Cisz Hang pedig a G Hanggal. A tritónuszt szinte minden fejezetemben elemzem, a leghosszabban a 13. és 16.-ban. (A komolyabb megértés miatt szükségeltetik ezeknek a tudása.) A legfontosabb tulajdonsága az a tüzesség, ami, aki létrehoz, újat alkot, megalkot, továbbvisz, továbbgondol, hiszen Ő maga a Tűz (elem). Még azt is megtudhatjuk, melyik oldal melyikkel áll szemben. Az E oldal a B oldallal, a G oldal pedig a Cisz oldallal. A négy oldal egyszerre sohasem mutatkozik meg, de keresztmetszetében nagyon sok helyen ábrázolják a mi “síkbeli” világunkban, így ez megtévesztő lehet.
A fejezet elején jeleztem, hogy nehéz lesz 12 Hangot beilleszteni a Téridő születésébe, de egy összefüggő rendszert lehet belőle alkotni.
A Téridő keletkezésénél létrejön egy Tükörvilág, mindegyik teljesen különálló életteret hoz létre, de egybeágazva, egymást fenntartva léteznek, léteztetik egymást.
A 103. ábra egyértelműen ezt igazolja. Azok a Hangok akik itt is ott is, tehát egyszer konkrét Hangként, egyszer tükör Hangként mutatkoznak meg, az összekapcsolódás szálait alkotják olyannyira, hogy érzékelhetővé válnak mindkét világban, de nem egyszerre.
Az egyetlen Hang, aki mindig létezik az E Hang. Ő a Forrás!
Van egy Atyai Forrás és van egy Anyai Forrás. Ez mutatkozik meg a második Egységnél, ahol kettő E Hang találkozása látható, ráadásul egy oktáv különbséggel. Egymásba ágyazva, hiszen egymásban hozzák létre világukat, az Atyai az Anyában, az Anyai az Atyában, a kottaképben egy kisnyújtott, aranymetszési ritmuson belül. Ez az egyetlen Hely, ahol kettő E Hang találkozik.
A harmadik Egység Hangjai az első Atya és az első Anya létrejöttét mutatja be a Téridő keletkezésénél.
Az E Hang a Forrás(ok). Az A Hang az Anya jelenlétét mutatja. Ennek a levezetése “Az Ősvizek ideavilága” című (17.) fejezetben található meg, pontosan az 58. ábrától a fejezet végéig.
A D hang a felhasadás előtti gömbszférákat mutatja. A Chaconne hangneme d-moll, vagyis a D Hang a legelső, a meghatározó, a “legidősebb” Hangja ennek a műnek, ennek a hangnemnek. Kettő D Hanggal találkozunk a harmadik Egységnél, egy oktáv választja el őket egymástól, az egyik az Egység elején van, a másik az Egység végén helyezkedik el. Az egyik “balról” jön, a másik pedig “jobbról”. Az egyik az Öreg Atya gömbszférája, a másik az Öreg Anya gömbszférája. Azt, hogy ezeknek a gömbszféráknak pontosan mekkora a tágulásuk nem tudom megmondani, mivel még nem találtam meg a kottában. Síkban megszerkesztve csak egy pár lehetőséggel jön ki ez a találkozás, kb. 8 és 12 közötti E terjedésre gondolok. Az Atyai és Anyai gömbszféra nem feltétlenül azonos kiterjedtségű.
Az Egység közepén zeng az E Hang, a Forrás és mindkét D Hanggal kapcsolatban van. A Felhasadás után létrejön egy olyan állapot, ahol a Fiú Forrása és a Leány Forrása meglátja magát egy régebbi állapotában azáltal, hogy belesodródik egy felhasadás előtti múltszférájába, amikor még “egyben” létezett az Atyával, az Anyával. A megpillantás jelenében az ottani múltszféra jelenpontjában él tovább a Fiú és a Leány létrehozva az első Atyát és az első Anyát.
Ebben a pillanatban keletkezik egy Tükörvilág, ami az itt jelenlevő tükör Hangokból egyértelműen bebizonyítható. Ha van Tükörvilág, akkor aTükörvilágban is ott kell lennie a Bindunak, aki egybe van kötve a mi világunk Forrásával, hiszen Ő az, de ott a “másikban”, a Tükörvilágban léteztet egy hozzánk közeli és mégis távoli rezgésvilágot, amik kölcsönösen egymást tartják fenn.
Nézzük meg számunkra milyen “idegen” Hangok jöttek létre!
Fisz, H és C. Ha Bindu, akkor lennie kell egy negyedik Hangnak is! Ott van, csak átcsúszott a negyedik Egység Hangjai közé, ami újból arra utal, hogy nincsenek különálló Egységek, Hangok, minden egymásban van, minden egymásba csavarodva létezik, de különálló Létezőként is felfogható a létezés folyamatában.
Vizsgáljuk meg a Bindu állapotait!

