24      A LÉLEK


Bach életeRendszerekzenei kulcsokzenei kulcsok 8
rejtett titkok Bach zenéjébenZenei kulcsok 3zenei kulcsok 6zenei kulcsok 9
általános zenei kulcsokzenei kulcsok 4zenei kulcsok 7zenei kulcsok 10

Zenei kulcsok23
zenei kulcsok 11Zenei kulcsok 14Zenei kulcsok 17Zenei kulcsok 20Zenei kulcsok 23
zenei kulcsok 12Zenei kulcsok 15Zenei kulcsok 18Zenei kulcsok 21Zenei kulcsok 24
zenei kulcsok 13Zenei kulcsok 16Zenei kulcsok 19Zenei kulcsok 22Zenei kulcsok 25

 
“…...Az élet állandó tevékenység. Az ember földi módon akkor is él, ha az isteni szikra még nem ébredt föl benne. Azaz, földi módon tevékeny - a földi életéért, a testéért és földi céljaiért dolgozik. De ez nem az igazi élet. Nem állandó élet - nem az az élet, amelyről Jézus Krisztus beszélt, és megígérte azoknak, akik hisznek benne. Mert az igazi élet, a szellem élete. Ez elmúlhatatlan élet, és ennek az életnek az elnyerése az ember földi célja. Ez a földi életcél akkor kezd teljesülni, amikor az emberben a szellem életre ébred. A szellemi újjászületés a leg törekvésre méltóbb életcél, mert elmondhatatlan nyereséget hoz a léleknek.
Amit az anyagi világ nyújt, az múlandó, csak a testnek jó - de a léleknek soha. Amit a szellem nyújt a léleknek, az felfrissülés, felüdülés, az táplálék - tehát táplálék az élethez, drága kincs, ami már el nem veszhet, valami ami boldogít, és szorgalmas tevékenységre indít.
Nevezhetnénk életelixírnek is, mert a halál már nem fog rajta - pedig előzőleg fenyegető volt - és ha a szellemi újjászületés nem történt volna meg, rendíthetetlenül végbe is megy. Az izomtest csak egy burok - benne a lélek és a szellem van elrejtve. És csak az ember szabad akaratától függ, hogy megreped-e a burok, és igyekezik-e magában fölébreszteni az istenit…..”
(Forrás: Bertha Dudde: B.D.Nr.3240 Élet - Az isteni szikra felébresztése az emberben )

Ezzel a csodálatos idézettel kezdem a Lélek című fejezetemet, és ahogyan a szövegből is kiderül, egyik legfontosabb “emberi” feladatunknak tekintem felismerni a lélek, azaz lelkünk valóságos létezését, igaz mivoltát, mert a megértés által eljuthatunk a Tudás birodalmának abba a részébe, ami meghozza számunkra a régen vágyott igaz boldogságot, igaz szeretetet.
Mi az igaz szeretet? Isten maga! Ha idáig eljutunk, nem lesznek többé határai a Szellemi Tudásnak, ami egy a “Világ Egyetemes Tudásával”.
A Teremtő fantasztikus kódolásában mutatom be a Lélek megjelenését, fejlettségét, feladatát, szerkezetét, hovatartozását, és működését Johann Sebastian Bach hegedűre írott Chaconne-jának a 15. és 16. variációja által.
Lássuk a kottát!137. ábra

A két variácóban kétféle ritmusértéket ismerhetünk fel, a nyolcadokat és a tizenhatodokat. A legkönnyebben úgy különböztethetjük meg a két csoportot, hogy a tizenhatod értékű Hangok mindig a kettős vonallal összekötött négy Hangok képe, az összes többi a nyolcad Hangoknak felel meg. Így, az összeszámolásuk sem jelent gondot. A nyolcad Hangokból pontosan 33 darab van, a tizenhatod Hangokból pedig 72 darabot kapunk.
A 33-as szám Jézus Urunkat jelenti, Ő az első Lélek, Őbelőle jött létre az összes többi lélek, és Őhozzá tér vissza majd az összes lélek. A 33-as szám a Lélek igazságszáma a Renum 11 szerint, milyen furcsa véletlen. 72 Kerubot tartunk számon a mi világunkban, és a Kerubok igazságszáma szintén 72. Ők a Nagylelkek, a négymikronos lelkek, a Világ Őrzői. Szellemi mivoltuk miatt lelkeiknek nincsen anyagi része, viszont ha emberi testben születnek le egy anyagi szférába, akkor szükségeltetik lelküknek egy anyagi tartomány is. Az anyag valójában egy olyan szellemi létezési terület, ahol a fraktális szubsztanciák “besűrűsödött” (időfelszín) állapota miatt láthatóvá, mérhetővé, megfoghatóvá (alakíthatóvá) válnak a mi életterünkben. A Szellemi Világokban való létezés, életforma nagyon más, mint a mi háromdimenziós anyagi létközegünk. Megértése számunkra szinte lehetetlen, hiszen megfoghatatlan, nincsen anyagi része, a megértés, a megtapasztalás csak lélek szinten, a lelkünk által lehetséges, így láthatjuk újra, mennyire fontos lelkünk megismerése, ezáltal lelkünk érettsége. Minél fejlettebb egy (emberi) lélek, annál többet tudhat meg magasabb, fejlettebb szintű létezésekről, ahol az utolsó cél maga a Teremtő. A kottában biztosan el van “rejtve” minden titok, ma azokkal az alapokkal foglalkozunk, ami az első lépésekhez szükséges, így könnyedén lehet majd a következő szintű megoldásokhoz eljutni. Magát a kottaképet is egy térbeli mátrix alakzatban kell elképzelni, és attól függően, hogy melyik “irányból” merülünk bele a Lélekhangok világába, mindenhol újabb, és újabb eredményeket kapunk, ezáltal újabb és újabb kérdések merülnek fel bennünk, ami az egészséges fejlődés útjának tekinthető.

Az emberi lélekcsoportok

Mivel Bach kódolt kottája a mi földi világunkban jelent meg, így az itt élő lelkekről, lélekcsoportokról lesz szó, illetve a hozzájuk tartozó szellemi vezetőkről. Természetesen élnek másfajta lények is a Földünkön, talán ezekről is vannak információk a kottaképben, eddig ezeket nem kerestem, hiszen már a mi létezési képletünk megértése is komoly feladatnak igérkezik.
A két variációban van egy “kottakép”, ami pontosan 12 alkalommal mutatkozik meg.


138. ábra

Minden lélekcsoport kapott egy számot, a könnyebb áttekinthetőség miatt egymás után sorba számoztam meg őket. A lélekcsoportok kottaképe nagyon hasonló egymáshoz, csak az elhelyezkedésük különbözik az ötvonalas kottában, viszont a frekvencia tartományuk más lesz. A 12-es szám nem ismeretlen számunkra, hiszen számtalan dolog épül erre a Földünkön, és aki már foglalkozott egy kicsit az emberi lelkek beazonosításával, pontosan 12 csoportra osztotta fel. A kottában előforduló legmélyebb Hang egy Bé Hangnak felel meg, a 12. lélekcsoport utolsó Hangja, a legmagasabb frekvenciájú Hang pedig a 6. lélekcsoport első és harmadik Hangja, az A Hang. A két Hang közötti távolság egy félhang hiányában kettő oktávot ad ki.
…..” az emberi lelkek rezgése 2 zenei oktáv sávszélességű”…. írja Kisfaludy György a “Lélek zengése” című könyvében.
A kottában megjelenő lélekcsoportok pontosan ezt bizonyítják. A lélekcsoportok frekvencia tartománya 4, vagy 3 egymás mellett elhelyezkedő egész Hangok hangzási területe. A csoportok első és harmadik Hangja azonos, a második és negyedik Hangja eltérő, de minden Hang frekvenciája közel esik egymáshoz. Ennek a legegyszerűbb magyarázata, hogy vannak (emberek) lelkek, akik hasonlóan gondolkodnak, hasonlóan állnak a feladatok megoldásához, sokszor egy csapatban, egy családban, egy közösségben találhatjuk őket. “Együtt rezegnek” az életlehetőségek egy szűkebb tartományában. Ezt a csoport tagjai másképpen élik meg, nagyobb változásokon mennek végig életük folyamán, de “nagyobb” ugrás a fejlődésben nagyon ritkán alakul ki, amit a tükrözési állapotokkal fogok bemutatni. Természetesen mindig van visszaesés rossz, vagy fejlődés jó irányba, a lélek szabad akaratától függően, ami az élettükrözési minták alapján láthatóvá válnak..
Az egyes és a kettes lélekcsoportok különálló lélek közösségek, semmilyen más csoportokkal nem “közösködnek”. Aztán jön egy hosszabb csoportosulás (3-4-5-6-7-8), akik valamilyen módon kapcsolódnak egymáshoz, és annak alapján, hogyan dönt a lélek, juthat magasabbra, élettapasztalatra Istentudásban, vagy eshet mélyebbre a sötétebb szférákba, az anyag alsóbb rétegeibe. Minél fejlettebb egy lélek, annál jobb lehetősége van magasabb szférák megismerésére, de ha a rossz utat választja, hibákat követ el, sokkal mélyebb frekvencia tartományokba keveredhet, és onnan távolabbra esik a végcél. A 9-10-es, és a 11-12-es lélekcsoportok egymás mellett helyezkednek el. Ők azok, akik segítik, kiegészítik egymást. Konkrét, beazonosító példákat is írok, amikor már tisztább lesz a kép.

A mi létezési szféránk rezgése

Az Univerzum minden helyén más és más rezgésterületeket különböztetünk meg egymástól, ami az ottani Téridő, az ottani Fény, az ott létezők fejlődési szintjéhez alkalmazkodva alakul ki.
A 22. fejezetemben, ”A Fény titkairól “című írásomban megfejtettem az első Téridő és Fénymag Hangjait (119. ábra). Erre most nagy szükségünk lesz, mert bizonyításunkban fontos szerepet játszik.
A Téridő Hangjai: F-E-D-Cisz-D
A Fénymag Hangjai: F-F-F-A-D-E-G (Jézus Urunk rezgése)
Az első, a legmagasabb szféra rezgése: F-F-F-F-D-D-D-E-E-Cisz-A-G
Nagyon fontos közlés: minden Hangfrekvencia csak arányában értelmezhető, a valóságos frekvencia tartományok olyan magasságban vannak, amit a mi tudományos világunk még nem tud értelmezni. Az itt megjelenő Hangok a temperált zenei kódolás felosztásában születtek. És újra el kell mondanunk a Teremtő zseniális bölcsességét, ahogyan bemutatja nekünk a legnagyobb titkokat egy leegyszerűsített formában. A Hangok arányaiban átgondolva viszont mindig igaz eredményeket adnak, a jövő nemzedéke lesz az egyik bizonyítékom.
A 22. fejezetem alapján Lucifer, a Fényhozó Hangjai, rezgése (120. ábra):
Cisz-E-G-Bé-A-Fisz-G
Most pedig nézzük meg a mi földi világunk rezgését! A 16. variáció utolsó üteme, a negyedik ütem tárja elénk az itteni szférát.139. ábra

Az elemzéshez készítettem egy táblázatot, ezáltal a megértést segítem, és a következtetések is láthatóvá válnak.140. ábraEgyetlen egy Hang van, aki mindenhol szerepel, az E Hang. Ő képviseli a száluniverzumot, aki behálózza az egész Világegyetemet, ő a kommunikációs vonal minden Létező között.
A legmagasabb szféra és az anyagi szféra (a mi világunk) Hangjai között nincsen különbség, csak a Hangok összetételében van eltérés. Tehát 6 különböző Hangot találunk mindkét szférában: F-D-E-Cisz-A-G.
Valószínűnek tartom, hogy a legmagasabb Teremtő Törvények szerint nem változtatható a szférák alapszerkezete, csak a rezgések, a Hangok megjelenési aránya változhat. A mi szféránkban több A és G Hang szólal meg, ami az első Téridőben egyáltalán nem található, később kialakult rezgéstartományok, mondhatni Lucifer erős tartományai. Természetesen megtalálható Jézus rezgésében is ez a két Hang, hiszen ismernie kell ellenfele, Lucifer világát, ugyanakkor Lucifer is Őbelőle jött létre, és Lucifer is Jézushoz, majd Őbenne a Teremtőhöz fog visszatérni. Fontos adatként írom, hogy Lucifer rezgéséből hiányzik a D és az F Hang. A D az első, a Teremtő Forrása, az F pedig az első létrejövő, Jézus legerősebb Forráshangja. Lucifer összes Hangja ezekből jött létre, de talán elbukása miatt nem szerepel konkrétan nála az első két Őshang.
A 12 Hangból 8 Hang van, ami teljesen megegyezik a két szféra között, vagyis a Földön nagy eséllyel térhetünk vissza magasabb szférákba, ha megfelelő rezgéstartományokra hangoljuk lelkünket.
Érdemes a táblázaton még elmélkedni, várom ötleteiteket.