 114. ábra

Tritónusz kapcsolatok = E-B, G-Cisz, H-F és C-Fisz. A Tükörállapotú Binduban ugyanúgy megtalálható a teremtés tüze, mint a mi világunkban, hiszen Tűzelem, csak Ő egy kicsit odébb van. Mennyire van odébb? Az általam készített kvintkörben megnézhetitek! (105. ábra)
Félhang távolságok = E-F, C-Cisz, B-H, Fisz-G. Ezek a Hangok egymástól fölfelé helyezkednek el, tehát az E Hangtól fölfelé félhang távolságra az F Hang található. A Bindu két állapotának Hangjai váltakoztatják egymást. Kettő elöl, kettő hátul. Egymásban, együtt, egymás mellett. A kvintkörben ezek a félhang távolságok már sokkal messzebbre esnek egymástól. Balra öt kvinttávolság lefelé (gondolva), jobbra hét kvinttávolság fölfelé számolva. Ez arra utal, hogy a keletkezésben egymás mellett vannak, de valójában nagyon messzire esnek egymástól. A Téridőben öt betöltött Forráshely van, a Fényben pedig hét.
Egy kvinttávolság fölfelé egymástól = E-H, Fisz-Cisz, C-G, B-F.
Egy kvinttávolságra lefelé helyezkedő Bindu Hangok = H-E, Cisz-Fisz, G-C, F-B.
Itt is feltűnik, hogy a Bindu Hangjai miképpen váltakoztatják egymást, kettő elöl, kettő hátul, megalkotva a Négy Világot. Az Atya és Tükör, az Anya és Tükör világát.
Az egymással szemben levő tritónusz kapcsolatok pontosan hat kvinttávolságra vannak egymástól, mint ahogyan a Téridőben is hat Forráshely van.
A 113. ábrán megjelenő Hangkapcsolatokat nem csak síkban kell átgondolni, hanem dinamikus térbeli mátrix (mozgó, forgó) állapotában is. Ez persze igencsak megbonyolítja a rendszert, de nem teszi kaotikussá. Minden a legnagyobb rendszerességben működik. Amikor egy “Hang” múltszférája, rezgése eléri egy másik Hang Jelenpontját, akkor történik az elsődleges változás, amit az itteni táblázatok mutatnak. A táblázatokból pontosan levezethető, hogy a múltszférák a Bindu melyik oldalát, Hangját érintik meg.