A lélekcsoportok elemzése

A Földön 12 emberi lélekcsoport teremtetett a lehetséges fejlődés eléréséhez. Minden lélek abba a testbe, és oda születik le, ahol a neki legmegfelelőbb körülmények adódnak lelki (szellemi), vagy csak testi (anyagi) fejlődésére.
Nézzük meg a 137. ábrán a lélekcsoportok Hangjait, és észrevehetjük, hogy minden csoporthoz kapcsolódnak más Hangok is. Az 1.-2.-3.-7.-8.-9.-10.-11. és 12. lélekcsoportok első Hangja fölött van egy egyedülálló nyolcad Hang. Ők a szellemi vezetői a csoportoknak, és a Hangok alapján teljes mértékben be lehet azonosítani, melyik oldalt, és milyen módon képviselik.
A 4. lélekcsoportnál kettő nyolcad Hangot látunk, az 5. lélekcsoportnál három nyolcad hangot találunk, kettő a csoport alatt, egy a csoport fölött, majd a 6. lélekcsoportnál alulra kerül a szellemi vezetőség. Mindennek meg van a jelentősége, csak szépen át kell gondolni lépésről-lépésre a dolgokat.
A 16. variáció első, második és harmadik ütemének utolsó négy Hangja képileg nagyon hasonlóan néz ki, mint a negyedik ütemben megjelenő Hangcsoportok. Ugye a negyedik ütem mutatja be a mi földi világunk rezgésvilágát. Az első, második és harmadik ütemben megjelenő hasonló Hangcsoportok pedig az ott jelenlevő lélekcsoportok világképét, hozzáállásukat mutatják, hogyan élnek az ő világukban.
A 15. variáció első, második és harmadik ütemében a lélekcsoportok világképe az ütemek elejére kerül, az első hat darab nyolcad értékű Hangokban található meg, ami igazából minden esetben három különböző Hangot tartalmaz. A negyedik ütem lélekcsoporjainak a földi világhoz való kapcsolatát az alatta levő (16. variáció negyedik) ütem(e) mutatja be.
A lélek embertestben való egyik lehetséges fejlődését úgy vizsgálhatjuk meg, ha a lélekcsoportok rezgését, Hangjait tükrözzük a hozzátartozó szellemi vezető Hangra, Hangokra. A következő táblázatban kapjuk meg az adatokat és az eredményeket.

 141. ábraAz első oszlopban a lélekcsoportok számát, és a Hang (frekvencia) összetevőit láthatjuk. A második oszlop a Szellemi vezetők Hangjait mutatja, majd a harmadik oszlop a lélekcsoportok világképeit tartalmazzák, és az utána következő oszlopok bemutatják azokat a tükrözési lehetőségeket a lelkek és szellemi vezetőjük között (két irányba), ami a lelkek fejlettségi szintjeik elérésének (egyik) lehetőségét ábrázolja.

1. Lélekcsoport
A következő Hangok alkotják: B-A-B-G
Most nézzük meg a 140. ábrán hol, és milyen módon találhatjuk meg ezeket a Hangokat. A B Hang csak egy helyen található, Lucifer rezgésében, ráadásul ebből a Hangból kettő darab van, vagyis a “fele” a lélekcsoport Hangjainak, frekvenciájának. Az A és a G Hang már több helyen megtalálható, persze Lucifernél egyértelműen, de Jézus rezgésénél is láthatjuk. Minden lélekcsoportnál megtalálható mindkét oldal, viszont arányaiban változóan mutatkoznak. Ez azt jelenti, hogy mindig, mindenhol lehetőségünk van szabad választásra, mindig a lelked dönt milyen irányba fejlődsz, és igazából minden pillanatban rajtad múlik “életed-halálod”.
Az első lélekcsoport nagyon Lucifer befolyása alatt van, de azért az ő útjuk sem reménytelen. Ebbe a lélekcsoportba tartoznak pl. a politikusok, a bankárok, komoly befolyással (csak a Földön) született lelkek, akik ha jó döntéseket hoznának, segíthetnék a bolygónkon élő lelkek lehetőségeit. A felülvigyázó szellemi vezetőség a G Hangot kapta, ami szintén azt mutatja, hogy mindkét irányba szabad az út. A világképük Hangjai: F-D-A
Az F és a D Hangok a legmagasabb szférában is megtalálhatóak (csak Lucifernél nem), tehát “kitűnően” érzik magukat, lehetőségeik nagyon szétágazódnak, de nézzük csak meg, hogy van-e közös Hang a világkép és a lélekcsoport Hangjai között? Egyedül az A Hang a közös! Mivel az anyagi szférában ebből van a legtöbb Hang, és Lucifernél is megtalálható, nagyon nehéz ennek a csoportnak a Világosság, a szellemi út felé haladni. A tükrözések nem mutatnak nagyon rossz eredményeket: E-F-E-G, és Cisz-H-Cisz-G. Az E Hang (a száluniverzumhoz vezető út), egy olyan rezgés, ahol, ha nem elég fejlett a lélek, állandó kísértésnek van kitéve a negatív oldal által. Az F Hang egyértelműen magas rezgés, Jézus jelenléte, a G Hang már egy fokkal lejjebb található. A Cisz Hang egyedül Jézusnál nem található, már pedig őnélküle nehéz tisztább fejlettségre jutni, a H Hang pedig egyáltalán nem szerepel a “magasabb” rezgések között, tehát egyértelműen egy később létrejött anyagi rezgésről van szó.

2. Lélekcsoport
Hangjai: A-G-A-F, szellemvezetőjük az F Hang. Ez a lélekcsoport az igazság ügyében szorgoskodik egész földi életében. Ők a rendőrök, az igazságszolgáltató intézmények, pl. bíróság. A lélekcsoport Hangjaiban levő két A Hang egyértelműen arra utal, hogy még az anyagi világban tartózkodnak, ugyanakkor pedig ismerniük kell a luciferi bűnözéseket, hiszen ellenük harcolnak, illetve ezt hiszi a lelkük. Az F Hang, és az F szellemi vezető egyértelműen Jézus segítségét adja, tehát ha az igaz úton halad, Jézus mindig segíteni fogja.
Világképe: E-C-G, ez ilyen összetételben még megmarad az anyagi gondolkodásban, de jótettei által feljebb juthatnak, amit a tükrözések is bizonyítanak: Cisz-Esz-Cisz-F, és Cisz-A-Cisz-F.
A Cisz Hang ugye nem található Jézusnál (ez nem jelenti azt, hogy nincsen benne meg ez a rezgés, hiszen minden Őbelőle jött létre), de az F Hang igen!

3. Lélekcsoport
Hangjai: G-F-G-E, szellemi vezető egy E Hang. Ezek a lelkek mindenféleképpen elindultak egy szellemi úton, úgy mondhatnánk, hogy ezoterikusok. A tudásuk még nem elég fejlett, így könnyen befolyásolhatókká válhatnak nyitottságuk miatt. A G a legmagasabb rezgésen kívül mindenhol megtalálható, az F Jézus jelenléte, segítése, az E Hang pedig egy médiumi belső Hangot mutat, aki a vezetője a csoportnak. A világképük: B-D-F nagyon jó lehetőséget tartogat, már csak azért is, mert közös Hangjuk az F Hang, tehát Jézus világában gondolkodnak, igaz ott van a világképben a B Hang is, aki csak azon dolgozik, hogy téves útra terelje a lelkeket, ami az egyik tükrözésből egyértelműen kiderül: Cisz-Esz-Cisz-E, és B-Fisz-B-E. A második tükrözés, a B-Fisz-B-E egy komoly elbukást jelent, hiszen az E Hang kivételével minden luciferi rezgés, és igazából az E Hang is az övé. Ez azért történhet meg, mert ha egy ilyen lélek “jóindultságával” el kezd hinni a luciferi kísértésben, tiszta szívvel teszi, így a bukás is kétségen kívül megtörténik.
A maradék E Hang mindenkinek a területe, az igazé és a hamisé is. A legtöbb lélek fel sem fogja mi történik vele. Rengeteg ilyen szekta, hamis médiumitáson alapuló közösség van. Viszont ha az igaz utat választja, komoly előrejutás lehetséges.

4. Lélekcsoport
Hangjai: F-E-F-D, felülvigyázói pedig egy összekötött A és D Hang. Ez a művészvilág csoportja. Egyértelműen magasabb rezgésű Hangok alkotják, az F és a D, és mellettük áll az Isteni ihlet sugallata az E Hang. A Hangcsoportok teljes magyarázatát, a Hangok egysége alkotja, tehát pl. az E Hang, mint “médiumi” beavatottság, egy magasabb szféra Hangjaival kapcsolódik, akkor nagy az esély a pozitív behatásra, de ha a közeg luciferi, már sok téves, hazug információ lehetséges. A művészet minden állapotában segíti, megnyitja, lelki fejlődésre vezeti a többi lelket. Világképük: A-E-Cisz-G, mint látjuk nincsen közös Hangjuk, ami szintén igaz, hiszen a művész világa sohasem egyezik a jelen világával, ők szinte mindig máshol vannak, így alkotnak. A D szellemi segítő a Teremtő legfőbb Forrása, az A Hangban már ott “bújik” Lucifer rezgése. A tükrözési fejlődések is sok érdekes dolgot árulnak el. Cisz-D-Cisz-G egy egyértelmű pozitív továbbhaladás. Cisz-H-Cisz-G, azok a művészek, akik az anyagi jólét felé veszik útjukat. A H Hang, mint már írtam, egy később megjelent alacsonyabb szintű, anyagi frekvencia. H-C-H-D még anyagiasabb a H-C miatt, de mivel a D a befejező Hang, nem beszélhetünk elcsúszásról, csak pillanatnyilag nem a legmagasabb szellemi úton jár. Gisz-Fisz-Gisz-D egy nagyon érdekes rezgésvilág. Ha megvizsgáljuk a lélekcsoportok Hangkészletét, azt vehetjük észre, hogy a temperált Hanglehetőségek közül összesen 10 Hangot használ fel a 12 Hangból. A két hiányzó Hang a Fisz és a Gisz. Mint tudjuk, van egy kisebb Szellemi csoport, akik nem buktak el Lucifer csábítása által, nekik igazából nem kell leszületniük egy alacsonyabb szférába, ha csak nem küldetéssel, vagy segítő szándékkal kerülnek más világokba. Erre nagy példa Jézus emberi testben való élete.
Ha százalékban nézzük meg az arányt, 12-ből kettő, tehát egy hatod rész maradt örökkön-örökké a Világosság Birodalmában. Tehát, ha ez a két Hang megjelenik egy tükrözési csoportban egy magas szférai Hanggal, akkor ezek a lelkek már fönt maradhatnak felsőbb szférákban, nem kell újra leszületniük. Ezeket a tükörhangokat találjuk itt a művészvilág egyik részénél: Gisz-Fisz-Gisz-D. Viszont, ha ez a két Hang egy egyértelmű luciferi rezgéssel kapcsolódik, akkor az ellentétje következik be.