A negyedik Egység körtükrözési ábrája elmondja a második Atya és második Anya létrejöttét. Újra megtalálható az alaphangokban a kettő D Hang, ami arra utal, hogy ez a lépés is a Felhasadás előtti egyik múltszféra és a Forrás találkozásából jött létre. (Az én síkbeli szerkesztésemben ugyanaz az Anyai múltszféra halad át az Első Atyán, akin a Fiú sodródott a Felhasadás után, míg meg nem látta saját magát egy korábbi képében az Ő saját múltszférájában.) Felvillan a Királylány, az Anya képe, és átló ugrásban megteremtődik a második Atya. Ugyanígy a második Anyánál a Teremtő Fiú képe jelenik meg egy létpillanatra. A Tükör világokban hasonlóképpen következik be, csak “tükörben”.
Az alaphangokban megjelenik a Cisz Hang, ami egyértelműen arra utal, hogy a múltszférák első pillanati érzékelése nem minden oldalát érinti a Bindunak. Nagyon minimális időkülönbségekkel mind a nyolc Hang találkozik a múltszférával, ami pontosan levezethető a negyedik és a többi Egység körtükrözési ábráiban.
Egy nagyon fontos dolgot árul el ez az Egység, amire sikerült rájönnöm. A kettő D Hang ugyanabban az oktávban marad, tehát ugyanazon a Helyen helyezkednek el, csak az egyik az Egység elején, a második pedig az Egység végén. Minden Atyai és Anyai Forráshely egymás mellett keletkezik (olyannyira, hogy a kottában ugyanazt a Hangot képviselik), de időben egymástól eltolódva (az egyik az Egység elején, a másik a végén) jön létre. Hihetetlen gyorsan történik minden, a kotta csak egy síkbeli vetülete a történéseknek.
Ebben az Egységben megjelenik a következő “idegen” Hang, a Disz Hang, ami a Forrás következő lépésével, a következő Atya és Anya létrejöttével hozható kapcsolatba. A Disz Hang a Felhasadás utáni múltszférák Hangja. Egyértelműen kapcsolatban áll a D Hanggal, így ez logikus is. A következő Forráshely létrejötte, a harmadik Atya és a harmadik Anya a Felhasadás utáni saját, tehát az Anya a Leány, az Atya a Fiú által kiárasztott múltszféra találkozásánál látja meg újra Önmagát, így az Ő Jelenpontjában keletkezik az új Forráshely és létezik tovább. Nálunk a Bindu a Cisz és E oldalával találkozik először, majd az ötödik Egységnél a Bindu többi “arca” is érintődik, az F, a B, a H, a Fisz, a G és egy picit később a hatodik Egységnél eléri a C Hangot is. Ez újra bizonyítja a Forrás haladás közbeni forgását és azt, hogy a múltszférák időeltolódásokkal érintik a Forrás részeit.
A Téridő Forráshelyeinek létrejötte egy oktaéder geometriáját követik. A Forrás lépései pedig átlót ugrik, oldalt ugrik, átlót ugrik, oldalt ugrik és így tovább. Az oldal ugrás pontosabban egy háromnegyedes fordulatot jelent. A lépések arányát a következőképpen találtam meg a kottában. Az átló ugrás az oktávnak felel meg, ami több Egységnél is megtalálható, a legnyilvánvalóbb ami erre utal a hatodik Egység, ahol kettő G Hang egymás alatt egyszerre szólal meg egy oktáv különbséggel. Fölötte pedig egy E Hang található, aki a Forrás egyik oldala, Őt meglátva tesz átló ugrást. Az ötödik Egység utolsó három egyszerre megszólaló Hangja, ahol a két szélső Hang, a két A Hang kettő oktáv távolságban van egymástól, ami a háromnegyedes fordulatot jelenti. Az előtte levő E Hang, a kisnyújtott ritmus második Hangja szintén velük együtt szólal meg, de nincsen egymáshoz közük, azonkívül, hogy azonos Egységben léteznek. A háromnegyedes fordulatnál két Forráshely mellett megy el a Forrás anélkül, hogy érintené őket. Ez az E és a Cisz Hang. Ha a háromnegyedes fordulatba beleszámoljuk a fordulat ívezetét szerintem kb. két átló hossza jön ki, így ez pontosan kettő oktáv távolságnak felel meg.
Már csak egy Hang hiányzik a 12-ből, a Gisz. A hatodik és hetedik Egységben találkozunk ezzel a Hanggal egy-egy alkalommal. A Gisz Hang a fraktálvilág megjelenését mutatja. Ezekben az Egységekben már nincsen “hiány”, mind a 12 fajta Hang megtalálható. A Gisz Hang a G Hang (a Forrás egyik oldala) “tartozéka”. A táblázat alapján az F Hang (a Bindu egyik oldala) és a múltszférák találkozása által indul el a fraktális teremtődés. A huszadik fejezetben pontosan ezekből a variációkból (3., 4., 5., 6.) van egy hosszabb levezetés a fraktálvilág kialakulásáról.

Tekintsük át a kottában előforduló Hangokból hány fajta Hang keletkezik.
E= E, B, D, C, Cisz, Fisz
Cisz= Cisz, G, F, Disz, Disz, A
G= G, Cisz, H, A, Disz
B= B, E
D= D, E, Fisz, C, Gisz
A= A, H, G, F, Cisz
F= F, D, A, Disz, Cisz, H

Az E és az F Hangokból 6 féle Hang jöhet létre. A Cisz, a G, a D és az A Hangokból 5 féle Hang jöhet létre, a B Hangból pedig 2. Az Atyai és az Anyai Téridőben 6 Forráshelyen egyszerre 5 betöltött Hely lehetséges.

Egy fontos dologra még kitérnék röviden. Sok embert foglalkoztat az a gondolat , hogyan lehet világokból világokba utazni. Ebben is sokat segíthet a 103. és a 113. ábrám. A Bindunak azok a Hangjai akik megnyilvánulnak a miénkben és a tükör világokban, átjárással rendelkeznek közöttük. Az már egy más kérdés hogyan és melyik pillanatban kell, lehet, szabad őket használni, használatba venni. Gondolom nem is nekem kell megadni erre a választ.

A szünetek

Az első Egységben egy db. 1 negyed értékű szünettel találkozunk, ami a fölötte elhelyezkedő három Hang, tehát az egész Egység alatt “szól”. Ez azt jelenti, hogy már tervbe van véve a Teremtés, csak még nem nyilvánult meg, azaz nem indult el. A második Egységben van egy nyolcad és egy tizenhatod szünet, vagyis egy tizenhatod hely teljesen betöltődött. Megtörtént az a Felhasadás, amelyről már biztosan tudjuk, hogy teremtéshez vezet (ez az egyetlen Hely, ahol az E Hang, a Forrás kétszeseren jelenik meg).
A harmadik Egységtől a következőképpen alakul a szünetek jelenléte. A világegyetem lüktetése, csodálatos létezése mutatkozik meg a szünetek megjelenésével. Van, nincs, van, nincs, mint ahogy a népmeséink kezdődnek: “Hol volt, hol nem volt . . .”. A harmadik Egységben van, a negyedikben nincsen, az ötödikben van, a hatodikban nincsen, a hetedikben van……

Folytatás jön.

 next