5. Lélekcsoport
Hangjai: D-Cisz-D-H, felsőbb vezetésük pedig három Hang: A-E-A. Ez a lélekcsoport a tudomány, a tudósok világa. Ők már tényleg meg akarják érteni a körülöttük levő világot, világokat. A kettő darab D Hang hatalmas segítség számukra, hiszen a Teremtő Ősforrását kapták lelkük rezgésébe. A Cisz mindenhol van, csak Jézusban nem található konkrét Forráshangként, a H Hang pedig köti őket az anyaghoz. A világképükkel közös Hang úgyszintén a D Hang, tehát közel vannak a megoldáshoz. A két variáció aranymetszéspontja pontosan ide esik, a lélekcsoport első Hangja és a vele egy időben megszólaló két nyolcad Hangra. Ez a választóvonal több értelemben is, amit szintén több oldalról vizsgálok meg. Mivel az aranymetszés száma 64,(89), arra a következtetésre jutottam, hogy a bukott lelkeknek megfelelő módon kell megtapasztalniuk a 64 dimenziót, mielőtt visszatérhetnek a Világosság Birodalmába. Az igazi tudós akkor jut csak tovább, ha kutatásában megtalálja a Teremtő világában magát a Teremtőt. A tükrözések sok mindent elárulnak: G-F-G-Cisz és E-F-E-G mindenképpen egy pozitívabb előrehaladást jelent, viszont a C-B-C-Fisz és a Fisz-G-Fisz-A egy komoly luciferi áldozat eredményei, akik nem jutottak tovább, és hatalmukkal visszatartják az igaz tudást csak azért, hogy pozíciójuk megmaradjon, és ebben Lucifer támogatja őket. Komoly hátráltató erővel rendelkező közösség, ha a rossz utat választja.

6. Lélekcsoport
Hangjai: A-G-A-E, “alulvigyázója” pedig egy Cisz Hang. Ez a beavatottak csoportja, akik azért születtek a Földre, hogy segítség a lelkeket, hirdessék az igazságot, és elhozzák Isten valódi világát. Az ő lélekrezgésük egy kvinttel (5 Hang) magasabban helyezkedik el, mint a tőlük legközelebb álló másik két lélekcsoport. Az összes többi lélekcsoport között egy fél, vagy egész Hang távolság van. A két A Hang, ami ebben a lélekcsoportban található egyértelműen a két legmagasabb Hang a 15. és 16. variációban, és az anyagi szféránkból egy Hang magassággal “lóg” ki a világunkból. Vagyis félig mindig egy magasabb szférában léteznek, állandó kapcsolatban állnak Istennel. A két A jelentése még: tudatában vannak Lucifer eredetének, ismerik az anyagi világ csapdáit, ebből kifolyólag bukásuk mértéke lecsökken, de nem lehetetlen. Igy szellemi vezetőjük is úgymond “alulra” kerül, hiszen nem is lenne rá szükség, de ha mégis, megszólal egy Cisz Hangban. Az E Hang a megfelelő kommunikációt képviseli, akár az egész Univerzumon keresztül. Teljes tudatában van létezésének, mindhárom Hangja szerepel világképében az A, az E, a G, és a Cisz, mint szellemi “irányadó”. A tükrözéseknél egyértelmű a pozitív út: F-G-F-B és F-Cisz-F-G. Egyedül a B Hang Lucifer tiszta jelenléte, de nem mondható nagy bukásnak, hiszen Jézus magas F rezgése járja át lelküket.

7. és 8. Lélekcsoport
Ez a két lélekcsoport egymást emeli, egymást segíti, hiszen világképük egy, és egymás mellé kerültek a kódolás folyamán.
7. csoport Hangjai: D-Cisz-D-A, a felsőbb vezetés Hangja az F.
8. csoport Hangjai: F-E-F-D, a felsőbb vezetés Hangja a D.
Ők a feltalálók, az alkotók, az örök egyetemisták, a tanárok, a tanítók, lelkületükben örökké fiatal, pezsgő életvitelű lelkek, akik az igaz tudást keresik tiszta szívvel, igaz hittel, el nem fogyó erővel, és kitartással. A legcsodálatosabb vezetést kapják az F és a D Hangok kíséretében, világképükkel közös Hangjuk ugyancsak a D Hang, a legfelsőbb vezető. A világképükben megjelenő luciferi Hang a B, ami komolyabb bukást nem hoz, csak az anyagi jólét felé terelheti a lelkek egy részét, ami a tükrözésből látható: Gisz-A-Gisz-Cisz, és H-A-H-Cisz. Mindkettőben található anyagi jólét után való vágy, de a másvilágon jóvátehetik hibáikat.
Másik csoport: H-C-H-D, és Gisz-Fisz-Gisz-D. A H és a C Hang egyértelműen anyagi vonzatú, de ellensúlyozza a záró D Hang, vagyis megmarad a tudásvágy az anyagvonzás mellett. Viszont a második képlet már egyszer szerepelt a művészek világában, ez az a pont, ahol tiszta marad a szív, tiszta marad az Istentudás vágya, itt már nem szükségeltetik az újjászületés ebbe a világba.

9. és 10. Lélekcsoport
Ez a két lélekcsoport is egymáshoz vonzódik, “segítik” egymást, ha ez nem is a legjobb értelemben történik, de hát mindenkinek meg kell adni a lehetőséget, az ő szintje alapján.
9. csoport Hangjai: C-H-C-G, felülvigyázója az E Hang.
10. csoport Hangjai: E-D-E-C, szellemi vezetője a C Hang.
A két csoport a testi, az anyagi jólét csoportja. A C, a H, és ilyen összetételben a G is egy teljes anyagi vonzatot mutat, ahol igazából csak az anyagot szeretik, az anyagot gyűjtik, csak testüket ápolják, még gondolatukban sem merül fel a lélek, a szellemi út. Igaz, a vezetőjük a “médiumi” E Hang, aki ilyen körülmények között a luciferi csábítást képviseli. A tükrözési minták sem jók: Gisz-A-Gisz-Cisz, és Gisz-Fisz-Gisz-B. Az első csoportban talán a Cisz Hang segít, de a Hangok összességében rossz az arány. A második csoportnál pedig a Fisz és Gisz kapcsolatában egy B Hang található, ami Lucifer világába vezet. Innen nem lehetetlen, de nagyon nehéz visszajönni (előbb, vagy utóbb mindenki visszatér Isten Országába). A világhoz való viszonyuk is rossz, hiszen a közös C Hang az anyag Hangja.
A 10. csoportban megjelenő D Hang már a kiutat jelzi, valószínűnek tartom, hogy ezek még nem olyan gazdagok (anyagi vonatkozásban), a kettő E Hang komoly kísértéseket alkot bennük, és nem szabad figyelmen kívül hagyni az anyagias C Hangot, aki egyébként a szellemi vezetőjük is. Világképükben pedig szintén a C Hanghoz kapcsolódnak. A tükrözési minták is rosszak: Gisz-B-Gisz-C, és Gisz-E-Gisz-C. Erre a két csoportra még hosszú út vár.

11. és 12. Lélekcsoport
Ez a két csoport komolyan segíti egymást, ezért kerültek egymás mellé.
11. csoport Hangjai: F-Esz-F-D, szellemi vezetőjük pedig a D Hang.
Ezek a lelkek komoly feladatot vállaltak be, amit Jézusi lélekhangjaik (F és D), illetve Isteni vezetésük (D) bizonyít. Valamilyen komolyabb testi , vagy lelki problémával küzdő lelkek, autisták, nyomorékok, vagy egész életükben olyan betegségekkel élők, ami mások segítsége nélkül lehetetlenné tenné földi útjukat. Az ő lelkük nem azonosul az itteni világgképpel (G-E-H), hiszen nem található közös Hang, tükörképeik pedig elég pozitív előrejutást mutatnak: H-Cisz-H-D, és Gisz-D-Gisz-E. Az egyedüli anyag vonatkoztatású Hang a H Hang, ez például egy olyan helyzet lehet, ahol a lélek tudatában tisztulás kezdődik, és mégsem ereszti el a körülötte levő lelkeket, a körülötte levő akár kényelmes világot.
A következő, a 12. csoport az, aki sok esetben ilyen “beteg” lelkekkel van összekötve.
Hangjai: D-C-D-B, szellemi vezetője pedig a B Hang. Ez egy igen nehéz felállás. A kettő darab D Hang egyértelműen a Teremtő jelenléte, illetve a négy Hang összességében mérve, egy olyan helyzet alakul ki, ahol a lélek teljesen biztos abban, hogy a legjobb úton jár, és csak az ő útja igaz. Itt van a marasztaló anyagi C Hang, és mellette áll Lucifer B Forráshangja. Ezek azok a fanatista hitben élő lelkek, akik nem engedik kimozdítani magukat az ő szűk, szeretet nélküli világukból. Mindenkit elítélnek, aki nem az ő szűklátókörű világnézetükhöz tartozik, akár meg is ölik őket, mint bűnösöket. Így már nem is csodálkozunk, hogy vezető szellemük a luciferi B Hang. Egyáltalán nincsen közös Hangjuk világképükkel, jobban mondva nincsen reális képük a világról. Azért kerülnek hozzájuk több esetben sérült lelkek, mert ez megindíthatja őket a szeretet útján. Tükörhangjaik: Fisz-Gisz-Fisz-B, ez teljes bukás, nehéz, hosszú a visszaút, Fisz-D-Fisz-B, itt már elindultak a szeretet útján.

Most csak a legszükségesebb alapokkal foglalkoztam, pl. a tükrözésre még több ötletem van (minden szférahangra való tükrözés több irányban), és a többi… várom ötleteiteket.

A lélek felépítése

A lélek anyagi hordozójának megjelenési formája egy (legömbölyített) ikozaéder alakban ábrázolható. Másképpen megfogalmazva ez a lélek burka, felületi geometriája. A centrumában helyezkedik el a lélekmag, valódi énünk, az Isteni Szikra, az összekötő kapocs a Szellemi világokhoz. Körülötte helyezkedik el egy igen bonyolult cellarendszer, amik őrzik, és feldolgozzák a hozzájuk érkező információkat. A lélekcellák rombikuboktaéder alakúak. 64 rétegen keresztül veszik körül a lélekmagot, a legbelső rétegben 8 cella található. Egy nagyon dinamikus, rugalmas Egységről van szó, ugyanis a lélek egy Egység. Az egymikronos lélek 16 csápjával köti össze magát anyagi testével, ahol a legnagyobb valószínűség szerint 8 csápban befelé és 8 csápban kifelé áramlik az információ.142. ábraDirekt ábrázolást nem találtam a kottaképben, ami nem csoda, hiszen dinamikus mozgása miatt ez megoldhatatlan technikai problémákhoz vezet, de rengeteg számadatot találtam, ami létezési struktúrájára utal.
Az ikozaéder adatai: 20 darab egyenlő oldalú háromszög, 12 csúccsal, és 30 oldaléllel.
A rombikuboktaéder adatai: 8 darab egyenlő oldalú háromszög, és 18 darab négyzet, 24 csúccsal, 48 oldaléllel, ami 26 lapból áll.
A két variáció alap ritmusértékei nyolcadok és tizenhatodok.
A 15. variáció első három ütemében, mindhárom alkalommal ütemenként 8-szor szólalnak meg Hangok, az összes többi ütemben pedig 12 alkalommal. Ha az első három 8-as megszólalást összeadom, megkapom a 24-es számot. Ugyanakkor ha kettő 12-es ütemeket számolok össze, szintén 24-et kapok. Ha a 8-at adom össze a 12-vel, 20-at kapok. Erre akár 15 lehetőségem is van.
A 15. variáció negyedik ütemében pontosan 18 Hangot számolhatunk össze. Ha nyolcad ütésekben, lélegzetvételben játszom végig a két variációt, pontosan 48 ritmusegységet számolhatok össze. Ennek a kétszerese, tehát 16-odokban gondolkodva kiadja a minta számát, a 96-os Egységet. Mint érdekesség megemlítem, hogy a renum 11 szerint a lélekcella igazságszáma 48. Pontosan 26 alkalommal szólal meg nyolcad Hang egyszerre (ez azt jelenti, hogy egy megszólaláskor több Hangot is hallhatunk). Egyedülálló nyolcad Hang pontosan 16 alkalommal szólal meg (16 csáp). Összekötött két nyolcad Hang 8 alkalommal jelenik meg, ez összesen 16 nyolcad Hang (lélekcsápok kapcsolódása oda-vissza). A két variációban 8 ütem van. A Hangok aranymetszése: 105x 0,618=64,89. Ez a lélekcellák rétegezésének száma.

Szekvencia

Zenei elemzésben a szekvencia fogalma egy megismételt dallamrész egységes elv alapján föl, vagy lefelé tartó irányban. A 15. és 16. variáció első három üteme, tehát két alkalommal, pontosan ilyen két szekvenciát mutat be lefelé tartó irányba. Időfizikai megfelelője ennek a jelenségnek a következő: a fraktál elv alapján besűrűsödő időhurkok egy olyan (idő)tükrözési felületet hoznak létre, ahol a besűrűsödés, fraktális sokszorozódás folyamata a Jelenponthoz képest időben “elcsúszva”, odébb folytatja ugyanazt a kört, csak egy Hanggal lejjebb, egy időhurokkal arrább. Ami még érdekesebbé teszi a dolgot, a tagolódás 6 nyolcadonként történik. A hatos egységek szerepe az Élet számtalan területén megtalálható.

A lélek kódrendszere

Elkészítettem a 15. és 16 variáció Hangtáblázatát, ami sok érdekes információhoz segít bennünket.

 143. ábra

Az első oszlopban a Hangok elnevezése található, majd a következő nyolc oszlopban a megjelölt ütemben előforduló Hangok darabszámát, és az utolsó oszlopban pedig a Hangok összegzett számát rögzítettem.
A Hangtáblázatban 72 betöltött (itt vannak megszólaló Hangok) Helyet (rublikát) számolhatunk össze, ez a négymikronos Nagylelkek, a Kerubok száma. 152 betöltetlen Hely van, ami egy spirálos fordulattal 512-vé válik, így megkapjuk a Nagylelkek csápjainak számát.
Az utolsó oszlopban 8 darab nullát találunk, és a többi 20 Helyen számokkal megjelölt Helyet kaptunk. A nyolcas szám mindenképpen az egymikronos lelkek csápjaival van kapcsolatban, a 20-as szám pedig az aminosavak számát jelöli. A kódolások felismerése mindig nagyon fontos. A következő táblázatomban be is mutatom, az itt elrejtett titkot!

 144. ábra

Vízszintesen mindkét sorban 16 Helyet találunk. Az egymikronos lelkek 16 csáppal kapcsolódnak az emberi testhez, 8 csáp (én igazából Helynek nevezném, mert lehet, hogy átfedések vannak a ki-be való információcserében) befelé, tehát a lélekbe küldi az információt, és mivel nem tudhatjuk milyenfajta, és mennyi inforrmáció kerül a lélekhez (minden léleknél más), ezért kapta a nulla jelzést. A “csatorna” létezik, de funkcióját az embertestbe való lépésekor “kapcsolja be”.
A másik 8 Hely, a nullák között betöltött Hangok száma. Az első sorban azt mutatja, hány fajta Hang van a nullák között, a második sorban pedig azt, hogy hány darab Hang van a nullák között. Ezek a DNS nukleinsavszekvenciájával kapcsolatosak, az emberi test , az emberi funkciók alapszekvenciáját mutatják be. Így, az aminosavakkal összekötött 20-as számon sem csodálkozunk. Bizonyításom folyamatban van, a most következő részek is erről szólnak.
A lélekcsáp igazságszáma a 108, ami a Fény, a lelki lét, a létablakok, az agyban, a főellenőr, és a cserél szavakkal egyezik meg.


A lélek helye a testben

A lélek a talamuszban (thalamus) lakozik, helyezkedik el. Mivel a lélek léte, létezése, tartózkodási helye, funkciói, hovatartozása, a legmeghatározóbb életinformáció az emberek számára, Lucifer addig fogja tagadni a létezését, amíg csak lehetséges, hiszen azután már nem tudna bennünket tovább ámítani, csábítani az anyagi jóléttel. Azért lehet találni irodalmakat, pl. Tony Nader: “Human Physiology” című könyvében csodálatosan levezette a thalamus részeit, funkcióit a Védák könyvei segítségével. A 13. fejezet a “Nyaya” foglalkozik a talamusszal. A thalamus a “lámpa az ajtónál”, az anyagi világ és a szellemi világ összekötő “ajtaja”, az igazság otthona. A thalamus 16 részből áll, 16 sejtcsoportra oszlik, mindegyik sajátos funkcióval rendelkezik, és a 16 sejtmagon keresztül valósul meg teljes működése. A Védák könyve szerint nincsen olyan testi, lelki információ, ami ne a thalamuson haladna át, oda-vissza. A mai orvostudomány is közeledik ehhez a meghatározáshoz, de a lelket teljesen kihagyja a magyarázatából. Már megtaláltam a thalamusban levő 16 mag latin nevét, tehát tudnak róla, sőt nagyobb részt ismerik a funkcióikat, csak a túlbonyolítás miatt nehéz átlátni a lényegen.
Bach két variációjában is komoly szerepet képvisel a 16-os szám, több esetben sikerült beazonosítanom őket. Ez a 16 rész, 16 sejtmagcsoport az a hely, ahol a lélekcsápok csatlakoznak emberi testünkhöz, és ahol a valódi információcsere megtörténik.

Bach DNS kódja

A már több helyen említett információs csere legfontosabb “csatornája”, láncsorozata a DNS szál. Itt áramlik a lélek által megalkotott, szellemi szubsztanciából átalakított “anyag” állapotú, az emberi test létfenntartásához szükséges adathalmaz, ami a Föld bolygón való fennmaradásunkhoz kell. Ez a láncsorozat bármilyen furcsán hangzik 4, azaz négy alkotóelemből áll, aminek variációi építik fel itteni világunk egyik talán legfontosabb alkotóegységét. Amikor belepillantunk egy ilyen láncsorozatba, csak csodálatunkat fejezhetjük ki, milyen bonyolult struktúrák születhetnek a “legegyszerűbb” alkotóelemekből. A feladatom nem az, hogy bemutassam a DNS működését, felépítését (rengeteg anyagot találhatunk már az interneten, én is ezekkel dolgoztam), hanem a zenei Hangok, és a DNS közös kapcsolatára rájönni, átadni a jelen, a jövő nemzedékének. A tudomány már ott tart, ha ismerik a DNS lánc egyik szálát, abból egyértelműen tudják a másik szálat, ki tudják “számolni” az RNS átalakulásokat és pontosan meg tudják határozni, hogy milyen aminosavak jönnek létre. Vagyis nekem elég az első lépéssel foglalkoznom. A Chaconne 15. és 16. kottaképe kötött, vagyis a DNS nukleinsavszekvenciája már megoldódott, csak a 12 Hanglehetőségben kell megtalálni a megfelelő alkotó elemeket.
A DNS négy alkotóelemének négy változati formáját vettem alapelemeknek. Mindennek meghatározó tulajdonságot ad proton és neutron tartalma, illetve az ebből kiszámolható moláris atomtömege (g/mol). Ezeket a számokat sikerült beazonosítanom a Hangok frekvencia magasságával, egyeztetve elsősorban a temperált magasságokkal, ugyanakkor a tiszta, és Pitagóraszi hangolás értékekeivel is. A következő táblázatom ezt mutatja be.

 145. ábra

Az első oszlopban az alkotóelem neve található, majd a protonok száma, ezt követi a (frekvencia) számnak megfelelő hangmagasság, aztán a neutronok száma, utána a neki megfelelő hangmagasság neve, majd az alkotóelem moláris atomtömege és a neki megfelelő Hang neve (összevetve az ebben a sorban megjelenő Hangokkal).
Egy igen érdekes dolgot vettem észre, és igazából nem is értem, hogy erről nem találtam semmilyen megjegyzést az interneten (lehet, hogy nem megfelelő helyen kerestem). Ha megfigyeljük az alapelemek és a hozzátartozó három alakjának moláris atomtömegét, azt vesszük észre, hogy minden alkalommal 80 g/mol-lal növekszik a száma. Ebből arra következtetek, hogy ezeken a helyeken lehet egy fraktális elágazódás, elágazás.
A következő táblázatban bemutatom a temperált 12 Hangot, a neki megfelelő DNS nukleotidot, alatta pedig a nemzetközileg elfogadott kódját.

146. ábra

Tehát a legfelső sorban olvasható a 12 Hang neve, alatta a Hangoknak megfelelő nukleotidok a foszfát csoportjaikkal, majd a nukleotid alapbetűje, és az utolsó sorban pedig a nemzetközileg elfogadott betűjelzések.
Mielőtt összeállítanánk a Bach által elkészített nukleinsavszekvenciát, egy pár érdekesség.
A nukleotid igazságszáma a Renum 11 szerint 135, ami a tudás, a lélek ápolása és a négy elem igazságszáma is.
A nukleinsavszekvencia igazságszáma pedig 508, ami a négy őstorony titka, és a láthatatlan szellemi lélek ereje igazságszámának felel meg.
Már csak az vár ránk, hogy elkészítsük a zenei kotta alapján a nukleinsavszekvenciát, és egy adatbázisban megnézzük az eredményeket. A szekvencia elkészítésénél nem találtam különbséget a foszfátcsoportokkal kapcsolatban, így az alapokat használtam. Én nagyon fontosnak tartom ezeket a megkülönböztetéseket, mivel meghatározza a további RNS, illetve aminosavak rendszerét. Egy molekulár biológus biztosan tudni fogja a megoldásokat.

 147. ábra

A nemzetközi kódot használtam úgy, hogy az együtt megszólaló Hangokat egy zárójeles csoportba helyeztem. Az adatbázisban egy sorba kell a szekvenciasornak kerülni, tehát nem elég tőlem csak bemásolni, mert lehetséges, hogy több sorba rakja, értékeli a gép, innentől kezdve nem biztonságos a találatok száma.

RCSB PDB: Homepage

Nekem több, mint 190 ezer találat jött ki, ami az élőlények struktúrájában megtalálható.

 148. ábra


Itt a kottaszerinti negyedeket vettem egy-egy csoportba, ami megadja a zenei ritmust, hovatartozást akár a biológia világában.
Nálam több, mint 30 ezer struktúrában találta meg az adatbázis Johann Sebastian Bach lélek kódolású kottaképét.
A következő lépés az lenne, ha egy hozzáértő szakember vizsgálná meg az adatbázisban kapott eredményeket összevetve a kottai szekvenciával, a további feladatok már adják magukat. Addig is hallgassatok minél több Bach (Johann Sebastian) muzsikát, mert gyógyít, visszaépíti a megromlott DNS szálakat, meg még sok mindent, egy biztos, hatása csak pozitív lehet. Így már nem csodálkozunk a sok tejet adó tehenekben sem, akikkel ilyen zenéket hallgattatnak, vagy a burjánzó növényekben, akik hasonló “kísérleteken” estek át.
Visszatérve az aranymetszés számra: 64,89. A sejtosztódásnál az első 6 lépésnél duplázódik, és utána differenciált az osztódás (2-4-8-16-32-/64?/). Így pontosan nem fogalmazza meg a biológia, csak ezt írja körbe… Szóval nagyon furcsa egybeesés az aranymetszés számunkkal, amiben talán megtaláljuk a további osztódások lehetőségét.
Többfajta kódolást próbáltam ki, mindegyik hozott eredményeket, amiből a következő tanulságot vonom le: vagy nagyon rossz az adatbázis, vagy nagyon jó! Nincsen más lehetőség.


Ezeket a felfedezések 2022 májusában történtek, az internetre pedig 2022 júliusában került fel.

Más nem marad hátra, hallgassuk meg a Lélekhangokat Hilary Hahn előadásában.

https://www.youtube.com/clip/UgkxlrXvC2YGosjDPU2o3GFnvPu1v66GpnNg

Ha lesz még időnk, jön a folytatás is.


 

 következő - next